4.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 25/7


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/157 НА СЪВЕТА

от 4 февруари 2022 година

за изменение на Решение (ОВППС) 2017/1775 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мали

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 28 септември 2017 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2017/1775 (1) относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мали.

(2)

На 13 декември 2021 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2021/2208 (2), с което бе установена нова рамка, даваща възможност за налагане на ограничителни мерки на физически лица и образувания, отговорни за застрашаването на мира, сигурността или стабилността на Мали или за възпрепятстването или подкопаването на успешното приключване на политическия преход в Мали.

(3)

Съгласно решението, взето на проведената на 15 септември 2020 г. среща на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), и както е предвидено в Хартата на прехода, преходните органи на Мали трябваше да осъществят политическия преход и да предадат властта на избрани граждански органи в рамките на 18-месечен преходен период. В рамките на този срок те трябваше да организират свободни и честни президентски и парламентарни избори, насрочени за 27 февруари 2022 г., както и регионални и местни избори и конституционен референдум, според нуждите.

(4)

На 8 януари 2022 г. преходните органи на Мали представиха на Органа на държавните и правителствените ръководители от ECOWAS нов график, предвиждащ провеждането на президентските избори да се състои в края на декември 2025 г., с което продължителността на прехода се удължава на общо пет години и половина, противно на постигнатото на 15 септември 2020 г. споразумение с ECOWAS и на поетия в Хартата за прехода ангажимент. Органът на държавните и правителствените ръководители от ECOWAS отбеляза със съжаление неуспеха на преходните органи в Мали да предприемат необходимите стъпки за организирането на президентските избори преди 27 февруари 2022 г., което противоречи на споразумението, постигнато с Органа на държавните и правителствените ръководители от ECOWAS на 15 септември 2020 г., и на ангажимента, поет в Хартата за прехода. Органът на държавните и правителствените ръководители от ECOWAS изрази дълбоко разочарование от очевидната и демонстративна липса на политическа воля от страна на преходните органи, което доведе до липсата на какъвто и да било осезаем напредък в подготовката за изборите, въпреки желанието на ECOWAS и на всички регионални и международни партньори да подкрепят Мали в този процес. Що се отнася до заключенията на „Assises National de la Refondation“ (ANR) от 13 декември 2021 г., довели до приемането на преразгледания график за изборите, Органът на държавните и правителствените ръководители от ECOWAS отбеляза, че във въпросния ANR не са участвали важни заинтересовани страни, което показва липсата на консенсус сред националните заинтересовани страни по отношение на предложения график. С оглед на това на 9 януари 2022 г. Органът на ECOWAS взе решение да запази първоначалните санкции, които вече бяха наложени на Мали и на преходните органи на 7 ноември 2021 г., и наложи допълнителни икономически и финансови санкции.

(5)

С оглед на това, че положението в Мали продължава да бъде сериозно, пет лица следва да бъдат включени в списъците на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, подлежащи на ограничителни мерки, поместени в приложение II към Решение (ОВППС) 2017/1775.

(6)

Поради това приложение II към Решение (ОВППС) 2017/1775 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение II към Решение (ОВППС) 2017/1775 се изменя съгласно предвиденото в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2022 година.

За Съвета

Председател

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Решение (ОВППС) 2017/1775 на Съвета от 28 септември 2017 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мали (ОВ L 251, 29.9.2017 г., стр. 23).

(2)  Решение (ОВППС) 2021/2208 на Съвета от 13 декември 2021 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2017/1775 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мали (ОВ L 446, 14.12.2021 г., стр. 44).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II към Решение (ОВППС) 2017/1775 се изменя, както следва:

1)

В списъка на физическите лица, поместен под заглавие „А. Списък на физическите лица, посочени в член 1а, параграф 1“, се вмъкват следните вписвания:

 

Име

Идентификационна информация

Основания

Дата на включване в списъка

„1.

DIAW, Malick

Място на раждане: Ségou

Дата на раждане: 2 декември 1979 г.

Гражданство: Мали

Паспорт №: B0722922 валиден до 13/08/2018

Пол: мъжки

Длъжност: Председател на Националния съвет по прехода (законодателен орган на прехода), полковник

Адрес: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Malick Diaw е ключов член от близкото обкръжение на полковник Assimi Goïta. В качеството си на началник на щаба на трети военен регион Kati той е сред подбудителите и лидерите на преврата от 18 август 2020 г. заедно със старши полковник Ismaël Wagué, полковник Assimi Goïta, полковник Sadio Camara и полковник Modibo Koné.

Следователно Malick Diaw носи отговорност за действия или политики, които застрашават мира, сигурността и стабилността на Мали.

Malick Diaw е и ключов участник в контекста на прехода в качеството си на председател на Националния съвет по прехода (CNT) от декември 2020 г.

CNT не е постигнал съществен напредък в изпълнението на „задачите“, записани в Хартата за прехода от 1 октомври 2020 г., които трябваше да бъдат завършени в рамките на 18 месеца, като пример за това е фактът, че CNT не одобри проекта за избирателен закон. Това допълнително забавя организирането на изборите и съответно успешното завършване на политическия преход в Мали.

През ноември 2021 г. ECOWAS прие индивидуални санкции срещу преходните органи (включително Malick Diaw) заради забавянето на организирането на изборите и на завършването на прехода.

Следователно Malick Diaw възпрепятства и подкопава успешното завършване на политическия преход на Мали.

4.2.2022 г.

2.

WAGUÉ, Ismaël

Място на раждане: Bamako

Дата на раждане: 2.3.1975 г.

Гражданство: Мали

Паспорт №: дипломатически паспорт AA0193660, валиден до 15.2.2023 г.

Пол: мъжки

Длъжност: Министър по въпросите на помирението, старши полковник

Адрес: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Старши полковник Ismaël Wagué е ключов член на близкото обкръжение на полковник Assimi Goïta и е едно от основните лица, отговорни за преврата от август 2020 г., заедно с полковник Goïta, полковник Sadio Camara, полковник Modibo Koné и Malick Diaw.

На 19 август 2020 г. той обяви, че армията е завзела властта, след което стана говорител на Националния комитет за спасение на народа (CNSP).

Следователно Ismaël Wagué носи отговорност за действия, които застрашават мира, сигурността и стабилността на Мали.

В качеството си на министър по въпросите на помирението в преходното правителство от октомври 2020 г. Ismaël Wagué отговаря за изпълнението на Споразумението за мир и помирение в Мали. С изказването си от октомври 2021 г. той допринесе за блокирането на работата на Комитета за наблюдение на Споразумението за мир и помирение в Мали (Comité de suivi de l’accord, CSA) и съответно за блокирането на изпълнението на споразумението, предвидено в член 2 от Хартата на прехода.

През ноември 2021 г. ECOWAS прие индивидуални санкции срещу преходните органи (включително Ismaël Wagué) заради забавянето на организирането на изборите и на завършването на прехода.

Поради това Ismaël Wagué е отговорен за действия, които застрашават мира, сигурността и стабилността на Мали, както и за възпрепятстването и подкопаването на успешното завършване на политическия преход в Мали.

4.2.2022 г.

3.

MAÏGA, Choguel

Място на раждане: Tabango, Gao, Мали

Дата на раждане: 31 декември 1958 г.

Гражданство: Мали

Паспорт №: Дипломатически паспорт № DA0004473, издаден от Мали, издадена шенгенска виза

Пол: мъжки

Длъжност: Министър-председател

Адрес: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

В качеството си на министър-председател от юни 2021 г. Choguel Maïga е начело на преходното правителство в Мали, създадено след преврата от 24 май 2021 г.

Противно на графика за реформи и избори, договорен с ECOWAS в съответствие с Хартата на прехода, през юни 2021 г. той обяви организирането на „Assises nationales de la refondation“ (ANR) като предхождащ реформите процес и предварително условие за организирането на изборите, предвидени за 27 февруари 2022 г.

Както Choguel Maïga заяви сам, свикването на ANR беше отлагано няколко пъти и изборите се забавиха. Заседанието на ANR, което в крайна сметка беше проведено през декември 2021 г., беше бойкотирано от голям брой заинтересовани участници. Въз основа на окончателните препоръки на ANR правителството на прехода представи нов график, предвиждащ президентските избори да се проведат през декември 2025 г., което дава възможност на преходните органи да останат на власт над 5 години.

През ноември 2021 г. ECOWAS прие индивидуални санкции срещу преходните органи (включително министър-председателя Maïga) заради забавянето на организирането на изборите и на завършването на прехода. ECOWAS подчерта, че преходните органи са използвали необходимостта от провеждането на реформи като претекст за удължаване на прехода и за да се задържат на власт без демократични избори.

В качеството си на министър-председател Choguel Maïga носи пряка отговорност за отлагането на изборите, предвидени в Хартата за прехода, и следователно възпрепятства и подкопава успешното приключване на политическия преход на Мали, по-специално като възпрепятства и подкопава провеждането на избори и предаването на властта на избраните органи.

4.2.2022 г.

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Място на раждане: Tondibi, област Gao, Мали

Дата на раждане: 5.2.1971 г.

Гражданство: Мали

Паспорт №: Дипломатически паспорт, издаден от Мали

Пол: мъжки

Длъжност: Министър на обновлението

Адрес: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Ibrahim Ikassa Maïga е член на стратегическия комитет на M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques, Движение 5 юни – Обединение на патриотичните сили), което изигра ключова роля за свалянето от власт на президента Keita.

В качеството му на министър на обновлението от юни 2021 г. на Ibrahim Ikassa Maïga беше възложено да планира свикването на обявения от министър-председателя Choguel Maïga национален консултативен орган „Assises nationales de la Refondation“ (ANR).

Противно на графика за реформи и избори, договорен с ECOWAS в съответствие с Хартата на прехода, правителството на прехода обяви свикването на въпросния ANR за предхождащ реформите процес и предварително условие за организирането на изборите, предвидени за 27 февруари 2022 г.

Както Choguel Maïga заяви, свикването на ANR беше отлагано няколко пъти и изборите се забавиха. Заседанието на ANR, което в крайна сметка беше проведено през декември 2021 г., беше бойкотирано от голям брой заинтересовани участници. Въз основа на окончателните препоръки на ANR правителството на прехода представи нов график, предвиждащ президентските избори да се проведат през декември 2025 г., което дава възможност на преходните органи да останат на власт над 5 години.

През ноември 2021 г. ECOWAS прие индивидуални санкции срещу преходните органи (включително Ibrahim Ikassa Maïga) заради забавянето на организирането на изборите и на завършването на прехода. ECOWAS подчерта, че преходните органи са използвали необходимостта от провеждането на реформи като претекст за удължаване на прехода и за да се задържат на власт без демократични избори.

В качеството си на министър на обновлението Ibrahim Ikassa Maïga възпрепятства и подкопава успешното завършване на политическия преход на Мали, по-специално като възпрепятства и подкопава провеждането на избори и предаването на властта на избраните органи.

4.2.2022 г.

5.

DIARRA, Adama Ben

известен също като Ben Le Cerveau

Място на раждане: Kati, Мали

Гражданство: Мали

Паспорт №: Дипломатически паспорт, издаден от Мали, издадена шенгенска виза

Пол: мъжки

Длъжност: Член на Националния съвет по прехода (законодателен орган на прехода)

Адрес: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Adama Ben Diarra, известен още като другаря Ben Le Cerveau, е един от младите ръководители на M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques, Движение 5 юни – Обединение на патриотичните сили), което изигра ключова роля за свалянето от власт на президента Keita. Наред с това Adama Ben Diarra ръководи и Yéréwolo, главната организация, подкрепяща преходните власти, и е член на Националния съвет по прехода (CNT) от 3 декември 2021 г.

CNT не е постигнал съществен напредък в изпълнението на „задачите“, записани в Хартата за прехода от 1 октомври 2020 г., които трябваше да бъдат завършени в рамките на 18 месеца, като пример за това е фактът, че CNT не одобри проекта за избирателен закон. Това допълнително забавя организирането на изборите и съответно успешното завършване на политическия преход в Мали.

Adama Ben Diarra активно се застъпва за удължаване на периода на преход и изразява подкрепата си за това на политически митинги и в социалните мрежи, като заявява, че петгодишното удължаване на преходния период, прието от преходните органи след заседанието на „Assises nationales de la Refondation“ (ANR), изразява дълбокото желание на малийския народ.

Противно на графика за реформи и избори, договорен с ECOWAS в съответствие с Хартата на прехода, правителството на прехода обяви свикването на ANR за предхождащ реформите процес и предварително условие за организирането на изборите, предвидени за 27 февруари 2022 г.

4.2.2022 г.“

 

 

 

Както Choguel Maïga заяви, свикването на ANR беше отлагано няколко пъти и изборите се забавиха. Заседанието на ANR, което в крайна сметка беше проведено през декември 2021 г., беше бойкотирано от голям брой заинтересовани участници. Въз основа на окончателните препоръки на ANR правителството на прехода представи нов график, предвиждащ президентските избори да се проведат през декември 2025 г., което дава възможност на преходните органи да останат на власт над 5 години.

През ноември 2021 г. ECOWAS прие индивидуални санкции срещу преходните органи (включително Adama Ben Diarra) заради забавянето на организирането на изборите и на завършването на прехода. ECOWAS подчерта, че преходните органи са използвали необходимостта от провеждане на реформи като претекст за удължаване на прехода и за да се задържат на власт без демократични избори.

Следователно Adama Ben Diarra възпрепятства и подкопава успешното завършване на политическия преход на Мали, по-специално като възпрепятства и подкопава провеждането на избори и предаването на властта на избраните органи.

 

2)

В списъка, поместен под заглавие „Б. Списък на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в член 2а, параграф 1“, се вмъкват следните вписвания:

 

Име

Идентификационна информация

Основания

Дата на включване в списъка

„1.

DIAW, Malick

Място на раждане: Ségou

Дата на раждане: 2 декември 1979 г.

Гражданство: Мали

Паспорт №: B0722922 валиден до 13.08.2018 г.

Пол: мъжки

Длъжност: Председател на Националния съвет по прехода (законодателен орган на прехода), полковник

Адрес: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Malick Diaw е ключов член от близкото обкръжение на полковник Assimi Goïta. В качеството си на началник на щаба на трети военен регион Kati той е сред подбудителите и лидерите на преврата от 18 август 2020 г. заедно със старши полковник Ismaël Wagué, полковник Assimi Goïta, полковник Sadio Camara и полковник Modibo Koné.

Следователно Malick Diaw носи отговорност за действия или политики, които застрашават мира, сигурността и стабилността на Мали.

Malick Diaw е и ключов участник в контекста на прехода в качеството си на председател на Националния съвет по прехода (CNT) от декември 2020 г.

CNT не е постигнал съществен напредък в изпълнението на „задачите“, записани в Хартата за прехода от 1 октомври 2020 г., които трябваше да бъдат завършени в рамките на 18 месеца, като пример за това е фактът, че CNT не одобри проекта за избирателен закон. Това допълнително забавя организирането на изборите и съответно успешното завършване на политическия преход в Мали.

През ноември 2021 г. ECOWAS прие индивидуални санкции срещу преходните органи (включително Malick Diaw) заради забавянето на организирането на изборите и на завършването на прехода.

Следователно Malick Diaw възпрепятства и подкопава успешното завършване на политическия преход на Мали.

4.2.2022 г.

2.

WAGUÉ, Ismaël

Място на раждане: Bamako

Дата на раждане: 2.3.1975 г.

Гражданство: Мали

Паспорт №: дипломатически паспорт AA0193660, валиден до 15.2.2023 г.

Пол: мъжки

Длъжност: Министър по въпросите на помирението, старши полковник

Адрес: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Старши полковник Ismaël Wagué е ключов член на близкото обкръжение на полковник Assimi Goïta и е едно от основните лица, отговорни за преврата от август 2020 г., заедно с полковник Goïta, полковник Sadio Camara, полковник Modibo Koné и Malick Diaw.

На 19 август 2020 г. той обяви, че армията е завзела властта, след което стана говорител на Националния комитет за спасение на народа (CNSP).

Следователно Ismaël Wagué носи отговорност за действия, които застрашават мира, сигурността и стабилността на Мали.

В качеството си на министър по въпросите на помирението в преходното правителство от октомври 2020 г. Ismaël Wagué отговаря за изпълнението на Споразумението за мир и помирение в Мали. С изказването си от октомври 2021 г. той допринесе за блокирането на работата на Комитета за наблюдение на Споразумението за мир и помирение в Мали (Comité de suivi de l’accord, CSA) и съответно за блокирането на изпълнението на споразумението, предвидено в член 2 от Хартата на прехода.

През ноември 2021 г. ECOWAS прие индивидуални санкции срещу преходните органи (включително Ismaël Wagué) заради забавянето на организирането на изборите и на завършването на прехода.

Поради това Ismaël Wagué е отговорен за действия, които застрашават мира, сигурността и стабилността на Мали, както и за възпрепятстването и подкопаването на успешното завършване на политическия преход в Мали.

4.2.2022 г.

3.

MAÏGA, Choguel

Място на раждане: Tabango, Gao, Мали

Дата на раждане: 31 декември 1958 г.

Гражданство: Мали

Паспорт №: Дипломатически паспорт № DA0004473, издаден от Мали, издадена шенгенска виза

Пол: мъжки

Длъжност: Министър-председател

Адрес: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

В качеството си на министър-председател от юни 2021 г. Choguel Maïga е начело на преходното правителство в Мали, създадено след преврата от 24 май 2021 г.

Противно на графика за реформи и избори, договорен с ECOWAS в съответствие с Хартата на прехода, през юни 2021 г. той обяви организирането на „Assises nationales de la refondation“ (ANR) като предхождащ реформите процес и предварително условие за организирането на изборите, предвидени за 27 февруари 2022 г.

Както Choguel Maïga заяви сам, свикването на ANR беше отлагано няколко пъти и изборите се забавиха. Заседанието на ANR, което в крайна сметка беше проведено през декември 2021 г., беше бойкотирано от голям брой заинтересовани участници. Въз основа на окончателните препоръки на ANR правителството на прехода представи нов график, предвиждащ президентските избори да се проведат през декември 2025 г., което дава възможност на преходните органи да останат на власт над 5 години.

През ноември 2021 г. ECOWAS прие индивидуални санкции срещу преходните органи (включително министър-председателя Maïga) заради забавянето на организирането на изборите и на завършването на прехода. ECOWAS подчерта, че преходните органи са използвали необходимостта от провеждането на реформи като претекст за удължаване на прехода и за да се задържат на власт без демократични избори.

В качеството си на министър-председател Choguel Maïga носи пряка отговорност за отлагането на изборите, предвидени в Хартата за прехода, и следователно възпрепятства и подкопава успешното приключване на политическия преход на Мали, по-специално като възпрепятства и подкопава провеждането на избори и предаването на властта на избраните органи.

4.2.2022 г.

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Място на раждане: Tondibi, област Gao, Мали

Дата на раждане: 5.2.1971 г.

Гражданство: Мали

Паспорт №: Дипломатически паспорт, издаден от Мали

Пол: мъжки

Длъжност: Министър на обновлението

Адрес: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Ibrahim Ikassa Maïga е член на стратегическия комитет на M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques, Движение 5 юни – Обединение на патриотичните сили), което изигра ключова роля за свалянето от власт на президента Keita.

В качеството му на министър на обновлението от юни 2021 г. на Ibrahim Ikassa Maïga беше възложено да планира свикването на обявения от министър-председателя Choguel Maïga национален консултативен орган „Assises nationales de la Refondation“ (ANR).

Противно на графика за реформи и избори, договорен с ECOWAS в съответствие с Хартата на прехода, правителството на прехода обяви свикването на въпросния ANR за предхождащ реформите процес и предварително условие за организирането на изборите, предвидени за 27 февруари 2022 г.

Както Choguel Maïga заяви, свикването на ANR беше отлагано няколко пъти и изборите се забавиха. Заседанието на ANR, което в крайна сметка беше проведено през декември 2021 г., беше бойкотирано от голям брой заинтересовани участници. Въз основа на окончателните препоръки на ANR правителството на прехода представи нов график, предвиждащ президентските избори да се проведат през декември 2025 г., което дава възможност на преходните органи да останат на власт над 5 години.

През ноември 2021 г. ECOWAS прие индивидуални санкции срещу преходните органи (включително Ibrahim Ikassa Maïga) заради забавянето на организирането на изборите и на завършването на прехода. ECOWAS подчерта, че преходните органи са използвали необходимостта от провеждането на реформи като претекст за удължаване на прехода и за да се задържат на власт без демократични избори.

В качеството си на министър на обновлението Ibrahim Ikassa Maïga възпрепятства и подкопава успешното завършване на политическия преход на Мали, по-специално като възпрепятства и подкопава провеждането на избори и предаването на властта на избраните органи.

4.2.2022 г.

5.

DIARRA, Adama Ben

известен също като Ben Le Cerveau

Място на раждане: Kati, Мали

Гражданство: Мали

Паспорт №: Дипломатически паспорт, издаден от Мали, издадена шенгенска виза

Пол: мъжки

Длъжност: Член на Националния съвет по прехода (законодателен орган на прехода)

Адрес: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Adama Ben Diarra, известен още като другаря Ben Le Cerveau, е един от младите ръководители на M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques, Движение 5 юни – Обединение на патриотичните сили), което изигра ключова роля за свалянето от власт на президента Keita. Наред с това Adama Ben Diarra ръководи и Yéréwolo, главната организация, подкрепяща преходните власти, и е член на Националния съвет по прехода (CNT) от 3 декември 2021 г.

CNT не е постигнал съществен напредък в изпълнението на „задачите“, записани в Хартата за прехода от 1 октомври 2020 г., които трябваше да бъдат завършени в рамките на 18 месеца, като пример за това е фактът, че CNT не одобри проекта за избирателен закон. Това допълнително забавя организирането на изборите и съответно успешното завършване на политическия преход в Мали.

Adama Ben Diarra активно се застъпва за удължаване на периода на преход и изразява подкрепата си за това на политически митинги и в социалните мрежи, като заявява, че петгодишното удължаване на преходния период, прието от преходните органи след заседанието на „Assises nationales de la Refondation“ (ANR), изразява дълбокото желание на малийския народ.

Противно на графика за реформи и избори, договорен с ECOWAS в съответствие с Хартата на прехода, правителството на прехода обяви свикването на ANR за предхождащ реформите процес и предварително условие за организирането на изборите, предвидени за 27 февруари 2022 г.

4.2.2022 г.“

 

 

 

Както Choguel Maïga заяви, свикването на ANR беше отлагано няколко пъти и изборите се забавиха. Заседанието на ANR, което в крайна сметка беше проведено през декември 2021 г., беше бойкотирано от голям брой заинтересовани участници. Въз основа на окончателните препоръки на ANR правителството на прехода представи нов график, предвиждащ президентските избори да се проведат през декември 2025 г., което дава възможност на преходните органи да останат на власт над 5 години.

През ноември 2021 г. ECOWAS прие индивидуални санкции срещу преходните органи (включително Adama Ben Diarra) заради забавянето на организирането на изборите и на завършването на прехода. ECOWAS подчерта, че преходните органи са използвали необходимостта от провеждане на реформи като претекст за удължаване на прехода и за да се задържат на власт без демократични избори.

Следователно Adama Ben Diarra възпрепятства и подкопава успешното завършване на политическия преход на Мали, по-специално като възпрепятства и подкопава провеждането на избори и предаването на властта на избраните органи.