20.2.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 48/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/290

ze dne 19. února 2019,

kterým se stanoví formát pro registraci a podávání zpráv výrobců elektrických a elektronických zařízení do registru

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Harmonizovaná struktura dat a harmonizovaný formát dat pro registraci a podávání zpráv výrobců elektrických a elektronických zařízení (EEZ) pro všechny členské státy sníží administrativní zátěž výrobců, kteří působí na úrovni Unie nebo na úrovni několika členských států.

(2)

Pro harmonizaci postupů uplatňovaných členskými státy při registraci a podávání zpráv by formát pro registraci a podávání zpráv měli používat všichni výrobci, včetně výrobců dodávajících EEZ prostřednictvím komunikace na dálku, nebo, pokud jsou určeni, zplnomocnění zástupci, a všechny registry vytvořené členskými státy podle čl. 16 odst. 1 směrnice 2012/19/EU.

(3)

Formát pro registraci a podávání zpráv by měl stanovit klíčové údaje požadované podle čl. 16 odst. 2 a přílohy X směrnice 2012/19/EU pro registraci a podávání zpráv výrobci nebo, pokud jsou určeni, zplnomocněnými zástupci. Díky tomu by členský stát, ve kterém je výrobce registrován a podává v něm zprávy, mohl rovněž požadovat omezené množství dodatečných informací. Aby se zabránilo další administrativní zátěži, měly by se tyto požadavky na dodatečné informace vztahovat pouze na údaje, které tak již byly označeny v samotném formátu.

(4)

Protože příloha X část B bod 5 směrnice 2012/19/EU rovněž vyžaduje, aby každý výrobce nebo, pokud je určen, každý zplnomocněný zástupce podával zprávy o všech OEEZ, která byla sebrána a recyklována (včetně připravených k opětovnému použití), využita a odstraněna v členském státě nebo přepravena v Unii nebo mimo ni, jsou příslušné informace, které mají být poskytnuty Komisi, shromažďovány v členských státech z různých zdrojů. V tomto ohledu by harmonizace formátů pro podávání zpráv výrobcům zvýšila administrativní zátěž a zároveň by byla s ohledem na cíl stávajícího prováděcího nařízení nadbytečná.

(5)

Ustanovení tohoto nařízení by se měla použít ode dne, který registrům a výrobcům nebo jejich zplnomocněným zástupcům umožní, aby učinili nezbytná praktická opatření, a měla by začít platit od začátku kalendářního roku.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Formát pro registraci

1.   Členské státy zajistí, aby se v registrech vytvořených podle čl. 16 odst. 1 směrnice 2012/19/EU:

a)

pro registraci výrobců používal formát stanovený v příloze I části A;

b)

pro registraci zplnomocněných zástupců používal formát stanovený v příloze I části B.

2.   Členské státy vyžadují, aby uváděné klíčové údaje byly jako takové ve formátech stanovených v příloze I.

Členské státy mohou vyžadovat, aby uváděné dodatečné klíčové údaje byly jako takové ve formátech stanovených v příloze I.

Článek 2

Formát pro podávání zpráv do registru členského státu o údajích o EEZ uvedených na jeho trh

1.   Členské státy zajistí, aby registry vytvořené na základě čl. 16 odst. 1 směrnice 2012/19/EU používaly formát stanovený v příloze II pro podávání zpráv o údajích o EEZ uvedených na jejich trhy výrobci nebo jejich zplnomocněnými zástupci, pokud jsou určeni podle článku 17 směrnice 2012/19/EU.

2.   Členské státy vyžadují, aby uváděné klíčové údaje byly jako takové ve formátu stanoveném v příloze II.

Členské státy mohou vyžadovat, aby uváděné dodatečné klíčové údaje byly jako takové ve formátu stanoveném v příloze II.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 38.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).


PŘÍLOHA I

Formát pro registraci v členském státě

Klíčové údaje jsou označeny velkým písmenem „M“.

Údaje závislé na filtru označené velkým písmenem „F“ jsou součástí klíčových údajů, ale použijí se, pouze pokud je vybrána konkrétní odpověď na základě předchozích údajů.

Dodatečné údaje jsou označeny velkým písmenem „M*“.

ČÁST A

Formát pro registraci výrobce

Údaj

Popis

Druh údaje

Název (jméno) výrobce:

Úřední název (jméno) výrobce odkazující na vnitrostátní daňové číslo nebo identifikační kód/číslo uváděné při registraci v obchodním rejstříku v členském státě.

 

Pokud je výrobce právnická osoba (společnost), uveďte název společnosti.

 

F

Pokud je výrobce fyzická osoba, uveďte:

Jméno

Příjmení

 

F

Obchodní název výrobce

Název (jméno), jejž (jež) výrobce používá pro účely reklamy a prodeje, který (které) se liší od oficiálního názvu uvedeného v jeho stanovách nebo jiných úředních dokladech.

M*

Sídlo výrobce

Úřední adresa výrobce

 

Ulice

M

Číslo popisné

M

PSČ

M

Místo

M

Oblast

M*

Obec

M*

Adresa internetových stránek (pokud internetové stránky existují)

M

Kategorie ročního obratu EEZ

Údaj o ročním obratu výrobce. Členské státy požadující tento údaj musí poskytovat různé „kategorie ročního obratu EEZ“ tak, aby si výrobce mohl zvolit příslušnou kategorii.

M*

Kontaktní osoba výrobce

Osoba zvolená výrobcem jako kontaktní osoba. Jde o osobu, která je vybrána pro počáteční nebo pravidelný kontakt s výrobcem.

 

Jméno

 

M

Příjmení

 

M

Telefonní číslo

Pracovní telefon

M

E-mailová adresa

Pracovní e-mailová adresa

M

Adresa

Pracovní adresa kontaktní osoby

 

Ulice

M

Číslo popisné

M

PSČ

M

Místo

M

Oblast

M*

Obec

M*

Vnitrostátní identifikační kód/obchodní registrační kód

U výrobců, kteří jsou právnickými osobami, identifikační kód/číslo uváděný (uváděné) při registraci do obchodního rejstříku v členském státě.

F

Vnitrostátní daňové číslo

Daňové číslo výrobce v členském státě

M*

Další identifikační údaje

U výrobců usazených ve třetích zemích úřední registrační číslo/kód

F

Kategorie EEZ

Popis kategorie nebo kategorií EEZ, která výrobce uvádí na trh členského státu, prostřednictvím čísla podle přílohy III směrnice 2012/19/EU.

M

Podkategorie EEZ

Popis podkategorie nebo podkategorií EEZ, která výrobce uvádí na trh členského státu, způsobem používaným v členském státě.

M*

Druh EEZ (domácí spotřebiče nebo jiná zařízení než domácí spotřebiče)

U každé z kategorií nebo popřípadě podkategorií EEZ, která výrobce uvádí na trh členského státu, údaj „domácí spotřebič“ nebo „jiné zařízení než domácí spotřebič“.

M*

Značka EEZ

U každé z kategorií nebo popřípadě podkategorií EEZ, která výrobce uvádí na trh členského státu, svévolně přijatý název, jejž výrobce EEZ zvolil, aby je bylo možné jako jím vyráběný nebo prodávaný produkt rozeznat a aby je bylo možné chránit ochrannou známkou.

M*

Odpovědnost výrobce

Informace o způsobu, jakým výrobce plní povinnosti stanovené ve směrnici 2012/19/EU v členském státě. Jestliže tentýž výrobce vytvořil pro některé kategorie EEZ individuální systém a pro ostatní kategorie se zapojil do kolektivního systému, uvedou se oba systémy.

 

Výrobce vytvořil individuální systém.

Ano/Ne

 

M

Pokud je odpověď „Ano“, uveďte další informace o individuálním systému.

Popis dalších informací, které výrobce předkládá ohledně individuálního systému.

M*

Výrobce se zapojil do kolektivního systému (kolektivních systémů).

Ano/Ne

 

M

Finanční odpovědnost

Informace o podobě záruky, již každý výrobce poskytuje při uvádění výrobku na trh členského státu v souladu s článkem 12 směrnice 2012/19/EU.

 

Výrobce se zapojil do jednoho nebo více kolektivních systémů.

Ano/Ne

 

M

Výrobce poskytuje pojištění recyklace.

Ano/Ne

 

M

Výrobce poskytuje vázaný bankovní účet.

Ano/Ne

 

M

Jiná (upřesněte)

Pokud finanční záruka v členském státě nemá žádnou z výše uvedených podob, popište podobu záruky.

F

Prodej na dálku

 

 

Výrobce využívá prodeje EEZ na dálku přímo do domácností nebo jiným uživatelům, než jsou domácnosti, v jiném členském státě.

Ano/Ne

Výrobce se sídlem v daném členském státě uvede, zda v okamžiku registrace rovněž prodává EEZ prostřednictvím komunikace na dálku přímo do domácností nebo jiným uživatelům, než jsou domácnosti, v jiném členském státě.

M

Seznam členských států, v nichž výrobce prodává EEZ prostřednictvím prodeje na dálku

Pokud výrobce usazený v daném členském státě prodává EEZ prostřednictvím komunikace na dálku přímo do domácností nebo jiným uživatelům, než jsou domácnosti, v jiném členském státě, musí poskytnout název členského státu (členských států).

F

Název (jméno) zplnomocněného zástupce v členském státě (členských státech), v němž (nichž) výrobce prodává EEZ prostřednictvím prodeje na dálku

Pokud výrobce usazený v daném členském státě prodává EEZ prostřednictvím komunikace na dálku přímo do domácností nebo jiným uživatelům, než jsou domácnosti, v jiném členském státě, musí poskytnout název (jméno) zplnomocněného zástupce v příslušném členském státě (příslušných členských státech).

F

Prohlášení

Prohlašuji/prohlašujeme, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a poskytují přesné informace o výše uvedeném výrobci a přesně popisují druh elektrického a elektronického zařízení uvedeného na trh …(uveďte název členského státu) výše uvedeným výrobcem.“

Prohlášení výrobce nebo případně třetí strany jednající jménem výrobce, že poskytnuté informace jsou pravdivé a přesné.

V případě elektronického formuláře se toto prohlášení označí (zaškrtnutím rámečku).

M

ČÁST B

Formát pro registraci zplnomocněného zástupce

Údaj

Popis

Druh údaje

Název (jméno) zplnomocněného zástupce:

Úřední název (jméno) zplnomocněného zástupce odkazující na vnitrostátní daňové číslo nebo identifikační kód/číslo uváděné při registraci v obchodním rejstříku v členském státě.

 

Pokud je zplnomocněný zástupce právnická osoba (společnost), uveďte název společnosti.

 

F

Pokud je zplnomocněný zástupce fyzická osoba, uveďte:

Jméno

Příjmení

 

F

Sídlo zplnomocněného zástupce:

Úřední adresa zplnomocněného zástupce Zplnomocněný zástupce je usazen na území členského státu.

 

Ulice

 

M

Číslo popisné

 

M

PSČ

 

M

Místo

 

M

Oblast

 

M*

Obec

 

M*

Adresa internetových stránek (pokud internetové stránky existují)

 

M

Kontaktní osoba zplnomocněného zástupce:

Osoba zvolená zplnomocněným zástupcem jako kontaktní osoba. Jde o osobu, která je vybrána pro počáteční nebo pravidelný kontakt se zplnomocněným zástupcem. Kontaktní osoba je usazena na území členského státu.

 

Jméno

 

M

Příjmení

 

M

Telefonní číslo

Pracovní telefon

M

E-mailová adresa

Pracovní e-mailová adresa

M

Adresa

Pracovní adresa kontaktní osoby

 

Ulice

M

Číslo popisné

M

PSČ

M

Místo

M

Oblast

M*

Obec

M*

Vnitrostátní identifikační kód/obchodní registrační kód

U zplnomocněných zástupců, kteří jsou právnickými osobami, identifikační kód/číslo uváděný (uváděné) při registraci do obchodního rejstříku v členském státě.

F

Vnitrostátní daňové číslo

Daňové číslo zplnomocněného zástupce v členském státě

M*

Název (jméno) zastupovaného výrobce (zastupovaných výrobců):

V případě, že je výrobce právnická osoba (společnost), uveďte název společnosti.

Pokud je výrobce fyzická osoba, uveďte:

Jméno

Příjmení

Úřední název (jméno) výrobce zastupovaného (výrobců zastupovaných) zplnomocněným zástupcem odkazující na vnitrostátní/evropské daňové číslo nebo identifikační kód/číslo uváděné (uváděný) při registraci v obchodním rejstříku v zemi, v níž je výrobce usazen.

Pokud zplnomocněný zástupce zastupuje více než jednoho výrobce a členský stát zplnomocněnému zástupci stanoví, aby se jednorázově zaregistroval, uvede zplnomocněný zástupce odděleně název (jméno) a kontaktní údaje každého ze zastupovaných výrobců.

M

Kontaktní údaje zastupovaného výrobce (zastupovaných výrobců):

Úřední kontaktní údaje výrobce zastupovaného (výrobců zastupovaných) zplnomocněným zástupcem

 

Telefonní číslo

M

E-mailová adresa

M

Adresa

M

Ulice

M

Číslo popisné

M

PSČ

M

Místo

M

Země

M

Adresa internetových stránek (pokud internetové stránky existují)

F

Kategorie ročního obratu EEZ zastupovaného výrobce.

Údaj o ročním obratu zastupovaného výrobce. Členské státy požadující tento údaj musí poskytovat různé „kategorie ročního obratu EEZ“, aby si zastupovaný výrobce mohl zvolit příslušnou kategorii.

Pokud zplnomocněný zástupce zastupuje více než jednoho výrobce a členský stát zplnomocněnému zástupci stanoví, aby se jednorázově zaregistroval, uvede zplnomocněný zástupce odděleně u každého ze zastupovaných výrobců kategorii ročního obratu EEZ.

M*

Kategorie EEZ

Popis kategorie nebo kategorií EEZ, která zastupovaný výrobce uvádí na trh členského státu, prostřednictvím čísla podle přílohy III směrnice 2012/19/EU.

Pokud zplnomocněný zástupce zastupuje více než jednoho výrobce a členský stát zplnomocněnému zástupci stanoví, aby se jednorázově zaregistroval, popíše zplnomocněný zástupce odděleně kategorie EEZ, která každý ze zastupovaných výrobců uvádí na trh členského státu.

M

Podkategorie EEZ

Popis podkategorie nebo podkategorií EEZ, která výrobce uvádí na trh členského státu, způsobem používaným v členském státě.

Pokud zplnomocněný zástupce zastupuje více než jednoho výrobce a členský stát zplnomocněnému zástupci stanoví, aby se jednorázově zaregistroval, popíše zplnomocněný zástupce odděleně podkategorie EEZ, která každý ze zastupovaných výrobců uvádí na trh členského státu.

M*

Druh EEZ (domácí spotřebiče nebo jiná zařízení než domácí spotřebiče)

U každé z kategorií nebo popřípadě podkategorií EEZ, která zastupovaný výrobce uvádí na trh členského státu, údaj „domácí spotřebič“ nebo „jiné zařízení než domácí spotřebič“.

M*

Značka EEZ

U každé z kategorií nebo popřípadě podkategorií EEZ, která zastupovaný výrobce uvádí na trh členského státu, svévolně přijatý název, jejž výrobce EEZ zvolil, aby je bylo možné jako jím vyráběný nebo prodávaný produkt rozeznat a aby je bylo možné chránit ochrannou známkou.

M*

Odpovědnost výrobce:

Informace o způsobu, jakým zastupovaný výrobce plní povinnosti stanovené ve směrnici 2012/19/EU v členském státě. Jestliže tentýž výrobce nebo zplnomocněný zástupce jednající jménem výrobce vytvořil pro některé kategorie EEZ individuální systém a pro ostatní kategorie se zapojil do kolektivního systému, uvedou se oba systémy.

Pokud zplnomocněný zástupce zastupuje více než jednoho výrobce a členský stát zplnomocněnému zástupci stanoví, aby se jednorázově zaregistroval, uvede zplnomocněný zástupce odděleně způsob, jakým každý ze zastupovaných výrobců plní v členském státě povinnosti stanovené ve směrnici 2012/19/EU.

 

Výrobce nebo zplnomocněný zástupce jednající jménem výrobce vytvořil individuální systém v členském státě.

Ano/Ne

 

M

Pokud je odpověď „Ano“, uveďte další informace o individuálním systému.

Popis dalších informací, které výrobce nebo zplnomocněný zástupce jednající jménem výrobce předkládá ohledně individuálního systému.

M*

Výrobce nebo zplnomocněný zástupce jednající jménem výrobce se zapojil do kolektivního systému (kolektivních systémů) v členském státě.

Ano/Ne

 

M

Finanční odpovědnost

Informace o podobě záruky, již každý zastupovaný výrobce poskytuje při uvádění výrobku na trh členského státu v souladu s článkem 12 směrnice 2012/19/EU.

 

Výrobce nebo zplnomocněný zástupce jednající jménem výrobce se podílí na jednom nebo více kolektivních systémech.

Ano/Ne

 

M

Výrobce nebo zplnomocněný zástupce jednající jménem výrobce poskytuje pojištění recyklace.

Ano/Ne

 

M

Výrobce nebo zplnomocněný zástupce jednající jménem výrobce poskytuje vázaný bankovní účet.

Ano/Ne

 

M

Jiná (upřesněte)

Pokud finanční záruka v členském státě nemá žádnou z výše uvedených podob, popíše zplnomocněný zástupce podobu záruky.

M

Prohlášení

Prohlašuji/prohlašujeme, že výše jmenovaný zplnomocněný zástupce byl zastupovaným výrobcem (zastupovanými výrobci) určen na základě písemného pověření v souladu s čl. 17 odst. 3 směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.“

Prohlášení zplnomocněného zástupce nebo případně třetí strany jednající jménem zplnomocněného zástupce, že zplnomocněný zástupce byl určen na základě písemného pověření v souladu s čl. 17 odst. 3 směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

V případě elektronického formuláře se toto prohlášení označí (zaškrtnutím rámečku).

M

Prohlášení

Prohlašuji/prohlašujeme, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a poskytují přesné informace o výše uvedeném zplnomocněném zástupci a přesně popisují druh elektrického a elektronického zařízení uvedeného na trh … (uveďte název členského státu) výrobcem (výrobci) zastoupeným (zastoupenými) výše uvedeným zplnomocněným zástupcem.“

Prohlášení zplnomocněného zástupce nebo případně třetí strany jednající jménem zplnomocněného zástupce, že poskytnuté informace jsou pravdivé a přesné.

V případě elektronického formuláře se toto prohlášení označí (zaškrtnutím rámečku).

M


PŘÍLOHA II

Formát pro podávání zpráv do registru členského státu o EEZ uvedených na jeho trh

Klíčové údaje jsou označeny velkým písmenem „M“.

Údaje závislé na filtru označené velkým písmenem „F“ jsou součástí klíčových údajů, ale použijí se, pouze pokud je vybrána konkrétní odpověď na základě předchozích údajů.

Dodatečné údaje jsou označeny velkým písmenem „M*“.

Údaj

Popis

Druh údaje

Název (jméno) výrobce nebo zplnomocněného zástupce nebo organizace vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce jménem výrobců:

Úřední název (jméno) výrobce nebo zplnomocněného zástupce nebo organizace vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce jménem výrobců odkazující na vnitrostátní daňové číslo nebo identifikační kód/číslo uváděné při registraci v obchodním rejstříku v členském státě.

 

Pokud je výrobce nebo zplnomocněný zástupce právnická osoba (společnost), uveďte název společnosti.

 

F

Pokud je výrobce nebo zplnomocněný zástupce fyzická osoba, uveďte:

Jméno

Příjmení

 

F

Pokud členský stát dovolí, aby organizace vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce jménem výrobců předložila zprávu, uveďte název této organizace a názvy (jména) výrobců a/nebo zplnomocněných zástupců, jejichž jménem jsou údaje poskytnuty.

 

F

Vnitrostátní identifikační kód/obchodní registrační kód

U výrobců nebo zplnomocněných zástupců, kteří jsou právnickými osobami, nebo organizace vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce jménem výrobců, identifikační kód/číslo uváděný (uváděné) při registraci do obchodního rejstříku v členském státě.

F

Vnitrostátní daňové číslo

Daňové číslo výrobce nebo zplnomocněného zástupce nebo organizace vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce jménem výrobců v členském státě:

M*

Období, za něž se podává zpráva

Výrobce nebo zplnomocněný zástupce nebo případně organizace vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce jménem výrobců uvede příslušné období, za něž se podává zpráva.

M

Kontaktní osoba pro podávání zpráv:

Osoba spojená s výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem nebo případně s organizací vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce jménem výrobců, která je vybrána pro počáteční nebo pravidelný kontakt v případě podávání zpráv do rejstříku.

 

Jméno

 

M

Příjmení

 

M

Telefonní číslo

Pracovní telefon

M

E-mailová adresa

Pracovní e-mailová adresa

M

Množství EEZ uvedených na trh členského státu (v tunách):

Každý výrobce nebo každý zplnomocněný zástupce uvede hmotnost EEZ uvedených na trh členského státu v tunách, jak je stanoveno v čl. 2 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/699.

Pokud členský stát dovolí organizaci vykonávající povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce jménem výrobců tyto údaje uvést, je třeba upřesnit, zda se tyto údaje podávají za každého zastupovaného výrobce a zplnomocněného zástupce jednotlivě nebo celkem za všechny zastupované výrobce a zplnomocněné zástupce.

 

podle kategorie EEZ

Hmotnost EEZ, která výrobce uvádí na trh členského státu podle kategorie EEZ v souladu s přílohou III směrnice 2012/19/EU, přičemž zpráva o fotovoltaických panelech se podává samostatně.

M

podle podkategorie EEZ

Hmotnost EEZ, která výrobce uvádí na trh členského státu EEZ podle podkategorie, způsobem používaným v členském státě.

M*

podle druhu EEZ (domácí spotřebiče nebo jiná zařízení než domácí spotřebiče)

Hmotnost EEZ, která výrobce uvádí na trh členského státu EEZ podle druhu zařízení („domácí spotřebič“ nebo „jiné zařízení než domácí spotřebič“).

M*

Prohlášení

Prohlašuji/prohlašujeme, že údaje poskytnuté v tomto dokumentu jsou pravdivé a přesně popisují druh a množství elektrického a elektronického zařízení uvedeného na trh … (uveďte název členského státu) výše uvedeným výrobcem (uvedenými výrobci).“

Prohlášení výrobce nebo zplnomocněného zástupce nebo případně třetí strany jednající jménem výrobce nebo zplnomocněného zástupce, že poskytnuté informace jsou pravdivé a přesné.

V případě elektronického formuláře se toto prohlášení označí (zaškrtnutím rámečku).

M