EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0290

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/290, annettu 19 päivänä helmikuuta 2019, mallista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien rekisteröintiä ja rekisteriin tehtävää raportointia varten (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2019/1113

EUVL L 48, 20.2.2019, p. 6–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/290/oj

20.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 48/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/290,

annettu 19 päivänä helmikuuta 2019,

mallista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien rekisteröintiä ja rekisteriin tehtävää raportointia varten

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdenmukaistettu tietorakenne ja rekisteröinti- ja raportointimalli sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajille kaikissa jäsenvaltioissa vähentää unionin tasolla tai useiden jäsenvaltioiden tasolla toimivien tuottajien hallinnollista taakkaa.

(2)

Jäsenvaltioiden rekisteröinti- ja raportointikäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi rekisteröinti- ja raportointimallia olisi käytettävä kaikkien tuottajien, myös tuottajien, jotka käyttävät sähkö- ja elektroniikkalaitteiden toimittamiseen etämyyntiä, tai valtuutettujen edustajien, jos sellaisia on nimetty, sekä kaikkien rekistereiden, jotka jäsenvaltiot ovat laatineet direktiivin 2012/19/EU 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Rekisteröinti- ja raportointimallin olisi sisällettävä keskeiset tiedot, joita rekisteröintiä varten pyydetään direktiivin 2012/19/EU 16 artiklan 2 kohdan ja liitteen X mukaisesti ja jotka tuottajien tai valtuutettujen edustajien, jos sellaisia on nimetty, on toimitettava. Sen olisi myös mahdollistettava se, että se jäsenvaltio, jossa tuottaja on rekisteröity ja jolle se raportoi, voi pyytää joitakin lisätietoja. Hallinnollisen lisätaakan välttämiseksi näiden lisätietovaatimusten tulisi koskea ainoastaan tietoja, jotka on yksilöity sellaisiksi itse mallissa.

(4)

Vaikka direktiivin 2012/19/EU liitteessä X olevassa B osan 5 kohdassa edellytetään, että kukin tuottaja tai valtuutettu edustaja, jos sellainen on nimetty, ilmoittaa jäsenvaltiossa erilliskerätyn, kierrätetyn (mukaan luettuna uudelleenkäyttöön valmistellun), hyödynnetyn ja loppukäsitellyn taikka unionin sisällä tai sen ulkopuolelle siirretyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrän painon mukaan, niin vastaavia komissiolle ilmoitettavia tietoja kerätään jäsenvaltioissa eri lähteistä. Tältä osin raportointimallien yhdenmukaistaminen lisäisi tuottajien hallinnollista taakkaa muttei olisi tarpeen tämän täytäntöönpanoasetuksen tavoitteiden kannalta.

(5)

Tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava päivämäärästä, joka mahdollistaa sen, että voidaan tehdä tarvittavat käytännön järjestelyt rekistereitä sekä tuottajia tai niiden valtuutettuja edustajia varten, ja soveltaminen olisi aloitettava kalenterivuoden alusta.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (2) 39 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröinnin malli

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2012/19/EU 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadituissa rekistereissä:

a)

käytetään liitteessä I olevassa A osassa esitettyä mallia tuottajien rekisteröintiä varten;

b)

käytetään liitteessä I olevassa B osassa esitettyä mallia valtuutettujen edustajien rekisteröintiä varten.

2.   Jäsenvaltioiden on edellytettävä keskeisiä tietoja, jotka on yksilöity sellaisiksi liitteessä I esitetyissä malleissa.

Jäsenvaltiot voivat pyytää lisätietoja, jotka on yksilöity sellaisiksi liitteessä I esitetyissä malleissa.

2 artikla

Malli, jota käytetään ilmoitettaessa jäsenvaltion rekisteriin sen markkinoille saatettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat tiedot

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2012/19/EU 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadituissa rekistereissä käytetään liitteessä II esitettyä mallia, kun tuottajat tai niiden valtuutetut edustajat, jos sellaisia on nimetty direktiivin 2012/19/EY 17 artiklan mukaisesti, raportoivat jäsenvaltioiden markkinoille saatettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevista tiedoista.

2.   Jäsenvaltioiden on edellytettävä keskeisiä tietoja, jotka on yksilöity sellaisiksi liitteessä II esitetyssä mallissa.

Jäsenvaltiot voivat pyytää lisätietoja, jotka on yksilöity sellaisiksi liitteessä II esitetyssä mallissa.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 197, 24.7.2012, s. 38.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).


LIITE I

Malli jäsenvaltiossa tehtävää rekisteröintiä varten

Keskeisten tietojen yhteydessä on merkintä M.

Suodattimesta riippuvaiset tiedot, joissa on merkintä F, kuuluvat keskeisiin tietoihin, mutta ne on annettava vain, jos edellisen tiedon yhteydessä valitaan tietty vastaus.

Lisätietojen yhteydessä on merkintä M*.

A OSA

Malli tuottajan rekisteröintiä varten

Tieto

Kuvaus

Tietotyyppi

Tuottajan nimi:

Tuottajan virallinen nimi, joka liittyy kansalliseen veronumeroon tai jäsenvaltion yritysrekisterissä käytettyyn tunnistuskoodiin/numeroon.

 

Jos tuottaja on oikeushenkilö (yritys), annetaan yrityksen nimi.

 

F

Jos tuottaja on luonnollinen henkilö, annetaan:

Etunimi

Sukunimi

 

F

Tuottajan kauppanimi

Nimi, jota tuottaja käyttää mainonta- ja myyntitarkoituksia varten, jos se on eri kuin perustamiskirjassa tai muissa virallisissa asiakirjoissa käytetty virallinen nimi.

M*

Tuottajan rekisteröity osoite:

Tuottajan virallinen osoite:

 

Katuosoite (kadun nimi)

M

Katuosoite (numero)

M

Postinumero

M

Toimipaikka

M

Maakunta

M*

Kunta

M*

Internet-osoite (jos sellainen on)

M

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vuosittaisen liikevaihdon luokat.

Tuottajan vuosittainen liikevaihto. Tätä tietoa pyytävien jäsenvaltioiden on esitettävä erilaisia sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vuosittaisten liikevaihtojen luokkia, jotta tuottaja voi valita asianmukaisen luokan.

M*

Tuottajan yhteyshenkilö

Henkilö, joka on ilmoitettu tuottajan yhteyshenkilöksi. Kyseessä on yksittäinen henkilö, joka on valittu kyseisen tuottajan alustavaksi tai säännölliseksi yhteyshenkilöksi.

 

Etunimi

 

M

Sukunimi

 

M

Puhelinnumero

Työpuhelin

M

Sähköpostiosoite

Yrityssähköposti

M

Osoite

Yhteyshenkilön yritysosoite

 

Katuosoite (kadun nimi)

M

Katuosoite (numero)

M

Postinumero

M

Postitoimipaikka

M

Maakunta

M*

Kunta

M*

Kansallinen tunnistuskoodi/yritysrekisterikoodi

Jos tuottaja on oikeushenkilö, tunnistuskoodi/numero, jota käytetään rekisteröityessä jäsenvaltion yritysrekisteriin.

F

Kansallinen veronumero

Tuottajan veronumero jäsenvaltiossa.

M*

Muut tunnistetiedot.

Jos tuottaja on sijoittautunut EU:n ulkopuoliseen maahan, virallinen rekisteröintinumero/-koodi.

F

Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden luokka/luokat.

Tuottajan kyseisen jäsenvaltion markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokka tai luokat direktiivin 2012/19/EU liitteen III mukaisen numeron mukaisesti.

M

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden alaluokka/alaluokat.

Tuottajan kyseisen jäsenvaltion markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokka tai luokat siten, kuin niitä sovelletaan jäsenvaltiossa.

M*

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tyyppi (kotitalouksien tai muut kuin kotitalouksien laitteet).

Kustakin tuottajan jäsenvaltion markkinoille saattamasta sähköelektroniikkalaitteiden luokasta tai tarvittaessa alaluokasta tieto siitä, onko kyseessä kotitalouksien laitteet vai muut kuin kotitalouksien laitteet.

M*

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkki.

Kustakin tuottajan jäsenvaltion markkinoille saattamasta sähköelektroniikkalaitteiden luokasta tai tarvittaessa alaluokasta tuottajan sähkö- ja elektroniikkalaitteille mielivaltaisesti antama nimi, jolla se erottuu kyseisen tuottajan tuottamaksi tai myymäksi laitteeksi ja jota voidaan käyttää tavaramerkkinä ja sellaisena suojata.

M*

Tuottajan vastuu

Tiedot siitä, miten tuottaja täyttää direktiivissä 2012/19/EU asetetut velvollisuudet jäsenvaltiossa. Jos sama tuottaja on perustanut yksittäisen vaatimusten noudattamista koskevan järjestelmän sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tietyille luokille ja on liittynyt yhteiseen järjestelmään muita laitteita varten, ilmoitetaan molemmat.

 

Tuottaja on perustanut yksittäisen vaatimusten noudattamista koskevan järjestelmän.

Kyllä/Ei

 

M

Jos vastaus on ”Kyllä”, annetaan lisätiedot yksittäisestä vaatimusten noudattamista koskevasta järjestelmästä

Kuvaus lisätiedoista, joka tuottajan on toimitettava yksittäisestä vaatimusten noudattamista koskevasta järjestelmästä

M*

Tuottaja on liittynyt yhteiseen vaatimusten noudattamista koskevaan järjestelmään.

Kyllä/Ei

 

M

Taloudellinen vastuu:

Tiedot sen vakuuden muodosta, jonka kukin tuottaja asettaa direktiivin 2012/19/EU 12 artiklan mukaisesti saattaessaan tuotteen jäsenvaltion markkinoille.

 

Tuottaja osallistuu yhteen tai useampaan yhteiseen vaatimusten noudattamista koskevaan järjestelmään.

Kyllä/Ei

 

M

Tuottajalla on kierrätysvakuutus.

Kyllä/Ei

 

M

Tuottajalla on sulkutili.

Kyllä/Ei

 

M

Muu (täsmennettävä)

Jos rahallista vakuutta ei jossakin jäsenvaltiossa anneta missään edellä mainituista muodoista, tuottajan on kuvattava vakuuden muoto.

F

Etämyynti:

 

 

Tuottaja käyttää etämyyntiä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myymiseksi suoraan kotitalouksille tai muille käyttäjille kuin kotitalouksille toisessa jäsenvaltiossa.

Kyllä/Ei

Jäsenvaltioon sijoittautuneen tuottajan on ilmoitettava, myykö se rekisteröinnin ajankohtana sähkö- ja elektroniikkalaitteita myös etäviestinnän kautta suoraan kotitalouksille tai muille käyttäjille kuin kotitalouksille toisessa jäsenvaltiossa.

M

Luettelo jäsenvaltioista, joissa tuottaja myy sähkö- ja elektroniikkalaitteita etämyynnin avulla.

Jos jäsenvaltioon sijoittautunut tuottaja myy sähkö- ja elektroniikkalaitteita etäviestinnän avulla suoraan kotitalouksille tai muille käyttäjille kuin kotitalouksille toisessa jäsenvaltiossa, sen on ilmoitettava jäsenvaltion nimi tai jäsenvaltioiden nimet.

F

Valtuutetun edustajan nimi jäsenvaltio(i)ssa, jo(i)ssa tuottaja myy sähkö- ja elektroniikkalaitteita etämyynnin avulla.

Jos jäsenvaltioon sijoittautunut tuottaja myy sähkö- ja elektroniikkalaitteita etäviestinnän avulla suoraan kotitalouksille tai muille käyttäjille kuin kotitalouksille toisessa jäsenvaltiossa, sen on ilmoitettava valtuutetun edustajan nimi kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseisissä jäsenvaltioissa.

F

Vakuutus

Vakuutan/vakuutamme, että edellä mainitusta tuottajasta annetut tiedot ovat totuudenmukaisia ja paikkansapitäviä ja antavat todellisen kuvan edellä mainitun tuottajan … (lisätään jäsenvaltion nimi) markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tyypistä.

Tuottajan tai tilanteen mukaan tuottajan puolesta toimivan kolmannen osapuolen vakuutus siitä, että tiedot ovat totuudenmukaisia ja paikkansapitäviä.

Kun käytetään sähköistä lomaketta, on valittava tätä vakuutusta koskeva ruutu.

M

B OSA

Malli valtuutetun edustajan rekisteröintiä varten

Tieto

Kuvaus

Tietotyyppi

Valtuutetun edustajan nimi:

Valtuutetun edustajan virallinen nimi, joka liittyy kansalliseen veronumeroon tai jäsenvaltion yritysrekisterissä rekisteröityessä käytettyyn tunnistuskoodiin/numeroon.

 

Jos valtuutettu edustaja on oikeushenkilö (yritys), annetaan yrityksen nimi

 

F

Jos valtuutettu edustaja on luonnollinen henkilö, annetaan

Etunimi

Sukunimi

 

F

Valtuutetun edustajan rekisteröity osoite:

Valtuutetun edustajan virallinen osoite. Valtuutetun edustajan on oltava sijoittautunut kyseisen jäsenvaltion alueelle.

 

Katuosoite (kadun nimi)

 

M

Katuosoite (numero)

 

M

Postinumero

 

M

Postitoimipaikka

 

M

Maakunta

 

M*

Kunta

 

M*

Internet-osoite (jos sellainen on)

 

M

Valtuutetun edustajan yhteyshenkilö:

Henkilö, joka on ilmoitettu valtuutetun edustajan yhteyshenkilöksi. Kyseessä on yksittäinen henkilö, joka on valittu kyseisen valtuutetun edustajan alustavaksi tai säännölliseksi yhteyshenkilöksi. Valtuutetun edustajan on oltava sijoittautunut kyseisen jäsenvaltion alueelle.

 

Etunimi

 

M

Sukunimi

 

M

Puhelinnumero

Työpuhelin.

M

Sähköpostiosoite

Yrityssähköposti

M

Osoite

Yhteyshenkilön yritysosoite

 

Katuosoite (kadun nimi)

M

Katuosoite (numero)

M

Postinumero

M

Postitoimipaikka

M

Maakunta

M*

Kunta

M*

Kansallinen tunnistuskoodi/yritysrekisterikoodi

Jos valtuutettu edustaja on oikeushenkilö, tunnistuskoodi/numero, jota käytetään rekisteröityessä jäsenvaltion yritysrekisteriin.

F

Kansallinen veronumero

Valtuutetun edustajan veronumero jäsenvaltiossa.

M*

Edustetun tuottajan tai tuottajien nimi:

Jos tuottaja on oikeushenkilö (yritys), annetaan yrityksen nimi

Jos tuottaja on luonnollinen henkilö, annetaan

Etunimi

Sukunimi

Valtuutetun edustajan edustaman tuottajan tai edustamien tuottajien virallinen nimi, joka liittyy tuottajan kansalliseen/eurooppalaiseen veronumeroon tai tunnistuskoodiin/numeroon, jota käytetään rekisteröityessä yritysrekisteriin tuottajan sijoittautumismaassa.

Jos valtuutettu edustaja edustaa useampaa kuin yhtä tuottajaa ja jäsenvaltio mahdollistaa sen, että valtuutettu edustaja rekisteröidään kerran, valtuutetun edustajan on ilmoitettava erikseen kunkin edustamansa tuottajan nimi ja yhteystiedot.

M

Edustetun tuottajan tai edustettujen tuottajien yhteystiedot:

Valtuutetun edustajan edustaman tuottajan tai edustamien tuottajien viralliset yhteystiedot.

 

Puhelinnumero

M

Sähköpostiosoite

M

Osoite

M

Katuosoite (kadun nimi)

M

Katuosoite (numero)

M

Postinumero

M

Postitoimipaikka

M

Maa

M

Internet-osoite (jos sellainen on)

F

Edustetun tuottajan elektroniikkalaitteiden vuosittaisten liikevaihtojen luokat.

Edustetun tuottajan vuosittainen liikevaihto. Tätä tietoa pyytävien jäsenvaltioiden on esitettävä erilaisia sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vuosittaisten liikevaihtojen luokkia, jotta tuottaja voi valita asianmukaisen luokan.

Jos valtuutettu edustaja edustaa useampaa kuin yhtä tuottajaa ja jäsenvaltio mahdollistaa sen, että valtuutettu edustaja rekisteröidään kerran, valtuutetun edustajan on ilmoitettava erikseen kunkin edustamansa tuottajan osalta elektroniikkalaitteiden vuosittaisten liikevaihtojen luokka.

M*

Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden luokka/luokat.

Kuvaus tuottajan kyseisen jäsenvaltion markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokasta tai luokista direktiivin 2012/19/EU liitteen III mukaisen numeron mukaisesti.

Jos valtuutettu edustaja edustaa useampaa kuin yhtä tuottajaa ja jäsenvaltio mahdollistaa sen, että valtuutettu edustaja rekisteröidään kerran, valtuutetun edustajan on ilmoitettava erikseen kunkin edustamansa tuottajan kyseisen jäsenvaltion markkinoille saattamien elektroniikkalaitteiden luokat.

M

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden alaluokka/alaluokat.

Tuottajan kyseisen jäsenvaltion markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden alaluokka tai alaluokat siten, kuin niitä sovelletaan jäsenvaltiossa.

Jos valtuutettu edustaja edustaa useampaa kuin yhtä tuottajaa ja jäsenvaltio mahdollistaa sen, että valtuutettu edustaja rekisteröidään kerran, valtuutetun edustajan on ilmoitettava erikseen kunkin edustamansa tuottajan kyseisen jäsenvaltion markkinoille saattamien elektroniikkalaitteiden alaluokat.

M*

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tyyppi (kotitalouksien tai muut kuin kotitalouksien laitteet).

Kustakin sähköelektroniikkalaitteiden luokasta tai tarvittaessa alaluokasta, jonka edustettu tuottaja saattaa jäsenvaltion markkinoille, tieto siitä, onko kyseessä kotitalouksien tai muut kuin kotitalouksien laitteet.

M*

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkki.

Kustakin sähköelektroniikkalaitteiden luokasta tai tarvittaessa alaluokasta, jonka tuottaja saattaa jäsenvaltion markkinoille, tuottajan sähkö- ja elektroniikkalaitteille mielivaltaisesti antama nimi, jolla se erottuu kyseisen tuottajan tuottamaksi tai myymäksi laitteeksi ja jota voidaan käyttää tavaramerkkinä ja sellaisena suojata.

M*

Tuottajan vastuu:

Tiedot siitä, miten edustettu tuottaja täyttää direktiivissä 2012/19/EU asetetut velvollisuudet jäsenvaltiossa. Jos sama tuottaja tai valtuutettu edustaja tuottajan puolesta on perustanut yksittäisen vaatimusten noudattamista koskevan järjestelmän sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tietyille luokille ja on liittynyt yhteiseen järjestelmään muita laitteita varten, ilmoitetaan molemmat.

Jos valtuutettu edustaja edustaa useampaa kuin yhtä tuottajaa ja jäsenvaltio mahdollistaa sen, että valtuutettu edustaja rekisteröidään kerran, valtuutetun edustajan on ilmoitettava erikseen, kuinka kukin edustetuista tuottajista täyttää direktiivissä 2012/19/EU asetetut velvollisuudet jäsenvaltiossa.

 

Tuottaja tai valtuutettu edustaja tuottajan puolesta on perustanut yksittäisen vaatimusten noudattamista koskevan järjestelmän kyseisessä jäsenvaltiossa

Kyllä/Ei

 

M

Jos vastaus on ”Kyllä”, annetaan lisätiedot yksittäisestä vaatimusten noudattamista koskevasta järjestelmästä.

Kuvaus lisätiedoista, jota tuottajan tai valtuutetun edustajan tuottajan puolesta on annettava yksittäisestä vaatimusten noudattamista koskevasta järjestelmästä.

M*

Tuottaja tai valtuutettu edustaja tuottajan puolesta on liittynyt yhteiseen vaatimusten noudattamista koskevaan järjestelmään tai järjestelmiin kyseisessä jäsenvaltiossa.

Kyllä/Ei

 

M

Taloudellinen vastuu:

Tiedot sen vakuuden muodosta, jonka kukin edustettu tuottaja asettaa direktiivin 2012/19/EU 12 artiklan mukaisesti tuotteen jäsenvaltion markkinoille saattaessaan.

 

Tuottaja tai valtuutettu edustaja tuottajan puolesta osallistuu yhteen tai useampaan yhteiseen vaatimusten noudattamista koskevaan järjestelmään.

Kyllä/Ei

 

M

Tuottajalla tai valtuutetulla edustajalla tuottajan puolesta on kierrätysvakuutus.

Kyllä/Ei

 

M

Tuottajalla tai valtuutetulla edustajalla tuottajan puolesta on sulkutili.

Kyllä/Ei

 

M

Muu (täsmennettävä)

Jos rahallista vakuutta ei jossakin jäsenvaltiossa anneta missään edellä mainituista muodoista, valtuutetun edustajan on kuvattava vakuuden muoto.

M

Vakuutus

Vakuutan/vakuutamme, että edustettava tuottaja on nimennyt tai edustettavat tuottajat ovat nimenneet edellä mainitun valtuutetun edustajan kirjallisella valtuutuksella sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EY 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Valtuutetun edustajan vakuutus tai tilanteen mukaan valtuutetun edustajan puolesta toimivan kolmannen osapuolen vakuutus siitä, että valtuutettu edustaja on nimetty kirjallisella valtuutuksella sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EY 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Kun käytetään sähköistä lomaketta, on valittava tätä vakuutusta koskeva ruutu.

M

Vakuutus

Vakuutan/vakuutamme, että edellä mainitusta valtuutetusta edustajasta antamani tiedot ovat totuudenmukaisia ja paikkansapitäviä ja antavat todellisen kuvan edellä mainitun valtuutetun edustajan edustaman tuottajan … (lisätään jäsenvaltion nimi) markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tyypistä.

Valtuutetun edustajan tai tilanteen mukaan valtuutetun edustajan puolesta toimivan kolmannen osapuolen vakuutus siitä, että tiedot ovat totuudenmukaisia ja paikkansapitäviä.

Kun käytetään sähköistä lomaketta, on valittava tätä vakuutusta koskeva ruutu.

M


LIITE II

Malli, jonka mukaan raportoidaan jäsenvaltion rekisteriin sen markkinoille saatetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet

Keskeisten tietojen yhteydessä on merkintä M.

Suodattimesta riippuvaiset tiedot, joissa on merkintä F, kuuluvat keskeisiin tietoihin, mutta ne on annettava vain, jos edellisen tiedon yhteydessä valitaan tietty vastaus.

Keskeisten tietojen yhteydessä on merkintä M*.

Tieto

Kuvaus

Tietotyyppi

Tuottajan tai valtuutetun edustajan tai laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät velvollisuudet tuottajien puolesta toimeenpanevan organisaation nimi:

Tuottajan tai valtuutetun edustajan tai laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät velvollisuudet tuottajien puolesta toimeenpanevan organisaation virallinen nimi, joka liittyy kansalliseen veronumeroon tai jäsenvaltion yritysrekisteriin rekisteröityessä käytettyyn tunnistuskoodiin/numeroon.

 

Jos tuottaja tai valtuutettu edustaja on oikeushenkilö (yritys), annetaan yrityksen nimi.

 

F

Jos tuottaja tai valtuutettu edustaja on luonnollinen henkilö, annetaan:

Etunimi

Sukunimi

 

F

Jos jäsenvaltio sallii sen, että kertomuksen toimittaa organisaatio, joka panee täytäntöön laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät velvollisuudet tuottajien puolesta, annetaan tämän organisaation nimi sekä niiden tuottajien ja/tai valtuutettujen edustajien nimet, joiden puolesta tiedot toimitetaan.

 

F

Kansallinen tunnistuskoodi/yritysrekisterikoodi

Niistä tuottajista ja valtuutetuista edustajista, jotka ovat oikeushenkilöitä, tai organisaatioista, jotka panevat täytäntöön laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät velvollisuudet tuottajien puolesta, tunnistuskoodi/numero, jota käytetään rekisteröityessä jäsenvaltion yritysrekisteriin.

F

Kansallinen veronumero

Tuottajan tai valtuutetun edustajan tai tuottajan vastuuseen liittyvät velvollisuudet jäsenvaltiossa toimivien tuottajien puolesta toimeenpanevan organisaation veronumero.

M*

Raportointijakso

Tuottajan tai valtuutetun edustajan tai tilanteen mukaan organisaation, joka panee täytäntöön laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät velvollisuudet tuottajien puolesta, on ilmoitettava kyseessä oleva raportointikausi.

M

Yhteyshenkilö raportointia varten:

Henkilö, jolla on yhteys tuottajaan tai valtuutettuun edustajaan tai tilanteen mukaan organisaatioon, joka panee täytäntöön laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät velvoitteet tuottajien puolesta ja joka on valittu alustavaksi tai säännölliseksi yhteyshenkilöksi rekisteriin tehtävää raportointia varten.

 

Etunimi

 

M

Sukunimi

 

M

Puhelinnumero

Työpuhelin.

M

Sähköpostiosoite

Yrityssähköposti

M

Kyseisen jäsenvaltion markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä (tonneina):

Kunkin tuottajan tai kunkin valtuutetun edustajan on raportoitava jäsenvaltion markkinoille saatetun sähkö- ja elektroniikkalaitteiden paino tonneina, siten kuin se määritetään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/699 2 artiklan a kohdassa.

Jos jäsenvaltio sallii sen, että nämä tiedot toimittaa organisaatio, joka panee täytäntöön laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät velvollisuudet tuottajien puolesta, on täsmennettävä, annetaanko tiedot kustakin edustetusta tuottajasta ja valtuutetusta edustajasta erikseen vaiko yhdessä kaikista edustetuista tuottajista ja valtuutetuista edustajista

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokkaa kohti

Tuottajan jäsenvaltion markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden paino kutakin direktiivin 2012/19/EU liitteessä III mainittua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokkaa kohti. Aurinkosähköpaneeleista raportoidaan erikseen.

M

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden alaluokkaa kohti

Tuottajan jäsenvaltion markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden paino kutakin jäsenvaltiossa sovellettavaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden alaluokkaa kohti.

M*

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tyyppiä kohti (kotitalouksien tai muut kuin kotitalouksien laitteet).

Tuottajan jäsenvaltion markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden paino kutakin laitetyyppiä kohti (”kotitalouksien tai muut kuin kotitalouksien laitteet”).

M*

Vakuutus

Vakuutan/vakuutamme, että tässä asiakirjassa annetut tiedot ovat totuudenmukaisia ja antavat todellisen kuvan edellä mainitun tuottajan (tuottajien) … (lisätään jäsenvaltion nimi) markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tyypistä ja määrästä”.

Tuottajan tai valtuutetun edustajan tai tilanteen mukaan valtuutetun edustajan puolesta toimivan kolmannen osapuolen vakuutus siitä, että tiedot ovat totuudenmukaisia ja paikkansapitäviä.

Kun käytetään sähköistä lomaketta, on valittava tätä vakuutusta koskeva ruutu.

M


Top