EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0023

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/1376 határozata (2019. július 23.) a passzportálásról, a befolyásoló részesedések megszerzéséről és a hitelintézetek engedélyezésének visszavonásáról szóló határozatok meghozatalára vonatkozó hatáskör átruházásáról (EKB/2019/23)

OJ L 224, 28.8.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1376/oj

28.8.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 224/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/1376 HATÁROZATA

(2019. július 23.)

a passzportálásról, a befolyásoló részesedések megszerzéséről és a hitelintézetek engedélyezésének visszavonásáról szóló határozatok meghozatalára vonatkozó hatáskör átruházásáról (EKB/2019/23)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésének a), b), c) és d) pontjára, 4. cikkének (3) bekezdésére, 6. cikkének (4) bekezdésére, 14. cikkének (3) és (5) bekezdésére, 15. cikkének (3) bekezdésére és 17. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó jogi eszközök tekintetében a döntéshozatali hatáskörök átruházásának általános keretéről szóló, 2016. november 16-i (EU) 2017/933 európai központi banki határozatra (EKB/2016/40) (2) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1024/2013/EU rendelet 6. cikkének keretén belül az Európai Központi Bank (EKB) kizárólagos feladata a hitelintézetek felügyelete a felügyeleti standardok következetes alkalmazásának biztosítása, a pénzügyi stabilitás elősegítése és az azonos versenyfeltételek biztosítása céljából.

(2)

Az 1024/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint az EKB kizárólagos hatáskörébe tartozik a mechanizmusban részt vevő tagállamokban székhellyel rendelkező hitelintézetek engedélyeinek visszavonása.

(3)

Az 1024/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint az EKB kizárólagos hatáskörébe tartozik a hitelintézetekben való befolyásoló részesedések megszerzésére és eladására vonatkozó értesítések értékelése, kivéve bankszanálás esetén.

(4)

Az 1024/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint az EKB kizárólagos hatáskörébe tartozik azon feladatok prudenciális felügyelet céljából történő ellátása, amelyek a vonatkozó uniós jogi aktusok alapján a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának feladatai a valamely, a mechanizmusban részt vevő tagállamban székhellyel rendelkező, és egy abban részt nem vevő tagállamban fiókot létesíteni vagy határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújtani szándékozó jelentős hitelintézetek esetében. Továbbá az 1024/2013/EU rendelet 17. cikkének (1) bekezdése és a 468/2014/EU európai központi banki rendelet (EKB/2014/17) (3) 11. cikkének (1) és (3) bekezdése szerint a mechanizmusban részt vevő másik tagállam területén fióktelepet létesíteni kívánó minden jelentős felügyelt szervezetnek erről a szándékáról értesítenie kell a mechanizmusban részt vevő azon tagállam illetékes nemzeti hatóságát, amelyben székhelye van. A 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 11. cikkének (3) bekezdése szerint amennyiben az EKB az értesítés kézhezvételét követő két hónapon belül ellenkező értelmű határozatot nem hoz, a fióktelep létrehozható és megkezdheti tevékenységét.

(5)

A 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 34. cikke (1) bekezdésének d) pontjával együttesen értelmezett 1024/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) és d) pontja szerint az EKB kizárólagos hatáskörébe tartozik azon feladat ellátása, amely a vonatkozó uniós jogi aktusok alapján a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának feladata, vagyis a hozzájárulás megadása azon (jelentős) hitelintézet számára, amely nyilatkozott arról, hogy egyetemlegesen garantálja pénzügyi intézmény leányvállalatának kötelezettségvállalásait, amely a mechanizmusban részt vevő tagállam vagy valamely más tagállam területén a 2013/36/EU irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységeket fióktelep létesítésével vagy szolgáltatásnyújtás útján kívánja folytatni.

(6)

Az EKB-nak illetékes hatóságként minden évben a passzportálásról, a befolyásoló részesedések megszerzéséről és a hitelintézetek engedélyezésének visszavonásáról szóló jelentős számú határozatot kell elfogadnia. A döntéshozatali folyamat megkönnyítése érdekében az EKB ilyen rendszeres, és csak korlátozott mérlegelési jogkörrel érintett határozatainak meghozatalával kapcsolatban hatáskör-átruházási határozatra van szükség. Az Európai Unió Bírósága elismerte, hogy a hatáskör-átruházásra szükség lehet ahhoz, hogy valamely intézmény képes legyen elfogadni a feladatai ellátásához szükséges jelentős számú döntést. A Bíróság hasonlóképpen elismerte azt, hogy valamennyi intézményrendszer lényegi elveként biztosítani kell a döntéshozó szervek működőképességét (5).

(7)

A döntéshozatali hatáskörök átruházásának korlátozottnak és arányosnak kell lennie, és a hatáskör-átruházás terjedelmét egyértelműen meg kell határozni.

(8)

Az (EU) 2017/933 határozat (EKB/2016/40) meghatározza a felügyeleti vonatkozású hatáskör-átruházási határozatok elfogadásakor követendő eljárást, és azon személyek körét, akikre döntéshozatali hatáskör átruházható. Az említett határozat nem érinti az EKB felügyeleti feladatainak ellátását, és nem sérti a felügyeleti testület arra vonatkozó hatáskörét, hogy a Kormányzótanács részére teljesen kidolgozott határozattervezeteket nyújtson be.

(9)

Amennyiben a felhatalmazáson alapuló határozat elfogadásának e határozatban megállapított kritériumai nem teljesülnek, a határozatokat az 1024/2013/EU rendelet 26. cikkének (8) bekezdésében meghatározott, és az EKB/2004/2 határozat (6) 13 g. cikkében részletesen szabályozott kifogásról való lemondáson alapuló eljárásnak megfelelően kell elfogadni. Emellett szintén a kifogásról való lemondáson alapuló eljárást kell alkalmazni, ha a szervezeti egységek vezetőinek az értékelés összetettsége miatt aggályaik vannak az értékelési kritériumok teljesülésével kapcsolatban.

(10)

Az EKB felügyeleti határozatai az 1024/2013/EU rendelet 24. cikke értelmében adminisztratív felülvizsgálat tárgyát képezhetik, amelyet részletesebben az EKB/2014/16 határozat (7) szabályoz. Ilyen adminisztratív felülvizsgálat esetében a Felügyeleti Testületnek figyelembe kell vennie a Felülvizsgálati Testület véleményét, és új határozattervezetet kell benyújtania a Kormányzótanácshoz a kifogásról való lemondáson alapuló eljárás szerint történő elfogadásra,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.   „passzportálásról szóló határozat”: az EKB határozata fióktelep jelentős felügyelt szervezet általi létrehozásáról a mechanizmusban részt vevő tagállam vagy másik tagállam területén a 2013/36/EU irányelv 35. cikkének (3) bekezdését átültető nemzeti jog alapján, az 1024/2013/EU rendelet 17. cikkének (1) bekezdésével és a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 11. és 17. cikkével együttesen értelmezve.

E határozat alkalmazásában passzportálásról szóló határozat továbbá az EKB határozata a 2013/36/EU irányelv 34. cikke (1) bekezdésének d) pontját átültető nemzeti jognak megfelelően, amely hozzájárulást ad azon anyavállalat vagy anyavállalatok nyilatkozata tekintetében, amelyek egyetemlegesen garantálják a pénzügyi intézmény leányvállalatuk kötelezettségvállalásait, amely a mechanizmusban részt vevő tagállam vagy valamely más tagállam területén a 2013/36/EU irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységeket fióktelep létesítésével vagy szolgáltatásnyújtás útján kívánja folytatni;

2.   „fióktelep”: az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 4. cikke (1) bekezdésének 17. pontjában meghatározott fióktelep;

3.   „befolyásoló részesedésről szóló határozat”: az EKB határozata felügyelt szervezetben (célszervezet) való befolyásoló részesedés megszerzéséről a 2013/36/EU irányelv 22. cikkét átültető nemzeti jog szerint az 1024/2013/EU rendelet 15. cikkével együttesen értelmezve;

4.   „hitelintézet”: az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott hitelintézet;

5.   „visszavonásról szóló határozat”: az EKB határozata a hitelintézetként történt engedélyezés visszavonásáról a 2013/36/EU irányelv 18. cikkét átültető nemzeti jog szerint az 1024/2013/EU rendelet 14. cikkének (5) bekezdésével együttesen értelmezve;

6.   „hatáskör-átruházási határozat” és „felhatalmazáson alapuló határozat”: jelentésük megegyezik az (EU) 2017/933 határozat (EKB/2016/40) 3. cikkének 2., illetve 4. pontjában meghatározottakkal;

7.   „szervezeti egységek vezetői”: az EKB azon szervezeti egységeinek vezetői, akikre a passzportálásról, a befolyásoló részesedésről és a visszavonásról szóló határozatok meghozatalára vonatkozó hatáskör átruházásra került;

8.   „kifogásról való lemondáson alapuló eljárás”: az 1024/2013/EU rendelet 26. cikkének (8) bekezdésében meghatározott, és az EKB/2004/2 határozat 13 g. cikkében részletesen szabályozott eljárás;

9.   „elutasító határozat”: olyan határozat, amely nem vagy nem teljes mértékben adja meg a kérelmező által kért engedélyt, ideértve a 2013/36/EU irányelv 34. cikke (1) bekezdésének d) pontja és 35. cikkének (3) bekezdése szerinti elutasító határozatokat is. A kiegészítő rendelkezéseket, így feltételeket vagy kötelezettségeket tartalmazó határozat elutasító határozatnak minősül, kivéve, ha e kiegészítő rendelkezések: a) biztosítják, hogy a kérelmező eleget tegyen a vonatkozó – a 4. cikk (2) bekezdésében és az 5. cikk (2) bekezdésében, valamint a 6. cikk (3) és (4) bekezdésében említett – jogi követelményeknek, és e rendelkezésekről írásban megállapodtak, vagy b) csupán megismételnek egy vagy több fennálló követelményt, amelyet a kérelmezőnek a 4. cikk (2) bekezdésében és az 5. cikk (2) bekezdésében, valamint a 6. cikk (3) és (4) bekezdésében említett rendelkezések alapján teljesítenie kell, vagy információkat kérnek egy vagy több ilyen követelmény teljesítésével kapcsolatban.

10.   „jelentős felügyelt szervezet”: a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 16. pontjában meghatározott jelentős felügyelt szervezet;

11.   „felügyelt szervezet”: a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 20. pontjában meghatározott felügyelt szervezet;

12.   „csoport”: anyavállalatból és annak leányvállalataiból, vagy olyan vállalkozásokból álló vállalkozáscsoport, amelyek a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) 22. cikke szerint egymással kapcsolatban állnak, ideértve az alcsoportokat is;

13.   „illetékes nemzeti hatóság”: az 1024/2013/EU rendelet 2. cikkének 2. pontjában meghatározott illetékes nemzeti hatóság;

14.   „EKB útmutató”: a Kormányzótanács által a felügyeleti testület javaslata alapján elfogadott és az EKB honlapján közzétett dokumentum, amely útmutatást nyújt az EKB jogi követelményekre vonatkozó értelmezéséről.

2. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a határozat meghatározza a passzportálásról, a befolyásoló részesedésről és a visszavonásról szóló határozatok elfogadása érdekében a döntéshozatali hatáskörök EKB szervezeti egységek vezetőire való átruházásának kritériumait.

(2)   A döntéshozatali hatáskörök átruházása nem sérti a passzportálásról, a befolyásoló részesedésről és a visszavonásról szóló határozatok elfogadása céljából végzendő felügyeleti értékelést.

3. cikk

A passzportálásról, a befolyásoló részesedésről és a visszavonásról szóló határozatok meghozatalára vonatkozó hatáskör átruházása

(1)   Az (EU) 2017/933 határozat (EKB/2016/40) 4. cikkével összhangban a Kormányzótanács ezúton átruházza az Igazgatóság által az EKB szervezeti egységeinek az említett határozat 5. cikkének megfelelően kijelölt vezetőire a passzportálásról, a befolyásoló részesedésről és a visszavonásról szóló határozatok meghozatalára vonatkozó hatáskört.

(2)   A passzportálásról, a befolyásoló részesedésről és a visszavonásról szóló határozatok csak akkor fogadhatók el felhatalmazáson alapuló határozat révén, ha a felhatalmazáson alapuló határozatok elfogadásának 4., 5. és 6. cikkben meghatározott kritériumai teljesülnek.

(3)   A passzportálásról, a befolyásoló részesedésről és a visszavonásról szóló határozatok nem fogadhatók el felhatalmazáson alapuló határozat révén, ha az értékelés összetettsége megköveteli, hogy azokat a kifogásról való lemondáson alapuló eljárás szerint fogadják el.

(4)   A döntéshozatali hatáskörök átruházása vonatkozik mind a felügyeleti határozatok elfogadására, mind a pozitív értékelések EKB általi jóváhagyására, amennyiben nincs szükség felügyeleti határozat elfogadására.

(5)   A passzportálásról, a befolyásoló részesedésről és a visszavonásról szóló elutasító határozatok nem fogadhatók el felhatalmazáson alapuló határozat révén.

(6)   Amennyiben a passzportálásról, a befolyásoló részesedésről vagy a visszavonásról szóló határozat nem hozható meg felhatalmazáson alapuló határozat révén, azt a kifogásról való lemondáson alapuló eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

4. cikk

A befolyásoló részesedésre vonatkozó felhatalmazáson alapuló határozatok elfogadásának kritériumai

(1)   A befolyásoló részesedésről szóló határozatokat felhatalmazáson alapuló határozat útján kell elfogadni, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

a)

a befolyásoló részesedés megszerzése annak eredménye, hogy a szerző csoportszerkezetéhez hozzáadtak vagy abból eltávolítottak egy közbenső szintet;

b)

a befolyásoló részesedés megszerzése annak eredménye, hogy a célszervezet tulajdonlásában változás történt a csoporton belüli egyik holdingtársaságról valamely másik holdingtársaságra;

c)

a befolyásoló részesedés megszerzése annak eredménye, hogy valamely meglévő befolyásoló részesedés növekszik, kivéve, ha a legutóbbi értékelés óta olyan lényeges változások következtek be, amelyek legalább egy értékelési kritériumot érintenek vagy a szerző ellenőrzése alá kerül a célszervezet.

(2)   A befolyásoló részesedés megszerzésének értékelését a 2013/36/EU irányelv nemzeti jogba átültetett 23. cikkével összhangban kell elvégezni, figyelembe véve továbbá az alkalmazandó EKB útmutatókat vagy hasonló aktusokat, ha az EKB ilyent tesz közzé, valamint az európai felügyeleti hatóságok iránymutatásait (10) is.

5. cikk

A visszavonásra vonatkozó felhatalmazáson alapuló határozatok elfogadásának kritériumai

(1)   A visszavonásról szóló határozatokat felhatalmazáson alapuló határozat útján lehet elfogadni, ha valamennyi alábbi feltétel teljesül:

a)

a döntésre a felügyelt szervezet kérésére vagy a felügyelt szervezet megszűnését eredményező egyesülés miatt kerül sor;

b)

a visszavonás hatályosulását követően a felügyelt szervezetnél nem marad lakossági betét;

c)

a visszavonás csoporton belüli szervezeti átalakításhoz kapcsolódik.

(2)   Az engedély visszavonásának értékelését a 2013/36/EU irányelv nemzeti jogba átültetett 18. cikkével összhangban kell elvégezni, figyelembe véve továbbá az alkalmazandó EKB útmutatókat vagy hasonló aktusokat, ha az EKB ilyent tesz közzé.

6. cikk

A passzportálásra vonatkozó felhatalmazáson alapuló határozatok elfogadásának kritériumai

(1)   A 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 11. cikke és 17. cikkének (1) bekezdése szerinti, fióktelep jelentős felügyelt szervezet általi létrehozásáról szóló passzportálásról szóló határozatokat felhatalmazáson alapuló határozat útján lehet elfogadni, ha a fióktelep műveletek programjában becsült teljes eszközállománya nem haladja meg a jelentős felügyelt szervezet teljes eszközállományának 10 %-át.

(2)   A 2013/36/EU irányelv 34. cikke (1) bekezdésének d) pontját átültető nemzeti jog szerinti passzportálásról szóló határozatokat, amelyek olyan anyavállalat vagy anyavállalatok nyilatkozata tekintetében biztosítanak hozzájárulást, amelyek egyetemlegesen garantálják a pénzügyi intézmény leányvállalatuk kötelezettségvállalásait, felhatalmazáson alapuló határozat útján lehet elfogadni, ha az anyavállalat garancia keretében tervezett felelőssége a passzportálásról szóló határozat alapján végzett tevékenységre vonatkozó üzleti terv szerint nem haladja meg az anyavállalat teljes eszközállományának 10 %-át egyedi szinten.

(3)   A 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 11. cikke és 17. cikkének (1) bekezdése szerinti passzportálásról szóló határozat iránti kérelmek értékelését a 2013/36/EU irányelv 35. cikkének (3) bekezdését átültető vonatkozó nemzeti jogi rendelkezésekkel összhangban kell elvégezni, figyelembe véve továbbá az alkalmazandó EKB útmutatókat vagy hasonló aktusokat, ha az EKB ilyent tesz közzé.

(4)   A 2013/36/EU irányelv 34. cikke (1) bekezdésének d) pontját átültető nemzeti jog szerinti passzportálásról szóló határozat iránti kérelmek értékelését a 2013/36/EU irányelv 34., 35. és 39. cikkét átültető vonatkozó nemzeti jogi rendelkezésekkel összhangban kell elvégezni, figyelembe véve továbbá az alkalmazandó EKB útmutatókat vagy hasonló aktusokat, ha az EKB ilyent tesz közzé.

7. cikk

Átmeneti rendelkezés

Ez a határozat nem alkalmazandó azokra az esetekre, amelyekben az illetékes nemzeti hatóság a befolyásoló részesedésről vagy visszavonásról szóló határozat iránti javaslat-tervezetet, vagy a jelentős felügyelt szervezet fióktelep létrehozatala vagy a pénzügyi intézmény leányvállalat kötelezettségvállalásainak garantálása iránti szándékára vonatkozó értesítést e határozat hatálybalépése előtt nyújtotta be az EKB-hoz.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2019. július 23-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  HL L 141., 2017.6.1., 14. o.

(3)  Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) HL L 141., 2014.5.14., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

(5)  A Bíróság 1986. szeptember 23-i AKZO Chemie BV és AKZO Chemie UK Ltd kontra Bizottság ítélete, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, 37. pont, és 2005. május 26-i Carmine Salvatore Tralli kontra EKB ítélete, C-301/02, ECLI:EU:C:2005:306, 59. pont.

(6)  EKB/2004/2 határozat (2004. február 19.) az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 80., 2004.3.18., 33. o.).

(7)  EKB/2014/16 határozat (2014. április 14.) a felülvizsgálati testület, valamint annak működési szabályzata létrehozásáról (HL L 175., 2014.6.14., 47. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 19. o.).

(10)  Európai Bankhatóság, Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság, Európai Értékpapír-piaci Hatóság. A pénzügyi szektorbeli befolyásoló részesedések szerzésének és növelésének felügyeleti értékeléséről szóló közös iránymutatás, JC/GL/2016/1.


Top