EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0023

2019 m. liepos 23 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/1376 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl paso suteikimo, kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimo ir kredito įstaigų leidimų panaikinimo delegavimo (ECB/2019/23)

OL L 224, 2019 8 28, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1376/oj

28.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 224/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/1376

2019 m. liepos 23 d.

dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl paso suteikimo, kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimo ir kredito įstaigų leidimų panaikinimo delegavimo (ECB/2019/23)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalies a, b, c ir d punktus ir 4 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 3 dalį, 14 straipsnio 5 dalį, 15 straipsnio 3 dalį ir 17 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2016 m. lapkričio 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ES) 2017/933 dėl bendrosios įgaliojimų priimti sprendimus dėl teisinių priemonių, susijusių su priežiūros uždaviniais, delegavimo sistemos (ECB/2016/40) (2), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnį Europos Centrinis Bankas (ECB) vykdo išimtinį uždavinį – kredito įstaigų priežiūrą, kuria siekiama užtikrinti nuoseklų priežiūros standartų taikymą, stiprinti finansinį stabilumą ir užtikrinti vienodas sąlygas;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 dalies a punktu, ECB turi išimtinę kompetenciją panaikinti dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtoms kredito įstaigoms išduotus leidimus;

(3)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 dalies c punktu, ECB turi išimtinę kompetenciją vertinti pranešimus apie kredito įstaigų kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimą ir perleidimą, išskyrus bankų pertvarkymo atveju;

(4)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 dalies b punktu, ECB rizikos ribojimo principais pagrįstos priežiūros tikslais turi išimtinę kompetenciją vykdyti uždavinius, kuriuos pagal atitinkamą Sąjungos teisę turi buveinės valstybės narės kompetentinga institucija dėl dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtų svarbių kredito įstaigų, kurios nori įsteigti filialą arba teikti tarpvalstybines paslaugas nedalyvaujančioje valstybėje narėje. Be to, pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 17 straipsnio 1 dalį ir Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (3) 11 straipsnio 1 ir 3 dalis kiekvienas svarbus prižiūrimas subjektas, norintis įsteigti filialą kitos dalyvaujančios valstybės narės teritorijoje, apie savo ketinimą privalo pranešti dalyvaujančios valstybės narės, kurioje yra svarbaus prižiūrimo subjekto pagrindinė buveinė, nacionalinei kompetentingai institucijai. Pagal Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 11 straipsnio 3 dalį, jeigu per du mėnesius nuo tokio pranešimo gavimo ECB nepriima priešingo sprendimo, filialas gali būti įsteigtas ir pradėti savo veiklą;

(5)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 dalies b ir d punktais kartu su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (4) 34 straipsnio 1 dalies d punktu, ECB turi išimtinę kompetenciją vykdyti uždavinį, kurį pagal atitinkamą Sąjungos teisę turi buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, išreiškiant pritarimą (svarbiai) kredito įstaigai, pareiškusiai apie savo ketinimą solidariai garantuoti savo patronuojamosios finansų įstaigos, kuri ketina užsiimti Direktyvos 2013/36/ES I priede išvardytų rūšių veikla dalyvaujančioje valstybėje narėje ar kitoje valstybėje narėje steigdama filialus arba teikdama paslaugas, prisiimtus įsipareigojimus;

(6)

ECB, kaip kompetentinga institucija, kiekvienais metais privalo priimti daug sprendimų dėl paso suteikimo (angl. passporting), kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimo ir kredito įstaigų leidimų panaikinimo. Siekiant palengvinti sprendimų priėmimo procesą, reikalingas delegavimo sprendimas, pagal kurį būtų priimami tokie sprendimai, kuriuos ECB turi priimti reguliariai ir tik ribotai veikdamas savo nuožiūra. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra pripažinęs, kad įgaliojimų delegavimas yra reikalingas tam, kad, institucija, turinti priimti daug sprendimų, galėtų vykdyti savo pareigas. Taip pat šis teismas yra pripažinęs, kad būtinybė užtikrinti, kad sprendimus priimantys organai galėtų veikti, yra visoms institucinėms sistemoms būdingas principas (5);

(7)

įgaliojimų priimti sprendimus delegavimas turėtų būti ribotas ir proporcingas, o delegavimo apimtis turėtų būti aiškiai apibrėžta;

(8)

Sprendime (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) nustatoma procedūra, kurios reikia laikytis priimant delegavimo sprendimus priežiūros srityje, ir nurodomi asmenys, kuriems galima deleguoti įgaliojimus priimti sprendimus. Tas sprendimas neturi įtakos ECB priežiūros uždavinių vykdymui ir nedaro poveikio Priežiūros valdybos įgaliojimams siūlyti užbaigtus sprendimų projektus Valdančiajai tarybai;

(9)

jei šiame sprendime nustatyti deleguotųjų sprendimų priėmimo kriterijai nėra įvykdyti, sprendimai turėtų būti priimami pagal neprieštaravimo procedūrą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 8 dalyje ir sukonkretintą Sprendimo ECB/2004/2 (6) 13g straipsnyje. Be to, neprieštaravimo procedūra taip pat turėtų būti taikoma, jei struktūrinių vienetų vadovams kyla abejonių dėl to, ar tenkinami vertinimo kriterijai, dėl tos priežasties, kad reikia atlikti sudėtingą vertinimą;

(10)

ECB priežiūros sprendimams gali būti taikoma vidaus administracinė peržiūra vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 24 straipsniu, kaip sukonkretinta Sprendime ECB/2014/16 (7). Atlikdama tokią administracinę peržiūrą, Priežiūros valdyba turėtų atsižvelgti į Administracinės peržiūros valdybos nuomonę ir pateikti Valdančiajai tarybai priimti naują sprendimo projektą pagal neprieštaravimo procedūrą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamos šios apibrėžtys:

1)

sprendimas dėl paso suteikimo (angl. passporting decision) – ECB sprendimas dėl svarbaus prižiūrimo subjekto filialo steigimo dalyvaujančioje valstybėje narėje arba kitoje valstybėje narėje, remiantis Direktyvos 2013/36/ES 35 straipsnio 3 dalį perkeliančiais nacionalinės teisės aktais kartu su Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 17 straipsnio 1 dalimi ir Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 11 ir 17 straipsniais.

Taikant šį sprendimą, sprendimas dėl paso suteikimo taip pat apima ECB sprendimą pagal Direktyvos 2013/36/ES 34 straipsnio 1 dalies d punktą perkeliančius nacionalinės teisės aktus, kuriuo išreiškiamas pritarimas patronuojančiosios įmonės ar įmonių pareiškimui solidariai garantuoti jų patronuojamosios finansų įstaigos, kuri ketina užsiimti Direktyvos 2013/36/ES I priede išvardytų rūšių veikla dalyvaujančioje valstybėje narėje ar kitoje valstybėje narėje steigdama filialą arba teikdama paslaugas, prisiimtus įsipareigojimus;

2)

filialas – filialas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (8) 4 straipsnio 1 dalies 17 punkte;

3)

sprendimas dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies – ECB sprendimas dėl prižiūrimo subjekto (įsigyjamo subjekto) kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimo remiantis Direktyvos 2013/36/ES 22 straipsnį perkeliančiais nacionalinės teisės aktais kartu su Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 15 straipsniu;

4)

kredito įstaiga – kredito įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

5)

sprendimas dėl leidimo panaikinimo – ECB sprendimas dėl kredito įstaigos leidimo panaikinimo remiantis Direktyvos 2013/36/ES 18 straipsnį perkeliančiais nacionalinės teisės aktais kartu su Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 14 straipsnio 5 dalimi;

6)

delegavimo sprendimas ir deleguotasis sprendimas turi tokią pačią reikšmę, kaip atitinkamai Sprendimo (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) 3 straipsnio 2 ir 4 punktuose;

7)

struktūrinių vienetų vadovai – ECB struktūrinių vienetų vadovai, kuriems deleguoti įgaliojimai priimti sprendimus dėl paso suteikimo, kvalifikuotosios akcijų paketo dalies ir leidimo panaikinimo;

8)

neprieštaravimo procedūra – nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 8 dalyje ir sukonkretinta Sprendimo ECB/2004/2 13g straipsnyje;

9)

neigiamas sprendimas – sprendimas, kuriuo leidimas neduodamas arba leidimas neduodamas visa apimtimi, kaip to prašė prašymo pateikėjas, įskaitant neigiamus sprendimus pagal Direktyvos 2013/36/ES 34 straipsnio 1 dalies d punktą ir 35 straipsnio 3 dalį. Sprendimas, kuriame yra papildomų nuostatų, kaip antai sąlygų ar įpareigojimų, laikomas neigiamu sprendimu, išskyrus atvejus, kai tokios papildomos nuostatos: a) užtikrina, kad prašymo pateikėjas vykdo atitinkamus teisinius reikalavimus, nurodytus 4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir dėl jų buvo susitarta raštu arba b) jos tiesiog pakartoja vieną ar daugiau esamų reikalavimų, kurių turi laikytis prašymo pateikėjas pagal atitinkamas 4 straipsnio 2 dalies, 5 straipsnio 2 dalies ir 6 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatas, arba reikalauja pateikti informaciją apie tai, kaip vykdomi vienas ar daugiau šių reikalavimų;

10)

svarbus prižiūrimas subjektas – svarbus prižiūrimas subjektas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 16 punkte;

11)

prižiūrimas subjektas – prižiūrimas subjektas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 20 punkte;

12)

grupė – bendrovių grupė, kurią sudaro patronuojančioji įmonė ir jos patronuojamosios įmonės, arba susijusios ryšiais įmonės, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES (9) 22 straipsnyje, įskaitant visus jos pogrupius;

13)

nacionalinė kompetentinga institucija – nacionalinė kompetentinga institucija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnio 2 punkte;

14)

ECB parengtas vadovas – Priežiūros valdybos siūlymu Valdančiosios tarybos priimtas ir ECB interneto svetainėje paskelbtas dokumentas, kuriame pateikiamos gairės apie tai, kaip ECB supranta teisinius reikalavimus.

2 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame sprendime nustatomi kriterijai, pagal kuriuos ECB struktūrinių padalinių vadovams deleguojami įgaliojimai priimti sprendimus dėl paso suteikimo, kvalifikuotosios akcijų paketo dalies ir leidimo panaikinimo.

2.   Įgaliojimų priimti sprendimus delegavimas nepažeidžia vertinimo, kurį priežiūros institucijos turi atlikti, kad būtų priimti sprendimai dėl paso suteikimo, kvalifikuotosios akcijų paketo dalies ir leidimo panaikinimo.

3 straipsnis

Sprendimų dėl paso suteikimo, kvalifikuotosios akcijų paketo dalies ir leidimo panaikinimo delegavimas

1.   Remiantis Sprendimo (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) 4 straipsniu, Valdančioji taryba deleguoja ECB struktūrinių vienetų vadovams, kuriuos paskyrė Vykdomoji valdyba pagal to sprendimo 5 straipsnį, įgaliojimus priimti sprendimus dėl paso suteikimo, kvalifikuotosios akcijų paketo dalies ir leidimo panaikinimo.

2.   Sprendimai dėl paso suteikimo, kvalifikuotosios akcijų paketo dalies ir leidimo panaikinimo priimami deleguotojo sprendimo forma, jeigu tenkinami atitinkami 4, 5 ir 6 straipsniuose įtvirtinti deleguotųjų sprendimų priėmimo kriterijai.

3.   Sprendimai dėl paso suteikimo, kvalifikuotosios akcijų paketo dalies ir leidimo panaikinimo nepriimami deleguotojo sprendimo forma, jeigu dėl vertinimo sudėtingumo jie turi būti priimami pagal neprieštaravimo procedūrą.

4.   Bet koks įgaliojimų priimti sprendimus delegavimas taikomas tiek priimant priežiūros sprendimus, tiek ECB tvirtinant teigiamus įvertinimus, kai nereikalaujama priimti priežiūros sprendimo.

5.   Neigiami sprendimai dėl paso suteikimo, kvalifikuotosios akcijų paketo dalies ir leidimo panaikinimo nepriimami deleguotojo sprendimo forma.

6.   Jei sprendimas dėl paso suteikimo, kvalifikuotosios akcijų paketo dalies ar leidimo panaikinimo negali būti priimamas deleguotojo sprendimo forma, jis priimamas pagal neprieštaravimo procedūrą.

4 straipsnis

Deleguotųjų sprendimų dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies priėmimo kriterijai

1.   Sprendimai dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies priimami deleguotojo sprendimo forma, jeigu tenkinamas bent vienas iš šių kriterijų:

a)

kvalifikuotoji akcijų paketo dalis įsigyjama, įgijėjo grupės struktūroje pridėjus arba pašalinus tarpinį lygmenį;

b)

kvalifikuotoji akcijų paketo dalis įsigyjama, pasikeitus įsigyjamo subjekto nuosavybei tarp vieno kontroliuojančiojo subjekto ir kito kontroliuojančiojo subjekto toje pačioje grupėje;

c)

kvalifikuotoji akcijų paketo dalis įsigyjama, padidėjus esamai kvalifikuotajai akcijų paketo daliai, nebent buvo esminių pakeitimų po paskutinio vertinimo, kurie daro poveikį bent vienam iš vertinimo kriterijų, arba įgijėjas įgyja įsigyjamo subjekto kontrolę.

2.   Kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimų vertinimas atliekamas vadovaujantis Direktyvos 2013/36/ES 23 straipsniu, perkeltu į nacionalinę teisę, taip pat atsižvelgiant į taikytinus ECB parengtus vadovus ar panašius ECB priimtus aktus, taip pat Europos priežiūros institucijų gaires (10).

5 straipsnis

Deleguotųjų sprendimų dėl leidimo panaikinimo priėmimo kriterijai

1.   Sprendimai dėl leidimo panaikinimo priimami deleguotojo sprendimo forma, jeigu tenkinami visi šie kriterijai:

a)

sprendimas priimtas prižiūrimo subjekto prašymu arba dėl susijungimo ir dėl to prižiūrimas subjektas pasibaigia;

b)

po leidimo panaikinimo įsigaliojimo prižiūrimame subjekte nebelieka iš visuomenės priimtų indėlių;

c)

panaikinimas susijęs su reorganizavimu grupės viduje.

2.   Leidimų panaikinimų vertinimas atliekamas vadovaujantis Direktyvos 2013/36/ES 18 straipsniu, perkeltu į nacionalinę teisę, taip pat atsižvelgiant į taikytinus ECB parengtus vadovus ar panašius ECB priimtus aktus.

6 straipsnis

Deleguotųjų sprendimų dėl paso suteikimo priėmimo kriterijai

1.   Sprendimai dėl paso suteikimo remiantis Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 11 straipsniu ir 17 straipsnio 1 dalimi dėl svarbaus prižiūrimo subjekto filialo įsteigimo gali būti priimami deleguotojo sprendimo forma, kai visas filialo turtas, numatomas veiklos programoje, neviršija 10 % viso svarbaus prižiūrimo subjekto turto.

2.   Sprendimai dėl paso suteikimo remiantis Direktyvos 2013/36/ES 34 straipsnio 1 dalies d punkto nuostatas perkeliančiais nacionalinės teisės aktais, kuriais išreiškiamas pritarimas patronuojančiosios įmonės arba įmonių pareiškimui solidariai garantuoti jų patronuojamosios finansų įstaigos prisiimtus įsipareigojimus, priimami deleguotojo sprendimo forma, kai numatomas patronuojančiosios įmonės įsipareigojimas pagal garantiją, remiantis sprendimo dėl paso suteikimo pagrindu vykdomų veiklų verslo planu, neviršija 10 % viso patronuojančiosios įmonės turto individualiu lygmeniu.

3.   Prašymų priimti sprendimus dėl paso suteikimo pagal Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 11 straipsnį ir 17 straipsnio 1 dalį vertinimas atliekamas vadovaujantis Direktyvos 2013/36/ES 35 straipsnio 3 dalį perkeliančių nacionalinės teisės aktų atitinkamomis nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į taikytinus ECB parengtus vadovus ar panašius ECB priimtus aktus.

4.   Prašymų priimti sprendimus dėl paso suteikimo remiantis Direktyvos 2013/36/ES 34 straipsnio 1 dalies d punktą perkeliančiais nacionalinės teisės aktais vertinimas atliekamas vadovaujantis Direktyvos 2013/36/ES 34, 35 ir 39 straipsnius perkeliančių nacionalinės teisės aktų atitinkamomis nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į taikytinus ECB parengtus vadovus ar panašius ECB priimtus aktus.

7 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Šis sprendimas netaikomas tais atvejais, jei nacionalinė kompetentinga institucija pateikė ECB siūlomą sprendimo dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies ar leidimo panaikinimo projektą, arba jei pranešimą apie svarbaus prižiūrimo subjekto ketinimą įsteigti filialą arba garantuoti savo patronuojamosios finansų įstaigos prisiimtus įsipareigojimus nacionalinė kompetentinga institucija pateikė ECB iki šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. liepos 23 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  OL L 141, 2017 6 1, p. 14.

(3)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama ECB, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).

(4)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(5)  1986 m. rugsėjo 23 d. Teisingumo Teismo sprendimas AKZO Chemie prieš Komisiją, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, 37 punktas; ir 2005 m. gegužės 26 d. Teisingumo Teismo sprendimas Carmine Salvatore Tralli prieš ECB, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, 59 punktas.

(6)  2004 m. vasario 19 d. Sprendimas ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (OL L 80, 2004 3 18, p. 33).

(7)  2014 m. balandžio 14 d. Sprendimas ECB/2014/16 dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių (OL L 175, 2014 6 14, p. 47).

(8)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(9)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

(10)  Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija. Bendros riziką ribojančio kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimo ir didinimo finansų sektoriuje vertinimo gairės, JC/GL/2016/01.


Top