28.8.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 224/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2019/1376

(2019. gada 23. jūlijs)

par tiesību pieņemt lēmumus, kuri attiecas uz pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanu kredītiestādēm, būtiskas līdzdalības iegūšanu kredītiestādēs un atļauju anulēšanu kredītiestādēm, deleģēšanu (ECB/2019/23)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktu, kā arī 4. panta 3. punktu, 6. panta 4. punktu, 14. panta 3. punktu, 14. panta 5. punktu, 15. panta 3. punktu un 17. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2017/933 (2016. gada 16. novembris) par ar uzraudzības uzdevumiem saistītu juridisku instrumentu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanas vispārējo regulējumu (ECB/2016/40) (2) un jo īpaši tā 4. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta regulējuma ietvaros Eiropas Centrālā banka (ECB) pilda tās ekskluzīvo uzdevumu uzraudzīt kredītiestādes ar mērķi nodrošināt uzraudzības standartu konsekventu piemērošanu, lai stiprinātu finanšu stabilitāti un nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu ECB ir ekskluzīvi kompetenta anulēt atļaujas kredītiestādēm, kuras reģistrētas (veic uzņēmējdarbību) iesaistītajās dalībvalstīs.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta c) apakšpunktu ECB ir ekskluzīvi kompetenta izvērtēt paziņojumus par kredītiestāžu būtiskas līdzdalības iegūšanu un atsavināšanu, izņemot banku noregulējuma gadījumus.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu ECB attiecībā uz nozīmīgām kredītiestādēm, kas reģistrētas kādā no iesaistītām dalībvalstīm un kas vēlas izveidot filiāli vai sniegt pārrobežu pakalpojumus kādā no neiesaistītajām dalībvalstīm, ir ekskluzīvi kompetenta veikt tādus uzdevumus prudenciālas uzraudzības vajadzībām, kuri piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei jāveic saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem. Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 17. panta 1. punktu un Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (3) 11. panta 1. un 3. punktu nozīmīgai uzraudzītajai iestādei, kas vēlas izveidot filiāli citas iesaistītās dalībvalsts teritorijā, jāinformē par šādu nodomu tās iesaistītās dalībvalsts nacionālā kompetentā iestāde, kurā atrodas nozīmīgās uzraudzītās iestādes galvenais birojs. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 11. panta 3. punktu filiāle var tikt izveidota un sākt darbību, ja ECB divu mēnešu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas nepieņem pretēju lēmumu.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta b) un d) apakšpunktu saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (4) 34. panta 1. punkta d) apakšpunktu ECB ir ekskluzīvi kompetenta veikt uzdevumu, ko piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei jāveic saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, proti, sniegt piekrišanu (nozīmīgām) kredītiestādēm, kas deklarējušas nolūku solidāri un atsevišķi garantēt saistības, kuras uzņēmies to meitasuzņēmums, kas ir finanšu iestāde un kam ir nodoms veikt Direktīvas 2013/36/ES I pielikumā noteiktās darbības, izveidojot filiāli vai sniedzot pakalpojumus iesaistītajā dalībvalstī vai citā dalībvalstī.

(6)

ECB kā kompetentajai iestādei katru gadu jāpieņem ievērojams skaits lēmumu par pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanu kredītiestādēm, būtiskas līdzdalības iegūšanu kredītiestādēs un atļauju anulēšanu kredītiestādēm. Lai veicinātu lēmumu pieņemšanas procesu, ir nepieciešams deleģēšanas lēmums attiecībā uz šādu lēmumu pieņemšanu, kurus ECB ir jāpieņem regulāri un kuru pieņemšanā īsteno ierobežotu rīcības brīvību. Eiropas Savienības Tiesa atzinusi pilnvaru deleģēšanu par vajadzīgu, lai iestāde, kurai jāpieņem ievērojams lēmumu skaits, varētu veikt savus pienākumus. Tiesa tāpat atzinusi, ka lēmējinstanču darboties spējas nodrošināšana atbilst principiem, kas piemīt visām institucionālajām sistēmām (5).

(7)

Lēmumu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanai jābūt ierobežotai un proporcionālai, un deleģēšanas piemērošanas jomai jābūt skaidri definētai.

(8)

Lēmumā (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) noteikta procedūra, kura jāievēro, pieņemot deleģēšanas lēmumus attiecībā uz uzraudzību, un personas, kurām var tikt deleģētas lēmumu pieņemšanas pilnvaras. Minētais lēmums neietekmē ECB uzraudzības uzdevumu izpildi un neierobežo Uzraudzības valdes kompetenci iesniegt ECB Padomei pabeigtus lēmumu projektus.

(9)

Ja šajā lēmumā noteiktie kritēriji deleģēta lēmuma pieņemšanai netiek izpildīti, lēmumi jāpieņem saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 8. punktā un precizēta Lēmuma ECB/2004/2 (6) 13.g pantā. Turklāt iebildumu neizteikšanas procedūra būtu jāizmanto arī tad, ja struktūrvienību vadītājiem ir bažas par vērtēšanas kritēriju izpildi novērtējuma sarežģītības dēļ.

(10)

ECB uzraudzības lēmumi var tikt pakļauti administratīvai pārskatīšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 24. pantu un to, kā tas tālāk noteikts Lēmumā ECB/2014/16 (7). Šādas administratīvās pārskatīšanas gadījumā Uzraudzības valdei būtu jāņem vērā Administratīvās pārskatīšanas padomes atzinums un jāiesniedz jauns lēmuma projekts apstiprināšanai ECB Padomē saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanas lēmums” ir ECB lēmums par nozīmīgas uzraudzītās iestādes filiāles izveidošanu citā dalībvalstī, balstoties uz nacionālajiem tiesību aktiem, ar kuriem transponē Direktīvas 2013/36/ES 35. panta 3. punktu saistībā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 17. panta 1. punktu un Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 11. un 17. pantu.

“Pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanas lēmums” šajā lēmumā ir arī nacionālajiem tiesību aktiem, ar kuriem transponē Direktīvas 2013/36/ES 34. panta 1. punkta d) apakšpunktu, atbilstošs ECB lēmums, ar kuru sniedz piekrišanu mātesuzņēmumam vai mātesuzņēmumiem, kas deklarējuši, ka tie solidāri un atsevišķi garantē saistības, ko uzņēmies to meitasuzņēmums, kas ir finanšu iestāde un kam ir nodoms veikt Direktīvas 2013/36/ES I pielikumā noteiktās darbības iesaistītajā dalībvalstī vai citā dalībvalstī, vai nu izveidojot filiāli, vai arī sniedzot pakalpojumus;

2)

“filiāle” ir filiāle, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (8) 4. panta 1. punkta 17) apakšpunktā;

3)

“būtiskas līdzdalības lēmums” ir ECB lēmums par būtiskas līdzdalības iegūšanu uzraudzītā iestādē (mērķuzņēmumā) saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem, ar kuriem transponē Direktīvas 2013/36/ES 22. pantu saistībā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 15. pantu;

4)

“kredītiestāde” ir kredītiestāde, kas definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā;

5)

“anulēšanas lēmums” ir ECB lēmums par kredītiestādei piešķirtas atļaujas anulēšanu, balstoties uz nacionālajiem tiesību aktiem, ar kuriem transponē Direktīvas 2013/36/ES 18. pantu saistībā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 14. panta 5. punktu;

6)

“deleģēšanas lēmums” un “deleģētais lēmums” ir deleģēšanas lēmums un deleģētais lēmums, kas definēti Lēmuma (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) 3. panta 2) un 4) punktā;

7)

“struktūrvienību vadītāji” ir ECB struktūrvienību vadītāji, kuriem deleģētas tiesības pieņemt pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanas, būtiskas līdzdalības un anulēšanas lēmumus;

8)

“iebildumu neizteikšanas procedūra” ir procedūra, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 8. punktā, kā tālāk noteikts Lēmuma ECB/2004/2 13.g pantā;

9)

“negatīvs lēmums” ir lēmums, ar kuru nepiešķir pieteikuma iesniedzēja lūgto atļauju vai nepiešķir to pilnībā, tostarp negatīvs lēmums atbilstoši Direktīvas 2013/36/ES 34. panta 1. punkta d) apakšpunktam un 35. panta 3. punktam. Lēmumu ar papildu noteikumiem, piem., nosacījumiem vai pienākumiem, uzskata par negatīvu lēmumu, izņemot, ja šādi papildu noteikumi: a) nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst 4. panta 2. punktā, 5. panta 2. punktā un 6. panta 3. un 4. punktā minētajām juridiskajām prasībām un par tām notikusi rakstiska vienošanās; vai b) tikai atkārto vienu vai vairākas esošās prasības, kuras pieteikuma iesniedzējam jāievēro saskaņā ar 4. panta 2. punktā, 5. panta 2. punktā un 6. panta 3. un 4. punktā minētajiem noteikumiem vai attiecībā uz kurām nepieciešama informācija par vienas šādas vai vairāku šādu prasību izpildi;

10)

“nozīmīga uzraudzītā iestāde” ir nozīmīgā uzraudzītā iestāde, kas definēta Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 16) punktā;

11)

“uzraudzītā iestāde” ir uzraudzītā iestāde, kas definēta Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 20) punktā;

12)

“grupa” ir uzņēmumu grupa (ieskaitot tās apakšgrupas), kas sastāv vai nu no mātesuzņēmuma un tā meitasuzņēmumiem, vai arī no uzņēmumiem, kuru savstarpējās attiecības ir definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES (9) 22. pantā;

13)

“nacionālā kompetentā iestāde” ir nacionālā kompetentā iestāde, kas definēta Regulas (ES) Nr. 1024/2013 2. panta 2. punktā;

14)

“ECB norādījumi” ir saskaņā ar Uzraudzības valdes priekšlikumu ECB Padomes pieņemts dokuments, kas publicēts ECB tīmekļa vietnē un kurā sniegti norādījumi par to, kā ECB interpretē juridiskās prasības.

2. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1.   Šajā lēmumā noteikti kritēriji tam, kā ECB struktūrvienību vadītājiem deleģē tiesības pieņemt pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanas, būtiskas līdzdalības un anulēšanas lēmumus.

2.   Lēmumu pieņemšanas tiesību deleģēšana neietekmē uzraudzības novērtējumu, kuru jāveic pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanas, būtiskas līdzdalības un anulēšanas lēmumu pieņemšanas vajadzībām.

3. pants

Pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanas, būtiskas līdzdalības un anulēšanas lēmumu deleģēšana

1.   Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) 4. pantu ECB Padome deleģē ECB Valdes saskaņā ar minētā lēmuma 5. pantu nominētiem ECB struktūrvienību vadītājiem tiesības pieņemt pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanas, būtiskas līdzdalības un anulēšanas lēmumus.

2.   Pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanas, būtiskas līdzdalības un anulēšanas lēmumus ar deleģēta lēmuma palīdzību pieņem, ja izpildīti 4., 5. un 6. pantā noteiktie kritēriji deleģētu lēmumu pieņemšanai.

3.   Pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanas, būtiskas līdzdalības un anulēšanas lēmumus nepieņem ar deleģēta lēmuma palīdzību, ja novērtējuma sarežģītība prasa tos pieņemt saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru.

4.   Lēmumu pieņemšanas tiesību deleģēšana attiecas gan uz uzraudzības lēmumu pieņemšanu, gan ECB veiktu pozitīvu novērtējumu apstiprināšanu gadījumos, kuros uzraudzības lēmums nav nepieciešams.

5.   Negatīvus pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanas, būtiskas līdzdalības un anulēšanas lēmumus ar deleģēta lēmuma palīdzību nepieņem.

6.   Ja pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanas, būtiskas līdzdalības vai anulēšanas lēmumu nevar pieņemt ar deleģēta lēmuma palīdzību, to pieņem saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru.

4. pants

Kritēriji deleģētu būtiskas līdzdalības lēmumu pieņemšanai

1.   Būtiskas līdzdalības lēmumus pieņem ar deleģēta lēmuma palīdzību, ja izpildīts kāds no šiem kritērijiem:

a)

būtiskas līdzdalības iegūšana ir rezultāts tam, ka ieguvēja grupas struktūrā tiek pievienots vai izslēgts starpposms;

b)

būtiskas līdzdalības iegūšana ir rezultāts tam, ka viena pārvaldītājsabiedrības struktūrvienība nodod savas īpašumtiesības mērķuzņēmumā citai pārvaldītājsabiedrības struktūrvienībai tās pašas grupas ietvaros;

c)

būtiskas līdzdalības iegūšana ir rezultāts tam, ka esošā būtiskā līdzdalība tiek palielināta, izņemot, ja pēc pēdējās novērtēšanas ir notikušas būtiskas izmaiņas, kas ietekmē vismaz vienu novērtēšanas kritēriju, vai ja ieguvējs iegūst kontroli pār mērķuzņēmumu.

2.   Būtiskas līdzdalības iegūšanas novērtējumu veic saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES, kas transponēta nacionālajos tiesību aktos, 23. pantu, ņemot vērā arī visus piemērojamos ECB norādījumus vai līdzīgus aktus, kurus var pieņemt ECB, kā arī Eiropas uzraudzības iestāžu (10) pamatnostādnes.

5. pants

Kritēriji deleģētu anulēšanas lēmumu pieņemšanai

1.   Anulēšanas lēmumus var pieņemt ar deleģēta lēmuma palīdzību, ja izpildīti visi šādi kritēriji:

a)

lēmumu pieņem pēc uzraudzītās iestādes lūguma vai tādas apvienošanās dēļ, pēc kuras uzraudzītā iestāde pārstāj pastāvēt;

b)

pēc tam, kad anulēšana stājas spēkā, uzraudzītajā iestādē vairs nav iedzīvotāju noguldījumu;

c)

anulēšana ir saistīta ar reorganizāciju grupā.

2.   Atļauju anulēšanas novērtējumu veic saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES, kas transponēta nacionālajos tiesību aktos, 18. pantu, noteikumiem, ņemot vērā arī visus piemērojamos ECB norādījumus vai līdzīgus aktus, kurus var pieņemt ECB.

6. pants

Kritēriji deleģētu lēmumu par pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanu pieņemšanai

1.   Lēmumus par pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 11. un 17. pantu par nozīmīgas uzraudzītās iestādes filiāles izveidošanu var pieņemt ar deleģēšanas palīdzību, ja darbību programmā aplēstie filiāles kopējie aktīvi nav lielāki par 10 % no nozīmīgās uzraudzītās iestādes kopējiem aktīviem.

2.   Nacionālajiem tiesību aktiem, ar kuriem transponē Direktīvas 2013/36/ES 34. panta 1. punkta d) apakšpunktu, atbilstošus lēmumus par pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanu, ar ko sniedz piekrišanu mātesuzņēmumam vai mātesuzņēmumiem, kas deklarējis vai deklarējuši nolūku solidāri un atsevišķi garantēt saistības, kuras uzņēmies to meitasuzņēmums, kas ir finanšu iestāde, var pieņemt ar deleģēta lēmuma palīdzību, ja sniegtās garantijas ietvaros prognozētās mātesuzņēmuma saistības, rīkojoties saskaņā ar lēmumam par pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanu atbilstošu darbības plānu, nav lielākas par 10 % no mātesuzņēmuma kopējiem aktīviem individuālā līmenī.

3.   Novērtējumu, kas attiecas uz lūgumu pieņemt lēmumu par pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 11. pantu un 17. panta 1. punktu, veic saskaņā ar attiecīgajiem nacionālo tiesību aktu, ar kuriem transponē Direktīvas 2013/36/ES 35. panta 3. punktu, noteikumiem, ņemot vērā arī visus piemērojamos ECB norādījumus vai līdzīgus aktus, kurus var pieņemt ECB.

4.   Novērtējumu, kas attiecas uz lūgumu pieņemt lēmumu par pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanu atbilstoši nacionālajiem tiesību aktiem, ar kuriem transponē Direktīvas 2013/36/ES 34. panta 1. punkta d) apakšpunktu, veic saskaņā ar attiecīgajiem nacionālo tiesību aktu, ar kuriem transponē Direktīvas 2013/36/ES 34., 35. un 39. pantu, noteikumiem, ņemot vērā arī visus piemērojamos ECB norādījumus vai līdzīgus aktus, kurus var pieņemt ECB.

7. pants

Pārejas noteikumi

Šis lēmums neattiecas uz gadījumiem, kuros nacionālā kompetentā iestāde būtiskas līdzdalības vai anulēšanas lēmuma projektu ir iesniegusi ECB pirms šī lēmuma stāšanās spēkā, vai arī kuros nacionālā kompetentā iestāde paziņojumu par nozīmīgas uzraudzītās iestādes nodomu izveidot filiāli vai garantēt saistības, kuras uzņēmies tās meitasuzņēmums, kas ir finanšu iestāde, ir iesniegusi ECB pirms šī lēmuma stāšanās spēkā.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2019. gada 23. jūlijā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

(2)  OV L 141, 1.6.2017., 14. lpp.

(3)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(5)  Tiesas 1986. gada 23. septembra spriedums lietā AKZO Chemie BV/Komisija, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, 37. punkts; un Tiesas 2005. gada 26. maija spriedums lietā Carmine Salvatore Tralli/ECB, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, 59. punkts.

(6)  Lēmums ECB/2004/2 (2004. gada 19. februāris), ar kuru pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp.).

(7)  Lēmums ECB/2014/16 (2014. gada 14. aprīlis) par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidošanu un tās darbības noteikumiem (OV L 175, 14.6.2014., 47. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).

(10)  Eiropas Banku iestāde, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde, kā arī Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde. Kopīgās pamatnostādnes, veicot piesardzīgu novērtējumu par būtiskas līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē, JC/GL/2016/01.