EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0023

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1376 z 23. júla 2019 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o passportingu, nadobúdaní kvalifikovaných účastí a odňatí povolení úverovým inštitúciám (ECB/2019/23)

Ú. v. EÚ L 224, 28.8.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1376/oj

28.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/1376

z 23. júla 2019

o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o passportingu, nadobúdaní kvalifikovaných účastí a odňatí povolení úverovým inštitúciám (ECB/2019/23)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1 písm. a), b), c) a d), článok 4 ods. 3, článok 6 ods. 4, článok 14 ods. 3 a 5, článok 15 ods. 3 a článok 17 ods. 1,

so zreteľom na rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/933 zo 16. novembra 2016 o všeobecnom rámci pre delegovanie rozhodovacích právomocí vo vzťahu k právnym nástrojom v oblasti dohľadu (ECB/2016/40) (2), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

V rámci stanovenom článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 vykonáva Európska centrálna banka (ECB) výlučnú úlohu spočívajúcu v dohľade nad úverovými inštitúciami s cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie noriem v oblasti dohľadu, posilniť finančnú stabilitu a zabezpečiť rovnaké podmienky.

(2)

Podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 má ECB výhradnú právomoc odoberať povolenia úverovým inštitúciám usadeným v zúčastnených členských štátoch.

(3)

Podľa článku 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 má ECB výhradnú právomoc posudzovať oznámenia o nadobudnutí a prevode kvalifikovaných účastí v úverových inštitúciách s výnimkou prípadu riešenia krízových situácií bánk.

(4)

Podľa článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 má ECB výhradnú právomoc vykonávať na účely prudenciálneho dohľadu úlohy, ktoré má príslušný orgán domovského členského štátu podľa príslušného práva Únie v prípade významných úverových inštitúcií usadených v zúčastnenom členskom štáte, ktoré chcú zriadiť pobočku alebo poskytovať cezhraničné služby v nezúčastnenom členskom štáte. Okrem toho podľa článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a podľa článku 11 ods. 1 a 3 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (3) musí každý významný dohliadaný subjekt, ktorý zamýšľa zriadiť pobočku na území iného zúčastneného členského štátu, oznámiť tento svoj zámer príslušnému vnútroštátnemu orgánu zúčastneného členského štátu, v ktorom má významný dohliadaný subjekt svoje ústredie. Podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17), ak ECB do dvoch mesiacov od prijatia tohto oznámenia neprijme negatívne rozhodnutie, pobočka sa môže usadiť a začať svoju činnosť.

(5)

Podľa článku 4 ods. 1 písm. b) a d) nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 v spojení s článkom 34 ods. 1 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (4) má ECB výhradnú právomoc vykonávať úlohu, ktorú má príslušný orgán domovského členského štátu podľa príslušného práva Únie, a to udeľovať súhlas (významnej) úverovej inštitúcii, ktorá vyhlásila, že spoločne a každá zvlášť ručia za záväzky, ktoré na seba prevezme jej dcérska finančná inštitúcia, ktorá má v úmysle vykonávať činnosti uvedené v prílohe I k smernici 2013/36/EÚ v zúčastnenom členskom štáte alebo v inom členskom štáte, buď prostredníctvom založenia pobočky alebo poskytovania služieb.

(6)

ECB ako príslušný orgán musí každý rok prijať významné množstvo rozhodnutí o passportingu, nadobúdaní kvalifikovaných účastí a odňatí povolení úverovým inštitúciám. S cieľom uľahčiť rozhodovací proces je nevyhnutné prijať rozhodnutie o delegovaní právomocí v súvislosti s prijímaním uvedených rozhodnutí, ktoré ECB musí pravidelne prijímať, a ktoré ponechávajú iba obmedzený priestor na voľné uváženie. Súdny dvor Európskej únie uznal, že delegovanie právomocí je nevyhnutné s cieľom zabezpečiť, aby inštitúcia, od ktorej sa vyžaduje prijatie značného počtu rozhodnutí, mohla vykonávať svoje úlohy. Podobne Súdny dvor Európskej únie uznal nevyhnutnosť zabezpečiť schopnosť fungovania rozhodovacieho orgánu, ktorá predstavuje zásadu vlastnú každému inštitucionálnemu systému (5).

(7)

Delegovanie rozhodovacích právomocí by malo byť obmedzené a primerané a rozsah pôsobnosti delegovania by mal byť jasne vymedzený.

(8)

Rozhodnutie (EÚ) 2017/933 (ECB/2016/40) podrobne stanovuje postup, ktorý treba dodržiavať na prijímanie rozhodnutí o delegovaní právomocí týkajúcich sa dohľadu, a osoby, na ktoré môžu byť delegované rozhodovacie právomoci. Toto rozhodnutie nemá vplyv na výkon úloh ECB v oblasti dohľadu, ani ním nie je dotknutá právomoc Rady pre dohľad navrhovať Rade guvernérov konečné návrhy rozhodnutí.

(9)

Ak kritériá na prijatie delegovaného rozhodnutia ustanovené v tomto rozhodnutí nebudú splnené, mali by sa prijať rozhodnutia v súlade s postupom nevznesenia námietok stanoveným v článku 26 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a podrobnejšie upraveným v článku 13g rozhodnutia ECB/2004/2 (6). Postup nevznesenia námietok by sa mal použiť aj vtedy, ak majú vedúci pracovných útvarov vzhľadom na zložitosť posudzovania pochybnosti o tom, či sú splnené kritériá posudzovania.

(10)

Rozhodnutia ECB týkajúce sa dohľadu môžu byť predmetom administratívneho preskúmania podľa článku 24 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a ustanovení rozhodnutia ECB/2014/16 (7). V prípade uvedeného administratívneho preskúmania by Rada pre dohľad mala zohľadniť stanovisko Administratívneho revízneho výboru a predložiť Rade guvernérov nový návrh rozhodnutia na schválenie prostredníctvom postupu nevznesenia námietok,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1)

„rozhodnutie o passportingu“ je rozhodnutie ECB týkajúce sa zriadenia pobočky významným dohliadaným subjektom v zúčastnenom členskom štáte alebo v inom členskom štáte na základe vnútroštátneho práva, ktorým sa transponuje článok 35 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ v spojení s článkom 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a článkami 11 a 17 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

Na účely tohto rozhodnutia zahŕňa rozhodnutie o passportingu tiež rozhodnutie ECB podľa vnútroštátneho práva transponujúceho článok 34 ods. 1 písm. d) smernice 2013/36/EÚ, ktorým sa udeľuje súhlas s vyhlásením materskej spoločnosti alebo spoločností, že spoločne a každá zvlášť ručia za záväzky, ktoré na seba prevezme ich dcérska finančná inštitúcia, ktorá má v úmysle vykonávať činnosti uvedené v prílohe I k smernici 2013/36/EÚ v zúčastnenom členskom štáte alebo v inom členskom štáte buď prostredníctvom založenia pobočky alebo poskytovania služieb;

(2)

„pobočka“ je pobočka, ako je vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (8);

(3)

„rozhodnutie o kvalifikovanej účasti“ je rozhodnutie ECB o nadobudnutí kvalifikovanej účasti v dohliadanom subjekte (cieľovej spoločnosti) podľa vnútroštátneho práva, ktorým sa transponuje článok 22 smernice 2013/36/EÚ v spojení s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

(4)

„úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia, ako je vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(5)

„rozhodnutie o odňatí povolenia“ je rozhodnutie ECB o odňatí povolenia úverovej inštitúcii podľa vnútroštátneho práva, ktorým sa transponuje článok 18 smernice 2013/36/EÚ v spojení s článkom 14 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

(6)

„rozhodnutie o delegovaní právomocí“ a „delegované rozhodnutie“ majú ten istý význam ako v článku 3 bodoch 2 a 4 rozhodnutia (EÚ) 2017/933 (ECB/2016/40);

(7)

„vedúci pracovných útvarov“ sú vedúci pracovných útvarov ECB, na ktorých bola delegovaná právomoc prijímať rozhodnutia o passportingu, kvalifikovanej účasti a odňatí povolenia;

(8)

„postup nevznesenia námietok“ je postup stanovený v článku 26 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a podrobnejšie upravený v článku 13g rozhodnutia ECB/2004/2;

(9)

„zamietavé rozhodnutie“ je rozhodnutie, ktoré neudeľuje povolenie alebo neudeľuje povolenie v plnom rozsahu, o ktoré žiadal žiadateľ, vrátane zamietavých rozhodnutí podľa článku 34 ods. 1 písm. d) a článku 35 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ. Rozhodnutie s doplňujúcimi ustanoveniami, ako sú podmienky alebo povinnosti, sa považuje za zamietavé rozhodnutie okrem prípadov, keď takéto doplňujúce ustanovenia: a) zabezpečujú, že žiadateľ spĺňa príslušné právne požiadavky uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 2 a článku 6 ods. 3 a 4 a boli dohodnuté písomne alebo b) iba opätovne uvádzajú jednu alebo viacero existujúcich požiadaviek, ktoré musí žiadateľ spĺňať podľa ustanovení uvedených v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 2 a článku 6 ods. 3 a 4, alebo požadujú informácie o splnení jednej alebo viacerých takýchto požiadaviek;

(10)

„významný dohliadaný subjekt“ je významný dohliadaný subjekt, ako je vymedzený v článku 2 bode 16 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

(11)

„dohliadaný subjekt“ je dohliadaný subjekt, ako je vymedzený v článku 2 bode 20 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

(12)

„skupina“ je skupina spoločností, ktorá pozostáva z materského podniku a jeho dcérskych podnikov, alebo z navzájom prepojených podnikov v zmysle článku 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (9), vrátane všetkých podskupín;

(13)

„príslušný vnútroštátny orgán“ je príslušný vnútroštátny orgán, ako je vymedzený v článku 2 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

(14)

„všeobecné zásady ECB“ je dokument prijatý Radou guvernérov na návrh Rady pre dohľad uverejnený na webovom sídle ECB, ktorý obsahuje usmernenia ECB týkajúce sa výkladu právnych požiadaviek.

Článok 2

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Toto rozhodnutie upravuje kritériá pre delegovanie rozhodovacích právomocí prijímať rozhodnutia o passportingu, kvalifikovanej účasti a odňatí povolenia na vedúcich pracovných útvarov ECB.

2.   Delegovaním rozhodovacích právomocí nie je dotknuté posúdenie v otázkach dohľadu, ktoré sa uskutočňuje na účely prijímania rozhodnutí o passportingu, kvalifikovanej účasti a odňatí povolenia.

Článok 3

Delegovanie právomocí prijímať rozhodnutia o passportingu, kvalifikovanej účast i a odňatí povolenia

1.   V súlade s článkom 4 rozhodnutia (EÚ) 2017/933 (ECB/2016/40) Rada guvernérov týmto deleguje na vedúcich pracovných útvarov ECB vymenovaných Výkonnou radou v súlade s článkom 5 uvedeného rozhodnutia právomoc prijímať rozhodnutia o passportingu, kvalifikovanej účasti a odňatí povolenia.

2.   Rozhodnutia o passportingu, kvalifikovanej účasti a odňatí povolenia sa prijímajú prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, iba ak sú splnené príslušné kritériá na prijatie delegovaných rozhodnutí ustanovené v článkoch 4, 5 a 6.

3.   Rozhodnutia o passportingu, kvalifikovanej účasti a odňatí povolenia sa nemôžu prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak sa z dôvodu zložitosti posúdenia vyžaduje, aby sa tieto rozhodnutia prijali na základe postupu nevznesenia námietok.

4.   Delegovanie rozhodovacích právomocí sa vzťahuje tak na prijímanie rozhodnutí v oblasti dohľadu, ako aj na schvaľovanie kladného hodnotenia Európskou centrálnou bankou v prípadoch, keď sa nevyžaduje prijatie rozhodnutia v oblasti dohľadu.

5.   Zamietavé rozhodnutia o passportingu, kvalifikovanej účasti a odňatí povolenia sa nemôžu prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia.

6.   Ak sa rozhodnutie o passportingu, kvalifikovanej účasti alebo odňatí povolenia nemôže prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, prijme sa v súlade s postupom nevznesenia námietok.

Článok 4

Kritériá na prijatie delegovaných rozhodnutí o kvalifikovanej účasti

1.   Rozhodnutia o kvalifikovanej účasti sa prijímajú prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak je splnené ktorékoľvek z týchto kritérií:

a)

nadobudnutie kvalifikovanej účasti je výsledok doplnenia alebo odstránenia medzistupňa v štruktúre skupiny nadobúdateľa;

b)

nadobudnutie kvalifikovanej účasti je výsledok zmeny vlastníckych vzťahov v cieľovej spoločnosti, ktorá sa uskutočnila medzi subjektmi v rámci tej istej skupiny;

c)

nadobudnutie kvalifikovanej účasti je výsledok zvýšenia existujúcej kvalifikovanej účasti okrem prípadov, keď od posledného posúdenia došlo k podstatným zmenám, ktoré majú vplyv na aspoň jedno z kritérií posudzovania, alebo keď nadobúdateľ získa kontrolu nad cieľovou spoločnosťou.

2.   Posúdenie nadobudnutia kvalifikovaných účastí sa uskutoční v súlade s článkom 23 smernice 2013/36/EÚ, ako bol transponovaný do vnútroštátneho práva, a zohľadnia sa aj príslušné všeobecné zásady ECB alebo podobné akty, ktoré môže ECB vydať, ako aj usmernenia európskych orgánov dohľadu (10).

Článok 5

Kritériá na prijatie delegovaných rozhodnutí o odňatí povolení

1.   Rozhodnutia o odňatí povolení sa môžu prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak sú splnené všetky z týchto kritérií:

a)

rozhodnutie sa prijíma na žiadosť dohliadaného subjektu alebo z dôvodu zlúčenia alebo splynutia, ktorého výsledkom je zánik dohliadaného subjektu;

b)

po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o odňatí povolení nemá dohliadaný subjekt žiadne vklady od verejnosti;

c)

odňatie povolenia súvisí s reorganizáciou v rámci skupiny.

2.   Odňatie povolení sa posudzuje v súlade s článkom 18 smernice 2013/36/EÚ, ako bol transponovaný do vnútroštátneho práva, a zohľadnia sa aj príslušné všeobecné zásady ECB alebo podobné akty, ktoré môže ECB vydať.

Článok 6

Kritériá na prijatie delegovaných rozhodnutí o passportingu

1.   Rozhodnutia o passportingu podľa článku 11 a článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) týkajúce sa zriadenia pobočky významným dohliadaným subjektom sa môžu prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak celkové aktíva pobočky podľa odhadu v pláne činnosti nepresahujú 10 % celkových aktív významného dohliadaného subjektu.

2.   Rozhodnutia o passportingu podľa vnútroštátnych právnych predpisov transponujúcich článok 34 ods. 1 písm. d) smernice 2013/36/EÚ, ktorými sa udeľuje súhlas s vyhlásením materskej spoločnosti alebo spoločností, že spoločne a každá zvlášť ručia za záväzky, ktoré na seba prevezme ich dcérska finančná inštitúcia, sa môžu prijať prostredníctvom delegovaného rozhodnutia, ak predpokladaný záväzok materskej spoločnosti v rámci ručenia podľa podnikateľského plánu činností uskutočnených podľa rozhodnutia o passportingu, nepresahuje 10 % celkových aktív materskej spoločnosti na individuálnej úrovni.

3.   Žiadosti týkajúce sa rozhodnutí o passportingu podľa článku 11 a článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) sa posudzujú v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktorými sa transponuje článok 35 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ, a zohľadnia sa aj príslušné všeobecné zásady ECB alebo podobné akty, ktoré môže ECB vydať.

4.   Žiadosti týkajúce sa rozhodnutí o passportingu podľa vnútroštátneho práva, ktorým sa transponuje článok 34 ods. 1 písm. d) smernice 2013/36/EÚ, sa posudzujú v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktorými sa transponujú články 34, 35 a 39 smernice 2013/36/EÚ, a zohľadnia sa aj príslušné všeobecné zásady ECB alebo podobné akty, ktoré môže ECB vydať.

Článok 7

Prechodné ustanovenie

Toto rozhodnutie sa neuplatňuje, ak príslušný vnútroštátny orgán predložil ECB návrh rozhodnutia o kvalifikovanej účasti alebo návrh rozhodnutia o odňatí povolenia alebo oznámenie významného dohliadaného subjektu o úmysle zriadiť pobočku alebo ručiť za záväzky, ktoré na seba prevezme jeho dcérska finančná inštitúcia, pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 23. júla 2019

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 1.6.2017, s. 14.

(3)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Rozsudok Súdneho dvora z 23. septembra 1986, AKZO Chemie/Komisia, 5/85, EU:C:1986:328, bod 37 a rozsudok Súdneho dvora z 26. mája 2005, Carmine Salvatore Tralli/ECB, C-301/02 P, EU:C:2005:306, bod 59.

(6)  Rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33).

(7)  Rozhodnutie ECB/2014/16 zo 14. apríla 2014 o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti (Ú. v. EÚ L 175, 14.6.2014, s. 47).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(10)  Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, Spoločné usmernenia o obozretnom posudzovaní nadobudnutí a zvyšovaní kvalifikovaných účastí vo finančnom sektore, JC/GL/2016/01.


Top