EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0157

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/157 z dnia 4 lutego 2022 r. dotycząca zmiany decyzji (WPZiB) 2017/1775 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

ST/5705/2022/INIT

Dz.U. L 25I z 4.2.2022, p. 7–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/157/oj

4.2.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 25/7


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/157

z dnia 4 lutego 2022 r.

dotycząca zmiany decyzji (WPZiB) 2017/1775 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 28 września 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/1775 (1) w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali.

(2)

W dniu 13 grudnia 2021 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2021/2208 (2), którą ustanowiono nowe ramy umożliwiające stosowanie środków ograniczających wobec osób i podmiotów odpowiedzialnych za zagrażanie pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Mali lub za utrudnianie lub podważanie pomyślnego zakończenia transformacji politycznej Mali.

(3)

Zgodnie z decyzją podjętą podczas posiedzenia Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) w dniu 15 września 2020 r. i jak przewidziano w Karcie okresu przejściowego, władze przejściowe Mali miały przeprowadzić transformację polityczną i przekazać władzę wybranym organom cywilnym w ciągu 18-miesięcznego okresu przejściowego. W tym terminie miały zorganizować wolne i uczciwe wybory prezydenckie i parlamentarne, zaplanowane na dzień 27 lutego 2022 r., a także, w stosownych przypadkach, wybory regionalne i lokalne oraz referendum konstytucyjne.

(4)

W dniu 8 stycznia 2022 r. władze przejściowe Mali przedłożyły władzom ECOWAS nowy harmonogram, w którym zaplanowano przeprowadzenie wyborów prezydenckich na koniec grudnia 2025 r., przedłużając tym samym okres przejściowy na pięć i pół roku, co jest sprzeczne z porozumieniem osiągniętym z ECOWAS w dniu 15 września 2020 r. i zobowiązaniem zawartym w Karcie okresu przejściowego. Władze ECOWAS zauważyły z żalem, że władze przejściowe w Mali nie podjęły niezbędnych kroków w celu zorganizowania wyborów prezydenckich przed dniem 27 lutego 2022 r., co jest sprzeczne z porozumieniem zawartym z władzami ECOWAS w dniu 15 września 2020 r. i zobowiązaniem zawartym w Karcie okresu przejściowego. Władze ECOWAS wyraziły głębokie ubolewanie z powodu oczywistego i rażącego braku woli politycznej ze strony władz przejściowych, który doprowadził do braku wymiernych postępów w przygotowaniach do wyborów, pomimo gotowości ECOWAS i wszystkich partnerów regionalnych i międzynarodowych do wspierania Mali w tym procesie. Jeżeli chodzi o wnioski „Assises National de la Refondation” (ANR) z dnia 13 grudnia 2021 r., które doprowadziły do przyjęcia zmienionego kalendarza wyborów, władze ECOWAS zauważyły, że ważne zainteresowane strony nie uczestniczyły w ANR, co odzwierciedla brak konsensusu między krajowymi zainteresowanymi stronami w odniesieniu do proponowanego kalendarza. W związku z powyższym w dniu 9 stycznia 2022 r. władze ECOWAS podjęły decyzję o utrzymaniu w mocy pierwotnych sankcji nałożonych w dniu 7 listopada 2021 r. na Mali i na władze przejściowe oraz nałożyły dodatkowe sankcje gospodarcze i finansowe.

(5)

W związku z utrzymującą się poważną sytuacją w Mali do wykazów osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku II do decyzji (WPZiB) 2017/1775 należy włączyć pięć osób.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do decyzji (WPZiB) 2017/1775,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku II do decyzji (WPZiB) 2017/1775 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2022 r.

W imieniu Rady

J.-Y. LE DRIAN

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1775 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali (Dz.U. L 251 z 29.9.2017, s. 23).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2208 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/1775 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali (Dz.U. L 446 z 14.12.2021, s. 44).


ZAŁĄCZNIK

Załącznik II do decyzji (WPZiB) 2017/1775 otrzymuje brzmienie:

1)

do wykazu osób fizycznych zamieszczonego w pozycji „A. Wykaz osób fizycznych, o którym mowa w art. 1a ust. 1” dodaje się wpisy w brzmieniu:

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

„1.

DIAW, Malick

Miejsce urodzenia: Ségou

Data urodzenia: 2 grudnia 1979 r.

Obywatelstwo: malijskie

Numer paszportu: B0722922, ważny do 13/08/2018

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: przewodniczący Tymczasowej Rady Narodowej (organ ustawodawczy okresu przejściowego), pułkownik

Adres: Koulouba – Présidence de la République 00223 BAMAKO

Malick Diaw jest kluczowym członkiem wewnętrznego kręgu pułkownika Assimiego Goïty. Jako szef sztabu trzeciego regionu wojskowego Kati był jednym z inicjatorów i przywódców zamachu stanu z dnia 18 sierpnia 2020 r. wraz ze starszym pułkownikiem Ismaëlem Wagué, pułkownikiem Assimim Goïtą, pułkownikiem Sadim Camarą i pułkownikiem Modibem Koné.

Malick Diaw jest zatem odpowiedzialny za działania lub polityki zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Mali.

Malick Diaw jest również kluczowym podmiotem w kontekście okresu przejściowego, jako przewodniczący Tymczasowej Rady Narodowej od grudnia 2020 r.

Tymczasowa Rada Narodowa nie poczyniła znaczących postępów w zakresie »misji« uzgodnionych w Karcie okresu przejściowego z dnia 1 października 2020 r., które miały się zakończyć w ciągu 18 miesięcy, o czym świadczy brak zatwierdzenia przez Tymczasową Radę Narodową projektu ordynacji wyborczej. Przyczynia się to do opóźnienia organizacji wyborów, a tym samym do opóźnienia pomyślnego zakończenia przemian politycznych w Mali.

W listopadzie 2021 r. ECOWAS przyjęła indywidualne sankcje wobec władz przejściowych (w tym Malicka Diawa) za opóźnienie w organizacji wyborów i opóźnienie zakończenia okresu przejściowego.

Malick Diaw przyczynia się zatem do utrudniania i podważania pomyślnego zakończenia przemian politycznych w Mali.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Miejsce urodzenia: Bamako

Data urodzenia: 2 marca 1975 r.

Obywatelstwo: malijskie

Nr paszportu: paszport dyplomatyczny AA0193660, ważny do 15.2.2023

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: minister ds. pojednania, starszy pułkownik

Adres: Koulouba – Présidence de la République 00223 BAMAKO

Starszy pułkownik Ismaël Wagué jest kluczowym członkiem wewnętrznego kręgu pułkownika Assimiego Goïty i był jednym z głównych podmiotów odpowiedzialnych za zamach stanu w sierpniu 2020 r. wraz z pułkownikiem Goïtą, pułkownikiem Sadim Camarą, pułkownikiem Modibem Koné i Malickiem Diawem.

W dniu 19 sierpnia 2020 r. ogłosił, że wojsko przejęło władzę, a następnie został rzecznikiem Narodowego Komitetu Ocalenia Ludu.

Ismaël Wagué jest zatem odpowiedzialny za działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Mali.

Jako minister pojednania rządu okresu przejściowego od października 2020 r. Ismaël Wagué odpowiada za wdrożenie Porozumienia na rzecz pokoju i pojednania w Mali. Swoim oświadczeniem z października 2021 r. przyczynił się do zablokowania komitetu monitorującego Porozumienie na rzecz pokoju i pojednania w Mali (Comité de suivi de l’accord, CSA), a tym samym do zablokowania wdrożenia Porozumienia, które przewidziano w art. 2 Karty okresu przejściowego.

W listopadzie 2021 r. ECOWAS przyjęła indywidualne sankcje wobec władz przejściowych (w tym Ismaëla Wagué) za opóźnienie w organizacji wyborów i opóźnienie zakończenia okresu przejściowego.

Ismaël Wagué jest zatem odpowiedzialny za działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Mali, a także za utrudnianie i podważanie pomyślnego zakończenia okresu przemian politycznych w Mali.

4.2.2022

3.

MAÏGA, Choguel

Miejsce urodzenia: Tabango, Gao, Mali

Data urodzenia: 31 grudnia 1958 r.

Obywatelstwo: malijskie

Numer paszportu: paszport dyplomatyczny nr DA0004473, wydany przez Mali, wiza Schengen

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: premier

Adres: Koulouba – Présidence de la République 00223 BAMAKO

Jako premier od czerwca 2021 r. Choguel Maïga kieruje malijskim rządem okresu przejściowego utworzonym po zamachu stanu przeprowadzonym w dniu 24 maja 2021 r.

Niezgodnie z harmonogramem reform i wyborów uzgodnionym wcześniej z ECOWAS i zawartym w Karcie okresu przejściowego, w czerwcu 2021 r. ogłosił zorganizowanie »Assises nationales de la refondation« (ANR) jako część procesu poprzedzającego reformę i jako warunek wstępny organizacji wyborów zaplanowanych na dzień 27 lutego 2022 r.

Jak ogłosił sam Choguel Maïga, ANR było kilkakrotnie odkładane, a wybory – opóźnione. ANR, które ostatecznie odbyło się w grudniu 2021 r., zostało zbojkotowane przez wiele zainteresowanych stron. Na podstawie ostatecznych zaleceń ANR rząd okresu przejściowego przedstawił nowy harmonogram przewidujący przeprowadzenie wyborów prezydenckich w grudniu 2025 r., umożliwiając tym samym władzom przejściowym utrzymanie władzy przez okres dłuższy niż pięć lat.

ECOWAS przyjęła w listopadzie 2021 r. indywidualne sankcje wobec władz przejściowych (w tym premiera Maïgi) za opóźnienie w organizacji wyborów i opóźnienie zakończenia okresu przejściowego. ECOWAS podkreśliła, że władze przejściowe wykorzystały potrzebę wdrożenia reform jako pretekst do uzasadnienia przedłużenia okresu przejściowego i utrzymania władzy bez demokratycznych wyborów.

Jako premier Choguel Maïga jest bezpośrednio odpowiedzialny za odroczenie wyborów przewidzianych w Karcie okresu przejściowego, w związku z czym utrudnia pomyślne zakończenie przemian politycznych w Mali, w szczególności przez utrudnianie i podważanie przeprowadzenia wyborów oraz przekazania władzy wybranym organom.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Miejsce urodzenia: Tondibi, Gao, Mali

Data urodzenia: 5 lutego 1971 r.

Obywatelstwo: malijskie

Numer paszportu: paszport dyplomatyczny wydany przez Mali

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: minister ds. odbudowy

Adres: Koulouba – Présidence de la République 00223 BAMAKO

Ibrahim Ikassa Maïga jest członkiem komitetu strategicznego M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Force patriotiques), który odegrał kluczową rolę w obaleniu prezydenta Keity.

W czerwcu 2021 r. Ibrahimowi Ikassie Maïdze, jako ministrowi ds. odbudowy, powierzono zadanie zaplanowania »Assises nationales de la Refondation« (ANR), ogłoszonego przez premiera Choguela Maïgę.

Niezgodnie z harmonogramem reform i wyborów uzgodnionym wcześniej z ECOWAS i zawartym w Karcie okresu przejściowego, rząd okresu przejściowego ogłosił zorganizowanie ANR jako część procesu poprzedzającego reformę i jako warunek wstępny organizacji wyborów zaplanowanych na dzień 27 lutego 2022 r.

Jak ogłosił Choguel Maïga, ANR było kilkakrotnie odkładane, a wybory – opóźnione. ANR, które ostatecznie odbyło się w grudniu 2021 r., zostało zbojkotowane przez wiele zainteresowanych stron. Na podstawie ostatecznych zaleceń ANR rząd okresu przejściowego przedstawił nowy harmonogram przewidujący przeprowadzenie wyborów prezydenckich w grudniu 2025 r., umożliwiając tym samym władzom przejściowym utrzymanie władzy przez okres dłuższy niż pięć lat.

ECOWAS przyjęła w listopadzie 2021 r. indywidualne sankcje wobec władz przejściowych (w tym Ibrahima Ikassy Maïgi) za opóźnienie w organizacji wyborów i opóźnienie zakończenia okresu przejściowego. ECOWAS podkreśliła, że władze przejściowe wykorzystały potrzebę wdrożenia reform jako pretekst do uzasadnienia przedłużenia okresu przejściowego i utrzymania władzy bez demokratycznych wyborów.

Jako minister ds. odbudowy Ibrahim Ikassa Maïga utrudnia pomyślne zakończenie przemian politycznych w Mali i podważa takie przemiany, w szczególności przez utrudnianie i podważanie przeprowadzenia wyborów oraz przekazania władzy wybranym organom.

4.2.2022

5.

DIARRA, Adama Ben

alias Ben Le Cerveau

Miejsce urodzenia: Kati, Mali

Obywatelstwo: malijskie

Numer paszportu: paszport dyplomatyczny wydany przez Mali, wiza Schengen

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: członek Tymczasowej Rady Narodowej (organ ustawodawczy okresu przejściowego)

Adres: Koulouba – Présidence de la République 00223 BAMAKO

Adama Ben Diarra, znana jako Towarzysz Ben Le Cerveau, jest jednym z młodych liderów M5-RFP (Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des Forces patriotiques), który odegrał kluczową rolę w obaleniu prezydenta Keity. Adama Ben Diarra jest również przywódcą Yéréwolo, głównej organizacji wspierającej władze przejściowe, oraz – od dnia 3 grudnia 2021 r. – członkiem Tymczasowej Rady Narodowej.

Tymczasowa Rada Narodowa nie poczyniła znaczących postępów w zakresie »misji« uzgodnionych w Karcie okresu przejściowego z dnia 1 października 2020 r., które miały się zakończyć w ciągu 18 miesięcy, o czym świadczy brak zatwierdzenia przez Tymczasową Radę Narodową projektu ordynacji wyborczej. Przyczynia się to do opóźnienia organizacji wyborów, a tym samym do opóźnienia pomyślnego zakończenia przemian politycznych w Mali.

Adama Ben Diarra aktywnie działa na rzecz przedłużenia okresu przejściowego podczas wieców politycznych i w sieciach społecznościowych, a także wspiera to przedłużenie, głosząc, że pięcioletnie przedłużenie okresu przejściowego, o którym zdecydowały władze przejściowe w następstwie »Assises nationales de la Refondation« (ANR), było wyjściem naprzeciw dążeniom ludności malijskiej.

Niezgodnie z harmonogramem reform i wyborów uzgodnionym wcześniej z ECOWAS i zawartym w Karcie okresu przejściowego, rząd okresu przejściowego ogłosił zorganizowanie ANR jako część procesu poprzedzającego reformę i jako warunek wstępny organizacji wyborów zaplanowanych na dzień 27 lutego 2022 r.

4.2.2022”

 

 

 

Jak ogłosił Choguel Maïga, ANR było kilkakrotnie odkładane, a wybory – opóźnione. ANR, które ostatecznie odbyło się w grudniu 2021 r., zostało zbojkotowane przez wiele zainteresowanych stron. Na podstawie ostatecznych zaleceń ANR rząd okresu przejściowego przedstawił nowy harmonogram przewidujący przeprowadzenie wyborów prezydenckich w grudniu 2025 r., umożliwiając tym samym władzom przejściowym utrzymanie władzy przez okres dłuższy niż pięć lat.

W listopadzie 2021 r. ECOWAS przyjęła indywidualne sankcje wobec władz przejściowych (w tym Adamy Bena Diarry) za opóźnienie w organizacji wyborów i opóźnienie zakończenia okresu przejściowego. ECOWAS podkreśliła, że władze przejściowe wykorzystały potrzebę wdrożenia reform jako pretekst do uzasadnienia przedłużenia okresu przejściowego i utrzymania władzy bez demokratycznych wyborów.

Adama Ben Diarra utrudnia zatem pomyślne zakończenie przemian politycznych w Mali, w szczególności poprzez utrudnianie i podważanie przeprowadzenia wyborów oraz przekazania władzy wybranym organom.

 

2)

w wykazie zamieszczonym w pozycji „B. Wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 2a ust. 1” dodaje się wpisy w brzmieniu:

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

„1.

DIAW, Malick

Miejsce urodzenia: Ségou

Data urodzenia: 2 grudnia 1979 r.

Obywatelstwo: malijskie

Numer paszportu: B0722922, ważny do 13/08/2018

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: przewodniczący Tymczasowej Rady Narodowej (organ ustawodawczy okresu przejściowego), pułkownik

Adres: Koulouba – Présidence de la République 00223 BAMAKO

Malick Diaw jest kluczowym członkiem wewnętrznego kręgu pułkownika Assimiego Goïty. Jako szef sztabu trzeciego regionu wojskowego Kati był jednym z inicjatorów i przywódców zamachu stanu z dnia 18 sierpnia 2020 r. wraz ze starszym pułkownikiem Ismaëlem Wagué, pułkownikiem Assimim Goïtą, pułkownikiem Sadim Camarą i pułkownikiem Modibem Koné.

Malick Diaw jest zatem odpowiedzialny za działania lub polityki zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Mali.

Malick Diaw jest również kluczowym podmiotem w kontekście okresu przejściowego, jako przewodniczący Tymczasowej Rady Narodowej od grudnia 2020 r.

Tymczasowa Rada Narodowa nie poczyniła znaczących postępów w zakresie »misji« uzgodnionych w Karcie okresu przejściowego z dnia 1 października 2020 r., które miały się zakończyć w ciągu 18 miesięcy, o czym świadczy brak zatwierdzenia przez Tymczasową Radę Narodową projektu ordynacji wyborczej. Przyczynia się to do opóźnienia organizacji wyborów, a tym samym do opóźnienia pomyślnego zakończenia przemian politycznych w Mali.

W listopadzie 2021 r. ECOWAS przyjęła indywidualne sankcje wobec władz przejściowych (w tym Malicka Diawa) za opóźnienie w organizacji wyborów i opóźnienie zakończenia okresu przejściowego.

Malick Diaw przyczynia się zatem do utrudniania i podważania pomyślnego zakończenia przemian politycznych w Mali.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Miejsce urodzenia: Bamako

Data urodzenia: 2 marca 1975 r.

Obywatelstwo: malijskie

Nr paszportu: paszport dyplomatyczny AA0193660, ważny do 15.2.2023

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: minister ds. pojednania, starszy pułkownik

Adres: Koulouba – Présidence de la République 00223 BAMAKO

Starszy pułkownik Ismaël Wagué jest kluczowym członkiem wewnętrznego kręgu pułkownika Assimiego Goïty i był jednym z głównych podmiotów odpowiedzialnych za zamach stanu w sierpniu 2020 r. wraz z pułkownikiem Goïtą, pułkownikiem Sadim Camarą, pułkownikiem Modibem Koné i Malickiem Diawem.

W dniu 19 sierpnia 2020 r. ogłosił, że wojsko przejęło władzę, a następnie został rzecznikiem Narodowego Komitetu Ocalenia Ludu.

Ismaël Wagué jest zatem odpowiedzialny za działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Mali.

Jako minister pojednania rządu okresu przejściowego od października 2020 r. Ismaël Wagué odpowiada za wdrożenie Porozumienia na rzecz pokoju i pojednania w Mali. Swoim oświadczeniem z października 2021 r. przyczynił się do zablokowania komitetu monitorującego Porozumienie na rzecz pokoju i pojednania w Mali (Comité de suivi de l’accord, CSA), a tym samym do zablokowania wdrożenia Porozumienia, które przewidziano w art. 2 Karty okresu przejściowego.

W listopadzie 2021 r. ECOWAS przyjęła indywidualne sankcje wobec władz przejściowych (w tym Ismaëla Wagué) za opóźnienie w organizacji wyborów i opóźnienie zakończenia okresu przejściowego.

Ismaël Wagué jest zatem odpowiedzialny za działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Mali, a także za utrudnianie i podważanie pomyślnego zakończenia okresu przemian politycznych w Mali.

4.2.2022

3.

MAÏGA, Choguel

Miejsce urodzenia: Tabango, Gao, Mali

Data urodzenia: 31 grudnia 1958 r.

Obywatelstwo: malijskie

Numer paszportu: paszport dyplomatyczny nr DA0004473, wydany przez Mali, wiza Schengen

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: premier

Adres: Koulouba – Présidence de la République 00223 BAMAKO

Jako premier od czerwca 2021 r. Choguel Maïga kieruje malijskim rządem okresu przejściowego utworzonym po zamachu stanu przeprowadzonym w dniu 24 maja 2021 r.

Niezgodnie z harmonogramem reform i wyborów uzgodnionym wcześniej z ECOWAS i zawartym w Karcie okresu przejściowego, w czerwcu 2021 r. ogłosił zorganizowanie »Assises nationales de la refondation« (ANR) jako część procesu poprzedzającego reformę i jako warunek wstępny organizacji wyborów zaplanowanych na dzień 27 lutego 2022 r.

Jak ogłosił sam Choguel Maïga, ANR było kilkakrotnie odkładane, a wybory – opóźnione. ANR, które ostatecznie odbyło się w grudniu 2021 r., zostało zbojkotowane przez wiele zainteresowanych stron. Na podstawie ostatecznych zaleceń ANR rząd okresu przejściowego przedstawił nowy harmonogram przewidujący przeprowadzenie wyborów prezydenckich w grudniu 2025 r., umożliwiając tym samym władzom przejściowym utrzymanie władzy przez okres dłuższy niż pięć lat.

ECOWAS przyjęła w listopadzie 2021 r. indywidualne sankcje wobec władz przejściowych (w tym premiera Maïgi) za opóźnienie w organizacji wyborów i opóźnienie zakończenia okresu przejściowego. ECOWAS podkreśliła, że władze przejściowe wykorzystały potrzebę wdrożenia reform jako pretekst do uzasadnienia przedłużenia okresu przejściowego i utrzymania władzy bez demokratycznych wyborów.

Jako premier Choguel Maïga jest bezpośrednio odpowiedzialny za odroczenie wyborów przewidzianych w Karcie okresu przejściowego, w związku z czym utrudnia pomyślne zakończenie przemian politycznych w Mali, w szczególności przez utrudnianie i podważanie przeprowadzenia wyborów oraz przekazania władzy wybranym organom.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Miejsce urodzenia: Tondibi, Gao, Mali

Data urodzenia: 5 lutego 1971 r.

Obywatelstwo: malijskie

Numer paszportu: paszport dyplomatyczny wydany przez Mali

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: minister ds. odbudowy

Adres: Koulouba – Présidence de la République 00223 BAMAKO

Ibrahim Ikassa Maïga jest członkiem komitetu strategicznego M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Force patriotiques), który odegrał kluczową rolę w obaleniu prezydenta Keity.

W czerwcu 2021 r. Ibrahimowi Ikassie Maïdze, jako ministrowi ds. odbudowy, powierzono zadanie zaplanowania »Assises nationales de la Refondation« (ANR), ogłoszonego przez premiera Choguela Maïgę.

Niezgodnie z harmonogramem reform i wyborów uzgodnionym wcześniej z ECOWAS i zawartym w Karcie okresu przejściowego, rząd okresu przejściowego ogłosił zorganizowanie ANR jako część procesu poprzedzającego reformę i jako warunek wstępny organizacji wyborów zaplanowanych na dzień 27 lutego 2022 r.

Jak ogłosił Choguel Maïga, ANR było kilkakrotnie odkładane, a wybory – opóźnione. ANR, które ostatecznie odbyło się w grudniu 2021 r., zostało zbojkotowane przez wiele zainteresowanych stron. Na podstawie ostatecznych zaleceń ANR rząd okresu przejściowego przedstawił nowy harmonogram przewidujący przeprowadzenie wyborów prezydenckich w grudniu 2025 r., umożliwiając tym samym władzom przejściowym utrzymanie władzy przez okres dłuższy niż pięć lat.

ECOWAS przyjęła w listopadzie 2021 r. indywidualne sankcje wobec władz przejściowych (w tym Ibrahima Ikassy Maïgi) za opóźnienie w organizacji wyborów i opóźnienie zakończenia okresu przejściowego. ECOWAS podkreśliła, że władze przejściowe wykorzystały potrzebę wdrożenia reform jako pretekst do uzasadnienia przedłużenia okresu przejściowego i utrzymania władzy bez demokratycznych wyborów.

Jako minister ds. odbudowy Ibrahim Ikassa Maïga utrudnia pomyślne zakończenie przemian politycznych w Mali i podważa takie przemiany, w szczególności przez utrudnianie i podważanie przeprowadzenia wyborów oraz przekazania władzy wybranym organom.

4.2.2022

5.

DIARRA, Adama Ben

alias Ben Le Cerveau

Miejsce urodzenia: Kati, Mali

Obywatelstwo: malijskie

Numer paszportu: paszport dyplomatyczny wydany przez Mali, wiza Schengen

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: członek Tymczasowej Rady Narodowej (organ ustawodawczy okresu przejściowego)

Adres: Koulouba – Présidence de la République 00223 BAMAKO

Adama Ben Diarra, znana jako Towarzysz Ben Le Cerveau, jest jednym z młodych liderów M5-RFP (Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des Forces patriotiques), który odegrał kluczową rolę w obaleniu prezydenta Keity. Adama Ben Diarra jest również przywódcą Yéréwolo, głównej organizacji wspierającej władze przejściowe, oraz – od dnia 3 grudnia 2021 r. – członkiem Tymczasowej Rady Narodowej.

Tymczasowa Rada Narodowa nie poczyniła znaczących postępów w zakresie »misji« uzgodnionych w Karcie okresu przejściowego z dnia 1 października 2020 r., które miały się zakończyć w ciągu 18 miesięcy, o czym świadczy brak zatwierdzenia przez Tymczasową Radę Narodową projektu ordynacji wyborczej. Przyczynia się to do opóźnienia organizacji wyborów, a tym samym do opóźnienia pomyślnego zakończenia przemian politycznych w Mali.

Adama Ben Diarra aktywnie działa na rzecz przedłużenia okresu przejściowego podczas wieców politycznych i w sieciach społecznościowych, a także wspiera to przedłużenie, głosząc, że pięcioletnie przedłużenie okresu przejściowego, o którym zdecydowały władze przejściowe w następstwie »Assises nationales de la Refondation« (ANR), było wyjściem naprzeciw dążeniom ludności malijskiej.

Niezgodnie z harmonogramem reform i wyborów uzgodnionym wcześniej z ECOWAS i zawartym w Karcie okresu przejściowego, rząd okresu przejściowego ogłosił zorganizowanie ANR jako część procesu poprzedzającego reformę i jako warunek wstępny organizacji wyborów zaplanowanych na dzień 27 lutego 2022 r.

4.2.2022”

 

 

 

Jak ogłosił Choguel Maïga, ANR było kilkakrotnie odkładane, a wybory – opóźnione. ANR, które ostatecznie odbyło się w grudniu 2021 r., zostało zbojkotowane przez wiele zainteresowanych stron. Na podstawie ostatecznych zaleceń ANR rząd okresu przejściowego przedstawił nowy harmonogram przewidujący przeprowadzenie wyborów prezydenckich w grudniu 2025 r., umożliwiając tym samym władzom przejściowym utrzymanie władzy przez okres dłuższy niż pięć lat.

W listopadzie 2021 r. ECOWAS przyjęła indywidualne sankcje wobec władz przejściowych (w tym Adamy Bena Diarry) za opóźnienie w organizacji wyborów i opóźnienie zakończenia okresu przejściowego. ECOWAS podkreśliła, że władze przejściowe wykorzystały potrzebę wdrożenia reform jako pretekst do uzasadnienia przedłużenia okresu przejściowego i utrzymania władzy bez demokratycznych wyborów.

Adama Ben Diarra utrudnia zatem pomyślne zakończenie przemian politycznych w Mali, w szczególności poprzez utrudnianie i podważanie przeprowadzenia wyborów oraz przekazania władzy wybranym organom.

 


Top