28.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 224/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1376 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 23 юли 2019 година

за делегиране на правомощието за приемане на решения за паспортизация, придобиване на квалифицирани дялови участия и отнемане на лицензи на кредитни институции (ЕЦБ/2019/23)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 4, параграф 1, букви а), б), в) и г), член 4, параграф 3, член 6, параграф 4, член 14, параграфи 3 и 5, член 15, параграф 3 и член 17, параграф 1 от него,

като взе предвид Решение (ЕС) 2017/933 на Европейската централна банка от 16 ноември 2016 г. относно общата рамка за делегиране на правомощия за вземане на решения по отношение на правните инструменти във връзка с надзорните задачи (ЕЦБ/2016/40) (2), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

На основание член 6 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 Европейската централна банка (ЕЦБ) изпълнява изключителната задача да упражнява надзор върху кредитните институции с цел да осигури последователното прилагане на надзорните стандарти, да насърчава финансовата стабилност и да осигури равнопоставеност.

(2)

Съгласно член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1024/2013 ЕЦБ е единственият орган, компетентен да отнема лицензите на кредитни институции, установени в участващите държави членки.

(3)

Съгласно член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1024/2013 ЕЦБ е единственият орган, компетентен да оценява уведомленията за придобиването и освобождаването от квалифицирани дялови участия в кредитни институции, освен в случай на оздравяване на банка.

(4)

Съгласно член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1024/2013 ЕЦБ е единственият орган, компетентен да изпълнява за целите на пруденциалния надзор задачите, за които компетентният орган на държавата членка по произход има правомощия съгласно приложимото право на Съюза за значими кредитни институции, установени в участваща държава членка, които желаят да открият клон или да предоставят трансгранични услуги в неучастваща държава членка. В допълнение съгласно член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и съгласно член 11, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/17) (3) всяко значимо поднадзорно лице, което желае да установи клон на територията на друга участваща държава членка, трябва да уведоми за намерението си националния компетентен орган на участващата държава членка, в която се намира главното управление на значимото поднадзорно лице. Съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 468/2014 в случай че ЕЦБ не вземе решение за противното в рамките на два месеца от получаване на уведомлението, клонът може да бъде установен и да започне дейността си.

(5)

Съгласно член 4, параграф 1, букви б) и г) от Регламент (ЕС) № 1024/2013 във връзка с член 34, параграф 1, буква г) от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) ЕЦБ е единственият орган, компетентен да изпълнява задачата, за която компетентният орган на държавата членка по произход има правомощия съгласно приложимото право на Съюза, по предоставяне на съгласие на (значима) кредитна институция, която е декларирала своето намерение солидарно и поотделно да гарантира изпълнението на задълженията, поети от нейната дъщерна финансова институция, която възнамерява да осъществява дейностите, изброени в приложение I към Директива 2013/36/ЕС в участваща държава членка или в друга държава членка чрез установяване на клон или чрез предоставяне на услуги.

(6)

В качеството си на компетентен орган ЕЦБ всяка година трябва да приема значителен брой решения за паспортизация, придобиване на квалифицирани дялови участия и отнемане на лицензи на кредитни институции. С цел да се улесни процесът за вземане на решения, е необходимо решение за делегиране по отношение на приемането на тези решения, които ЕЦБ трябва да приема редовно и които изискват само ограничено право на преценка. Съдът на Европейския съюз е приел, че делегирането на власт е необходимо, за да може институцията, която трябва да приема значителен брой решения, да изпълнява задачите си. В същия дух Съдът признава необходимостта от създаването на условия, които позволяват на органите за вземане на решения да изпълняват функциите си, за принцип, присъщ на всички институционални системи (5).

(7)

Делегирането на правомощия за вземане на решения следва да бъде ограничено и пропорционално, а обхватът му — ясно определен.

(8)

В Решение (ЕС) 2017/933 (ЕЦБ/2016/40) са уредени процедурата за приемане на решения за делегиране в областта на надзора и лицата, на които могат да бъдат делегирани правомощия за вземане на решения. Решение (ЕС) 2017/933 (ЕЦБ/2016/40) не засяга упражняваните от ЕЦБ надзорни задачи и компетентността на Надзорния съвет да предлага на Управителния съвет цялостни проекти на решения.

(9)

Ако посочените в настоящото решение критерии за приемане на делегирани решения не са изпълнени, решенията следва да бъдат приемани съгласно процедурата при липса на възражения, посочена в член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и допълнително конкретизирана в член 13ж от Решение ЕЦБ/2004/2 (6). Освен това процедурата при липса на възражения следва да се използва и ако ръководителите на работни звена имат опасения относно изпълнението на критериите за оценка поради сложността на оценката.

(10)

Надзорните решения на ЕЦБ могат да бъдат предмет на административен преглед по член 24 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и съобразно предвиденото в Решение ЕЦБ/2014/16 (7). В случай на административен преглед Надзорният съвет следва да вземе предвид становището на Административния съвет за преглед и представя на Управителния съвет нов проект на решение за приемане съгласно процедурата при липса на възражения,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„решение за паспортизация“ е решение на ЕЦБ относно установяване на клон от значимо поднадзорно лице в участваща държава членка или в друга държава членка въз основа на националното право за транспониране на член 35, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС във връзка с член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и членове 11 и 17 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

За целите на настоящото решение, решение за паспортизация също така включва решение на ЕЦБ в съответствие с националното право за транспониране на член 34, параграф 1, буква г) от Директива 2013/36/ЕС, с което се предоставя съгласие за декларацията на предприятието майка или предприятията майки солидарно и поотделно да гарантират изпълнението на задълженията, поети от тяхната дъщерна финансова институция, която възнамерява да осъществява дейностите, изброени в приложение I към Директива 2013/36/ЕС в участваща държава членка или в друга държава членка чрез установяване на клон или чрез предоставяне на услуги;

2)

„клон“ е клон съгласно определението по член 4, параграф 1, точка 17 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (8);

3)

„решение за квалифицирано дялово участие“ е решение на ЕЦБ относно придобиването на квалифицирано дялово участие в поднадзорно лице (обекта на придобиване) съгласно националното право за транспониране на член 22 от Директива 2013/36/ЕС във връзка с член 15 от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

4)

„кредитна институция“ е кредитна институция съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

5)

„решение за отнемане“ е решение на ЕЦБ относно отнемането на лиценза на кредитна институция въз основа на националното право за транспониране на член 18 от Директива 2013/36/ЕС във връзка с член 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

6)

„решение за делегиране“ и „делегирано решение“ имат същото значение, както в член 3, съответно точки 2 и 4 от Решение (ЕС) 2017/933 (ЕЦБ/2016/40);

7)

„ръководители на работни звена“ са ръководители на работни звена в ЕЦБ, на които е делегирано правомощието да приемат решения за паспортизация, квалифицирано дялово участие и отнемане;

8)

„процедура при липса на възражения“ е процедурата, посочена в член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и допълнително конкретизирана в член 13ж от Решение ЕЦБ/2004/2;

9)

„отрицателно решение“ е решение, с което не се предоставя изцяло или отчасти лицензът, поискан от заявителя, включително отрицателни решения по член 34, параграф 1, буква г) и член 35, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС. Решение с допълнителни разпоредби, като например условия или задължения, се счита за отрицателно решение, освен ако допълнителните разпоредби: а) осигуряват, че заявителят изпълнява съответните правни изисквания, които са посочени в член 4, параграф 2 и член 5, параграф 2 и член 6, параграфи 3 и 4 и които са договорени писмено, или б) само потвърждават едно или повече от съществуващите изисквания, на които заявителят трябва да отговаря съгласно разпоредбите, посочени в член 4, параграф 2 и член 5, параграф 2 и член 6, параграфи 3 и 4, или изискват информация относно изпълнението на едно или повече от тези изисквания;

10)

„значимо поднадзорно лице“ е значимо поднадзорно лице съгласно определението в член 2, точка 16 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17);

11)

„поднадзорно лице“ е поднадзорно лице съгласно определението в член 2, точка 20 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17);

12)

„група“ е група от предприятия, която се състои от предприятие майка и дъщерните му предприятия или предприятия, свързани помежду си по смисъла на член 22 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (9), включително подгрупи от тях;

13)

„национален компетентен орган“ е национален компетентен орган съгласно определението в член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

14)

„ръководство на ЕЦБ“ е документ, приет от Управителния съвет по предложение на Надзорния съвет, който е публикуван на страницата на ЕЦБ и който предоставя насоки във връзка с начина, по който ЕЦБ разбира правните изисквания.

Член 2

Предмет и приложно поле

1.   С настоящото решение се определят критериите, съгласно които на ръководителите на работни звена в ЕЦБ се делегират правомощия за вземане на решения във връзка с приемането на решения за паспортизация, квалифицирано дялово участие и отнемане.

2.   Делегирането на правомощия за вземане на решения не засяга надзорната оценка, която ще се извърши за целите на вземането на решения за паспортизация, квалифицирано дялово участие и отнемане.

Член 3

Делегиране на решения за паспортизация, квалифицирано дялово участие и отнемане

1.   В съответствие с член 4 от Решение (ЕС) 2017/933 (ЕЦБ/2016/40) Управителният съвет делегира на ръководителите на работни звена в ЕЦБ, определени от Изпълнителния съвет в съответствие с член 5 от това решение, правомощието да приемат решения за паспортизация, квалифицирано дялово участие и отнемане.

2.   Решенията за паспортизация, квалифицирано дялово участие и отнемане се приемат посредством делегирано решение, ако са изпълнени съответните критерии за приемане на делегирани решения, установени в членове 4, 5 и 6.

3.   Решенията за паспортизация, квалифицирано дялово участие и отнемане не се приемат посредством делегирано решение, ако сложността на оценката изисква да бъдат приети съгласно процедурата при липса на възражения.

4.   Делегирането на правомощия за вземане на решения се прилага при приемането на надзорни решения и при одобрението на положителните оценки от ЕЦБ в случаите, в които не се изисква надзорно решение.

5.   Не се допуска приемането на отрицателни решения за паспортизация, квалифицирано дялово участие и отнемане посредством делегирани решения.

6.   В случаите, в които не се допуска решение за паспортизация, квалифицирано дялово участие или отнемане да бъде прието посредством делегирано решение, то се приема в съответствие с процедурата при липса на възражения.

Член 4

Критерии за приемане на делегирани решения за квалифицирано дялово участие

1.   Решения за квалифицирано дялово участие се приемат посредством делегирано решение, ако е изпълнен някой от следните критерии:

а)

придобиването на квалифицирано дялово участие е резултат от добавянето или премахването на междинен слой в структурата на групата на придобиващия;

б)

придобиването на квалифицирано дялово участие е резултат от преминаване на собствеността върху обекта на придобиване от едно холдингово дружество на друго холдингово дружество в рамките на същата група;

в)

придобиването на квалифицирано дялово участие е резултат от увеличаването на съществуващо квалифицирано дялово участие, освен ако са настъпили съществени промени след последната оценка, които засягат поне един от критериите за оценка или приобретателят придобива контрол върху обекта на придобиване.

2.   Оценката на придобиване на квалифицирани дялови участия се извършва в съответствие с член 23 от Директива 2013/36/ЕС, така както е транспониран в националното право, като също се вземат предвид и приложимите ръководства на ЕЦБ или други подобни актове, които може да са приети от ЕЦБ, както и насоките на европейските надзорни органи (10).

Член 5

Критерии за приемане на делегирани решения за отнемане

1.   Решения за отнемане могат да се приемат посредством делегирани решения, ако са изпълнени всички от следните критерии:

а)

решението е изготвено по искане на поднадзорното лице или поради сливане, което води до прекратяване на съществуването на поднадзорното лице;

б)

след влизането в сила на отнемането в поднадзорното лице не остават депозити от обществеността;

в)

отнемането е свързано с преобразуване в рамките на групата.

2.   Оценката на отнемането на лицензи се извършва в съответствие член 18 от Директива 2013/36/ЕС, така както е транспониран в националното право, като също се вземат предвид приложимите ръководства на ЕЦБ или други подобни актове, които може да са приети от ЕЦБ.

Член 6

Критерии за приемане на делегирани решения за паспортизация

1.   Решенията за паспортизация съгласно член 11 и член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17) относно създаването на клон от значимо поднадзорно лице могат да се приемат посредством делегирани решения, ако общите активи на клона съгласно прогнозата в програмата за дейността не надхвърлят 10 % от общите активи на значимото поднадзорно лице.

2.   Решенията за паспортизация съгласно националното право за транспониране на член 34, параграф 1, буква г) от Директива 2013/36/ЕС, с които се предоставя съгласие за декларацията на предприятието майка или на предприятията майки за солидарно и поотделно гарантиране на изпълнението на задълженията, поети от тяхната дъщерна финансова институция, могат да се приемат посредством делегирани решения, ако прогнозната отговорност на предприятието майка по гаранцията съгласно бизнес плана на дейностите, извършвани съгласно решението за паспортизация, не надхвърля 10 % от общите активи на предприятието майка на индивидуално равнище.

3.   Оценката на искания за решения за паспортизация съгласно член 11 и член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17) се извършва в съответствие с приложимите разпоредби на националното право за транспониране на член 35, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС, като също така се вземат предвид приложимите ръководства на ЕЦБ или други подобни актове, които може да са приети от ЕЦБ.

4.   Оценката на искания за решения за паспортизация съгласно националното право за транспониране на член 34, параграф 1, буква г) от Директива 2013/36/ЕС се извършва в съответствие с приложимите разпоредби на националното право за транспониране на членове 34, 35 и 39 от Директива 2013/36/ЕС, като също така се вземат предвид приложимите ръководства на ЕЦБ или други подобни актове, които може да са приети от ЕЦБ.

Член 7

Преходна разпоредба

Настоящото решение не се прилага в случаи, в които е предоставен проект на решение за квалифицирано дялово участие или за отнемане от националния компетентен орган на ЕЦБ или в които е представено уведомление относно намерението на значимото поднадзорно лице да установи клон или да гарантира изпълнението на задълженията, поети от тяхната дъщерна финансова институция, от националния компетентен орган на ЕЦБ преди влизането в сила на настоящото решение.

Член 8

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 23 юли 2019 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  ОВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 14.

(3)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).

(4)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО(ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(5)  Решение на Съда от 23 септември 1986 г., AKZO Chemie/Комисия, C-5/85, ECLI:EU:C:1986:328, т. 37 и от 26 май 2005 г., Carmine Salvatore Tralli/Европейска централна банка, C-301/02 P, ECLI: EU:C:2005:306, т. 59.

(6)  Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33).

(7)  Решение ЕЦБ/2014/16 от 14 април 2014 г. относно създаването на Административен съвет за преглед и установяването на оперативните му правила (ОВ L 175, 14.6.2014 г., стр. 47).

(8)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(9)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвет (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

(10)  Европейски банков орган, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски орган за ценни книжа и пазари. Съвместни насоки за пруденциална оценка на придобивания и увеличения на квалифицирани участия във финансовия сектор, JC/GL/2016/01.