20.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 48/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/290

(2019. gada 19. februāris),

ar ko nosaka elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrēšanas un ziņošanas formātu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (1) un jo īpaši tās 16. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Visās dalībvalstīs izmantojama saskaņota datu struktūra un elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) ražotāju reģistrēšanas un ziņošanas formāts samazinās administratīvu slogu ražotājiem, kuru darbība aptver visu Savienību vai vairākas dalībvalstis.

(2)

Lai saskaņotu dažādo reģistrēšanas un ziņošanas praksi dalībvalstīs, reģistrēšanas un ziņošanas formāts būtu jāizmanto visiem ražotājiem, tostarp ražotājiem, kas EEI piegādā tālpārdošanā, vai pilnvarotiem pārstāvjiem, ja tādi ir iecelti, un visiem reģistriem, ko dalībvalstis izveidojušas saskaņā ar Direktīvas 2012/19/ES 16. panta 1. punktu.

(3)

Reģistrēšanas un ziņošanas formātam būtu jāsatur būtiskie informācijas elementi, kas ražotājiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem, ja tādi ir iecelti, saskaņā ar Direktīvas 2012/19/ES 16. panta 2. punktu un X pielikumu jāsniedz reģistrēšanas un ziņošanas vajadzībām. Tajā vajadzētu paredzēt arī ierobežotu skaitu papildu informācijas elementu, ko var prasīt dalībvalsts, kurā ražotājs ir reģistrēts un sniedz ziņojumus. Lai novērstu lieku administratīvo slogu, šādas papildu informācijas prasības drīkstētu attiecināt tikai uz tiem elementiem, kas formātā jau iepriekš identificēti kā papildu informācijas elementi.

(4)

Direktīvas 2012/19/ES X pielikuma B daļas 5. punkts nosaka, ka katram ražotājam vai pilnvarotajam pārstāvim, ja tāds ir iecelts, ir jāziņo par to EEIA daudzumu, kuri ir dalīti savākti, reciklēti [pārstrādāti] (tostarp sagatavoti atkalizmantošanai [atkārtotai izmantošanai]), atgūti [reģenerēti] un likvidēti [apglabāti] dalībvalstī vai nosūtīti uz citu dalībvalsti vai ārpus Savienības, tomēr šo Komisijai ziņojamo informāciju ievāc dalībvalstīs no dažādiem avotiem. Šajā aspektā ziņošanas formātu saskaņošana palielinātu ražotājiem uzlikto administratīvo slogu, lai gan šīs īstenošanas regulas mērķa sasniegšanai tā nebūt nav vajadzīga.

(5)

Diena, no kuras sāk piemērot šīs regulas noteikumus, būtu jānosaka tā, lai reģistri un ražotāji vai to pilnvarotie pārstāvji varētu veikt nepieciešamos praktiskos pasākumus, un piemērošana būtu jāsāk līdz ar kalendārā gada sākumu.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK (2) 39. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Reģistrēšanas formāts

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar Direktīvas 2012/19/ES 16. panta 1. punktu izveidotajos reģistros:

a)

ražotāju reģistrēšanai izmanto formātu, kas noteikts I pielikuma A daļā;

b)

pilnvaroto pārstāvju reģistrēšanai izmanto formātu, kas noteikts I pielikuma B daļā.

2.   Dalībvalstis prasa, lai tiktu sniegti būtiskie informācijas elementi, kas kā tādi identificēti I pielikumā noteiktajos formātos.

Dalībvalstis var prasīt, lai tiktu sniegti papildu informācijas elementi, kas kā tādi identificēti I pielikumā noteiktajos formātos.

2. pants

Formāts, kādā dalībvalsts reģistram ziņo datus, kas saistīti ar šajā dalībvalstī tirgū laistajām EEI

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar Direktīvas 2012/19/ES 16. panta 1. punktu izveidotajos reģistros tiek izmantots II pielikumā norādītais formāts, kādā ražotāji vai to pilnvarotie pārstāvji, ja tādi ir iecelti saskaņā ar Direktīvas 2012/19/ES 17. pantu, ziņo reģistram datus, kas saistīti ar šajā dalībvalstī tirgū laistajām EEI.

2.   Dalībvalstis prasa, lai tiktu sniegti būtiskie informācijas elementi, kas kā tādi identificēti II pielikumā noteiktajā formātā.

Dalībvalstis var prasīt, lai tiktu sniegti papildu informācijas elementi, kas kā tādi identificēti II pielikumā noteiktajā formātā.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 19. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 197, 24.7.2012., 38. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).


I PIELIKUMS

Reģistrēšanās dalībvalstī – izmantojamais formāts

Būtiskie informācijas elementi ir apzīmēti ar “M”.

Filtratkarīgie informācijas elementi, kas apzīmēti ar “F”, ir daļa no būtiskajiem informācijas elementiem, bet tos piemēro tikai tad, ja pie iepriekšējā informācijas elementa ir izvēlēta specifiska atbilde.

Papildu informācijas elementi ir apzīmēti ar “M*”.

A DAĻA

Ražotāja reģistrēšanas formāts

Informācijas elements

Apraksts

Informācijas elementa veids

Ražotāja vārds/uzvārds vai nosaukums

Ražotāja oficiālais vārds/uzvārds vai nosaukums, kas piesaistīts valsts nodokļu maksātāja numuram vai identifikācijas kodam/numuram, kuru saņem, kad reģistrējas dalībvalsts uzņēmumu reģistrā

 

Ja ražotājs ir juridiska persona (uzņēmums), norāda uzņēmuma nosaukumu.

 

F

Ja ražotājs ir fiziska persona, norāda

vārdu

uzvārdu

 

F

Ražotāja tirdzniecības nosaukums

Nosaukums, ko ražotājs izmanto reklāmas un pārdošanas vajadzībām un kas atšķiras no statūtos vai citos oficiālos dokumentos norādītā juridiskā nosaukuma.

M*

Ražotāja juridiskā adrese:

Ražotāja oficiālā adrese.

 

Ielas nosaukums

M

Mājas numurs

M

Pasta indekss

M

Atrašanās vieta

M

Province, reģions

M*

Pašvaldība

M*

Tīmekļa vietnes adrese (ja tāda ir)

M

EEI gada apgrozījuma kategorijas

Norāda ražotāja gada apgrozījumu. Dalībvalstīm, kas šo informācijas elementu prasa, ir jāpiedāvā dažādas “EEI gada apgrozījuma kategorijas”, lai ražotājs var attiecīgo kategoriju izvēlēties.

M*

Ražotāja kontaktpersona

Ar ražotāju saistīta persona, ar ko var kontaktēties. Tā ir persona, ko ražotājs izraudzījis par sākotnējo vai pastāvīgo kontaktpersonu.

 

Vārds

 

M

Uzvārds

 

M

Tālruņa numurs

Darba tālruņa numurs.

M

E-pasta adrese

Darba e-pasta adrese.

M

Adrese

Kontaktpersonas darba adrese.

 

Ielas nosaukums

M

Mājas numurs

M

Pasta indekss

M

Atrašanās vieta

M

Province, reģions

M*

Pašvaldība

M*

Valsts identifikācijas kods/uzņēmuma reģistrācijas numurs

Ja ražotājs ir juridiska persona, tas ir identifikācijas kods/numurs, kuru saņem, kad reģistrējas dalībvalsts uzņēmumu reģistrā.

F

Valsts nodokļu maksātāja numurs

Ražotāja nodokļu maksātāja numurs dalībvalstī.

M*

Cita identifikācijas informācija

Ja ražotājs veic uzņēmējdarbību/ir reģistrēts trešās valstīs, oficiālais reģistrācijas numurs/kods.

F

EEI kategorija/kategorijas

Apraksts par EEI kategoriju/kategorijām, ko ražotājs laiž dalībvalsts tirgū (norāda numuru atbilstīgi Direktīvas 2012/19/ES III pielikumam).

M

EEI apakškategorija/apakškategorijas

Apraksts par dalībvalstī izmantoto EEI apakškategoriju/apakškategorijām, ko ražotājs laiž dalībvalsts tirgū.

M*

EEI tips (mājsaimniecības iekārtas vai iekārtas, kas nav mājsaimniecības iekārtas).

Pie katras EEI kategorijas vai apakškategorijas (ja tādas ir), ko ražotājs laiž dalībvalsts tirgū, norāda, vai tās ir “mājsaimniecības iekārtas” vai “iekārtas, kas nav mājsaimniecības iekārtas”.

M*

EEI zīmola nosaukums

Pie katras EEI kategorijas vai apakškategorijas (ja tādas ir), ko ražotājs laiž dalībvalsts tirgū, norāda ražotāja brīvi izraudzītu nosaukumu, ko tas devis EEI, lai ierīci varētu atšķirt kā šī ražotāja ražotu vai tirgotu, un ko var izmantot un aizsargāt kā preču zīmi.

M*

Ražotāja atbildība

Informācija par to, kā ražotājs attiecīgajā dalībvalstī izpilda tam ar Direktīvu 2012/19/ES uzliktos pienākumus. Ja tas pats ražotājs attiecībā uz dažām EEI kategorijām ir izveidojis atsevišķu atbilstības shēmu, bet attiecībā uz citām ir pievienojies kolektīvai atbilstības shēmai, norāda abas.

 

Ražotājs ir izveidojis atsevišķu atbilstības shēmu.

Jā/Nē

 

M

Ja atbilde ir “jā”, sniedziet papildu informāciju par atsevišķo atbilstības shēmu.

Tās papildu informācijas apraksts, ko ražotājs iesniegs saistībā ar atsevišķo atbilstības shēmu.

M*

Ražotājs ir pievienojies kolektīvai atbilstības shēmai(-ām).

Jā/Nē

 

M

Finansiālā atbildība

Informācija par to, kāda veida galvojumu saskaņā ar Direktīvas 2012/19/ES 12. pantu katrs ražotājs sniedz, kad tas izstrādājumu laiž dalībvalsts tirgū.

 

Ražotājs ir iesaistījies vienā vai vairākās kolektīvajās atbilstības shēmās.

Jā/Nē

 

M

Ražotājs nodrošina pārstrādes apdrošināšanu.

Jā/Nē

 

M

Ražotājs nodrošina bloķētu bankas kontu.

Jā/Nē

 

M

Cits (norādīt)

Ja finansiālais galvojums dalībvalstī neizpaužas nevienā no iepriekš minētajiem veidiem, ražotājam ir jāapraksta galvojuma veids.

F

Tālpārdošana

 

 

Ražotājs izmanto tālpārdošanu, lai EEI citā dalībvalstī tieši pārdotu privātām mājsaimniecībām vai lietotājiem, kas nav privātas mājsaimniecības.

Jā/Nē

Ražotājs, kas veic uzņēmējdarbību/ir reģistrēts dalībvalstī, norāda, vai tas reģistrācijas brīdī ar tālpārdošanas starpniecību EEI citā dalībvalstī tieši pārdod privātām mājsaimniecībām vai lietotājiem, kas nav privātas mājsaimniecības

M

To dalībvalstu saraksts, kurās ražotājs pārdod EEI ar tālpārdošanas starpniecību

Ja ražotājs, kas veic uzņēmējdarbību/ir reģistrēts dalībvalstī, ar tālpārdošanas starpniecību EEI citā dalībvalstī tieši pārdod privātām mājsaimniecībām vai lietotājiem, kas nav privātas mājsaimniecības, tam ir jānorāda dalībvalsts(-u) nosaukums(-i).

F

Pilnvarotā pārstāvja vārds/uzvārds vai nosaukums dalībvalstī(-īs), kurā(-ās) ražotājs pārdod EEI ar tālpārdošanas starpniecību

Ja ražotājs, kas veic uzņēmējdarbību/ir reģistrēts dalībvalstī, ar tālpārdošanas starpniecību EEI citā dalībvalstī tieši pārdod privātām mājsaimniecībām vai lietotājiem, kas nav privātas mājsaimniecības, tam ir jānorāda pilnvarotā pārstāvja vārds/nosaukums šajā citā dalībvalstī.

F

Deklarācija

Ar šo paziņoju(-am), ka sniegtā informācija ir patiesa un atspoguļo pareizas ziņas par augstāk minēto ražotāju un par to, kāda veida elektriskās un elektroniskās iekārtas augstāk minētais ražotājs laidis … (dalībvalsts nosaukums) tirgū.”

Ražotāja vai – attiecīgā gadījumā – tādas trešās personas, kas rīkojas ražotāja vārdā, deklarācija par to, ka sniegtā informācija ir patiesa un precīza.

Ja veidlapas ir elektroniskas, jāizdara atzīme attiecīgajā lodziņā.

M

B DAĻA

Pilnvarotā pārstāvja reģistrēšanas formāts

Informācijas elements

Apraksts

Informācijas elementa veids

Pilnvarotā pārstāvja vārds/uzvārds vai nosaukums

Pilnvarotā pārstāvja oficiālais vārds/uzvārds vai nosaukums, kas piesaistīts valsts nodokļu maksātāja numuram vai identifikācijas kodam/numuram, kuru saņem, kad reģistrējas dalībvalsts uzņēmumu reģistrā.

 

Ja pilnvarotais pārstāvis ir juridiska persona (uzņēmums), norāda uzņēmuma nosaukumu

 

F

Ja pilnvarotais pārstāvis ir fiziska persona, norāda

vārdu

uzvārdu

 

F

Pilnvarotā pārstāvja juridiskā adrese

Pilnvarotā pārstāvja oficiālā adrese. Pilnvarotajam pārstāvim jāveic uzņēmējdarbība/jābūt reģistrētam dalībvalsts teritorijā.

 

Ielas nosaukums

 

M

Mājas numurs

 

M

Pasta indekss

 

M

Atrašanās vieta

 

M

Province, reģions

 

M*

Pašvaldība

 

M*

Tīmekļa vietnes adrese (ja tāda ir)

 

M

Pilnvarotā pārstāvja kontaktpersona

Ar pilnvaroto pārstāvi saistīta persona, ar ko var kontaktēties. Tā ir persona, ko pilnvarotais pārstāvis izraudzījis par sākotnējo vai pastāvīgo kontaktpersonu. Kontaktpersonai jābūt reģistrētai dalībvalsts teritorijā.

 

Vārds

 

M

Uzvārds

 

M

Tālruņa numurs

Darba tālruņa numurs.

M

E-pasta adrese

Darba e-pasta adrese.

M

Adrese

Kontaktpersonas darba adrese.

 

Ielas nosaukums

M

Mājas numurs

M

Pasta indekss

M

Atrašanās vieta

M

Province, reģions

M*

Pašvaldība

M*

Valsts identifikācijas kods / uzņēmuma reģistrācijas numurs

Ja pilnvarotais pārstāvis ir juridiska persona, tas ir identifikācijas kods/numurs, kuru saņem, kad reģistrējas dalībvalsts uzņēmumu reģistrā.

F

Valsts nodokļu maksātāja numurs

Pilnvarotā pārstāvja nodokļu maksātāja numurs dalībvalstī.

M*

Pārstāvēto ražotāju nosaukumi

Ja ražotājs ir juridiska persona (uzņēmums), norāda uzņēmuma nosaukumu.

Ja ražotājs ir fiziska persona, norāda

vārdu

uzvārdu

Pilnvarotā pārstāvja pārstāvēto ražotāju oficiālais vārds/uzvārds vai nosaukums, kas piesaistīts ražotāja valsts/Eiropas nodokļu maksātāja numuram vai identifikācijas kodam/numuram, kuru saņem, kad reģistrējas tās dalībvalsts uzņēmumu reģistrā, kurā ražotājs veic uzņēmējdarbību.

Ja pilnvarotais pārstāvis pārstāv vairākus ražotājus un dalībvalsts ir noteikusi, ka pilnvarotajam pārstāvim jāreģistrējas vienreiz, pilnvarotajam pārstāvim atsevišķi jānorāda katra pārstāvētā ražotāja vārds/uzvārds vai nosaukums, un kontaktinformācija.

M

Pārstāvēto ražotāju kontaktinformācija

Pilnvarotā pārstāvja pārstāvēto ražotāju oficiālā kontaktinformācija.

 

Tālruņa numurs

M

E-pasta adrese

M

Adrese

M

Ielas nosaukums

M

Mājas numurs

M

Pasta indekss

M

Atrašanās vieta

M

Valsts

M

Tīmekļa vietnes adrese (ja tāda ir)

F

Pārstāvētā ražotāja EEI gada apgrozījuma kategorijas

Norāda pārstāvētā ražotāja gada apgrozījumu. Dalībvalstīm, kas šo informācijas elementu prasa, ir jāpiedāvā dažādas “EEI gada apgrozījuma kategorijas”, lai pārstāvētais ražotājs var attiecīgo kategoriju izvēlēties.

Ja pilnvarotais pārstāvis pārstāv vairākus ražotājus un dalībvalsts ir noteikusi, ka pilnvarotajam pārstāvim jāreģistrējas vienreiz, pilnvarotajam pārstāvim atsevišķi jānorāda katra pārstāvētā ražotāja EEI gada apgrozījuma kategorija.

M*

EEI kategorija/kategorijas

Apraksts par EEI kategoriju/kategorijām, ko pārstāvētais ražotājs laiž dalībvalsts tirgū (norāda numuru atbilstīgi Direktīvas 2012/19/ES III pielikumam).

Ja pilnvarotais pārstāvis pārstāv vairākus ražotājus un dalībvalsts ir noteikusi, ka pilnvarotajam pārstāvim jāreģistrējas vienreiz, pilnvarotajam pārstāvim atsevišķi jāapraksta EEI kategorijas, ko katrs pārstāvētais ražotājs laiž dalībvalsts tirgū.

M

EEI apakškategorija/apakškategorijas

Apraksts par dalībvalstī izmantotajām EEI apakškategoriju/apakškategorijām, ko ražotājs laiž dalībvalsts tirgū.

Ja pilnvarotais pārstāvis pārstāv vairākus ražotājus un dalībvalsts ir noteikusi, ka pilnvarotajam pārstāvim jāreģistrējas vienreiz, pilnvarotajam pārstāvim atsevišķi jāapraksta EEI apakškategorijas, ko katrs pārstāvētais ražotājs laiž dalībvalsts tirgū.

M*

EEI tips (mājsaimniecības iekārtas vai iekārtas, kas nav mājsaimniecības iekārtas).

Pie katras EEI kategorijas vai apakškategorijas (ja tādas ir), ko pārstāvētais ražotājs laiž dalībvalsts tirgū, norāda, vai tās ir “mājsaimniecības iekārtas” vai “iekārtas, kas nav mājsaimniecības iekārtas”.

M*

EEI zīmola nosaukums

Pie katras EEI kategorijas vai apakškategorijas (ja tādas ir), ko pārstāvētais ražotājs laiž dalībvalsts tirgū, norāda ražotāja brīvi izraudzītu nosaukumu, ko tas devis EEI, lai ierīci varētu atšķirt kā šī ražotāja ražotu vai tirgotu, un ko var izmantot un aizsargāt kā preču zīmi.

M*

Ražotāja atbildība

Informācija par to, kā pārstāvētais ražotājs attiecīgajā dalībvalstī izpilda tam ar Direktīvu 2012/19/ES uzliktos pienākumus. Ja tas pats ražotājs vai pilnvarotais pārstāvis ražotāja vārdā attiecībā uz dažām EEI kategorijām ir izveidojis atsevišķu atbilstības shēmu, bet attiecībā uz citām ir pievienojies kolektīvai atbilstības shēmai, norāda abas.

Ja pilnvarotais pārstāvis pārstāv vairākus ražotājus un dalībvalsts ir noteikusi, ka pilnvarotajam pārstāvim jāreģistrējas vienreiz, pilnvarotajam pārstāvim atsevišķi jānorāda, kā katrs pārstāvētais ražotājs attiecīgajā dalībvalstī izpilda tam ar Direktīvu 2012/19/ES uzliktos pienākumus.

 

Ražotājs vai pilnvarotais pārstāvis ražotāja vārdā ir izveidojis atsevišķu atbilstības shēmu dalībvalstī.

Jā/Nē

 

M

Ja atbilde ir “Jā”, sniedziet papildu informāciju par atsevišķo atbilstības shēmu.

Tās papildu informācijas apraksts, ko ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis ražotāja vārdā iesniedz saistībā ar atsevišķo atbilstības shēmu.

M*

Ražotājs vai pilnvarotais pārstāvis ražotāja vārdā ir pievienojies kolektīvai atbilstības shēmai(-ām) dalībvalstī.

Jā/Nē

 

M

Finansiālā atbildība

Informācija par to, kāda veida galvojumu saskaņā ar Direktīvas 2012/19/ES 12. pantu katrs pārstāvētais ražotājs sniedz, kad tas izstrādājumu laiž dalībvalsts tirgū.

 

Ražotājs vai pilnvarotais pārstāvis ražotāja vārdā ir iesaistījies vienā vai vairākās kolektīvās atbilstības shēmās.

Jā/Nē

 

M

Ražotājs vai pilnvarotais pārstāvis ražotāja vārdā nodrošina pārstrādes apdrošināšanu.

Jā/Nē

 

M

Ražotājs vai pilnvarotais pārstāvis ražotāja vārdā nodrošina bloķētu bankas kontu.

Jā/Nē

 

M

Cits (norādīt)

Ja finansiālais galvojums dalībvalstī neizpaužas nevienā no iepriekš minētajiem veidiem, pilnvarotajam pārstāvim ir jāapraksta galvojuma veids.

M

Deklarācija

Ar šo apliecinu(-ām), ka minēto pilnvaroto pārstāvi ar rakstisku pilnvarojumu ir iecēlis pārstāvētais ražotājs saskaņā ar 17. panta 3. punktu Direktīvā 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

Pilnvarotā pārstāvja vai – attiecīgā gadījumā – trešās personas, kas darbojas pilnvarotā pārstāvja vārdā, deklarācija par to, ka pilnvarotais pārstāvis ir iecelts ar rakstisku pilnvarojumu saskaņā ar 17. panta 3. punktu Direktīvā 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

Ja veidlapas ir elektroniskas, jāizdara atzīme attiecīgajā lodziņā.

M

Deklarācija

Ar šo paziņoju(-am), ka sniegtā informācija ir patiesa un atspoguļo pareizas ziņas par augstāk minēto pilnvaroto pārstāvi un par to, kāda veida elektriskās un elektroniskās iekārtas augstāk minētā pilnvarotā pārstāvja pārstāvētais ražotājs laidis … (dalībvalsts nosaukums) tirgū.

Pilnvarotā pārstāvja vai – attiecīgā gadījumā – trešās personas, kas rīkojas pilnvarotā pārstāvja vārdā, deklarācija par to, ka sniegtā informācija ir patiesa un precīza.

Ja veidlapas ir elektroniskas, jāizdara atzīme attiecīgajā lodziņā.

M


II PIELIKUMS

Formāts, kādā dalībvalsts reģistram ziņo par dalībvalstī tirgū laistajām EEI

Būtiskie informācijas elementi ir apzīmēti ar “M”.

Filtratkarīgie informācijas elementi, kas apzīmēti ar “F”, ir daļa no būtiskajiem informācijas elementiem, bet tos piemēro tikai tad, ja pie iepriekšējā informācijas elementa ir izvēlēta specifiska atbilde.

Papildu informācijas elementi ir apzīmēti ar “M*”.

Informācijas elements

Apraksts

Informācijas elementa veids

Ražotāja vai pilnvarotā pārstāvja vārds/uzvārds vai nosaukums, vai tās organizācijas nosaukums, kura ražotāju vārdā pilda ražotāja paplašinātās atbildības saistības:

Ražotāja vai pilnvarotā pārstāvja oficiālais vārds/uzvārds vai nosaukums, vai tās organizācijas oficiālais nosaukums, kura ražotāju vārdā pilda ražotāja paplašinātās atbildības saistības, kas piesaistīts valsts nodokļu maksātāja numuram vai identifikācijas kodam/numuram, kuru saņem, kad reģistrējas dalībvalsts uzņēmumu reģistrā.

 

Ja ražotājs vai pilnvarotais pārstāvis ir juridiska persona (uzņēmums), norāda uzņēmuma nosaukumu

 

F

Ja ražotājs vai pilnvarotais pārstāvis ir fiziska persona, norāda

vārdu

uzvārdu

 

F

Ja dalībvalsts atļauj, ka ziņojumu iesniedz organizācija, kura ražotāju vārdā pilda ražotāja paplašinātās atbildības saistības, norāda šīs organizācijas nosaukumu, kā arī to ražotāju un/vai pilnvaroto pārstāvju vārdu/uzvārdu vai nosaukumu, kuru vārdā informācija tiek sniegta.

 

F

Valsts identifikācijas kods/uzņēmuma reģistrācijas numurs

Ja ražotājs vai pilnvarotais pārstāvis ir juridiska persona vai tā ir organizācija, kura ražotāju vārdā pilda ražotāja paplašinātās atbildības saistības, tas ir identifikācijas kods/numurs, kuru saņem, kad reģistrējas dalībvalsts uzņēmumu reģistrā.

F

Valsts nodokļu maksātāja numurs

Ražotāja vai pilnvarotā pārstāvja, vai organizācijas, kura ražotāju vārdā pilda ražotāja paplašinātās atbildības saistības dalībvalstī, nodokļa maksātāja numurs:

M*

Pārskata periods

Ražotājs vai pilnvarotais pārstāvis, vai – attiecīgā gadījumā – organizācija, kura ražotāju vārdā pilda ražotāja paplašinātās atbildības saistības, norāda attiecīgo pārskata periodu.

M

Kontaktpersona ziņošanas sakarā

Ar ražotāju vai pilnvaroto pārstāvi, vai – attiecīgā gadījumā – organizāciju, kura ražotāju vārdā pilda ražotāja paplašinātās atbildības saistības, saistīta persona, ar ko var sākumā vai regulāri kontaktēties sakarā ar ziņošanu reģistram.

 

Vārds

 

M

Uzvārds

 

M

Tālruņa numurs

Darba tālruņa numurs.

M

E-pasta adrese

Darba e-pasta adrese.

M

Dalībvalstī tirgū laisto EEI daudzums (tonnās)

Katrs ražotājs vai katrs pilnvarotais pārstāvis ziņo par dalībvalstī tirgū laisto EEI masu (tonnās), kas definēta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/699 2. panta a) punktā.

Ja dalībvalsts atļauj, ka šo informāciju sniedz organizācija, kura ražotāju vārdā pilda ražotāja paplašinātās atbildības saistības, norāda, vai šī informācija jāziņo par katru pārstāvēto ražotāju un pilnvaroto pārstāvi atsevišķi vai par visiem ražotājiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem kopā.

 

pa EEI kategorijām

Dalībvalstī ražotāja tirgū laisto EEI masa pa EEI kategorijām saskaņā ar Direktīvas 2012/19/ES III pielikumu; par fotoelementu paneļiem ziņo atsevišķi.

M

pa EEI apakškategorijām

Dalībvalstī ražotāja tirgū laisto EEI masa pa dalībvalstī izmantotajām EEI apakškategorijām.

M*

pa EEI tipiem (mājsaimniecības iekārtas vai iekārtas, kas nav mājsaimniecības iekārtas)

Dalībvalstī ražotāja tirgū laisto EEI masa pa EEI tipiem (“mājsaimniecības iekārtas” vai “iekārtas, kas nav mājsaimniecības iekārtas”).

M*

Deklarācija

Ar šo paziņoju(-am), ka šajā dokumentā sniegtās ziņas ir patiesas un atspoguļo precīzu informāciju par to, kāda veida elektriskās un elektroniskās iekārtas minētais ražotājs laidis … (dalībvalsts nosaukums) tirgū.”

Ražotāja vai pilnvarotā pārstāvja, vai – attiecīgā gadījumā – trešās personas, kas rīkojas pilnvarotā pārstāvja vārdā, deklarācija par to, ka sniegtā informācija ir patiesa un precīza.

Ja veidlapas ir elektroniskas, jāizdara atzīme attiecīgajā lodziņā.

M