4.2.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 25/7


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/157

(2022. gada 4. februāris),

ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2017/1775 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mali

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2017. gada 28. septembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2017/1775 (1) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mali.

(2)

Padome 2021. gada 13. decembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2021/2208 (2), ar kuru tika izveidots jauns regulējums, kas ļauj noteikt ierobežojošus pasākumus pret personām un vienībām, kuras ir atbildīgas par miera, drošības vai stabilitātes apdraudēšanu Mali vai par to, ka tiek kavēta vai apdraudēta Mali politiskās pārejas sekmīga pabeigšana.

(3)

Kā nolemts Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienas (ECOWAS) 2020. gada 15. septembra sanāksmē un kā paredzēts Pārejas perioda hartā, Mali pārejas perioda iestādēm 18 mēnešu pārejas periodā būtu vajadzējis īstenot politisko pāreju un varas nodošanu vēlētām civilajām iestādēm. Minētajā periodā tām būtu vajadzējis sarīkot brīvas un godīgas prezidenta un likumdevēja vēlēšanas, kas ieplānotas 2022. gada 27. februārī, kā arī reģionālas un vietējās vēlēšanas un attiecīgā gadījumā konstitucionālu referendumu.

(4)

Mali pārejas iestādes 2022. gada 8. janvārī iesniedza ECOWAS iestādei jaunu grafiku prezidenta vēlēšanu norisei 2025. gada decembra beigās, tādējādi pagarinot pārejas ilgumu kopumā uz pieciem ar pusi gadiem, kas ir pretrunā 2020. gada 15. septembrī ar ECOWAS panāktās vienošanās noteikumiem un Pārejas perioda hartā noteiktajām saistībām. ECOWAS iestāde diemžēl novēroja, ka pārejas perioda iestādes Mali nav veikušas nepieciešamos pasākumus, lai pirms 2022. gada 27. februāra sarīkotu prezidenta vēlēšanas, kas ir pretrunā 2020. gada 15. septembrī ar ECOWAS iestādi panāktās vienošanās noteikumiem un Pārejas perioda hartā noteiktajām saistībām. ECOWAS iestāde pauda dziļu nožēlu par acīmredzamo un klajo pārejas perioda iestāžu politiskās gribas trūkumu, kas noveda pie jebkāda reāla progresa neesamības vēlēšanu sagatavošanā, neraugoties uz ECOWAS un visu reģionālo un starptautisko partneru vēlmi atbalstīt Mali šajā procesā. Attiecībā uz 2021. gada 13. decembraAssises National de la Refondation (ANR) secinājumiem, kuru rezultātā tika pieņemts pārskatīts vēlēšanu grafiks, ECOWAS iestāde norādīja, ka minētajā ANR nepiedalījās svarīgas ieinteresētās personas, tādējādi atspoguļojot valsts ieinteresēto personu vienprātības trūkumu attiecībā uz ierosināto grafiku. Ņemot vērā iepriekš minēto, ECOWAS iestāde 2022. gada 9. janvārī nolēma saglabāt sākotnējās sankcijas, kas 2021. gada 7. novembrī jau tika piemērotas Mali un pārejas perioda iestādēm, un noteica papildu ekonomiskās un finansiālās sankcijas.

(5)

Ņemot vērā to, ka situācija Mali joprojām ir smaga, Lēmuma (KĀDP) 2017/1775 II pielikuma sarakstos ar fiziskajām un juridiskajām personām, vienībām un struktūrām, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, būtu jāiekļauj piecas personas.

(6)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma (KĀDP) 2017/1775 II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma (KĀDP) 2017/1775 II pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 4. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/1775 (2017. gada 28. septembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mali (OV L 251, 29.9.2017., 23. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/2208 (2021. gada 13. decembris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2017/1775 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mali (OV L 446, 14.12.2021., 44. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma (KĀDP) 2017/1775 II pielikumu groza šādi:

1)

Sarakstā “A. Lēmuma 1.a panta 1. punktā minēto fizisko personu saraksts” iekļauj šādus ierakstus:

 

Uzvārds, vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“1.

DIAW, Malick

Dzimšanas vieta: Ségou

Dzimšanas datums: 1979. gada 2. decembris

Valstspiederība: Mali

Pases numurs: B0722922, derīga līdz 13.8.2018.

Dzimums: vīrietis

Amats: National Transition Council (pārejas perioda likumdošanas struktūra) priekšsēdētājs, pulkvedis

Adrese: Koulouba – Présidence de la République 00223 BAMAKO

Malick Diaw ir viens no galvenajiem pulkveža Assimi Goïta iekšējā loka locekļiem. Būdams Kati trešā militārā reģiona štāba priekšnieks, viņš bija viens no 2020. gada 18. augusta apvērsuma iniciatoriem kopā ar pulkvežmajoru Ismaël Wagué, pulkvedi Assimi Goïta, pulkvedi Sadio Camara un pulkvedi Modibo Koné.

Tāpēc Malick Diaw ir atbildīgs par darbībām vai politiku, kas apdraud mieru, drošību un stabilitāti Mali.

Malick Diaw ir arī svarīgs pārejas procesa dalībnieks, kopš 2020. gada decembra būdams Pārejas perioda nacionālās padomes (National Transitional Council – CNT) priekšsēdētājs.

CNT nav guvusi būtisku progresu saistībā ar 2020. gada 1. oktobra Pārejas perioda hartā noteiktajiem uzdevumiem, kurus bija paredzēts pabeigt 18 mēnešu laikā, par ko liecina CNT nespēja apstiprināt vēlēšanu likumprojektu. Tādējādi tiek kavēta vēlēšanu organizēšana un līdz ar to Mali politiskās pārejas sekmīga pabeigšana.

ECOWAS 2021. gada novembrī pieņēma individuālas sankcijas pret pārejas perioda iestādēm (tostarp Malick Diaw) par kavēšanos vēlēšanu organizēšanā un pārejas posma pabeigšanā.

Tādējādi Malick Diaw kavē un apdraud Mali politiskās pārejas sekmīgu pabeigšanu.

4.2.2022.

2.

WAGUÉ, Ismaël

Dzimšanas vieta: Bamako

Dzimšanas datums: 1975. gada 2. marts

Valstspiederība: Mali

Pases numurs: diplomātiskā pase AA0193660, derīga līdz 15.2.2023.

Dzimums: vīrietis

Amats: izlīguma ministrs, pulkvežmajors

Adrese: Koulouba – Présidence de la République 00223 BAMAKO

Pulkvežmajors Ismaël Wagué ir viens no galvenajiem pulkveža Assimi Goïta iekšējā loka locekļiem un bija viens no galvenajiem dalībniekiem, kas atbildīgs par 2020. gada augusta apvērsumu – kopā ar pulkvedi Goïta, pulkvedi Sadio Camara, pulkvedi Modibo Koné un Malick Diaw.

2020. gada 19. augustā viņš paziņoja, ka armija ir pārņēmusi varu, un pēc tam kļuva par Nacionālās tautas glābšanas komitejas (National Committee for the Salvation of the People – CNSP) runaspersonu.

Tāpēc Ismaël Wagué ir atbildigs par darbībām, kas apdraud mieru, drošību un stabilitāti Mali.

Kopš 2020. gada oktobra būdams pārejas perioda valdības izlīguma ministrs, Ismaël Wagué ir atbildīgs par Miera un izlīguma nolīguma īstenošanu Mali. Ar savu 2021. gada oktobra paziņojumu viņš palīdzēja bloķēt Mali Miera un izlīguma nolīguma uzraudzības komiteju (Comité de suivi de l’accord – CSA) un tādējādi arī nolīguma īstenošanu, kas paredzēta Pārejas perioda hartas 2. pantā.

ECOWAS 2021. gada novembrī pieņēma individuālas sankcijas pret pārejas perioda iestādēm (tostarp Ismaël Wagué) par kavēšanos vēlēšanu organizēšanā un pārejas posma pabeigšanā.

Ismaël Wagué tādēļ ir atbildīgs par darbībām, kas apdraud mieru, drošību un stabilitāti Mali, kā arī par Mali politiskās pārejas sekmīgas pabeigšanas kavēšanu un apdraudēšanu.

4.2.2022.

3.

MAÏGA, Choguel

Dzimšanas vieta: Tabango, Gao, Mali

Dzimšanas datums: 1958. gada 31. decembris

Valstspiederība: Mali

Pases numurs: Diplomātiskā pase Nr.°DA0004473, izdota Mali, izsniegta Šengenas vīza

Dzimums: vīrietis

Amats: premjerministrs

Adrese: Koulouba – Présidence de la République 00223 BAMAKO

Kopš 2021. gada jūnija būdams premjerministrs, Choguel Maïga vada Mali pārejas perioda valdību, kas izveidota pēc 2021. gada 24. maija apvērsuma.

Pretēji reformu un vēlēšanu grafikam, par ko iepriekš tika panākta vienošanās ar ECOWAS saskaņā ar Pārejas perioda hartu, 2021. gada jūnijā viņš paziņoja par Assises nationales de la refondation (ANR) sarīkošanu kā pirmsreformas procesu un priekšnoteikumu 2022. gada 27. februārī paredzēto vēlēšanu organizēšanai.

Kā paziņoja pats Choguel Maïga, ANR vairākas reizes tika atlikta un vēlēšanas aizkavējās. ANR, kas visbeidzot notika 2021. gada decembrī, vairākas ieinteresētās personas boikotēja. Pamatojoties uz ANR galīgajiem ieteikumiem, pārejas perioda valdība iesniedza jaunu grafiku, saskaņā ar kuru prezidenta vēlēšanas paredzēts rīkot 2025. gada decembrī, tādējādi ļaujot pārejas perioda iestādēm palikt pie varas ilgāk nekā piecus gadus.

ECOWAS 2021. gada novembrī pieņēma individuālas sankcijas pret pārejas perioda iestādēm (tostarp premjerministru Maïga) par kavēšanos vēlēšanu organizēšanā un pārejas posma pabeigšanā. ECOWAS uzsvēra, ka pārejas perioda iestādes ir izmantojušas nepieciešamību īstenot reformas kā ieganstu, lai pamatotu pārejas perioda pagarināšanu un paliktu pie varas bez demokrātiskām vēlēšanām.

Būdams premjerministrs, Choguel Maïga ir tieši atbildīgs par Pārejas perioda hartā paredzēto vēlēšanu atlikšanu, un tādēļ viņš kavē un apdraud Mali politiskās pārejas sekmīgu pabeigšanu, jo īpaši, kavējot un apdraudot vēlēšanu rīkošanu un varas nodošanu vēlētām iestādēm.

4.2.2022.

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Dzimšanas vieta: Tondibi, Gao region, Mali

Dzimšanas datums: 1971. gada 5. februāris

Valstspiederība: Mali

Pases numurs: Mali izdota diplomātiskā pase

Dzimums: vīrietis

Amats: atjaunošanas ministrs

Adrese: Koulouba – Présidence de la République 00223 BAMAKO

Ibrahim Ikassa Maïga ir M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Force patriotiques) stratēģiskās komitejas loceklis, kurai bija būtiska nozīme prezidenta Keita gāšanā.

Ibrahim Ikassa Maïga 2021. gadā kā atjaunošanas ministram tika uzticēts uzdevums plānot Assises nationales de la Refondation (ANR), par ko paziņoja premjerministrs Choguel Maiga.

Pretēji reformu un vēlēšanu grafikam, par ko iepriekš tika panākta vienošanās ar ECOWAS saskaņā ar Pārejas perioda hartu, pārejas perioda valdība paziņoja, ka ANR ir pirmsreformas process un priekšnoteikums 2022. gada 27. februārī paredzēto vēlēšanu organizēšanai.

Kā paziņoja Choguel Maïga, ANR pēc tam vairākas reizes tika atliktas un vēlēšanas aizkavējās. ANR, kas visbeidzot notika 2021. gada decembrī, boikotēja vairākas ieinteresētās personas. Pamatojoties uz ANR galīgajiem ieteikumiem, pārejas valdība iesniedza jaunu grafiku, saskaņā ar kuru prezidenta vēlēšanas paredzēts rīkot 2025. gada decembrī, tādējādi ļaujot pārejas perioda iestādēm palikt pie varas ilgāk nekā piecus gadus.

ECOWAS 2021. gada novembrī pieņēma individuālas sankcijas pret pārejas perioda iestādēm (tostarp pret Ibrahim Ikassa Maïga) par vēlēšanu organizēšanas un pārejas pabeigšanas kavēšanu. ECOWAS uzsvēra, ka pārejas perioda iestādes ir izmantojušas nepieciešamību īstenot reformas kā ieganstu, lai pamatotu pārejas perioda pagarināšanu un paliktu pie varas bez demokrātiskām vēlēšanām.

Būdams atjaunošanas ministrs, Choguel Maiga kavē un apdraud Mali politiskās pārejas sekmīgu pabeigšanu, jo īpaši, kavējot un apdraudot vēlēšanu rīkošanu un varas nodošanu vēlētām iestādēm.

4.2.2022.

5.

DIARRA, Adama Ben

jeb Ben Le Cerveau

Dzimšanas vieta: Kati, Mali

Valstspiederība: Mali

Pases numurs: Mali izdota diplomātiskā pase, izsniegta Šengenas vīza

Dzimums: vīrietis

Amats: National Transition Council (pārejas perioda likumdošanas struktūra) loceklis

Adrese: Koulouba – Présidence de la République 00223 BAMAKO

Adama Ben Diarra, kas pazīstams kā Camarade Ben Le Cerveau, ir viens no jaunajiem līderiem M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Force patriotiques), kurai bija būtiska nozīme prezidenta Keita gāšanā. Adama Ben Diarra ir arī Yéréwolo vadītājs, kas ir galvenā organizācija, kura atbalstu pārejas perioda iestādes, un kopš 2021. gada 3. decembra viņš ir Pārejas perioda nacionālās padomes (CNT) loceklis.

CNT nav guvusi būtisku progresu saistībā ar 2020. gada 1. oktobra Pārejas perioda hartā noteiktajiem uzdevumiem, kurus bija paredzēts pabeigt 18 mēnešu laikā, par ko liecina CNT nespēja apstiprināt vēlēšanu likumprojektu. Tādējādi tiek kavēta vēlēšanu organizēšana un līdz ar to politiskās pārejas sekmīga pabeigšana.

Adama Ben Diarra politisko mītiņu laikā un sociālajos tīklos ir aktīvi aizstāvējis un atbalstījis pārejas perioda pagarināšanu, norādot, ka pārejas perioda pagarināšana par pieciem gadiem, par ko pēc Assises nationales de la Refondation (ANR) lēma pārejas perioda iestādes, ir patiesa Mali iedzīvotāju vēlme.

Pretēji reformu un vēlēšanu grafikam, par ko iepriekš tika panākta vienošanās ar ECOWAS saskaņā ar Pārejas perioda hartu, pārejas perioda valdība paziņoja, ka šīs ANR ir pirmsreformas process un priekšnoteikums 2022. gada 27. februārī paredzēto vēlēšanu organizēšanai.

4.2.2022”

 

 

 

Kā paziņoja Choguel Maïga, ANR pēc tam vairākas reizes tika atliktas un vēlēšanas aizkavējās. ANR, kas visbeidzot notika 2021. gada decembrī, boikotēja vairākas ieinteresētās personas. Pamatojoties uz ANR galīgajiem ieteikumiem, pārejas valdība iesniedza jaunu grafiku, saskaņā ar kuru prezidenta vēlēšanas paredzēts rīkot 2025. gada decembrī, tādējādi ļaujot pārejas perioda valdībai palikt pie varas ilgāk nekā piecus gadus.

ECOWAS 2021. gada novembrī pieņēma individuālas sankcijas pret pārejas perioda iestādēm (tostarp pret Adama Ben Diarra) par kavēšanos vēlēšanu organizēšanā un pārejas posma pabeigšanā. ECOWAS uzsvēra, ka pārejas perioda iestādes ir izmantojušas nepieciešamību īstenot reformas kā ieganstu, lai pamatotu pārejas perioda pagarināšanu un paliktu pie varas bez demokrātiskām vēlēšanām.

Tādēļ Adama Ben Diarra kavē un apdraud Mali politiskās pārejas sekmīgu pabeigšanu, jo īpaši, kavējot un apdraudot vēlēšanu rīkošanu un varas nodošanu vēlētām iestādēm.

 

2)

Sarakstā “B. Lēmuma 2.a panta 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru saraksts” iekļauj šādus ierakstus:

 

Uzvārds, vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“1.

DIAW, Malick

Dzimšanas vieta: Ségou

Dzimšanas datums: 1979. gada 2. decembris

Valstspiederība: Mali

Pases numurs: B0722922, derīga līdz 13.8.2018.

Dzimums: vīrietis

Amats: National Transition Council (pārejas perioda likumdošanas struktūra) priekšsēdētājs, pulkvedis

Adrese: Koulouba – Présidence de la République 00223 BAMAKO

Malick Diaw ir viens no galvenajiem pulkveža Assimi Goïta iekšējā loka locekļiem. Būdams Kati trešā militārā reģiona štāba priekšnieks, viņš bija viens no 2020. gada 18. augusta apvērsuma iniciatoriem kopā ar pulkvežmajoru Ismaël Wagué, pulkvedi Assimi Goïta, pulkvedi Sadio Camara un pulkvedi Modibo Koné.

Tāpēc Malick Diaw ir atbildīgs par darbībām vai politiku, kas apdraud mieru, drošību un stabilitāti Mali.

Malick Diaw ir arī svarīgs pārejas procesa dalībnieks, kopš 2020. gada decembra būdams Pārejas perioda nacionālās padomes (National Transitional Council – CNT) priekšsēdētājs.

CNT nav guvusi būtisku progresu saistībā ar 2020. gada 1. oktobra Pārejas perioda hartā noteiktajiem uzdevumiem, kurus bija paredzēts pabeigt 18 mēnešu laikā, par ko liecina CNT nespēja apstiprināt vēlēšanu likumprojektu. Tādējādi tiek kavēta vēlēšanu organizēšana un līdz ar to Mali politiskās pārejas sekmīga pabeigšana.

ECOWAS 2021. gada novembrī pieņēma individuālas sankcijas pret pārejas perioda iestādēm (tostarp Malick Diaw) par kavēšanos vēlēšanu organizēšanā un pārejas posma pabeigšanā.

Tādējādi Malick Diaw kavē un apdraud Mali politiskās pārejas sekmīgu pabeigšanu.

4.2.2022.

2.

WAGUÉ, Ismaël

Dzimšanas vieta: Bamako

Dzimšanas datums: 1975. gada 2. marts

Valstspiederība: Mali

Pases numurs: diplomātiskā pase AA0193660, derīga līdz 15.2.2023.

Dzimums: vīrietis

Amats: izlīguma ministrs, pulkvežmajors

Adrese: Koulouba – Présidence de la République 00223 BAMAKO

Pulkvežmajors Ismaël Wagué ir viens no galvenajiem pulkveža Assimi Goïta iekšējā loka locekļiem un bija viens no galvenajiem dalībniekiem, kas atbildīgs par 2020. gada augusta apvērsumu – kopā ar pulkvedi Goïta, pulkvedi Sadio Camara, pulkvedi Modibo Koné un Malick Diaw.

2020. gada 19. augustā viņš paziņoja, ka armija ir pārņēmusi varu, un pēc tam kļuva par Nacionālās tautas glābšanas komitejas (National Committee for the Salvation of the People – CNSP) runaspersonu.

Tāpēc Ismaël Wagué ir atbildigs par darbībām, kas apdraud mieru, drošību un stabilitāti Mali.

Kopš 2020. gada oktobra būdams pārejas perioda valdības izlīguma ministrs, Ismaël Wagué ir atbildīgs par Miera un izlīguma nolīguma īstenošanu Mali. Ar savu 2021. gada oktobra paziņojumu viņš palīdzēja bloķēt Mali Miera un izlīguma nolīguma uzraudzības komiteju (Comité de suivi de l’accord – CSA) un tādējādi arī nolīguma īstenošanu, kas paredzēta Pārejas perioda hartas 2. pantā.

ECOWAS 2021. gada novembrī pieņēma individuālas sankcijas pret pārejas perioda iestādēm (tostarp Ismaël Wagué) par kavēšanos vēlēšanu organizēšanā un pārejas posma pabeigšanā.

Ismaël Wagué tādēļ ir atbildīgs par darbībām, kas apdraud mieru, drošību un stabilitāti Mali, kā arī par Mali politiskās pārejas sekmīgas pabeigšanas kavēšanu un apdraudēšanu.

4.2.2022.

3.

MAÏGA, Choguel

Dzimšanas vieta: Tabango, Gao, Mali

Dzimšanas datums: 1958. gada 31. decembris

Valstspiederība: Mali

Pases numurs: Diplomātiskā pase Nr.°DA0004473, izdota Mali, izsniegta Šengenas vīza

Dzimums: vīrietis

Amats: premjerministrs

Adrese: Koulouba – Présidence de la République 00223 BAMAKO

Kopš 2021. gada jūnija būdams premjerministrs, Choguel Maïga vada Mali pārejas perioda valdību, kas izveidota pēc 2021. gada 24. maija apvērsuma.

Pretēji reformu un vēlēšanu grafikam, par ko iepriekš tika panākta vienošanās ar ECOWAS saskaņā ar Pārejas perioda hartu, 2021. gada jūnijā viņš paziņoja par Assises nationales de la refondation (ANR) sarīkošanu kā pirmsreformas procesu un priekšnoteikumu 2022. gada 27. februārī paredzēto vēlēšanu organizēšanai.

Kā paziņoja pats Choguel Maïga, ANR vairākas reizes tika atlikta un vēlēšanas aizkavējās. ANR, kas visbeidzot notika 2021. gada decembrī, vairākas ieinteresētās personas boikotēja. Pamatojoties uz ANR galīgajiem ieteikumiem, pārejas perioda valdība iesniedza jaunu grafiku, saskaņā ar kuru prezidenta vēlēšanas paredzēts rīkot 2025. gada decembrī, tādējādi ļaujot pārejas perioda iestādēm palikt pie varas ilgāk nekā piecus gadus.

ECOWAS 2021. gada novembrī pieņēma individuālas sankcijas pret pārejas perioda iestādēm (tostarp premjerministru Maïga) par kavēšanos vēlēšanu organizēšanā un pārejas posma pabeigšanā. ECOWAS uzsvēra, ka pārejas perioda iestādes ir izmantojušas nepieciešamību īstenot reformas kā ieganstu, lai pamatotu pārejas perioda pagarināšanu un paliktu pie varas bez demokrātiskām vēlēšanām.

Būdams premjerministrs, Choguel Maïga ir tieši atbildīgs par Pārejas perioda hartā paredzēto vēlēšanu atlikšanu, un tādēļ viņš kavē un apdraud Mali politiskās pārejas sekmīgu pabeigšanu, jo īpaši, kavējot un apdraudot vēlēšanu rīkošanu un varas nodošanu vēlētām iestādēm.

4.2.2022.

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Dzimšanas vieta: Tondibi, Gao region, Mali

Dzimšanas datums: 1971. gada 5. februāris

Valstspiederība: Mali

Pases numurs: Mali izdota diplomātiskā pase

Dzimums: vīrietis

Amats: atjaunošanas ministrs

Adrese: Koulouba – Présidence de la République 00223 BAMAKO

Ibrahim Ikassa Maïga ir M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Force patriotiques) stratēģiskās komitejas loceklis, kurai bija būtiska nozīme prezidenta Keita gāšanā.

Ibrahim Ikassa Maïga 2021. gadā kā atjaunošanas ministram tika uzticēts uzdevums plānot Assises nationales de la Refondation (ANR), par ko paziņoja premjerministrs Choguel Maiga.

Pretēji reformu un vēlēšanu grafikam, par ko iepriekš tika panākta vienošanās ar ECOWAS saskaņā ar Pārejas perioda hartu, pārejas perioda valdība paziņoja, ka ANR ir pirmsreformas process un priekšnoteikums 2022. gada 27. februārī paredzēto vēlēšanu organizēšanai.

Kā paziņoja Choguel Maïga, ANR pēc tam vairākas reizes tika atliktas un vēlēšanas aizkavējās. ANR, kas visbeidzot notika 2021. gada decembrī, boikotēja vairākas ieinteresētās personas. Pamatojoties uz ANR galīgajiem ieteikumiem, pārejas valdība iesniedza jaunu grafiku, saskaņā ar kuru prezidenta vēlēšanas paredzēts rīkot 2025. gada decembrī, tādējādi ļaujot pārejas perioda iestādēm palikt pie varas ilgāk nekā piecus gadus.

ECOWAS 2021. gada novembrī pieņēma individuālas sankcijas pret pārejas perioda iestādēm (tostarp pret Ibrahim Ikassa Maïga) par vēlēšanu organizēšanas un pārejas pabeigšanas kavēšanu. ECOWAS uzsvēra, ka pārejas perioda iestādes ir izmantojušas nepieciešamību īstenot reformas kā ieganstu, lai pamatotu pārejas perioda pagarināšanu un paliktu pie varas bez demokrātiskām vēlēšanām.

Būdams atjaunošanas ministrs, Choguel Maiga kavē un apdraud Mali politiskās pārejas sekmīgu pabeigšanu, jo īpaši, kavējot un apdraudot vēlēšanu rīkošanu un varas nodošanu vēlētām iestādēm.

4.2.2022.

5.

DIARRA, Adama Ben

jeb Ben Le Cerveau

Dzimšanas vieta: Kati, Mali

Valstspiederība: Mali

Pases numurs: Mali izdota diplomātiskā pase, izsniegta Šengenas vīza

Dzimums: vīrietis

Amats: National Transition Council (pārejas perioda likumdošanas struktūra) loceklis

Adrese: Koulouba – Présidence de la République 00223 BAMAKO

Adama Ben Diarra, kas pazīstams kā Camarade Ben Le Cerveau, ir viens no jaunajiem līderiem M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Force patriotiques), kurai bija būtiska nozīme prezidenta Keita gāšanā. Adama Ben Diarra ir arī Yéréwolo vadītājs, kas ir galvenā organizācija, kura atbalstu pārejas perioda iestādes, un kopš 2021. gada 3. decembra viņš ir Pārejas perioda nacionālās padomes (CNT) loceklis.

CNT nav guvusi būtisku progresu saistībā ar 2020. gada 1. oktobra Pārejas perioda hartā noteiktajiem uzdevumiem, kurus bija paredzēts pabeigt 18 mēnešu laikā, par ko liecina CNT nespēja apstiprināt vēlēšanu likumprojektu. Tādējādi tiek kavēta vēlēšanu organizēšana un līdz ar to politiskās pārejas sekmīga pabeigšana.

Adama Ben Diarra politisko mītiņu laikā un sociālajos tīklos ir aktīvi aizstāvējis un atbalstījis pārejas perioda pagarināšanu, norādot, ka pārejas perioda pagarināšana par pieciem gadiem, par ko pēc Assises nationales de la Refondation (ANR) lēma pārejas perioda iestādes, ir patiesa Mali iedzīvotāju vēlme.

Pretēji reformu un vēlēšanu grafikam, par ko iepriekš tika panākta vienošanās ar ECOWAS saskaņā ar Pārejas perioda hartu, pārejas perioda valdība paziņoja, ka šīs ANR ir pirmsreformas process un priekšnoteikums 2022. gada 27. februārī paredzēto vēlēšanu organizēšanai.

4.2.2022”

 

 

 

Kā paziņoja Choguel Maïga, ANR pēc tam vairākas reizes tika atliktas un vēlēšanas aizkavējās. ANR, kas visbeidzot notika 2021. gada decembrī, boikotēja vairākas ieinteresētās personas. Pamatojoties uz ANR galīgajiem ieteikumiem, pārejas valdība iesniedza jaunu grafiku, saskaņā ar kuru prezidenta vēlēšanas paredzēts rīkot 2025. gada decembrī, tādējādi ļaujot pārejas perioda valdībai palikt pie varas ilgāk nekā piecus gadus.

ECOWAS 2021. gada novembrī pieņēma individuālas sankcijas pret pārejas perioda iestādēm (tostarp pret Adama Ben Diarra) par kavēšanos vēlēšanu organizēšanā un pārejas posma pabeigšanā. ECOWAS uzsvēra, ka pārejas perioda iestādes ir izmantojušas nepieciešamību īstenot reformas kā ieganstu, lai pamatotu pārejas perioda pagarināšanu un paliktu pie varas bez demokrātiskām vēlēšanām.

Tādēļ Adama Ben Diarra kavē un apdraud Mali politiskās pārejas sekmīgu pabeigšanu, jo īpaši, kavējot un apdraudot vēlēšanu rīkošanu un varas nodošanu vēlētām iestādēm.