28.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 224/1


DECIZIA (UE) 2019/1376 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 23 iulie 2019

privind delegarea competenței de a adopta decizii privind procedura de „pașaport”, privind achiziția de participații calificate și privind retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit (BCE/2019/23)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (d), articolul 4 alineatul (3), articolul 6 alineatul (4), articolul 14 alineatele (3) și (5), articolul 15 alineatul (3) și articolul 17 alineatul (1),

având în vedere Decizia (UE) 2017/933 a Băncii Centrale Europene din 16 noiembrie 2016 privind cadrul general de delegare a competențelor decizionale pentru instrumentele juridice referitoare la atribuțiile de supraveghere (BCE/2016/40) (2), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

În cadrul articolului 6 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, Banca Centrală Europeană (BCE) îndeplinește atribuția exclusivă de a supraveghea instituțiile de credit pentru a asigura aplicarea consecventă a standardelor de supraveghere, pentru a favoriza stabilitatea financiară și pentru a asigura condiții de concurență echitabile.

(2)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE are competența exclusivă să retragă autorizațiile instituțiilor de credit cu sediul în statele membre participante.

(3)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE are competența exclusivă să evalueze notificările de achiziție și cedare a participațiilor calificate la instituții de credit, cu excepția cazului rezoluției bancare.

(4)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE are competența exclusivă să exercite, în scopuri de supraveghere prudențială, atribuțiile pe care le are autoritatea competentă din statul membru de origine în temeiul dreptului relevant al Uniunii pentru instituțiile de credit semnificative cu sediul într-un stat membru participant care doresc să înființeze o sucursală sau să furnizeze servicii transfrontaliere într-un stat membru neparticipant. În plus, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și în conformitate cu articolul 11 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (3), orice entitate supravegheată semnificativă care dorește să înființeze o sucursală pe teritoriul altui stat membru participant trebuie să notifice intenția sa autorității naționale competente din statul membru participant în care entitatea supravegheată semnificativă își are sediul principal. În conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), atunci când BCE nu ia nicio decizie în sens contrar în termen de două luni de la primirea acestei notificări, sucursala poate fi înființată și își poate începe activitatea.

(5)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) literele (b) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 coroborat cu articolul 34 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4), BCE are competența exclusivă de a exercita atribuția, pe care o are autoritatea competentă din statul membru de origine în temeiul dreptului relevant al Uniunii, de a acorda consimțământul unei instituții de credit (semnificative) care și-a declarat intenția de a garanta în solidar angajamentele asumate de instituția financiară filială a acesteia, care intenționează să desfășoare activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2013/36/UE într-un stat membru participant sau în alt stat membru, fie prin înființarea unei sucursale, fie prin prestarea de servicii.

(6)

BCE, în calitate de autoritate competentă, are obligația să adopte un număr considerabil de decizii privind procedura de „pașaport”, privind achizițiile de participații calificate și privind retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit în fiecare an. Pentru facilitarea procesului decizional, este necesară o decizie de delegare în legătură cu adoptarea acestor decizii, pe care BCE trebuie să le ia în mod periodic și care implică numai o marjă de apreciere limitată. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a recunoscut delegarea de competențe drept necesară pentru a permite îndeplinirea atribuțiilor de către o instituție care are obligația să adopte un număr considerabil de decizii. În mod similar, aceasta a recunoscut că nevoia de a asigura posibilitatea de funcționare a organelor de decizie reprezintă un principiu inerent în toate sistemele instituționale (5).

(7)

Delegarea competențelor decizionale ar trebui să fie limitată și proporțională, iar domeniul de aplicare al delegării ar trebui definit în mod clar.

(8)

Decizia (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) stabilește procedura care trebuie urmată în vederea adoptării deciziilor de delegare în materie de supraveghere și persoanele cărora li se pot delega competențele decizionale. Această decizie nu afectează exercitarea de către BCE a atribuțiilor sale de supraveghere și nu aduce atingere competenței Consiliului de supraveghere de a propune proiecte complete de decizii Consiliului guvernatorilor.

(9)

În cazul în care criteriile pentru adoptarea unei decizii delegate, astfel cum sunt stabilite în prezenta decizie, nu sunt îndeplinite, deciziile ar trebui adoptate în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții, prevăzută la articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și detaliată la articolul 13g din Decizia BCE/2004/2 (6). În plus, procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții ar trebui utilizată, de asemenea, dacă șefii de unități operative au îndoieli referitoare la îndeplinirea criteriilor de evaluare din cauza complexității evaluării.

(10)

Deciziile BCE în materie de supraveghere pot face obiectul unui control administrativ în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și astfel cum se detaliază în Decizia BCE/2014/16 (7). În cazul unui astfel de control administrativ, Consiliul de supraveghere ar trebui să țină seama de avizul comitetului administrativ de control și să transmită spre adoptare Consiliului guvernatorilor un nou proiect de decizie în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„decizie privind procedura de «pașaport»” înseamnă o decizie a BCE privind înființarea unei sucursale de către o entitate supravegheată semnificativă într-un stat membru participant sau în alt stat membru pe baza legislației naționale de transpunere a articolului 35 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE, coroborat cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și cu articolele 11 și 17 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

În sensul prezentei decizii, o decizie privind procedura de „pașaport” include, de asemenea, o decizie a BCE, în conformitate cu legislația națională de transpunere a articolului 34 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2013/36/UE, care acordă consimțământul cu privire la declarația unei întreprinderi-mamă sau a întreprinderilor-mamă de a garanta în solidar angajamentele asumate de instituția financiară filială a acestora care intenționează să desfășoare activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2013/36/UE într-un stat membru participant sau în alt stat membru, fie prin înființarea unei sucursale, fie prin prestarea de servicii;

2.

„sucursală” înseamnă o sucursală, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 17 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (8);

3.

„decizie privind participațiile calificate” înseamnă o decizie a BCE privind achiziția de participații calificate la o entitate supravegheată (entitate-țintă) în conformitate cu legislația națională de transpunere a articolului 22 din Directiva 2013/36/UE coroborat cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

4.

„instituție de credit” înseamnă o instituție de credit, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

5.

„decizie privind retragerea” înseamnă o decizie a BCE privind retragerea autorizației ca instituție de credit în baza legislației naționale de transpunere a articolului 18 din Directiva 2013/36/UE coroborat cu articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

6.

„decizie de delegare” și „decizie delegată” au sensul stabilit la articolul 3 punctul 2 și, respectiv, punctul 4 din Decizia (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

7.

„șefi de unități operative” înseamnă șefii de unități operative din cadrul BCE către care este delegată competența de adoptare a deciziilor privind procedura de „pașaport”, privind participațiile calificate și privind retragerea;

8.

„procedură aplicabilă în cazul absenței unei obiecții” înseamnă procedura stabilită la articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și detaliată la articolul 13g din Decizia BCE/2004/2;

9.

„decizie negativă” înseamnă o decizie care nu acordă sau nu acordă în întregime aprobarea cerută de solicitant, inclusiv decizii negative în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) litera (d) și cu articolul 35 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE. O decizie cu dispoziții auxiliare, precum condiții sau obligații, este considerată o decizie negativă, cu excepția cazului în care aceste dispoziții auxiliare: (a) asigură că solicitantul îndeplinește cerințele legale relevante menționate la articolul 4 alineatul (2) și la articolul 5 alineatul (2), precum și la articolul 6 alineatele (3) și (4), și au fost convenite în scris; sau (b) doar reformulează una sau mai multe cerințe existente care trebuie respectate de solicitant în conformitate cu dispozițiile menționate la articolul 4 alineatul (2) și la articolul 5 alineatul (2), precum și la articolul 6 alineatele (3) și (4), ori solicită informații privind îndeplinirea uneia sau multor asemenea cerințe;

10.

„entitate supravegheată semnificativă” înseamnă o entitate supravegheată semnificativă, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17);

11.

„entitate supravegheată” înseamnă o entitate supravegheată, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 20 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17);

12.

„grup” înseamnă un grup de întreprinderi care este compus dintr-o întreprindere-mamă și filialele acesteia sau din întreprinderi legate între ele printr-o relație în sensul articolului 22 din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (9), inclusiv orice subgrup al acestuia;

13.

„autoritate națională competentă” înseamnă o autoritate națională competentă, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

14.

„ghid BCE” înseamnă un document adoptat de Consiliul guvernatorilor la propunerea Consiliului de supraveghere, care este publicat pe website-ul BCE și care oferă orientări cu privire la interpretarea de către BCE a cerințelor juridice.

Articolul 2

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezenta decizie stabilește criteriile pentru delegarea competențelor decizionale șefilor de unități operative din cadrul BCE pentru adoptarea deciziilor privind procedura de „pașaport”, privind participațiile calificate și privind retragerea.

(2)   Delegarea competențelor decizionale nu aduce atingere evaluării în materie de supraveghere care trebuie realizată în vederea adoptării deciziilor privind procedura de „pașaport”, privind participațiile calificate și privind retragerea.

Articolul 3

Delegarea deciziilor privind procedura de „pașaport”, privind participațiile calificate și privind retragerea

(1)   În conformitate cu articolul 4 din Decizia (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), Consiliul guvernatorilor deleagă șefilor de unități operative din cadrul BCE desemnați de Comitetul executiv în conformitate cu articolul 5 din această decizie adoptarea deciziilor privind procedura de „pașaport”, privind participațiile calificate și privind retragerea.

(2)   Deciziile privind procedura de „pașaport”, privind participațiile calificate și privind retragerea se adoptă printr-o decizie delegată dacă sunt îndeplinite criteriile relevante de adoptare a deciziilor delegate prevăzute la articolele 4, 5 și 6.

(3)   Deciziile privind procedura de „pașaport”, privind participațiile calificate și privind retragerea nu sunt adoptate printr-o decizie delegată în cazul în care complexitatea evaluării impune ca acestea să fie adoptate în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții.

(4)   Orice delegare a competențelor decizionale se aplică atât adoptării deciziilor în materie de supraveghere, cât și aprobării evaluărilor pozitive de către BCE atunci când nu se impune adoptarea unei decizii în materie de supraveghere.

(5)   Deciziile negative privind procedura de „pașaport”, privind participațiile calificate și privind retragerea nu sunt adoptate printr-o decizie delegată.

(6)   Atunci când o decizie privind procedura de „pașaport”, privind participațiile calificate sau privind retragerea nu poate fi adoptată printr-o decizie delegată, aceasta este adoptată în conformitate cu procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții.

Articolul 4

Criteriile de adoptare a deciziilor delegate privind participațiile calificate

(1)   Deciziile privind participațiile calificate sunt adoptate printr-o decizie delegată dacă este îndeplinit oricare din următoarele criterii:

(a)

achiziția unei participații calificate este rezultatul adăugării sau eliminării unui strat intermediar în structura de grup a achizitorului;

(b)

achiziția unei participații calificate este rezultatul unui transfer al proprietății entității-țintă de la o entitate din holding la altă entitate din holding din același grup;

(c)

achiziția unei participații calificate este rezultatul majorării unei participații calificate existente, cu excepția cazului în care au existat schimbări semnificative de la ultima evaluare care afectează cel puțin unul dintre criteriile de evaluare sau achizitorul pierde controlul asupra entității-țintă.

(2)   Evaluarea achizițiilor de participații calificate se desfășoară în conformitate cu articolul 23 din Directiva 2013/36/UE, astfel cum a fost transpus în dreptul intern, ținând seama și de orice ghiduri BCE aplicabile sau acte similare emise de BCE, precum și de orientările autorităților europene de supraveghere (10).

Articolul 5

Criteriile de adoptare a deciziilor delegate privind retragerea

(1)   Deciziile privind retragerea pot fi adoptate printr-o decizie delegată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:

(a)

decizia este adoptată la cererea entității supravegheate sau din cauza unei fuziuni prin care entitatea supravegheată încetează să existe;

(b)

la entitatea supravegheată nu rămân depozite de la public după ce retragerea a devenit efectivă;

(c)

retragerea este legată de o reorganizare în cadrul unui grup.

(2)   Evaluarea retragerii autorizațiilor se desfășoară în conformitate cu articolul 18 din Directiva 2013/36/UE, astfel cum a fost transpus în dreptul intern, ținând seama și de orice ghiduri BCE aplicabile sau acte similare emise de BCE.

Articolul 6

Criteriile de adoptare a deciziilor delegate privind procedura de „pașaport”

(1)   Deciziile privind procedura de „pașaport” în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17) privind înființarea unei sucursale de către o entitate supravegheată semnificativă pot fi adoptate printr-o decizie delegată dacă activele totale ale sucursalei estimate în programul de activitate nu depășesc 10 % din activele totale ale entității supravegheate semnificative.

(2)   Deciziile privind procedura de „pașaport” în conformitate cu legislația națională de transpunere a articolului 34 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2013/36/UE care acordă consimțământul cu privire la declarația unei întreprinderi-mamă sau a întreprinderilor-mamă de a garanta în solidar angajamentele asumate de instituția financiară filială a acestora pot fi adoptate printr-o decizie delegată dacă datoria anticipată a întreprinderii-mamă în temeiul garanției, conform planului de afaceri al activităților desfășurate în temeiul deciziei privind procedura de „pașaport”, nu depășește 10 % din activele totale ale întreprinderii-mamă la nivel individual.

(3)   Evaluarea cererilor de decizii privind procedura de „pașaport” în conformitate cu articolul 11 și articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17) se desfășoară în conformitate cu dispozițiile relevante ale legislației naționale de transpunere a articolului 35 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE, luând, de asemenea, în considerare orice ghiduri BCE aplicabile sau acte similare emise de BCE.

(4)   Evaluarea cererilor de decizii privind procedura de „pașaport” în conformitate cu legislația națională de transpunere a articolului 34 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2013/36/UE se desfășoară în conformitate cu dispozițiile relevante ale legislației naționale de transpunere a articolelor 34, 35 și 39 din Directiva 2013/36/UE, luând, de asemenea, în considerare orice ghiduri BCE aplicabile sau acte similare emise de BCE.

Articolul 7

Dispoziție tranzitorie

Prezenta decizie nu se aplică în cazurile în care un proiect de propunere de decizie privind participațiile calificate sau privind retragerea a fost transmis BCE de autoritatea națională competentă sau în cazul în care notificarea referitoare la intenția entității supravegheate semnificative de a înființa o sucursală sau de a garanta angajamentele asumate de instituția financiară filială a acesteia a fost transmisă BCE de autoritatea națională competentă înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 23 iulie 2019.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141, 1.6.2017, p. 14.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).

(4)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(5)  Hotărârea Curții de Justiție din 23 septembrie 1986, AKZO Chemie/Comisia, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punctul 37, și Hotărârea Curții de Justiție din 26 mai 2005, Carmine Salvatore Tralli/BCE, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punctul 59.

(6)  Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (JO L 80, 18.3.2004, p. 33).

(7)  Decizia BCE/2014/16 din 14 aprilie 2014 privind instituirea unui comitet administrativ de control și normele de funcționare ale acestuia (JO L 175, 14.6.2014, p. 47).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(9)  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

(10)  Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, Ghid comun privind evaluarea prudențială a achizițiilor și majorarea participațiilor calificate în sectorul financiar, JC/GL/2016/01.