4.2.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 25/7


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/157,

4. veebruar 2022,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1775 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 28. septembril 2017 vastu otsuse (ÜVJP) 2017/1775 (1) piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis.

(2)

Nõukogu võttis 13. detsembril 2021 vastu otsuse (ÜVJP) 2021/2208, (2) millega loodi uus raamistik, mis näeb ette piiravad meetmed isikute ja üksuste suhtes, kes vastutavad tegevuse eest, mis ohustab rahu, julgeolekut ja stabiilsust Malis või takistab või õõnestab Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukat lõpuleviimist.

(3)

Lääne-Aafrika Riikide Majandusühenduse (ECOWAS) 15. septembri 2020. aasta kohtumisel otsustati ja üleminekuhartas sätestati, et Mali üleminekuvõimud pidid viima poliitilise ülemineku ja võimu üleandmise valitud tsiviilvõimudele lõpule 18-kuulise üleminekuperioodi jooksul. Selle aja jooksul pidid nad korraldama vabad ja õiglased presidendi- ja parlamendivalimised, mis kavandati 27. veebruariks 2022, millele vajaduse korral pidid lisanduma piirkondlikud ja kohalikud valimised ning referendum põhiseaduse üle.

(4)

8. jaanuaril 2022 esitasid Mali üleminekuvõimud ECOWASi üldkogule uue ajakava, milles on ette nähtud presidendivalimiste läbiviimine 2025. aasta detsembri lõpus, mis teeb üleminekuperioodi kestuseks seega kokku viis ja pool aastat, mis on vastuolus ECOWASiga 15. septembril 2020 saavutatud kokkuleppega ja üleminekuhartas võetud kohustusega. ECOWASi üldkogu täheldas kahetsusega, et Mali üleminekuvõimud ei ole astunud vajalikke samme presidendivalimiste korraldamiseks enne 27. veebruari 2022, mis on vastuolus ECOWASi üldkoguga 15. septembril 2020 saavutatud kokkuleppega ja üleminekuhartas võetud kohustusega. ECOWASi üldkogu mõistis sügavalt hukka üleminekuvõimude ilmse ja silmatorkava poliitilise tahte puudumise, mis viis valimiste ettevalmistamisel käegakatsutavate edusammude puudumiseni, hoolimata ECOWASi ning kõigi piirkondlike ja rahvusvaheliste partnerite valmisolekust Malit selles protsessis toetada. Seoses riikliku taasloomise assamblee (Assises National de la Refondation, ANR) poolt 13. detsembril 2021 tehtud järeldustega, mille alusel võeti vastu valimiste muudetud ajakava, märkis ECOWASi üldkogu, et olulised sidusrühmad ei osalenud kõnealusel ANRil, mis kajastab riiklike sidusrühmade üksmeele puudumist kavandatud ajakava suhtes. Eespool toodut arvesse võttes otsustas ECOWASi üldkogu 9. jaanuaril 2022 säilitada Mali ja üleminekuvõimude suhtes 7. novembril 2021 juba kehtestatud algsed sanktsioonid ning kehtestas täiendavad majandus- ja finantssanktsioonid.

(5)

Võttes arvesse, et olukord Malis on jätkuvalt väga tõsine, tuleks viis isikut lisada otsuse (ÜVJP) 2017/1775 II lisas esitatud nende füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loeteludesse, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(6)

Otsuse (ÜVJP) 2017/1775 II lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2017/1775 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 4. veebruar 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Nõukogu 28. septembri 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/1775 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis (ELT L 251, 29.9.2017, lk 23).

(2)  Nõukogu 13. detsembri 2021. aasta otsus (ÜVJP) 2021/2208, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1775 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis (ELT L 446, 14.12.2021, lk 44).


LISA

Otsuse (ÜVJP) 2017/1775 II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Punktis „A. Artikli 1a lõikes 1 osutatud füüsiliste isikute loetelu“ esitatud füüsiliste isikute loetellu lisatakse järgmised kanded:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„1.

DIAW, Malick

Sünnikoht: Ségou

Sünniaeg: 2. detsember 1979

Kodakondsus: Mali

Passi nr: B0722922, kehtib kuni 13.8.2018

Sugu: mees

Amet: riikliku üleminekunõukogu (üleminekuperioodi seadusandlik organ) president, kolonel

Aadress: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Malick Diaw on kolonel Assimi Goïta lähikonna oluline liige. Kati kolmanda sõjaväepiirkonna staabiülemana oli ta üks 18. augusti 2020. aasta riigipöörde algatajatest ja juhtidest koos kolonelmajor Ismaël Wagué, kolonel Assimi Goïta, kolonel Sadio Camara ja kolonel Modibo Konéga.

Malick Diaw vastutab seega Mali rahu, julgeolekut ja stabiilsust ohustava tegevuse või poliitika eest.

Riikliku üleminekunõukogu presidendina alates 2020. aasta detsembrist on Malick Diaw samuti üleminekuprotsessi kontekstis oluline osaline.

Riiklik üleminekunõukogu ei ole teinud märkimisväärseid edusamme nende „missioonide“ osas, milles 1. oktoobri 2020. aasta üleminekuhartas kokku lepiti ja mis pidi lõpule viidama 18 kuu jooksul, nagu nähtub sellest, et riiklik üleminekunõukogu ei ole valimisseaduse eelnõu heaks kiitnud. Selle tõttu on edasi lükkunud valimiste korraldamine ja seega ka Mali poliitilise ülemineku edukas lõpuleviimine.

ECOWAS võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Malick Diaw) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja ülemineku lõpuleviimisega.

Seega takistab ja õõnestab Malick Diaw Mali poliitilise ülemineku edukat lõpuleviimist.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Sünnikoht: Bamako

Sünniaeg: 2.3.1975

Kodakondsus: Mali

Passi nr: diplomaatiline pass AA0193660, kehtib kuni 15.2.2023

Sugu: mees

Amet: lepitusprotsessi minister, kolonelmajor

Aadress: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Kolonelmajor Ismaël Wagué on kolonel Assimi Goïta lähikonna oluline liige ja üks peamisi 2020. aasta augusti riigipöörde eest vastutajaid koos kolonel Goïta, kolonel Sadio Camara, kolonel Modibo Koné ja Malick Diaw’ga.

19. augustil 2020 teatas ta, et sõjavägi on võimule tulnud, ning temast sai seejärel riikliku rahvapääste komisjoni (Comité national pour le salut du peuple, CNSP) pressiesindaja.

Ismaël Wagué vastutab seega Mali rahu, julgeolekut ja stabiilsust ohustava tegevuse eest.

Alates 2020. aasta oktoobrist üleminekuvalitsuse lepitusprotsessi ministrina tegutsenud Ismaël Wagué vastutab rahu ja leppimise kokkuleppe elluviimise eest Malis. 2021. aasta oktoobris tehtud avaldusega aitas ta kaasa Mali rahu ja leppimise kokkuleppe järelevalvekomitee (Comité de suivi de l’accord, CSA) tegevuse ja seega ka üleminekuharta artiklis 2 sätestatud kokkuleppe rakendamise blokeerimisele.

ECOWAS võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Ismaël Wagué) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja ülemineku lõpuleviimisega.

Seetõttu vastutab Ismaël Wagué tegevuse eest, mis ohustab Malis rahu, julgeolekut ja stabiilsust, ning takistab ja õõnestab Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukat lõpuleviimist.

4.2.2022

3.

MAÏGA, Choguel

Sünnikoht: Tabango, Gao, Mali

Sünniaeg: 31. detsember 1958

Kodakondsus: Mali

Passi nr: Mali väljastatud diplomaatiline pass nr DA0004473, Schengeni viisa on väljastatud

Sugu: mees

Amet: peaminister

Aadress: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Alates 2021. aasta juunist peaministrina tegutsenud Choguel Maïga juhib Mali üleminekuvalitsust, mis loodi pärast 24. mail 2021 toimunud riigipööret.

Vastupidiselt ECOWASiga eelnevalt üleminekuharta kohaselt kokku lepitud reformide ja valimiste ajakavale teatas ta 2021. aasta juunis, et 27. veebruariks 2022 kavandatud valimiste korraldamise eeltingimusena kutsutakse kokku riiklik taasloomise assamblee (Assises nationales de la refondation, ANR).

Nagu Choguel Maïga ise teatas, lükati ANR mitu korda edasi ja valimised viibisid. Mitu sidusrühma boikoteerisid ANRi, mis peeti lõpuks 2021. aasta detsembris. Üleminekuvalitsus esitas ANRi lõplike soovituste alusel uue ajakava, mille kohaselt korraldatakse presidendivalimised 2025. aasta detsembris ning mis võimaldab üleminekuvalitsusel jääda seega võimule kauemaks kui viieks aastaks.

ECOWAS võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas peaminister Maïga) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja ülemineku lõpuleviimisega. ECOWAS rõhutas, et üleminekuvõimud on kasutanud reformide elluviimise vajadust ettekäändena, et õigustada ülemineku pikendamist ja püsida võimul demokraatlike valimisteta.

Peaministrina vastutab Choguel Maïga otseselt üleminekuhartas ette nähtud valimiste edasilükkamise eest ning seetõttu takistab ja õõnestab ta Mali poliitilise ülemineku edukat lõpuleviimist, eelkõige takistades ja õõnestades valimiste korraldamist ning võimu üleandmist valitud ametivõimudele.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Sünnikoht: Tondibi, Gao regioon, Mali

Sünniaeg: 5.2.1971

Kodakondsus: Mali

Passi nr: Mali väljastatud diplomaatiline pass

Sugu: mees

Amet: taasloomise protsessi minister

Aadress: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Ibrahim Ikassa Maïga on M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Force patriotiques) strateegilise komitee liige; M5-RFP-l oli oluline roll president Keita kukutamisel.

Ibrahim Ikassa Maïgale kui alates 2021. aasta juunist ametis olnud taasloomise protsessi ministrile anti ülesanne kavandada peaminister Choguel Maïga väljakuulutatud riiklik taasloomise assamblee (Assises nationales de la Refondation, ANR).

Vastupidiselt ECOWASiga eelnevalt üleminekuharta kohaselt kokku lepitud reformide ja valimiste ajakavale kuulutas üleminekuvalitsus ANRi välja reformieelse protsessina ja 27. veebruariks 2022 kavandatud valimiste korraldamise eeltingimusena.

Nagu Choguel Maïga teatas, lükati ANR mitu korda edasi ja valimised viibisid. Mitu sidusrühma boikoteerisid ANRi, mis peeti lõpuks 2021. aasta detsembris. Üleminekuvalitsus esitas ANRi lõplike soovituste alusel uue ajakava, mille kohaselt korraldatakse presidendivalimised 2025. aasta detsembris ning mis võimaldab üleminekuvalitsusel jääda seega võimule kauemaks kui viieks aastaks.

ECOWAS võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Ibrahim Ikassa Maïga) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja ülemineku lõpuleviimisega. ECOWAS rõhutas, et üleminekuvõimud on kasutanud reformide elluviimise vajadust ettekäändena, et õigustada ülemineku pikendamist ja püsida võimul demokraatlike valimisteta.

Taasloomise protsessi ministrina vastutab Ibrahim Ikassa Maïga otseselt üleminekuhartas ette nähtud valimiste edasilükkamise eest ning seetõttu takistab ja õõnestab ta Mali poliitilise ülemineku edukat lõpuleviimist, eelkõige takistades ja õõnestades valimiste korraldamist ning võimu üleandmist valitud ametivõimudele.

4.2.2022

5.

DIARRA, Adama Ben

Teise nimega Ben Le Cervau

Sünnikoht: Kati, Mali

Kodakondsus: Mali

Passi nr: Mali väljastatud diplomaatiline pass, Schengeni viisa on väljastatud

Sugu: mees

Amet: riikliku üleminekunõukogu (üleminekuperioodi seadusandlik organ) liige

Aadress: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Adama Ben Diarra, keda tuntakse Camarade Ben Le Cerveau nime all, on üks M5-RFP (Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des Forces patriotiques), millel oli oluline roll president Keita kukutamisel, noortest juhtidest. Adama Ben Diarra juhib ka liikumist Yéréwolo, mis on peamine üleminekuvõime toetav organisatsioon, ning on olnud riikliku üleminekunõukogu liige alates 3. detsembrist 2021.

Riiklik üleminekunõukogu ei ole teinud märkimisväärseid edusamme nende „missioonide“ osas, milles 1. oktoobri 2020. aasta üleminekuhartas kokku lepiti ja mis pidi lõpule viidama 18 kuu jooksul, nagu nähtub sellest, et riiklik üleminekunõukogu ei ole valimisseaduse eelnõu heaks kiitnud. Selle tõttu on edasi lükkunud valimiste korraldamine ja seega ka Mali poliitilise ülemineku edukas lõpuleviimine.

Adama Ben Diarra on poliitilistel meeleavaldustel ja sotsiaalvõrgustikes aktiivselt toetanud ülemineku pikendamist, märkides, et üleminekuvõimude otsustatud üleminekuperioodi viieaastane pikendamine pärast riikliku taasloomise assambleed (Assises nationales de la Refondation, ANR) on Mali rahva kindel soov.

Vastupidiselt ECOWASiga eelnevalt üleminekuharta kohaselt kokku lepitud reformide ja valimiste ajakavale kuulutas üleminekuvalitsus ANRi välja reformieelse protsessina ja 27. veebruariks 2022 kavandatud valimiste korraldamise eeltingimusena.

4.2.2022“

 

 

 

Nagu Choguel Maïga teatas, lükati ANR mitu korda edasi ja valimised viibisid. Mitu sidusrühma boikoteerisid ANRi, mis peeti lõpuks 2021. aasta detsembris. Üleminekuvalitsus esitas ANRi lõplike soovituste alusel uue ajakava, mille kohaselt korraldatakse presidendivalimised 2025. aasta detsembris ning mis võimaldab üleminekuvalitsusel jääda seega võimule kauemaks kui viieks aastaks.

ECOWAS võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Adama Ben Diarra) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja ülemineku lõpuleviimisega. ECOWAS rõhutas, et üleminekuvõimud on kasutanud reformide elluviimise vajadust ettekäändena, et õigustada ülemineku pikendamist ja püsida võimul demokraatlike valimisteta.

Seetõttu takistab ja õõnestab Adama Ben Diarra Mali poliitilise ülemineku edukat lõpuleviimist, eelkõige takistades ja õõnestades valimiste korraldamist ning võimu üleandmist valitud ametivõimudele.

 

2)

Punktis „B. Artikli 2a lõikes 1 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu“ esitatud loetellu lisatakse järgmised kanded:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„1.

DIAW, Malick

Sünnikoht: Ségou

Sünniaeg: 2. detsember 1979

Kodakondsus: Mali

Passi nr: B0722922, kehtib kuni 13.8.2018

Sugu: mees

Amet: riikliku üleminekunõukogu (üleminekuperioodi seadusandlik organ) president, kolonel

Aadress: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Malick Diaw on kolonel Assimi Goïta lähikonna oluline liige. Kati kolmanda sõjaväepiirkonna staabiülemana oli ta üks 18. augusti 2020. aasta riigipöörde algatajatest ja juhtidest koos kolonelmajor Ismaël Wagué, kolonel Assimi Goïta, kolonel Sadio Camara ja kolonel Modibo Konéga.

Malick Diaw vastutab seega Mali rahu, julgeolekut ja stabiilsust ohustava tegevuse või poliitika eest.

Riikliku üleminekunõukogu presidendina alates 2020. aasta detsembrist on Malick Diaw samuti üleminekuprotsessi kontekstis oluline osaline.

Riiklik üleminekunõukogu ei ole teinud märkimisväärseid edusamme nende „missioonide“ osas, milles 1. oktoobri 2020. aasta üleminekuhartas kokku lepiti ja mis pidi lõpule viidama 18 kuu jooksul, nagu nähtub sellest, et riiklik üleminekunõukogu ei ole valimisseaduse eelnõu heaks kiitnud. Selle tõttu on edasi lükkunud valimiste korraldamine ja seega ka Mali poliitilise ülemineku edukas lõpuleviimine.

ECOWAS võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Malick Diaw) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja ülemineku lõpuleviimisega.

Seega takistab ja õõnestab Malick Diaw Mali poliitilise ülemineku edukat lõpuleviimist.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Sünnikoht: Bamako

Sünniaeg: 2.3.1975

Kodakondsus: Mali

Passi nr: diplomaatiline pass AA0193660, kehtib kuni 15.2.2023

Sugu: mees

Amet: lepitusprotsessi minister, kolonelmajor

Aadress: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Kolonelmajor Ismaël Wagué on kolonel Assimi Goïta lähikonna oluline liige ja üks peamisi 2020. aasta augusti riigipöörde eest vastutajaid koos kolonel Goïta, kolonel Sadio Camara, kolonel Modibo Koné ja Malick Diaw’ga.

19. augustil 2020 teatas ta, et sõjavägi on võimule tulnud, ning temast sai seejärel riikliku rahvapääste komisjoni (Comité national pour le salut du peuple, CNSP) pressiesindaja.

Ismaël Wagué vastutab seega Mali rahu, julgeolekut ja stabiilsust ohustava tegevuse eest.

Alates 2020. aasta oktoobrist üleminekuvalitsuse lepitusprotsessi ministrina tegutsenud Ismaël Wagué vastutab rahu ja leppimise kokkuleppe elluviimise eest Malis. 2021. aasta oktoobris tehtud avaldusega aitas ta kaasa Mali rahu ja leppimise kokkuleppe järelevalvekomitee (Comité de suivi de l’accord, CSA) tegevuse ja seega ka üleminekuharta artiklis 2 sätestatud kokkuleppe rakendamise blokeerimisele.

ECOWAS võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Ismaël Wagué) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja ülemineku lõpuleviimisega.

Seetõttu vastutab Ismaël Wagué tegevuse eest, mis ohustab Malis rahu, julgeolekut ja stabiilsust, ning takistab ja õõnestab Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukat lõpuleviimist.

4.2.2022

3.

MAÏGA, Choguel

Sünnikoht: Tabango, Gao, Mali

Sünniaeg: 31. detsember 1958

Kodakondsus: Mali

Passi nr: Mali väljastatud diplomaatiline pass nr DA0004473, Schengeni viisa on väljastatud

Sugu: mees

Amet: peaminister

Aadress: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Alates 2021. aasta juunist peaministrina tegutsenud Choguel Maïga juhib Mali üleminekuvalitsust, mis loodi pärast 24. mail 2021 toimunud riigipööret.

Vastupidiselt ECOWASiga eelnevalt üleminekuharta kohaselt kokku lepitud reformide ja valimiste ajakavale teatas ta 2021. aasta juunis, et 27. veebruariks 2022 kavandatud valimiste korraldamise eeltingimusena kutsutakse kokku riiklik taasloomise assamblee (Assises nationales de la refondation, ANR).

Nagu Choguel Maïga ise teatas, lükati ANR mitu korda edasi ja valimised viibisid. Mitu sidusrühma boikoteerisid ANRi, mis peeti lõpuks 2021. aasta detsembris. Üleminekuvalitsus esitas ANRi lõplike soovituste alusel uue ajakava, mille kohaselt korraldatakse presidendivalimised 2025. aasta detsembris ning mis võimaldab üleminekuvalitsusel jääda seega võimule kauemaks kui viieks aastaks.

ECOWAS võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas peaminister Maïga) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja ülemineku lõpuleviimisega. ECOWAS rõhutas, et üleminekuvõimud on kasutanud reformide elluviimise vajadust ettekäändena, et õigustada ülemineku pikendamist ja püsida võimul demokraatlike valimisteta.

Peaministrina vastutab Choguel Maïga otseselt üleminekuhartas ette nähtud valimiste edasilükkamise eest ning seetõttu takistab ja õõnestab ta Mali poliitilise ülemineku edukat lõpuleviimist, eelkõige takistades ja õõnestades valimiste korraldamist ning võimu üleandmist valitud ametivõimudele.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Sünnikoht: Tondibi, Gao regioon, Mali

Sünniaeg: 5.2.1971

Kodakondsus: Mali

Passi nr: Mali väljastatud diplomaatiline pass

Sugu: mees

Amet: taasloomise protsessi minister

Aadress: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Ibrahim Ikassa Maïga on M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Force patriotiques) strateegilise komitee liige; M5-RFP-l oli oluline roll president Keita kukutamisel.

Ibrahim Ikassa Maïgale kui alates 2021. aasta juunist ametis olnud taasloomise protsessi ministrile anti ülesanne kavandada peaminister Choguel Maïga väljakuulutatud riiklik taasloomise assamblee (Assises nationales de la Refondation, ANR).

Vastupidiselt ECOWASiga eelnevalt üleminekuharta kohaselt kokku lepitud reformide ja valimiste ajakavale kuulutas üleminekuvalitsus ANRi välja reformieelse protsessina ja 27. veebruariks 2022 kavandatud valimiste korraldamise eeltingimusena.

Nagu Choguel Maïga teatas, lükati ANR mitu korda edasi ja valimised viibisid. Mitu sidusrühma boikoteerisid ANRi, mis peeti lõpuks 2021. aasta detsembris. Üleminekuvalitsus esitas ANRi lõplike soovituste alusel uue ajakava, mille kohaselt korraldatakse presidendivalimised 2025. aasta detsembris ning mis võimaldab üleminekuvalitsusel jääda seega võimule kauemaks kui viieks aastaks.

ECOWAS võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Ibrahim Ikassa Maïga) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja ülemineku lõpuleviimisega. ECOWAS rõhutas, et üleminekuvõimud on kasutanud reformide elluviimise vajadust ettekäändena, et õigustada ülemineku pikendamist ja püsida võimul demokraatlike valimisteta.

Taasloomise protsessi ministrina vastutab Ibrahim Ikassa Maïga otseselt üleminekuhartas ette nähtud valimiste edasilükkamise eest ning seetõttu takistab ja õõnestab ta Mali poliitilise ülemineku edukat lõpuleviimist, eelkõige takistades ja õõnestades valimiste korraldamist ning võimu üleandmist valitud ametivõimudele.

4.2.2022

5.

DIARRA, Adama Ben

Teise nimega Ben Le Cervau

Sünnikoht: Kati, Mali

Kodakondsus: Mali

Passi nr: Mali väljastatud diplomaatiline pass, Schengeni viisa on väljastatud

Sugu: mees

Amet: riikliku üleminekunõukogu (üleminekuperioodi seadusandlik organ) liige

Aadress: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Adama Ben Diarra, keda tuntakse Camarade Ben Le Cerveau nime all, on üks M5-RFP (Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des Forces patriotiques), millel oli oluline roll president Keita kukutamisel, noortest juhtidest. Adama Ben Diarra juhib ka liikumist Yéréwolo, mis on peamine üleminekuvõime toetav organisatsioon, ning on olnud riikliku üleminekunõukogu liige alates 3. detsembrist 2021.

Riiklik üleminekunõukogu ei ole teinud märkimisväärseid edusamme nende „missioonide“ osas, milles 1. oktoobri 2020. aasta üleminekuhartas kokku lepiti ja mis pidi lõpule viidama 18 kuu jooksul, nagu nähtub sellest, et riiklik üleminekunõukogu ei ole valimisseaduse eelnõu heaks kiitnud. Selle tõttu on edasi lükkunud valimiste korraldamine ja seega ka Mali poliitilise ülemineku edukas lõpuleviimine.

Adama Ben Diarra on poliitilistel meeleavaldustel ja sotsiaalvõrgustikes aktiivselt toetanud ülemineku pikendamist, märkides, et üleminekuvõimude otsustatud üleminekuperioodi viieaastane pikendamine pärast riikliku taasloomise assambleed (Assises nationales de la Refondation, ANR) on Mali rahva kindel soov.

Vastupidiselt ECOWASiga eelnevalt üleminekuharta kohaselt kokku lepitud reformide ja valimiste ajakavale kuulutas üleminekuvalitsus ANRi välja reformieelse protsessina ja 27. veebruariks 2022 kavandatud valimiste korraldamise eeltingimusena.

4.2.2022“

 

 

 

Nagu Choguel Maïga teatas, lükati ANR mitu korda edasi ja valimised viibisid. Mitu sidusrühma boikoteerisid ANRi, mis peeti lõpuks 2021. aasta detsembris. Üleminekuvalitsus esitas ANRi lõplike soovituste alusel uue ajakava, mille kohaselt korraldatakse presidendivalimised 2025. aasta detsembris ning mis võimaldab üleminekuvalitsusel jääda seega võimule kauemaks kui viieks aastaks.

ECOWAS võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Adama Ben Diarra) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja ülemineku lõpuleviimisega. ECOWAS rõhutas, et üleminekuvõimud on kasutanud reformide elluviimise vajadust ettekäändena, et õigustada ülemineku pikendamist ja püsida võimul demokraatlike valimisteta.

Seetõttu takistab ja õõnestab Adama Ben Diarra Mali poliitilise ülemineku edukat lõpuleviimist, eelkõige takistades ja õõnestades valimiste korraldamist ning võimu üleandmist valitud ametivõimudele.