20.2.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 48/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/290 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. február 19.)

az elektromos és elektronikus berendezések gyártóinak nyilvántartásba vétele és a nyilvántartások részére benyújtandó jelentések formátumának meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az elektromos és elektronikus berendezések gyártóinak nyilvántartásba vétele és a jelentések tekintetében a valamennyi tagállamra érvényes harmonizált adatstruktúra és formátum csökkenti az uniós szinten vagy több tagállam szintjén működő gyártókra háruló adminisztratív terheket.

(2)

A tagállamok által a nyilvántartásba vétel és a jelentéstétel során alkalmazott gyakorlatok összehangolása érdekében szükséges, hogy a nyilvántartásba vétel és a jelentések tekintetében meghatározott formátumot valamennyi gyártó – ideértve az elektromos és elektronikus berendezéseket távközlő eszközök útján értékesítő gyártókat is –, illetve adott esetben kijelölt meghatalmazott képviselő és a 2012/19/EU irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamokban vezetett valamennyi nyilvántartás használja.

(3)

A nyilvántartásba vétel és a jelentések tekintetében meghatározott formátumban meg kell jelölni a gyártók, illetve adott esetben a kijelölt meghatalmazott képviselők által történő nyilvántartásba vétel és jelentéstétel során a 2012/19/EU irányelv 16. cikkének (2) bekezdése, valamint X. melléklete értelmében bekérendő fő információelemeket. A formátumnak lehetővé kell tennie továbbá a gyártói nyilvántartásba vétel és jelentéstétel szerinti tagállam számára, hogy korlátozott számban kiegészítő információelemeket is bekérjen. A további adminisztratív terhek elkerülése érdekében az ilyen kiegészítő tájékoztatási követelmények csak olyan bejegyzésekre vonatkozhatnak, amelyek előzőleg ekként lettek megjelölve magában a formátumban.

(4)

Míg a 2012/19/EU irányelv X. melléklete B. részének 5. pontja azt is előírja minden gyártó, illetve adott esetben kijelölt meghatalmazott képviselő számára, hogy tegyenek jelentést az elektromos vagy elektronikus berendezéseknek a tagállamban elkülönítetten gyűjtött, újrafeldolgozott/újrahasználatra előkészített, hasznosított és ártalmatlanított, vagy az Unión belül vagy az Unión kívülre szállított hulladékairól, a Bizottság rendelkezésére bocsátandó vonatkozó információk begyűjtésére különböző forrásokból kerül sor a tagállamokban. E tekintetben a jelentéstételi formátumok harmonizálása növelné a gyártók adminisztratív terheit, ugyanakkor az nem szükséges ezen végrehajtási rendelet célkitűzése szempontjából.

(5)

E rendelet rendelkezéseit olyan időponttól kell alkalmazni, amely lehetővé teszi a nyilvántartások és a gyártók vagy meghatalmazott képviselőik tekintetében szükséges gyakorlati intézkedések meghozatalát, és amely egybeesik valamely naptári év kezdetével.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 39. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A nyilvántartásba vétel formátuma

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a 2012/19/EU irányelv 16. cikkének (1) bekezdése alapján vezetett nyilvántartások:

a)

az I. melléklet A. részében meghatározott formátumot használják a gyártók nyilvántartásba vételére;

b)

az I. melléklet B. részében meghatározott formátumot használják a meghatalmazott képviselők nyilvántartásba vételére.

(2)   A tagállamok előírják az I. mellékletben meghatározott formátumokban fő információelemként megjelölt adatok megadását.

A tagállamok előírhatják az I. mellékletben meghatározott formátumokban kiegészítő információelemként megjelölt adatok megadását.

2. cikk

A tagállami nyilvántartások részére benyújtandó, az adott piacon forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó adatokról szóló jelentések formátuma

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a 2012/19/EU irányelv 16. cikkének (1) bekezdése alapján vezetett nyilvántartások a II. mellékletben meghatározott formátumot használják a piacukon forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó adatoknak a gyártók vagy a 2012/19/EU irányelv 17. cikke értelmében kijelölt meghatalmazott képviselőik által a nyilvántartás részére történő jelentéstétel során.

(2)   A tagállamok előírják a II. mellékletben meghatározott formátumban fő információelemként megjelölt adatok megadását.

A tagállamok előírhatják a II. mellékletben meghatározott formátumban kiegészítő információelemként megjelölt adatok megadását.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. február 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 197., 2012.7.24., 38. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).


I. MELLÉKLET

A tagállami nyilvántartásba vétel formátuma

A fő információelemek mellett az M jelzés található.

Az F jelzéssel ellátott, szűrőfüggő információelemek a fő információelemek részét képezik, de csak akkor alkalmazandók, ha egy korábbi információelem esetében egy adott válasz került kiválasztásra.

A kiegészítő információelemek mellett az M* jelzés található.

A. RÉSZ

A gyártó nyilvántartásba vételének formátuma

Információelem

Megnevezés

Az információelem típusa

A gyártó neve:

A gyártó hivatalos neve a nemzeti adószámhoz vagy a tagállami cégnyilvántartásba való bejegyzésekor megjelölt azonosító kódhoz/számhoz kapcsolódóan megadott formában.

 

Ha a gyártó jogi személy (vállalkozás), adja meg a vállalkozás nevét

 

F

Ha a gyártó természetes személy, adja meg a következőket:

Utónév

Családi név

 

F

A gyártó kereskedelmi megnevezése

A gyártó által reklám- és értékesítési célokra használt név, amely eltér az alapító okiratban vagy más közokiratokban használt hivatalos névtől.

M*

A gyártó bejegyzett címe:

A gyártó hivatalos címe.

 

Utcanév

M

Házszám

M

Postai irányítószám

M

Székhely

M

Tartomány

M*

Település

M*

Honlap címe (ha létezik)

M

Az elektromos és elektronikus berendezésekhez kapcsolódó éves árbevétel nagyságrendje

A gyártó éves árbevételének feltüntetése. Az ezen információelemet bekérő tagállamoknak meg kell jelölniük különböző éves árbevétel-nagyságrendeket, hogy a gyártó kiválaszthassa a megfelelőt.

M*

A gyártó kapcsolattartó személye

A gyártóval kapcsolatban álló, annak kapcsolattartójaként megjelölt személy. Olyan magánszemély, akit az adott gyártó kezdeti vagy rendszeres kapcsolattartóként megjelölt.

 

Utónév

 

M

Családi név

 

M

Telefonszám

Munkahelyi telefonszám

M

E-mail-cím

Munkahelyi e-mail-cím.

M

Cím

A kapcsolattartó személy üzleti címe.

 

Utcanév

M

Házszám

M

Postai irányítószám

M

Székhely

M

Tartomány

M*

Település

M*

Nemzeti azonosító kód/ cégnyilvántartási szám

Amennyiben a gyártó jogi személy, a tagállami cégnyilvántartásba való bejegyzésekor megjelölt azonosító kód/szám.

F

Nemzeti adószám

A gyártó tagállami adószáma.

M*

Egyéb azonosító adatok

A harmadik országokban letelepedett gyártók esetében hivatalos nyilvántartási szám/kód.

F

Az elektromos és elektronikus berendezések kategóriája/kategóriái

Azon elektromos és elektronikus berendezések kategóriájának vagy kategóriáinak a 2012/19/EU irányelv III. mellékletében foglalt kategóriaszámok szerinti megjelölése, amelyeket a gyártó a tagállam piacán forgalomba hoz.

M

Az elektromos és elektronikus berendezések alkategóriája/alkategóriái

Azon elektromos és elektronikus berendezések alkategóriájának vagy alkategóriáinak a tagállamban alkalmazottak szerinti megnevezése, amelyeket a gyártó a tagállam piacán forgalomba hoz.

M*

Az elektromos vagy elektronikus berendezés típusa (háztartási berendezés vagy egyéb)

Azon elektromos és elektronikus berendezések egyes kategóriái vagy adott esetben alkategóriái esetében, amelyeket a gyártó a tagállam piacán forgalomba hoz, annak feltüntetése, hogy „háztartási” vagy „nem háztartási” berendezésekről van-e szó.

M*

Az elektromos vagy elektronikus berendezés márkaneve

Azon elektromos és elektronikus berendezések egyes kategóriái vagy adott esetben alkategóriái esetében, amelyeket a gyártó a tagállam piacán forgalomba hoz, a gyártó által az elektromos és elektronikus berendezéseknek tetszőlegesen adott név, amely révén a szóban forgó gyártó által előállított vagy értékesített berendezések megkülönböztethetők, és amely védjegyként használható és oltalom alá helyezhető.

M*

Gyártói felelősség

Tájékoztatás arról, hogy a gyártó hogyan teljesíti a 2012/19/EU irányelvben meghatározott kötelezettségeit a tagállamban. Ha ugyanazon gyártó az elektromos és elektronikus berendezések egyes kategóriáira vonatkozóan egyedi megfelelési rendszert hozott létre, más kategóriák esetében pedig közös megfelelési rendszerhez csatlakozott, mindkettőt fel kell tüntetni.

 

A gyártó egyedi megfelelési rendszert hozott létre.

igen/nem

 

M

„Igen” válasz esetén, adjon további információt az egyedi megfelelési rendszerre vonatkozóan.

Azon további információk leírása, amelyeket a gyártónak az egyedi megfelelési rendszerrel kapcsolatban be kell nyújtania.

M*

A gyártó közös megfelelési rendszer(ek)hez csatlakozott.

igen/nem

 

M

Finanszírozási felelősség:

Az egyes gyártók által a 2012/19/EU irányelv 12. cikke értelmében a termék forgalomba hozatalakor nyújtott garancia formájára vonatkozó információk.

 

A gyártó részt vesz egy vagy több közös megfelelési rendszerben.

igen/nem

 

M

A gyártó újrafeldolgozási biztosítást nyújt.

igen/nem

 

M

A gyártó zárolt bankszámlát biztosít.

igen/nem

 

M

Egyéb (kérjük, adja meg)

Ha valamely tagállamban a pénzügyi garancia formája nem egyezik a fent említett formák egyikével sem, a gyártónak ismertetnie kell a garancia formáját.

F

Távértékesítés:

 

 

A gyártó használ távértékesítést az elektromos és elektronikus berendezéseknek közvetlenül valamely másik tagállamban található magánháztartások vagy egyéb felhasználók számára történő értékesítés céljából.

igen/nem

A tagállamban letelepedett gyártónak jeleznie kell, amennyiben a nyilvántartásba vétele időpontjában távközlő eszközök révén valamely másik tagállamban is értékesít elektromos és elektronikus berendezéseket közvetlenül magánháztartások vagy egyéb felhasználók számára.

M

Azon tagállam(ok) jegyzéke, amely(ek)ben a gyártó távértékesítés útján elektromos és elektronikus berendezéseket értékesít

Ha a tagállam területén letelepedett gyártó távközlő eszközök révén valamely másik tagállamban is értékesít elektromos és elektronikus berendezéseket közvetlenül magánháztartások vagy egyéb felhasználók számára, meg kell adnia az érintett tagállam(ok) nevét.

F

A meghatalmazott képviselő neve azon tagállam(ok)ban, amely(ek)ben a gyártó távértékesítés útján elektromos és elektronikus berendezéseket értékesít

Ha a tagállam területén letelepedett gyártó távközlő eszközök révén valamely másik tagállamban is értékesít elektromos és elektronikus berendezéseket közvetlenül magánháztartások vagy egyéb felhasználók számára, meg kell adnia az érintett tagállam(ok)ban működő meghatalmazott képviselő(k) nevét.

F

Nyilatkozat

Kijelentem/Kijelentjük, hogy a megadott információk valósak, és pontos információkat szolgáltatnak a fent megnevezett gyártóra vonatkozóan, valamint hűen tükrözik a fent megnevezett gyártó által … (adja meg a tagállam nevét) piacán forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések típusát.”

A gyártó vagy adott esetben a gyártó nevében eljáró harmadik fél nyilatkozata arról, hogy a megadott információk valósak és pontosak.

Elektronikus formanyomtatványok esetében ezt a nyilatkozatot (jelölőnégyzetben) meg kell erősíteni.

M

B. RÉSZ

A meghatalmazott képviselő nyilvántartásba vételének formátuma

Információelem

Megnevezés

Az információelem típusa

A meghatalmazott képviselő neve:

A meghatalmazott képviselő hivatalos neve a nemzeti adószámhoz vagy a tagállami cégnyilvántartásba való bejegyzésekor megjelölt azonosító kódhoz/számhoz kapcsolódóan megadott formában.

 

Ha a meghatalmazott képviselő jogi személy (vállalkozás), adja meg a vállalkozás nevét

 

F

Ha a meghatalmazott képviselő természetes személy, adja meg a következőket:

Utónév

Családi név

 

F

A meghatalmazott képviselő bejegyzett címe:

A meghatalmazott képviselő hivatalos címe. A meghatalmazott képviselőnek a tagállam területén letelepedettnek kell lennie.

 

Utcanév

 

M

Házszám

 

M

Postai irányítószám

 

M

Székhely

 

M

Tartomány

 

M*

Település

 

M*

Honlap címe (ha létezik)

 

M

A meghatalmazott képviselő kapcsolattartó személye:

A meghatalmazott képviselővel kapcsolatban álló, annak kapcsolattartójaként megjelölt személy. Olyan magánszemély, akit az adott meghatalmazott képviselő kezdeti vagy rendszeres kapcsolattartóként megjelölt. A kapcsolattartó személynek a tagállam területén letelepedettnek kell lennie.

 

Utónév

 

M

Családi név

 

M

Telefonszám

Munkahelyi telefonszám

M

E-mail-cím

Munkahelyi e-mail-cím.

M

Cím

A kapcsolattartó személy üzleti címe.

 

Utcanév

M

Házszám

M

Postai irányítószám

M

Székhely

M

Tartomány

M*

Település

M*

Nemzeti azonosító kód/cégnyilvántartási szám

Amennyiben a meghatalmazott képviselő jogi személy, a tagállami cégnyilvántartásba való bejegyzésekor megjelölt azonosító kód/szám.

F

Nemzeti adószám

A meghatalmazott képviselő tagállami adószáma.

M*

A képviselt gyártó(k) neve:

Ha a gyártó jogi személy (vállalkozás), adja meg a vállalkozás nevét

Ha a gyártó természetes személy, adja meg a következőket:

Utónév

Családi név

A meghatalmazott képviselő által képviselt gyártó(k) hivatalos neve az adott gyártó(k) nemzeti/európai adószámához vagy letelepedése szerinti ország cégnyilvántartásába való bejegyzésekor megjelölt azonosító kódhoz/számhoz kapcsolódóan megadott formában.

Ha a meghatalmazott képviselő egynél több gyártót képvisel, és a tagállam úgy rendelkezik, hogy a meghatalmazott képviselőt egyszer kell nyilvántartásba venni, a meghatalmazott képviselőnek külön fel kell tüntetnie az általa képviselt egyes gyártók nevét és elérhetőségét.

M

A képviselt gyártó(k) elérhetősége(i):

A meghatalmazott képviselő által képviselt gyártó(k) hivatalos elérhetősége(i).

 

Telefonszám

M

E-mail-cím

M

Cím

M

Utcanév

M

Házszám

M

Postai irányítószám

M

Székhely

M

Ország

M

Honlap címe (ha létezik)

F

A képviselt gyártó elektromos és elektronikus berendezésekhez kapcsolódó éves árbevételének nagyságrendje

A képviselt gyártó éves árbevételének feltüntetése. Az ezen információelemet bekérő tagállamoknak meg kell jelölniük különböző éves árbevétel-nagyságrendeket, hogy a képviselt gyártó kiválaszthassa a megfelelőt.

Ha a meghatalmazott képviselő egynél több gyártót képvisel, és a tagállam úgy rendelkezik, hogy a meghatalmazott képviselőt egyszer kell nyilvántartásba venni, a meghatalmazott képviselőnek az általa képviselt egyes gyártók tekintetében külön fel kell tüntetnie az elektromos és elektronikus berendezésekhez kapcsolódó éves árbevétel nagyságrendjét.

M*

Az elektromos és elektronikus berendezések kategóriája/kategóriái

Azon elektromos és elektronikus berendezések kategóriájának vagy kategóriáinak a 2012/19/EU irányelv III. mellékletében foglalt kategóriaszámok szerinti megjelölése, amelyeket a képviselt gyártó a tagállam piacán forgalomba hoz.

Ha a meghatalmazott képviselő egynél több gyártót képvisel, és a tagállam úgy rendelkezik, hogy a meghatalmazott képviselőt egyszer kell nyilvántartásba venni, a meghatalmazott képviselőnek az általa képviselt egyes gyártók tekintetében külön fel kell tüntetnie azon elektromos és elektronikus berendezések kategóriáit, amelyeket az adott gyártó a tagállam piacán forgalomba hoz.

M

Az elektromos és elektronikus berendezések alkategóriája/alkategóriái

Azon elektromos és elektronikus berendezések alkategóriájának vagy alkategóriáinak a tagállamban alkalmazottak szerinti megnevezése, amelyeket a gyártó a tagállam piacán forgalomba hoz.

Ha a meghatalmazott képviselő egynél több gyártót képvisel, és a tagállam úgy rendelkezik, hogy a meghatalmazott képviselőt egyszer kell nyilvántartásba venni, a meghatalmazott képviselőnek az általa képviselt egyes gyártók tekintetében külön fel kell tüntetnie azon elektromos és elektronikus berendezések alkategóriáit, amelyeket az adott gyártó a tagállam piacán forgalomba hoz.

M*

Az elektromos vagy elektronikus berendezés típusa (háztartási berendezés vagy egyéb)

Azon elektromos és elektronikus berendezések egyes kategóriái vagy adott esetben alkategóriái esetében, amelyeket a képviselt gyártó a tagállam piacán forgalomba hoz, annak feltüntetése, hogy „háztartási” vagy „nem háztartási” berendezésekről van-e szó.

M*

Az elektromos vagy elektronikus berendezés márkaneve

Azon elektromos és elektronikus berendezések egyes kategóriái vagy adott esetben alkategóriái esetében, amelyeket a képviselt gyártó a tagállam piacán forgalomba hoz, a gyártó által az elektromos és elektronikus berendezéseknek tetszőlegesen adott név, amely révén a szóban forgó gyártó által előállított vagy értékesített berendezések megkülönböztethetők, és amely védjegyként használható és oltalom alá helyezhető.

M*

Gyártói felelősség:

Tájékoztatás arról, hogy a képviselt gyártó hogyan teljesíti a 2012/19/EU irányelvben meghatározott kötelezettségeit a tagállamban. Ha ugyanazon gyártó vagy a gyártó nevében eljáró meghatalmazott képviselő az elektromos és elektronikus berendezések egyes kategóriáira vonatkozóan egyedi megfelelési rendszert hozott létre, más kategóriák esetében pedig közös megfelelési rendszerhez csatlakozott, mindkettőt fel kell tüntetni.

Ha a meghatalmazott képviselő egynél több gyártót képvisel, és a tagállam úgy rendelkezik, hogy a meghatalmazott képviselőt egyszer kell nyilvántartásba venni, a meghatalmazott képviselőnek külön fel kell tüntetnie, hogy az általa képviselt egyes gyártók hogyan teljesíti a 2012/19/EU irányelvben meghatározott kötelezettségeit a tagállamban.

 

A gyártó vagy a gyártó nevében eljáró meghatalmazott képviselő egyéni megfelelési rendszert hozott létre a tagállamban.

igen/nem

 

M

„Igen” válasz esetén, adjon további információt az egyedi megfelelési rendszerre vonatkozóan.

Azon további információk leírása, amelyeket a gyártónak vagy a gyártó nevében eljáró meghatalmazott képviselőnek az egyedi megfelelési rendszerrel kapcsolatban be kell nyújtania.

M*

A gyártó vagy a gyártó nevében eljáró meghatalmazott képviselő közös megfelelési rendszer(ek)hez csatlakozott a tagállamban.

igen/nem

 

M

Finanszírozási felelősség:

Az egyes képviselt gyártók által a 2012/19/EU irányelv 12. cikke értelmében a termék forgalomba hozatalakor nyújtott garancia formájára vonatkozó információk.

 

A gyártó vagy a gyártó nevében eljáró meghatalmazott képviselő részt vesz egy vagy több közös megfelelési rendszerben.

igen/nem

 

M

A gyártó vagy a gyártó nevében eljáró meghatalmazott képviselő újrafeldolgozási biztosítást nyújt.

igen/nem

 

M

A gyártó vagy a gyártó nevében eljáró meghatalmazott képviselő zárolt bankszámlát biztosít.

igen/nem

 

M

Egyéb (kérjük, adja meg)

Ha valamely tagállamban a pénzügyi garancia formája nem egyezik a fent említett formák egyikével sem, a meghatalmazott képviselőnek ismertetnie kell a garancia formáját.

M

Nyilatkozat

Kijelentem/Kijelentjük, hogy a fent megnevezett meghatalmazott képviselő kijelölése az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv 17. cikkének (3) bekezdése értelmében a képviselt gyártó(k) á ltali írásos meghatalmazással történt.

A meghatalmazott képviselő vagy adott esetben a meghatalmazott képviselő nevében eljáró harmadik fél nyilatkozata arról, hogy a meghatalmazott képviselő kijelölése az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv 17. cikke (3) bekezdésének megfelelően írásos meghatalmazással történt.

Elektronikus formanyomtatványok esetében ezt a nyilatkozatot (jelölőnégyzetben) meg kell erősíteni.

M

Nyilatkozat

Kijelentem/Kijelentjük, hogy a megado tt információk valósak, és pontos információkat szolgáltatnak a fent megnevezett meghatalmazott képviselőre vonatkozóan, valamint hűen tükrözik a fent megnevezett meghatalmazott képviselő által képviselt gyártó(k) által …(adja meg a tagállam nevét) piacán forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések típusát.”

A meghatalmazott képviselő vagy adott esetben a meghatalmazott képviselő nevében eljáró harmadik fél nyilatkozata arról, hogy a megadott információk valósak és pontosak.

Elektronikus formanyomtatványok esetében ezt a nyilatkozatot (jelölőnégyzetben) meg kell erősíteni.

M


II. MELLÉKLET

A tagállami nyilvántartások részére benyújtandó, az adott piacon forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezésekről szóló jelentések formátuma

A fő információelemek mellett az M jelzés található.

Az F jelzéssel ellátott, szűrőfüggő információelemek a fő információelemek részét képezik, de csak akkor alkalmazandók, ha egy korábbi információelem esetében egy adott válasz került kiválasztásra.

A kiegészítő információelemek mellett az M* jelzés található.

Információelem

Megnevezés

Az információelem típusa

A gyártók nevében kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeket végrehajtó gyártó vagy meghatalmazott képviselő vagy szervezet neve:

A gyártók nevében kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeket végrehajtó gyártó vagy meghatalmazott képviselő vagy szervezet hivatalos neve a nemzeti adószámhoz vagy a tagállami cégnyilvántartásba való bejegyzésekor megjelölt azonosító kódhoz/számhoz kapcsolódóan megadott formában.

 

Ha a gyártó vagy a meghatalmazott képviselő jogi személy (vállalkozás), adja meg a vállalkozás nevét

 

F

Ha a gyártó vagy a meghatalmazott képviselő természetes személy, adja meg a következőket:

Utónév

Családi név

 

F

Ha egy tagállam lehetővé teszi, hogy a gyártó nevében kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeket végrehajtó szervezet nyújtsa be a jelentést, adja meg e szervezet nevét, valamint azoknak a gyártóknak és/vagy felhatalmazott képviselőknek a nevét, amelyek nevében az információkat rendelkezésre bocsátják.

 

F

Nemzeti azonosító kód/cégnyilvántartási szám

Amennyiben a gyártók nevében kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeket végrehajtó gyártók vagy meghatalmazott képviselők jogi személyek vagy szervezetek, akkor a tagállami cégnyilvántartásba való bejegyzésekor megjelölt azonosító kód/szám.

F

Nemzeti adószám

A gyártók nevében a tagállamban kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeket végrehajtó gyártó vagy meghatalmazott képviselő vagy szervezet nemzeti adószáma.

M*

Adatszolgáltatási időszak

A gyártók nevében kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeket végrehajtó gyártó vagy meghatalmazott képviselő vagy – adott esetben – szervezet adja meg az érintett jelentéstételi időszakot.

M

A jelentéstétel céljára megjelölt kapcsolattartó személy:

A gyártók nevében kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeket végrehajtó gyártóhoz vagy meghatalmazott képviselőhöz vagy – adott esetben – szervezethez kapcsolódó személy, akit a nyilvántartás számára történő jelentéstétel céljára kezdeti vagy rendszeres kapcsolattartóként jelöltek meg.

 

Utónév

 

M

Családi név

 

M

Telefonszám

Munkahelyi telefonszám

M

E-mail-cím

Munkahelyi e-mail-cím.

M

A tagállam piacán forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések mennyisége (tonnában):

Minden egyes gyártónak vagy meghatalmazott képviselőnek jelentést kell tennie a tagállam piacán forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések tonnában megadott tömegéről, az (EU) 2017/699 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikkének a) pontjában meghatározottak szerint.

Amennyiben a tagállam lehetővé teszi, hogy egy a gyártók nevében kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeket végrehajtó szervezet adja meg ezt az információt, meg kell határozni, hogy ezt az információt vagy minden egyes képviselt gyártó és meghatalmazott képviselő vonatkozásában külön, vagy valamennyi képviselt gyártó és meghatalmazott képviselő vonatkozásában összesítve kell jelenteni.

 

az elektromos és elektronikus berendezések kategóriái szerint

Azon elektromos és elektronikus berendezések tömege, amelyeket a gyártó a tagállam piacán az ilyen berendezések 2012/19/EU irányelv III. melléklete szerinti egyes kategóriáiban forgalomba hoz, külön jelentve a fotovoltaikus panelekre vonatkozó adatokat.

M

az elektromos és elektronikus berendezések alkategóriái szerint

Azon elektromos és elektronikus berendezések tömege, amelyeket a gyártó a tagállam piacán az ilyen berendezéseknek a tagállamban alkalmazottak szerinti alkategóriáiban forgalomba hoz.

M*

az elektromos vagy elektronikus berendezések típusa (háztartási berendezés vagy egyéb) szerint

Azon elektromos és elektronikus berendezések berendezéstípusonkénti tömege, amelyeket a gyártó a tagállam piacán forgalomba hoz („háztartási” vagy „nem háztartási” berendezések).

M*

Nyilatkozat

Kijelentem/Kijelentjük, hogy az e dokumentumban megadott információk valósak, és hűen tükrözik a fent megnevezett gyártó(k) által … (adja meg a tagállam nevét) piacán forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések típusát és mennyiségét.”

A gyártó vagy a meghatalmazott képviselő – vagy adott esetben a gyártó vagy a meghatalmazott képviselő nevében eljáró harmadik fél – nyilatkozata arról, hogy a megadott információk valósak és pontosak.

Elektronikus formanyomtatványok esetében ezt a nyilatkozatot (jelölőnégyzetben) meg kell erősíteni.

M