EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0023

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/1376 af 23. juli 2019 om delegation af beføjelsen til at vedtage afgørelser om pasordningen, erhvervelse af kvalificerede andele og inddragelse af kreditinstitutters tilladelser (ECB/2019/23)

OJ L 224, 28.8.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1376/oj

28.8.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 224/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/1376

af 23. juli 2019

om delegation af beføjelsen til at vedtage afgørelser om pasordningen, erhvervelse af kvalificerede andele og inddragelse af kreditinstitutters tilladelser (ECB/2019/23)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 4, stk. 1, litra a), b), c) og d), artikel 4, stk. 3, artikel 6, stk. 4, artikel 14, stk. 3 og 5, artikel 15, stk. 3, og artikel 17, stk. 1,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/933 af 16. november 2016 om de generelle rammer for delegation af beslutningstagende beføjelser for retlige instrumenter i forbindelse med tilsynsopgaver (ECB/2016/40) (2), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Inden for rammerne af artikel 6 i forordning (EU) nr. 1024/2013 varetager Den Europæiske Centralbank (ECB) opgaven med at føre tilsyn med kreditinstitutter, som ECB har enekompetence til, med det formål at sikre konsekvent anvendelse af høje tilsynsstandarder, fremme finansiel stabilitet og sikre lige konkurrencevilkår.

(2)

I henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1024/2013 har ECB enekompetence til at inddrage tilladelser for kreditinstitutter, der er etableret i de deltagende medlemsstater.

(3)

I henhold til artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1024/2013 har ECB enekompetence til at vurdere underretninger om erhvervelser og afhændelser af kvalificerede andele i kreditinstitutter, bortset fra når det drejer sig om en bankafvikling.

(4)

I henhold til artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1024/2013 har ECB enekompetence til med henblik på tilsyn at udføre de opgaver, som den kompetente myndighed i hjemmedlemsstaten har i henhold til den relevante EU-ret for signifikante kreditinstitutter, der er etableret i en deltagende medlemsstat, og som ønsker at oprette en filial eller at levere tjenesteydelser på tværs af grænserne i en ikkedeltagende medlemsstat. Derudover skal en enhed under tilsyn, som ønsker at oprette en filial på en anden deltagende medlemsstats område i henhold til artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2013 og i henhold til artikel 11, stk. 1 og 3, i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (3), underrette den kompetente nationale myndighed i den deltagende medlemsstat, hvor den signifikante enhed under tilsyn har sit hovedkontor, om sin hensigt. I henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) kan filialen, hvis ECB ikke har truffet beslutning om det modsatte senest to måneder efter modtagelse af meddelelsen, etableres og påbegynde sin virksomhed.

(5)

I henhold til artikel 4, stk. 1, litra b) og d) i forordning (EU) nr. 1024/2013 sammenholdt med artikel 34, stk. 1, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (4), har Den Europæiske Centralbank enekompetence til at udføre den opgave, som den kompetente myndighed i hjemlandet har i henhold til den relevante EU-lovgivning, med at give samtykke til et (signifikant) kreditinstitut, der har afgivet erklæring om, at de har stillet selvskyldnergaranti for de tilsagn, som dets datterselskab, der har til hensigt at udføre de aktiviteter, der fremgår af bilag I til direktiv 2013/36/EU i en deltagende medlemsstat eller i en anden medlemsstat, enten ved at etablere en filial eller at levere tjenesteydelser, har afgivet.

(6)

ECB skal som den kompetente myndighed vedtage et væsentligt antal afgørelser om pasordningen, erhvervelse af kvalificerede andele og inddragelse af kreditinstitutters tilladelser hvert år. Med henblik på at lette beslutningstagningsprocessen er en delegeret afgørelse nødvendig for at kunne vedtage sådanne afgørelser, som ECB regelmæssigt skal træffe, og som kun indebærer et begrænset skøn. Den Europæiske Unions Domstol har fastslået, at delegation af kompetence er nødvendig for at gøre det muligt for en institution, som skal træffe et betydeligt antal afgørelser, at udføre sine opgaver. Ligeledes har den anerkendt behovet for at sikre, at de besluttende organer kan udføre deres opgaver, hvilket er i overensstemmelse med det princip, der gælder for enhver institutionel ordning (5).

(7)

Delegationen af beslutningstagende beføjelser skal være begrænset og forholdsmæssig, og anvendelsesområdet for delegationen skal være klart defineret.

(8)

Afgørelse (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) specificerer den procedure, der skal følges ved vedtagelse af delegerede afgørelser vedrørende tilsyn, samt hvilke personer de beslutningstagende beføjelser kan delegeres til. Den afgørelse berører hverken ECB's udførelse af sine tilsynsmæssige opgaver eller Tilsynsrådets kompetence til at forelægge færdige udkast til afgørelse for Styrelsesrådet.

(9)

Hvor kriterierne for vedtagelse af en delegeret afgørelse, som fastsat i denne afgørelse, ikke er opfyldt, vedtages afgørelser i overensstemmelse med proceduren om ikke-indsigelse som fastsat i artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1024/2013 og yderligere specificeret i artikel 13g i Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2004/2 (6). Derudover anvendes proceduren om ikke-indsigelse også, hvis lederne af arbejdsenhederne er i tvivl, om vurderingskriterierne for afgørelser er opfyldt som følge af vurderingens kompleksitet.

(10)

ECB's tilsynsmæssige afgørelser kan underkastes en administrativ revision i henhold til artikel 24 i forordning (EU) nr. 1024/2013 og som yderligere specificeret i Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2014/16 (7). I tilfælde af en sådan administrativ revision skal Tilsynsrådet tage hensyn til Det Administrative Klagenævns udtalelse og forelægge et nyt udkast til afgørelse for Styrelsesrådet til vedtagelse i forbindelse med proceduren om ikke-indsigelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »afgørelse om pasordningen« (passporting decision): en afgørelse truffet af ECB om etableringen af en filial af en signifikant enhed under tilsyn i en deltagende medlemsstat eller i en anden medlemsstat på grundlag af national lovgivning, der gennemfører artikel 35, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU, sammenholdt med artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2013 og artikel 11 og 17 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

I denne afgørelse omfatter en afgørelse om pasordningen også en afgørelse truffet af ECB i overensstemmelse med national lovgivning, der gennemfører artikel 34, stk. 1, litra d), i direktiv 2013/36/EU, som giver samtykke til et moderselskabs eller moderselskabers erklæring om, at de har stillet selvskyldnergaranti for de tilsagn, som deres datterselskab, der har til hensigt at udføre de aktiviteter, der fremgår af bilag I til direktiv 2013/36/EU i en deltagende medlemsstat eller i en anden medlemsstat, enten ved at etablere en filial eller at levere tjenesteydelser, har afgivet

2)   »filial« (branch): en filial som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 17), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (8).

3)   »afgørelse om kvalificerede andele« (qualifying holding decision): en afgørelse truffet af ECB om erhvervelsen af kvalificerede andele i en enhed under tilsyn (målenhed) i henhold til national lovgivning, der gennemfører artikel 22 i direktiv 2013/36/EU sammenholdt med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1024/2013

4)   »kreditinstitut« (credit institution): et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013

5)   »afgørelse om inddragelse« (withdrawal decision): en afgørelse truffet af ECB om inddragelsen af tilladelsen som kreditinstitut på grundlag af national lovgivning, der gennemfører artikel 18 i direktiv 2013/36/EU sammenholdt med artikel 14, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1024/2013

6)   »delegationsafgørelse« og »delegeret afgørelse« (delegation decision and delegated decision): har samme betydning som henholdsvis nr. 2) og 4) i artikel 3 i afgørelse (EU) 2017/933 (ECB/2016/40)

7)   »ledere af arbejdsenheder« (heads of work units): lederne af de arbejdsenheder i ECB, til hvilke beføjelserne til at vedtage afgørelser om pasordningen, kvalificerede andele og inddragelser er delegeret

8)   »proceduren om ikke-indsigelse« (non-objection procedure): proceduren, som er fastsat i artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1024/2013 og yderligere specificeret i artikel 13g i afgørelse ECB/2004/2

9)   »negativ afgørelse« (negative decision): en afgørelse, der ikke eller ikke fuldt ud giver tilladelse som anmodet om af ansøgeren, herunder negative afgørelser i henhold til artikel 34, stk. 1, litra d), og artikel 35, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU. En afgørelse med tilknyttede bestemmelser som betingelser eller forpligtelser anses som en negativ afgørelse, med mindre sådanne tilknyttede bestemmelser: a) sikrer, at ansøgeren opfylder de relevante retlige krav, som henført til i artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 3 og 4, og er blevet aftalt skriftligt, eller b) udelukkende gengiver en eller flere af de eksisterende krav, som ansøgeren skal opfylde i henhold til bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 3 og 4, eller kræver oplysninger om opfyldelsen af en eller flere af disse krav.

10)   »signifikant enhed under tilsyn« (significant supervised entity): en signifikant enhed under tilsyn som defineret i artikel 2, nr. 16), i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17)

11)   »enhed under tilsyn« (supervised entity): en enhed under tilsyn som defineret i artikel 2, nr. 20), i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17)

12)   »koncern« (group): en gruppe af virksomheder, som består af et moderselskab og dets datterselskaber, eller af virksomheder, hvorimellem der består en forbindelse som omhandlet i artikel 22 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (9), herunder eventuelle undergrupper.

13)   »kompetent national myndighed« (national competent authority): en kompetent national myndighed, som defineret i artikel 2, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1024/2013.

14)   »ECB-vejledning« (ECB guide): et dokument, der er vedtaget af Styrelsesrådet efter forslag fra Tilsynsrådet, som offentliggøres på ECB's websted, og som vejleder om, hvorledes ECB forstår de retlige krav.

Artikel 2

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne afgørelse specificerer kriterierne for delegation af beslutningstagende beføjelser til lederne af arbejdsenhederne i ECB til at træffe afgørelser om pasordningen, kvalificerede andele og inddragelse.

2.   Delegationen af beslutningstagende beføjelser berører ikke den tilsynsmæssige vurdering, som skal foretages med henblik på at træffe afgørelser om pasordningen, kvalificerede andele og inddragelse.

Artikel 3

Delegation af afgørelser om pasordningen, kvalificerede andele og inddragelse

1.   I overensstemmelse med artikel 4 i afgørelse (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) delegerer Styrelsesrådet herved en beføjelse til lederne af arbejdsenhederne i ECB, som er udpeget af Direktionen i overensstemmelse med artikel 5 i den afgørelse, til at træffe afgørelser om pasordningen, kvalificerede andele og inddragelse.

2.   Afgørelser om pasordningen, kvalificerede andele og inddragelse vedtages på grundlag af en delegeret afgørelse, hvis de relevante kriterier for vedtagelse af delegerede afgørelser i artikel 4, 5 og 6 er opfyldt.

3.   Afgørelser om pasordningen, kvalificerede andele og inddragelse vedtages ikke på grundlag af en delegeret afgørelse, hvis vurderingens kompleksitet påkræver, at de vedtages i henhold til ikke-indsigelsesproceduren.

4.   Enhver delegation af beslutningstagende beføjelser finder anvendelse på både vedtagelsen af tilsynsmæssige afgørelser og ECB's godkendelse af positive vurderinger, såfremt der ikke kræves en tilsynsmæssig afgørelse.

5.   Negative afgørelser om pasordningen, kvalificerede andele og inddragelse må ikke vedtages på grundlag af en delegeret afgørelse.

6.   Hvis en afgørelse om pasordningen, kvalificerede andele eller inddragelse ikke kan vedtages på grundlag af en delegeret afgørelse, vedtages den i overensstemmelse med proceduren om ikke-indsigelse.

Artikel 4

Kriterier for vedtagelse af afgørelser om kvalificerede andele

1.   Afgørelser om kvalificerede andele træffes på grundlag af en delegeret afgørelse, hvis nogen af de følgende kriterier er opfyldt:

a)

erhvervelsen af en kvalificeret andel er en følge af tilføjelsen eller fjernelsen af et mellemlag i erhververens koncernstruktur

b)

erhvervelsen af en kvalificeret andel er en følge af et skifte i ejerskabet i målenheden fra en holdingenhed til en anden holdingenhed inden for den samme koncern

c)

erhvervelsen af en kvalificeret andel er en følge af en forøgelse af en eksisterende kvalificeret andel, med mindre der er sket materielle ændringer siden den sidste vurdering, som påvirker mindst et af vurderingskriterierne, eller erhververen erhverver kontrol over målenheden.

2.   Vurderingen af erhvervelser af kvalificerede andele foretages i overensstemmelse med artikel 23 i direktiv 2013/36/EU, som gennemført i national lovgivning, under hensyntagen til eventuelle anvendelige ECB-vejledninger eller lignende retsakter, der kan udstedes af ECB, såvel som retningslinjer fra de europæiske tilsynsmyndigheder (10).

Artikel 5

Kriterier for vedtagelse af afgørelser om inddragelse

1.   Afgørelser om kvalificerede andele træffes på grundlag af en delegeret afgørelse, hvis alle de følgende kriterier er opfyldt:

a)

afgørelsen træffes på anmodning fra enheden under tilsyn eller på grund af en fusion, der medfører, at enheden under tilsyn ophører med at eksistere

b)

ingen indskud fra offentligheden forbliver ved enheden under tilsyn efter inddragelsen har fået virkning

c)

inddragelsen har forbindelse med en reorganisering inden for en koncern.

2.   Vurderingen af inddragelser af tilladelser foretages i overensstemmelse med artikel 18 i direktiv 2013/36/EU, som gennemført i national lovgivning, under hensyntagen til eventuelle anvendelige ECB-vejledninger eller lignende retsakter, der kan udstedes af ECB.

Artikel 6

Kriterier for vedtagelse af afgørelser om pasordningen

1.   Afgørelser om pasordningen i henhold til artikel 11 og artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) om en signifikant enhed under tilsyns oprettelse af en filial kan træffes på grundlag af en delegeret afgørelse, hvis filialens samlede aktiver som estimeret i driftsplanen ikke overstiger 10 % af den signifikante enhed under tilsyns samlede aktiver.

2.   Afgørelser om pasordningen i henhold til national lovgivning, der gennemfører artikel 34, stk. 1, litra d), i direktiv 2013/36/EU, der giver samtykke til et moderselskabs eller moderselskabers erklæring om, at de har stillet selvskyldnergaranti for de tilsagn, som deres datterselskab har påtaget sig, kan træffes på grundlag af en delegeret afgørelse, hvis moderselskabets forventede hæftelse i henhold til garantien i medfør af forretningsplanen for de udførte aktiviteter i henhold til afgørelsen om pasordningen ikke overstiger 10 % af moderselskabets samlede aktiver på individuelt niveau.

3.   Vurderingen af anmodninger om afgørelser om pasordningen i henhold til artikel 11 og artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) foretages i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i national lovgivning, der gennemfører artikel 35, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU, også under hensyn til eventuelle anvendelige ECB-vejledninger eller lignende retsakter, der kan udstedes af ECB.

4.   Vurderingen af anmodninger om afgørelser om pasordningen i henhold til den nationale lovgivning, der gennemfører artikel 34, stk. 1, litra d), i direktiv 2013/36/EU foretages i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i national lovgivning, der gennemfører artikel 34, 35 og 39 i direktiv 2013/36/EU. Sådanne vurderinger skal også tage hensyn til eventuelle anvendelige ECB-vejledninger eller lignende retsakter.

Artikel 7

Overgangsbestemmelse

Denne afgørelse finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor et udkast til en afgørelse om kvalificerede andele eller inddragelse blev indgivet til ECB af den kompetente nationale myndighed, eller hvor underretningen om den signifikante enhed under tilsyns hensigt om at oprette en filial eller at stille selvskyldnergaranti for de tilsagn, som deres datterselskab har påtaget sig, blev indgivet til den kompetente nationale myndighed før denne afgørelses ikrafttrædelse.

Artikel 8

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 23. juli 2019.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 141 af 1.6.2017, s. 14.

(3)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(5)  Domstolens dom af 23. september 1986, AKZO Chemie mod Kommissionen, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, præmis 37, og af 26. maj 2005, Carmine Salvatore Tralli mod ECB, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, præmis 59.

(6)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33).

(7)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2014/16 af 14. april 2014 om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette (EUT L 175 af 14.6.2014, s. 47).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).«

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

(10)  Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordningers og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndigheds fælles retningslinjer for tilsynsmæssig vurdering af erhvervelser og forøgelser af kvalificerede kapitalandele i den finansielle sektor (Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector), JC/GL/2016/01.


Top