EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0023

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1376 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji dotyczących paszportowania, nabywania znacznych pakietów akcji oraz cofania zezwoleń instytucji kredytowych (EBC/2019/23)

OJ L 224, 28.8.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1376/oj

28.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/1


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/1376

z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji dotyczących paszportowania, nabywania znacznych pakietów akcji oraz cofania zezwoleń instytucji kredytowych (EBC/2019/23)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 4 ust. 1 lit. a), b), c), d), art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 4, art. 14 ust. 3, art. 14 ust. 5, art. 15 ust. 3 oraz art. 17 ust. 1,

uwzględniając decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/933 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogólnych warunków ramowych przekazywania uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do instrumentów prawnych związanych z zadaniami nadzorczymi (EBC/2016/40) (2), w szczególności art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 Europejski Bank Centralny (EBC) wykonuje powierzone wyłącznie EBC zadanie nadzorowania instytucji kredytowych w celu zapewnienia spójnego stosowania standardów nadzoru, wspierania stabilności finansowej i zapewnienia równych warunków konkurencji.

(2)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 EBC jest wyłącznie właściwy do cofania zezwoleń dla instytucji kredytowych mających siedzibę w uczestniczących państwach członkowskich.

(3)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 EBC jest wyłącznie właściwy – poza przypadkami restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków – do oceny powiadomień dotyczących nabycia i zbycia znacznych pakietów akcji w instytucjach kredytowych.

(4)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 EBC jest wyłącznie właściwy do wykonywania – dla celów nadzoru ostrożnościowego – zadań właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia na mocy stosownego unijnego prawa w odniesieniu do istotnych instytucji kredytowych z siedzibą w uczestniczącym państwie członkowskim chcących ustanowić oddział lub świadczyć usługi transgraniczne na terytorium nieuczestniczącego państwa członkowskiego. Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 oraz zgodnie z art. 11 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) (3), istotny nadzorowany podmiot zamierzający założyć oddział na terytorium innego uczestniczącego państwa członkowskiego powiadamia o tym właściwy organ krajowy uczestniczącego państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę. Zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17), jeśli w terminie dwóch miesięcy od otrzymania powiadomienia EBC nie wyda decyzji sprzeciwiającej się temu, taki oddział może zostać utworzony i rozpocząć działalność.

(5)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 w związku z art. 34 ust. 1 lit. d) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (4) EBC jest wyłącznie właściwy do wykonywania zadań właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia na mocy stosownego unijnego prawa w odniesieniu do wydawania zgody (istotnej) instytucji kredytowej, która złożyła oświadczenie o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez instytucję finansową będącą jej jednostką zależną, która zamierza wykonywać działalności wymienione w załączniku I do dyrektywy 2013/36/UE w uczestniczącym państwie członkowskim lub innym państwie członkowskim poprzez zakładanie oddziałów lub świadczenie usług.

(6)

EBC, jako właściwy organ, przyjmuje każdego roku znaczną liczbę decyzji w przedmiocie paszportowania, nabywania znacznych pakietów akcji oraz cofania zezwoleń instytucji kredytowych. W celu ułatwienia procesu decyzyjnego konieczna jest decyzja w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania takich decyzji, jako że EBC musi przyjmować je regularnie i wymagają one jedynie niewielkiego stopnia uznaniowości. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał udzielanie upoważnień za konieczne w celu umożliwienia instytucji, do której należy przyjmowanie znacznej liczby decyzji, wykonywania nałożonych na nią obowiązków. Uznał on także potrzebę zapewnienia efektywności działania organom decyzyjnym za zasadę właściwą każdemu systemowi instytucjonalnemu (5).

(7)

Przekazywanie uprawnień decyzyjnych powinno być ograniczone i proporcjonalne, a zakres delegacji powinien być jasno określony.

(8)

Decyzja (UE) 2017/933 (EBC/2016/40) określa procedurę przyjmowania decyzji w sprawie przekazania uprawnień dotyczących nadzoru oraz osoby, którym uprawnienia decyzyjne mogą być przekazywane. Decyzja ta nie wpływa na wykonywanie przez EBC jego zadań nadzorczych i pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji Rady ds. Nadzoru w zakresie przedstawiania Radzie Prezesów finalnych projektów decyzji.

(9)

W przypadku niespełnienia określonych w niniejszej decyzji kryteriów przyjęcia decyzji delegowanej decyzje powinny być przyjmowane zgodnie z procedurą opartą na braku sprzeciwu wskazaną w art. 26 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 i określoną bardziej szczegółowo w art. 13g decyzji EBC/2004/2 (6). Ponadto procedurę opartą na braku sprzeciwu powinno się stosować także w przypadku powzięcia wątpliwości przez kierowników jednostek organizacyjnych co do tego, czy kryteria oceny są spełnione z uwagi na złożoność oceny.

(10)

Decyzje nadzorcze EBC mogą być przedmiotem przeglądu administracyjnego zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 oraz zgodnie z bardziej szczegółowymi postanowieniami zawartymi w decyzji EBC/2014/16 (7). W przypadku takiego przeglądu administracyjnego Rada ds. Nadzoru powinna wziąć pod uwagę opinię Administracyjnej Rady Odwoławczej i przekazać Radzie Prezesów nowy projekt decyzji do przyjęcia zgodnie z procedurą opartą na braku sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Użyte w niniejszej decyzji terminy oznaczają:

1)   „decyzja w przedmiocie paszportowania”– decyzję EBC dotyczącą ustanowienia oddziału przez istotny nadzorowany podmiot w uczestniczącym państwie członkowskim lub innym państwie członkowskim na podstawie przepisów krajowych stanowiących transpozycję art. 35 ust. 3 dyrektywy 2013/36/UE, w związku z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 oraz art. 11 i 17 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

Na potrzeby niniejszej decyzji pojęcie decyzji w przedmiocie paszportowania obejmuje również decyzje EBC podejmowane zgodnie z przepisami krajowymi stanowiącymi transpozycję art. 34 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2013/36/UE, udzielające zgody na oświadczenie jednostki dominującej lub jednostek dominujących o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez instytucję finansową będącą jej lub ich jednostką zależną, która zamierza wykonywać działalności wymienione w załączniku I do dyrektywy 2013/36/UE w uczestniczącym państwie członkowskim lub innym państwie członkowskim poprzez zakładanie oddziałów lub świadczenie usług;

2)   „oddział”– oddział w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (8);

3)   „decyzja w przedmiocie znacznych pakietów akcji”– decyzję EBC dotyczącą nabycia znacznego pakietu akcji w nadzorowanym podmiocie (podmiot docelowy) zgodnie z przepisami krajowymi stanowiącymi transpozycję art. 22 dyrektywy 2013/36/UE w związku z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013;

4)   „instytucja kredytowa”– instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

5)   „decyzja w przedmiocie cofnięcia zezwolenia”– decyzję EBC o cofnięciu zezwolenia instytucji kredytowej na podstawie przepisów krajowych stanowiących transpozycję art. 18 dyrektywy 2013/36/UE w związku z art. 14 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013;

6)   „decyzja w sprawie przekazania uprawnień” i „decyzja delegowana”– odpowiednio decyzję w sprawie przekazania uprawnień i decyzję delegowaną w rozumieniu art. 3 pkt 2) i 4) decyzji (UE) 2017/933 (EBC/2016/40);

7)   „kierownicy jednostek organizacyjnych”– kierowników jednostek organizacyjnych EBC, którym przekazywane są uprawnienia do przyjmowania decyzji w przedmiocie paszportowania, decyzji w przedmiocie znacznych pakietów akcji oraz decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia;

8)   „procedura oparta na braku sprzeciwu”– procedurę określoną w art. 26 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 i bardziej szczegółowo opisaną w art. 13g decyzji EBC/2004/2;

9)   „decyzja odmowna”– decyzję, która nie przyznaje lub nie przyznaje w pełni zezwolenia, o które ubiegał się wnioskodawca, w tym decyzję odmowną na podstawie art. 34 ust. 1 lit. d) oraz art. 35 ust. 3 dyrektywy 2013/36/UE. Decyzję zawierającą postanowienia dodatkowe, takie jak warunki lub zobowiązania, uznaje się za decyzję odmowną, chyba że takie dodatkowe postanowienia: a) zapewniają spełnianie przez wnioskodawcę odpowiednich wymogów prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 2 oraz art. 6 ust. 3 i 4, i zostały uzgodnione na piśmie lub b) stanowią jedynie powtórzenie jednego lub większej liczby obowiązujących wymogów, z którymi dany wnioskodawca ma obowiązek zapewnić zgodność na podstawie postanowień, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 2 oraz art. 6 ust. 3 i 4, lub też określają obowiązek zapewnienia informacji dotyczących spełniania jednego lub większej liczby takich wymogów;

10)   „istotny nadzorowany podmiot”– istotny nadzorowany podmiot w rozumieniu art. 2 pkt 16 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17);

11)   „nadzorowany podmiot”– nadzorowany podmiot w rozumieniu art. 2 pkt 20 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17);

12)   „grupa”– grupę przedsiębiorstw składającą się z jednostki dominującej i jej jednostek zależnych, lub przedsiębiorstwa powiązane ze sobą w rozumieniu art. 22 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE (9), w tym także wszelkie jej podgrupy;

13)   „właściwy organ krajowy”– właściwy organ krajowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013;

14)   „przewodnik EBC”– dokument przyjęty przez Radę Prezesów na wniosek Rady ds. Nadzoru i opublikowany na stronie internetowej EBC, w którym EBC przedstawia swoją interpretację wymogów prawnych.

Artykuł 2

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsza decyzja określa kryteria przekazywania uprawnień decyzyjnych kierownikom jednostek organizacyjnych EBC w celu przyjmowania decyzji w przedmiocie paszportowania, decyzji w przedmiocie znacznych pakietów akcji oraz decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia.

2.   Przekazanie uprawnień decyzyjnych pozostaje bez uszczerbku dla oceny nadzorczej przeprowadzanej w celu przyjmowania decyzji w przedmiocie paszportowania, decyzji w przedmiocie znacznych pakietów akcji oraz decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia.

Artykuł 3

Przekazanie uprawnień do przyjmowania decyzji w przedmiocie paszportowania, decyzji w przedmiocie znacznych pakietów akcji oraz decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia

1.   Zgodnie z art. 4 decyzji (UE) 2017/933 (EBC/2016/40) Rada Prezesów niniejszym przekazuje kierownikom jednostek organizacyjnych EBC wyznaczonym przez Zarząd zgodnie z art. 5 tej decyzji uprawnienie do podejmowania decyzji w przedmiocie paszportowania, decyzji w przedmiocie znacznych pakietów akcji oraz decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia.

2.   Decyzje w przedmiocie paszportowania, decyzje w przedmiocie znacznych pakietów akcji oraz decyzje w przedmiocie cofnięcia zezwolenia są przyjmowane w drodze decyzji delegowanych, jeżeli spełnione są odpowiednie kryteria przyjęcia decyzji delegowanej określone w art. 4, 5 i 6.

3.   Decyzji w przedmiocie paszportowania, decyzji w przedmiocie znacznych pakietów akcji oraz decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia nie przyjmuje się w drodze decyzji delegowanej, jeżeli z uwagi na złożoność oceny konieczne jest, aby były one przyjęte zgodnie z procedurą opartą na braku sprzeciwu.

4.   Każdorazowo przekazanie uprawnień decyzyjnych odnosi się zarówno do przyjmowania decyzji nadzorczych, jak i do zatwierdzania przez EBC pozytywnych ocen, gdy wydanie decyzji nadzorczej nie jest wymagane.

5.   Odmownych decyzji w przedmiocie paszportowania, w przedmiocie znacznych pakietów akcji oraz w przedmiocie cofnięcia zezwolenia nie przyjmuje się w drodze decyzji delegowanej.

6.   W przypadku gdy decyzja w przedmiocie paszportowania, w przedmiocie znacznych pakietów akcji lub w przedmiocie cofnięcia zezwolenia nie może być przyjęta w drodze decyzji delegowanej, przyjmuje się ją zgodnie z procedurą opartą na braku sprzeciwu.

Artykuł 4

Kryteria przyjmowania decyzji delegowanych w przedmiocie znacznych pakietów akcji

1.   Decyzje w przedmiocie znacznych pakietów akcji przyjmuje się w drodze decyzji delegowanych, jeżeli spełnione są którekolwiek z następujących kryteriów:

a)

nabycie znacznego pakietu akcji jest efektem dodania lub usunięcia pośredniego szczebla w strukturze grupy nabywcy;

b)

nabycie znacznego pakietu akcji jest efektem zmiany jednostki dominującej podmiotu docelowego na inną jednostkę dominującą w ramach tej samej grupy;

c)

nabycie znacznego pakietu akcji jest efektem zwiększenia istniejącego znacznego pakietu akcji, chyba że zaszły znaczne zmiany od czasu przeprowadzenia ostatniej oceny, które mają wpływ na co najmniej jedno z kryteriów oceny lub nabywca przejmuje kontrolę nad podmiotem docelowym.

2.   Ocenę nabywania znacznych pakietów akcji przeprowadza się zgodnie z przepisami prawa krajowego stanowiącymi transpozycję art. 23 dyrektywy 2013/36/UE, z uwzględnieniem mających zastosowanie przewodników EBC lub podobnych aktów wydanych przez EBC, jak również wytycznych Europejskich Urzędów Nadzoru (10).

Artykuł 5

Kryteria przyjmowania delegowanych decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia

1.   Decyzje w przedmiocie cofnięcia zezwolenia przyjmuje się w drodze decyzji delegowanych, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe kryteria:

a)

decyzja jest przyjmowana na wniosek nadzorowanego podmiotu lub w wyniku połączenia, w efekcie którego nadzorowany podmiot przestaje istnieć;

b)

po wejściu decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w życie nadzorowany podmiot nie będzie miał żadnych depozytów od ludności;

c)

cofnięcie zezwolenia jest powiązane z reorganizacją grupy.

2.   Ocenę cofnięcia zezwolenia przeprowadza się zgodnie z przepisami prawa krajowego stanowiącymi transpozycję art. 18 dyrektywy 2013/36/UE, z uwzględnieniem mających zastosowanie przewodników EBC lub podobnych aktów wydanych przez EBC.

Artykuł 6

Kryteria przyjmowania delegowanych decyzji w przedmiocie paszportowania

1.   Decyzje w przedmiocie paszportowania przyjmowane na podstawie art. 11 i art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17), dotyczące ustanowienia oddziału przez istotny nadzorowany podmiot, mogą być przyjmowane w drodze decyzji delegowanych, jeżeli całkowita szacowana zgodnie z planem działalności suma aktywów oddziału nie przekracza 10 % sumy aktywów istotnego nadzorowanego podmiotu.

2.   Decyzje w przedmiocie paszportowania na podstawie przepisów prawa krajowego stanowiących transpozycję art. 34 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2013/36/UE, udzielające zgody na oświadczenie jednostki dominującej lub jednostek dominujących o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez instytucję finansową będącą jej lub ich jednostką zależną, mogą być przyjmowane w drodze decyzji delegowanych, jeżeli prognozowana wysokość zobowiązań jednostki dominującej na podstawie gwarancji, zgodnie z biznesplanem działalności prowadzonej na podstawie decyzji w przedmiocie paszportowania, nie przekracza 10 % sumy aktywów jednostki dominującej na poziomie indywidualnym.

3.   Ocenę wniosków o wydanie decyzji w przedmiocie paszportowania na podstawie art. 11 i art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) przeprowadza się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego stanowiącymi transpozycję art. 35 ust. 3 dyrektywy 2013/36/UE, z uwzględnieniem mających zastosowanie przewodników EBC lub podobnych aktów wydanych przez EBC.

4.   Ocenę wniosków o wydanie decyzji w przedmiocie paszportowania na podstawie art. 34 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2013/36/UE przeprowadza się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego stanowiącymi transpozycję art. 34, 35 i 39 dyrektywy 2013/36/UE, z uwzględnieniem mających zastosowanie przewodników EBC lub podobnych aktów wydanych przez EBC.

Artykuł 7

Przepis przejściowy

Niniejsza decyzja nie ma zastosowania, jeżeli złożenie w EBC przez właściwy organ krajowy projektu decyzji w przedmiocie znacznych pakietów akcji lub decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia, lub złożenie w EBC przez właściwy organ krajowy zawiadomienia o zamiarze ustanowienia oddziału lub gwarantowania zobowiązań instytucji finansowej będącej jednostką zależną przez istotny nadzorowany podmiot, nastąpiło przed wejściem niniejszej decyzji w życie.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 23 lipca 2019 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Dz.U. L 141 z 1.6.2017, s. 14.

(3)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(5)  Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 września 1986 r. w sprawie AKZO Chemie BV przeciwko Komisji, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, pkt 37, oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie Carmine Salvatore Tralli przeciwko EBC, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, pkt 59.

(6)  Decyzja EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmująca Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33).

(7)  Decyzja EBC/2014/16 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego (Dz.U. L 175 z 14.6.2014, s. 47).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(9)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).

(10)  Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – wspólne wytyczne dotyczące oceny ostrożnościowej nabywania i podwyższania znacznych pakietów akcji w sektorze finansowym, JC/GL/2016/01.


Top