20.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 48/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/290

av den 19 februari 2019

om formatet för registrering och rapportering av producenter av elektrisk och elektronisk utrustning till registret

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (1), särskilt artikel 16.3, och

av följande skäl:

(1)

En harmoniserad datastruktur och ett harmoniserat format för registrering och rapportering av producenter av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) för alla medlemsstater kommer att minska den administrativa bördan för producenter som bedriver verksamhet på unionsnivå eller i flera medlemsstater.

(2)

För att harmonisera medlemsstaternas metoder för registrering och rapportering bör registrerings- och rapporteringsformatet användas av alla producenter, inbegripet producenter som tillhandahåller EEE genom distansförsäljning, eller, där sådana utsetts, av behöriga ombud, och av alla register som upprättats i medlemsstaterna i enlighet med artikel 16.1 i direktiv 2012/19/EU.

(3)

Registrerings- och rapporteringsformatet bör ange de grundläggande uppgifter som ska begäras i enlighet med artikel 16.2 och bilaga X i direktiv 2012/19/EU vid den registrering och rapportering som utförs av producenterna eller, där sådana utsetts, av behöriga ombud. Formatet bör också möjliggöra att vissa tilläggsuppgifter begärs in av den medlemsstat där producenten är registrerad och som producenten rapporterar till. För att undvika ytterligare administrativa bördor bör sådana krav på tilläggsuppgifter endast avse information som tidigare identifierats som sådan i själva formatet.

(4)

Enligt del B.5 i bilaga X till direktiv 2012/19/EU måste också varje producent eller, där ett sådant har utsetts, varje behörigt ombud, rapportera om WEEE som insamlats separat, materialåtervunnits (inklusive förberetts för återanvändning), återvunnits och bortskaffats inom medlemsstaten eller som transporterats inom eller utanför unionen; motsvarande uppgifter som ska rapporteras till kommissionen samlas dock in i medlemsstaterna från olika källor. I detta avseende skulle en harmonisering av rapporteringsformaten öka den administrativa bördan för producenterna, samtidigt som den inte skulle vara nödvändig med tanke på syftet med den här genomförandeförordningen.

(5)

Bestämmelserna i denna förordning bör tillämpas från och med ett datum som tar hänsyn till de praktiska arrangemang som måste göras för register och för producenter och deras behöriga ombud, och tillämpningen bör inledas i början av ett kalenderår.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 39 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Format för registrering

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att de register som upprättas i enlighet med artikel 16.1 i direktiv 2012/19/EU

a)

använder det format som anges i del A i bilaga I för registrering av producenter,

b)

använder det format som anges i del B i bilaga I för registrering av behöriga ombud.

2.   Medlemsstaterna ska begära in de grundläggande uppgifter som identifierats som sådana i de format som anges i bilaga I.

Medlemsstaterna får begära in de tilläggsuppgifter som identifierats som sådana i de format som anges i bilaga I.

Artikel 2

Format för rapporteringen till registret i en medlemsstat beträffande data om EEE som släpps ut på marknaden i medlemsstaten

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att de register som upprättas i enlighet med artikel 16.1 i direktiv 2012/19/EU använder det format som anges i bilaga II för den rapportering som utförs av producenter eller deras behöriga ombud, om sådana utsetts i enlighet med artikel 17 i direktiv 2012/19/EU, till registret beträffande uppgifter om EEE som släppts ut på deras marknader.

2.   Medlemsstaterna ska begära in de grundläggande uppgifter som identifierats som sådana i det format som anges i bilaga II.

Medlemsstaterna får begära in de tilläggsuppgifter som identifierats som sådana i det format som anges i bilaga II.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 februari 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 197, 24.7.2012, s. 38.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).


BILAGA I

Format för registrering i en medlemsstat

Grundläggande uppgifter är markerade med M.

Filterberoende uppgifter som är markerade med F ingår i de grundläggande uppgifterna men är bara tillämpliga när ett visst svar har valts för en tidigare uppgift.

Tilläggsuppgifter är markerade med M*.

DEL A

Format för registrering av en producent

Uppgift

Beskrivning

Typ av uppgift

Producentens namn:

Officiellt namn på den producent som är kopplad till det nationella skattenummer eller den identifieringskod/det identifieringsnummer som erhållits vid registreringen i medlemsstatens företagsregister.

 

Om producenten är en juridisk person (ett företag), ange företagets namn

 

F

Om producenten är en fysisk person, ange:

Förnamn

Efternamn

 

F

Producentens firmanamn

Namn som producenten använder i samband med marknadsföring och försäljning, vilket skiljer sig från det registrerade namnet i bolagsordningen eller andra officiella dokument.

M*

Producentens registrerade adress:

Producentens officiella adress.

 

Gata

M

Husnummer

M

Postnummer

M

Ort

M

Län/region

M*

Kommun

M*

Webbplats (om en sådan finns)

M

Kategorier för årsomsättning av EEE

Uppgift om producentens årsomsättning. Medlemsstater som begär denna uppgift måste tillhandahålla olika ”kategorier för årsomsättning av EEE” så att producenten kan välja relevant kategori.

M*

Producentens kontaktperson

Person som fungerar som producentens kontaktpunkt. Det är en person som valts ut som inledande eller reguljär kontaktpunkt för producenten.

 

Förnamn

 

M

Efternamn

 

M

Telefonnummer

Telefonnummer (arbetet)

M

E-postadress

E-postadress (arbetet)

M

Adress

Kontaktpersonens adress (arbetet)

 

Gata

M

Husnummer

M

Postnummer

M

Ort

M

Län/region

M*

Kommun

M*

Nationell identifieringskod/kod i företagsregistret

För producenter som är juridiska personer, den identifieringskod/det identifieringsnummer som erhållits vid registreringen i medlemsstatens företagsregister.

F

Nationellt skattenummer

Producentens skattenummer i medlemsstaten.

M*

Andra identifieringsuppgifter

För producenter som är etablerade i tredjeländer, ett officiellt registreringsnummer/en officiell registreringskod.

F

Kategori/-er av EEE

En beskrivning av den eller de kategorier av EEE som producenten släpper ut på marknaden i medlemsstaten, enligt numrering i bilaga III till direktiv 2012/19/EU.

M

Underkategori/-er av EEE

En beskrivning av den eller de underkategorier av EEE som producenten släpper ut på marknaden i medlemsstaten, enligt medlemsstatens tillämpningspraxis.

M*

Typ av EEE (konsumentelutrustning eller annan elutrustning)

För var och en av de kategorier eller, i tillämpliga fall, underkategorier av EEE som producenten släpper ut på marknaden i medlemsstaten, en uppgift om det gäller ”konsumentelutrustning” eller ”annan elutrustning”.

M*

Varumärke för EEE

För var och en av de kategorier eller, i tillämpliga fall, underkategorier av EEE som producenten släpper ut på marknaden i medlemsstaten, det namn som producenten använder för EEE för att särskilja den, i den form den tillverkas eller säljs av producenten, och som kan användas och skyddas som varumärke.

M*

Producentansvar

Information om hur producenten uppfyller sitt ansvar enligt direktiv 2012/19/EU i medlemsstaten. Om samma producent har inrättat ett individuellt system för efterlevnad för vissa kategorier av EEE och anslutit sig till ett kollektivt system för efterlevnad för andra kategorier ska båda anges.

 

Producenten har inrättat ett individuellt system för efterlevnad.

Ja/Nej

 

M

Om ja, lämna ytterligare uppgifter om det individuella systemet för efterlevnad.

Beskrivning av de ytterligare uppgifter som producenten ska lämna in beträffande det individuella systemet för efterlevnad.

M*

Producenten har anslutit sig till ett eller flera kollektiva system för efterlevnad.

Ja/Nej

 

M

Ekonomiskt ansvar:

Information om vilken form av garanti som producenten tillhandahåller vid utsläppandet av en produkt på marknaden i medlemsstaten i enlighet med artikel 12 i direktiv 2012/19/EU.

 

Producenten deltar i ett eller flera kollektiva system för efterlevnad.

Ja/Nej

 

M

Producenten tillhandahåller en materialåtervinningsförsäkring.

Ja/Nej

 

M

Producenten tillhandahåller ett spärrat konto.

Ja/Nej

 

M

Övrigt (specificera)

Om den ekonomiska garantin i en medlemsstat inte har någon av de former som anges ovan ska producenten beskriva vilken form garantin har.

F

Distansförsäljning:

 

 

Producenten använder sig av distansförsäljning för att sälja EEE direkt till privathushåll eller till andra användare än privathushåll i en annan medlemsstat.

Ja/Nej

Producenter som är etablerade i medlemsstaten ska i samband med registreringen ange om de även säljer EEE via distansförsäljning direkt till privathushåll eller till andra användare än privathushåll i en annan medlemsstat.

M

Förteckning över den eller de medlemsstater där producenten säljer EEE via distansförsäljning

Om den producent som är etablerad i medlemsstaten säljer EEE via distansförsäljning direkt till privathushåll eller till andra användare än privathushåll i en annan medlemsstat måste producenten ange vilken eller vilka medlemsstater det gäller.

F

Namn på det behöriga ombudet i den eller de medlemsstater där producenten säljer EEE via distansförsäljning

Om den producent som är etablerad i medlemsstaten säljer EEE via distansförsäljning direkt till privathushåll eller till andra användare än privathushåll i en annan medlemsstat måste producenten ange namnet på det behöriga ombudet i den eller de berörda medlemsstaterna.

F

Försäkran

Jag/vi intygar att de uppgifter som lämnas är sanningsenliga och ger korrekt information om ovannämnda producent samt om vilken typ av elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden i … (ange medlemsstat) av ovannämnda producent.”

Försäkran av producenten eller, i tillämpliga fall, av tredje part som agerar på producentens vägnar att de uppgifter som lämnas är sanningsenliga och korrekta.

I elektroniska formulär ska denna försäkran markeras (kryssruta).

M

DEL B

Format för registrering av ett behörigt ombud

Uppgift

Beskrivning

Typ av uppgift

Det behöriga ombudets namn:

Officiellt namn på det behöriga ombud som är kopplat till det nationella skattenummer eller den identifieringskod/det identifieringsnummer som erhållits vid registreringen i medlemsstatens företagsregister.

 

Om det behöriga ombudet är en juridisk person (ett företag), ange företagets namn

 

F

Om det behöriga ombudet är en fysisk person, ange:

Förnamn

Efternamn

 

F

Det behöriga ombudets registrerade adress:

Det behöriga ombudets officiella adress. Det behöriga ombudet ska vara etablerat på medlemsstatens territorium.

 

Gata

 

M

Husnummer

 

M

Postnummer

 

M

Ort

 

M

Län/region

 

M*

Kommun

 

M*

Webbplats (om en sådan finns)

 

M

Det behöriga ombudets kontaktperson:

Person som fungerar som det behöriga ombudets kontaktpunkt. Det är en person som valts ut som inledande eller reguljär kontaktpunkt för det behöriga ombudet. Kontaktpersonen ska vara etablerad på medlemsstatens territorium.

 

Förnamn

 

M

Efternamn

 

M

Telefonnummer

Telefonnummer (arbetet)

M

E-postadress

E-postadress (arbetet)

M

Adress

Kontaktpersonens adress (arbetet)

 

Gata

M

Husnummer

M

Postnummer

M

Ort

M

Län/region

M*

Kommun

M*

Nationell identifieringskod/kod i företagsregistret

För behöriga ombud som är juridiska personer, den identifieringskod/det identifieringsnummer som erhållits vid registreringen i medlemsstatens företagsregister.

F

Nationellt skattenummer

Det behöriga ombudets skattenummer i medlemsstaten.

M*

Den/de företrädda producentens/-ernas namn:

Om producenten är en juridisk person (ett företag), ange företagets namn

Om producenten är en fysisk person, ange:

Förnamn

Efternamn

Officiellt namn på den eller de producenter som företräds av det behöriga ombudet, dvs. det namn som är kopplat till producentens nationella/europeiska skattenummer eller till den identifieringskod/det identifieringsnummer som erhållits vid registreringen i företagsregistret i det land där producenten är etablerad.

Om det behöriga ombudet företräder mer än en producent och medlemsstaten föreskriver att det behöriga ombudet bara måste registreras en gång, ska det behöriga ombudet ange namn och kontaktuppgifter för var och en av de företrädda producenterna separat.

M

Kontaktuppgifter för den/de företrädda producenten/-erna:

Officiella kontaktuppgifter för den eller de producenter som företräds av det behöriga ombudet.

 

Telefonnummer

M

E-postadress

M

Adress

M

Gata

M

Husnummer

M

Postnummer

M

Ort

M

Land

M

Webbplats (om en sådan finns)

F

Kategorier för den företrädda producentens årsomsättning av EEE

Uppgift om den företrädda producentens årsomsättning. Medlemsstater som begär denna uppgift måste tillhandahålla olika ”kategorier för årsomsättning av EEE” så att den företrädda producenten kan välja relevant kategori.

Om det behöriga ombudet företräder mer än en producent och medlemsstaten föreskriver att det behöriga ombudet bara måste registreras en gång, ska det behöriga ombudet ange kategori för årsomsättning av EEE för var och en av de företrädda producenterna separat.

M*

Kategori/-er av EEE

En beskrivning av den eller de kategorier av EEE som den företrädda producenten släpper ut på marknaden i medlemsstaten, enligt numrering i bilaga III till direktiv 2012/19/EU.

Om det behöriga ombudet företräder mer än en producent och medlemsstaten föreskriver att det behöriga ombudet bara måste registreras en gång, ska det behöriga ombudet separat beskriva de kategorier av EEE som var och en av de företrädda producenterna släpper ut på marknaden i medlemsstaten.

M

Underkategori/-er av EEE

En beskrivning av den eller de underkategorier av EEE som producenten släpper ut på marknaden i medlemsstaten, enligt medlemsstatens tillämpningspraxis.

Om det behöriga ombudet företräder mer än en producent och medlemsstaten föreskriver att det behöriga ombudet bara måste registreras en gång, ska det behöriga ombudet separat beskriva de underkategorier av EEE som var och en av de företrädda producenterna släpper ut på marknaden i medlemsstaten.

M*

Typ av EEE (konsumentelutrustning eller annan elutrustning)

För var och en av de kategorier eller, i tillämpliga fall, underkategorier av EEE som den företrädda producenten släpper ut på marknaden i medlemsstaten, en uppgift om det gäller ”konsumentelutrustning” eller ”annan elutrustning”.

M*

Varumärke för EEE

För var och en av de kategorier eller, i tillämpliga fall, underkategorier av EEE som den företrädda producenten släpper ut på marknaden i medlemsstaten, det namn som producenten använder för EEE för att särskilja den, i den form den tillverkas eller säljs av producenten, och som kan användas och skyddas som varumärke.

M*

Producentansvar:

Information om hur den företrädda producenten uppfyller sitt ansvar enligt direktiv 2012/19/EU i medlemsstaten. Om samma producent, eller det behöriga ombudet på producentens vägnar, har inrättat ett individuellt system för efterlevnad för vissa kategorier av EEE och anslutit sig till ett kollektivt system för efterlevnad för andra kategorier ska båda anges.

Om det behöriga ombudet företräder mer än en producent och medlemsstaten föreskriver att det behöriga ombudet bara måste registreras en gång, ska det behöriga ombudet ange separat hur var och en av de företrädda producenterna uppfyller sitt ansvar enligt direktiv 2012/19/EU i medlemsstaten.

 

Producenten, eller det behöriga ombudet på producentens vägnar, har inrättat ett individuellt system för efterlevnad i medlemsstaten.

Ja/Nej

 

M

Om ja, lämna ytterligare uppgifter om det individuella systemet för efterlevnad.

Beskrivning av de ytterligare uppgifter som producenten, eller det behöriga ombudet på producentens vägnar, ska lämna in beträffande det individuella systemet för efterlevnad.

M*

Producenten, eller det behöriga ombudet på producentens vägnar, har anslutit sig till ett eller flera kollektiva system för efterlevnad i medlemsstaten.

Ja/Nej

 

M

Ekonomiskt ansvar:

Information om vilken form av garanti som varje företrädd producent tillhandahåller vid utsläppandet av en produkt på marknaden i medlemsstaten i enlighet med artikel 12 i direktiv 2012/19/EU.

 

Producenten, eller det behöriga ombudet på producentens vägnar, deltar i ett eller flera kollektiva system för efterlevnad.

Ja/Nej

 

M

Producenten, eller det behöriga ombudet på producentens vägnar, tillhandahåller en materialåtervinningsförsäkring.

Ja/Nej

 

M

Producenten, eller det behöriga ombudet på producentens vägnar, tillhandahåller ett spärrat konto.

Ja/Nej

 

M

Övrigt (specificera)

Om den ekonomiska garantin i en medlemsstat inte har någon av de former som anges ovan ska det behöriga ombudet beskriva vilken form garantin har.

M

Försäkran

Jag/vi intygar att ovannämnda behöriga ombud har utsetts genom en skriftlig fullmakt av den eller de företrädda producenterna i enlighet med artikel 17.3 i direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning.”

Försäkran av det behöriga ombudet eller, i tillämpliga fall, av tredje part som agerar på det behöriga ombudets vägnar att det behöriga ombudet har utsetts genom en skriftlig fullmakt i enlighet med artikel 17.3 i direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning.

I elektroniska formulär ska denna försäkran markeras (kryssruta).

M

Försäkran

Jag/vi intygar att de uppgifter som lämnas är sanningsenliga och ger korrekt information om ovannämnda behöriga ombud samt om vilken typ av elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden i … (ange medlemsstat) av den eller de producenter som företräds av ovannämnda behöriga ombud.”

Försäkran av det behöriga ombudet eller, i tillämpliga fall, av tredje part som agerar på det behöriga ombudets vägnar att de uppgifter som lämnas är sanningsenliga och korrekta.

I elektroniska formulär ska denna försäkran markeras (kryssruta).

M


BILAGA II

Format för rapporteringen till registret i en medlemsstat beträffande EEE som släpps ut på marknaden i medlemsstaten

Grundläggande uppgifter är markerade med M.

Filterberoende uppgifter som är markerade med F ingår i de grundläggande uppgifterna men är bara tillämpliga när ett visst svar har valts för en tidigare uppgift.

Tilläggsuppgifter är markerade med M*.

Uppgift

Beskrivning

Typ av uppgift

Namn på producent eller behörigt ombud, eller på organisation som på producenters vägnar genomför skyldigheter avseende utökat producentansvar:

Officiellt namn på producenten eller det behöriga ombudet, eller på den organisation som på producenters vägnar fullgör skyldigheter avseende utökat producentansvar, dvs. det namn som är kopplat till det nationella skattenummer eller den identifieringskod/det identifieringsnummer som erhållits vid registreringen i medlemsstatens företagsregister.

 

Om producenten eller det behöriga ombudet är en juridisk person (ett företag), ange företagets namn

 

F

Om producenten eller det behöriga ombudet är en fysisk person, ange:

Förnamn

Efternamn

 

F

Om en medlemsstat tillåter att rapporten lämnas in av en organisation som på producenters vägnar fullgör skyldigheter avseende utökat producentansvar, ange namnet på denna organisation och namnen på de producenter och/eller behöriga ombud på vars vägnar uppgifterna lämnas.

 

F

Nationell identifieringskod/kod i företagsregistret

För producenter eller behöriga ombud som är juridiska personer, och för organisationer som på producenters vägnar fullgör skyldigheter avseende utökat producentansvar, den identifieringskod/det identifieringsnummer som erhållits vid registreringen i medlemsstatens företagsregister.

F

Nationellt skattenummer

Skattenummer i medlemsstaten för producenten eller det behöriga ombudet, eller för den organisation som på producenters vägnar fullgör skyldigheter avseende utökat producentansvar.

M*

Rapporteringsperiod

Producenten eller det behöriga ombudet eller, i tillämpliga fall, den organisation som på producenters vägnar fullgör skyldigheter avseende utökat producentansvar, ska ange vilken rapporteringsperiod det gäller.

M

Kontaktperson för rapportering:

Person som fungerar som kontaktpunkt för producenten eller det behöriga ombudet eller, i tillämpliga fall, för den organisation som på producenters vägnar fullgör skyldigheter avseende utökat producentansvar, och som valts ut som inledande eller reguljär kontaktpunkt för rapportering till registret.

 

Förnamn

 

M

Efternamn

 

M

Telefonnummer

Telefonnummer (arbetet)

M

E-postadress

E-postadress (arbetet)

M

Kvantitet EEE (i ton) som släppts ut på marknaden i medlemsstaten:

Varje producent eller behörigt ombud ska rapportera vikten i ton av den EEE som släppts ut på marknaden, enligt definitionen i artikel 2 a i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/699.

Om medlemsstaten tillåter att en organisation, som på producenters vägnar fullgör skyldigheter avseende utökat producentansvar, tillhandahåller dessa uppgifter, ska det anges huruvida dessa uppgifter ska rapporteras enskilt för varje företrädd producent och behörigt ombud eller sammanlagt för alla företrädda producenter och behöriga ombud.

 

per kategori av EEE

Vikten av den EEE som producenten släpper ut på marknaden i medlemsstaten, per kategori av EEE enligt bilaga III till direktiv 2012/19/EU; solcellspaneler ska rapporteras separat.

M

per underkategori av EEE

Vikten av den EEE som producenten släpper ut på marknaden i medlemsstaten, per underkategori av EEE enligt medlemsstatens tillämpningspraxis.

M*

per typ av EEE (konsumentelutrustning eller annan elutrustning)

Vikten av den EEE som producenten släpper ut på marknaden i medlemsstaten, per typ av utrustning (”konsumentelutrustning” eller ”annan elutrustning”).

M*

Försäkran

Jag/vi intygar att de uppgifter som lämnas i detta dokument är sanningsenliga och ger korrekt information om vilken typ och kvantitet av elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden i … (ange medlemsstat) av ovannämnda producent(er).”

Försäkran av producenten eller det behöriga ombudet eller, i tillämpliga fall, av tredje part som agerar på producentens eller det behöriga ombudets vägnar att de uppgifter som lämnas är sanningsenliga och korrekta.

I elektroniska formulär ska denna försäkran markeras (kryssruta).

M