EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0023

Deċiżjoni (UE) 2019/1376 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-23 ta' Lulju 2019 dwar id-delega tas-setgħa li jiġu adottati deċiżjonijiet dwar l-ippassaportar, l-akkwiżizzjoni ta' parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti u l-irtirar ta' liċenzji ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (BĊE/2019/23)

OJ L 224, 28.8.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1376/oj

28.8.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 224/1


DEĊIŻJONI (UE) 2019/1376 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-23 ta' Lulju 2019

dwar id-delega tas-setgħa li jiġu adottati deċiżjonijiet dwar l-ippassaportar, l-akkwiżizzjoni ta' parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti u l-irtirar ta' liċenzji ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (BĊE/2019/23)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta' Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1)(a), (b), (c) u (d) u l-Artikoli 4(3), 6(4), 14(3), 14(5), 15(3), u 17(1) tiegħu,

Wara li ra d-Deċiżjoni (UE) 2017/933 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' Novembru 2016 dwar qafas ġenerali għad-delegazzjoni ta' setgħat ta' teħid ta' deċiżjonijiet għal strumenti legali relatati ma' kompiti superviżorji (BĊE/2016/40) (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 4 tagħha,

Billi:

(1)

Fil-qafas tal-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) iwettaq il-kompitu esklussiv ta' superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu bil-għan li jiżgura applikazzjoni konsistenti tal-istandards superviżorji, li jrawwem stabbiltà finanzjarja u li jiżgura kundizzjonijiet ugwali.

(2)

Skont l-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, il-BĊE għandu kompetenza esklużiva biex jirtira l-liċenzji ta' istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti.

(3)

Skont l-Artikolu 4(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, il-BĊE għandu kompetenza esklużiva biex jivvaluta notifiki ta' akkwiżizzjoni u ċessjoni ta' parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti f'istituzzjoni ta' kreditu, ħlief fil-każ ta' riżoluzzjoni bankarja.

(4)

Skont l-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, il-BĊE għandu kompetenza esklużiva biex iwettaq, għal finijiet superviżorji prudenzjali, il-kompiti li għandha l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju taħt il-liġi tal-Unjoni rilevanti għal istituzzjonijiet ta' kreditu sinifikanti stabbiliti fi Stat Membru parteċipanti, li jixtiequ jistabbilixxu fergħa jew jipprovdu servizzi transkonfinali fi Stat Membru mhux parteċipanti. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 u l-Artikolu 11(1) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/17) (3), kwalunkwe entità sinifikanti taħt superviżjoni li tixtieq tistabbilixxi fergħa fit-territorju ta' Stat Membru parteċipanti ieħor għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti nazzjonali tal-Istat Membru parteċipanti fejn l-entità sinifikanti taħt superviżjoni għandha l-uffiċċju prinċipali, bl-intenzjoni tagħha. Skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17), meta ma tittieħed ebda deċiżjoni kuntrarja mill-BĊE fi żmien xahrejn minn meta tiġi riċevuta dik in-notifika, il-fergħa tista' tiġi stabbilita u tibda l-attivitajiet tagħha.

(5)

Skont l-Artikolu 4(1)(b) u (d) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 flimkien mal-Artikolu 34(1)(d) tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), il-BĊE għandu l-kompetenza esklużiva li jwettaq il-kompitu, li għandha l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tad-domiċilju taħt il-liġi tal-Unjoni rilevanti, li jagħti l-kunsens lil istituzzjoni ta' kreditu (sinifikanti) li ddikjarat l-intenzjoni tagħha li tiggarantixxi in solidum u individwalment l-impenji li tkun tat istituzzjoni finanzjarja sussidjarja, li għandha l-intenzjoni li twettaq dawk l-attivitajiet elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 2013/36/UE fi Stat Membru parteċipanti jew fi Stat Membru ieħor, billi jew tistabbilixxi fergħa jew tipprovdi servizzi.

(6)

Il-BĊE, bħala l-awtorità kompetenti, huwa meħtieġ li kull sena jadotta numru sostanzjali ta' deċiżjonijiet ta' passaportar, akkwiżizzjoni ta' parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti u l-irtirar ta' awtorizzazzjonijiet ta' istituzzjonijiet ta' kreditu. Biex jiġi ffaċilitat il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, hija meħtieġa deċiżjoni ta' delega fir-rigward tal-adozzjoni ta' tali deċiżjonijiet li l-BĊE għandu jieħu regolarment u li jinkludu biss diskrezzjoni limitata. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea rrikonoxxiet d-delega tal-awtorità bħala meħtieġa biex tippermetti lil istituzzjoni li hija meħtieġa tadotta numru konsiderevoli ta' deċiżjonijiet biex twettaq id-doveri tagħha. Bl-istess mod, hija rrikonoxxiet il-ħtieġa li tiżgura li l-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet ikunu jistgħu jaħdmu bħala prinċipju inerenti għas-sistemi istituzzjonali kollha (5).

(7)

Id-delega tas-setgħat tat-teħid tad-deċiżjonijiet għandha tkun limitata u proporzjonata, u l-ambitu tad-delegazzjoni għandu jkun definit b'mod ċar.

(8)

Id-Deċiżjoni (UE) 2017/933 (BĊE/2016/40) tispeċifika l-proċedura li għandha tiġi segwita għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet ta' delega dwar is-superviżjoni u l-persuni li jistgħu jiġu ddelegati setgħat deċiżjonali. Dik id-Deċiżjoni ma taffettwax l-eżerċitar tal-kompiti superviżorji tal-BĊE u hija mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Bord ta' Sorveljanza li jipproponi abbozzi ta' deċiżjonijiet kompleti lill-Kunsill Governattiv.

(9)

Meta l-kriterji għall-adozzjoni ta' deċiżjoni ddelegata, kif stabbilit f'din id-Deċiżjoni, ma jintlaħqux, id-deċiżjonijiet għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' nuqqas ta' oġġezzjoni stabbilita fl-Artikolu 26(8) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 u kif huwa speċifikat iktar fl-Artikolu 13 g tad-Deċiżjoni BĊE/2004/2 (6). Barra minn hekk, il-proċedura ta' nuqqas ta' oġġezzjoni għandha tintuża wkoll jekk il-kapijiet ta' unitajiet ta' xogħol ikollhom tħassib rigward it-twettiq tal-kriterji ta' valutazzjoni minħabba l-kumplessità tal-valutazzjoni.

(10)

Id-deċiżjonijiet superviżorji tal-BĊE jistgħu jkunu suġġetti għal rieżami amministrattiv skont l-Artikolu 24 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 u kif speċifikat aktar fid-Deċiżjoni BĊE/2014/16 (7). Fil-każ ta' tali reviżjoni amministrattiva, il-Bord Superviżorju għandu jqis l-opinjoni tal-Bord Amministrattiv ta' Rieżami u jissottometti abbozz ta' deċiżjoni ġdida lill-Kunsill Governattiv għall-adozzjoni taħt il-proċedura ta' nuqqas ta' oġġezzjoni,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“deċiżjoni ta' passaportar” tfisser deċiżjoni tal-BĊE dwar l-istabbiliment ta' fergħa minn entità sinifikanti taħt superviżjoni fi Stat Membru parteċipanti jew fi Stat Membru ieħor ibbażata fuq liġi nazzjonali li tittrasponi l-Artikolu 35(3) tad-Direttiva 2013/36/UE, flimkien mal-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 u l-Artikoli 11 u 17 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17).

Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, deċiżjoni ta' passaportar tinkludi ukoll deċiżjoni tal-BĊE, skont il-liġi nazzjonali li tittrasponi l-Artikolu 34(1)(d) tad-Direttiva 2013/36/UE, li tagħti l-kunsens għad-dikjarazzjoni ta' intrapriża jew intrapriżi prinċipali li tiggarantixxi in solidum u individwalment l-impenji li tkun ħadet l-istituzzjoni finanzjarja sussidjarja tagħhom li għandha l-intenzjoni li twettaq dawk l-attivitajiet elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 2013/36/UE fi Stat Membru parteċipanti jew fi Stat Membru ieħor, billi jew tistabbilixxi fergħa jew tipprovdi servizzi;

(2)

“fergħa” tfisser fergħa kif iddefinita fil-punt (17) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8);

(3)

“parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti” tfisser deċiżjoni tal-BĊE dwar l-akkwiżizzjoni ta' parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti f'entità taħt superviżjoni (l-entità fil-mira) skont il-liġi nazzjonali li tittrasponi l-Artikolu 22 tad-Direttiva 2013/36/UE flimkien mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013;

(4)

“istituzzjoni ta' kreditu” tfisser istituzzjoni ta' kreditu kif iddefinita fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(5)

“deċiżjoni ta' rtirar” tfisser deċiżjoni tal-BĊE dwar l-irtirar tal-awtorizzazzjoni bħala istituzzjoni ta' kreditu bbażata fuq liġi nazzjonali li tittrasponi l-Artikolu 18 tad-Direttiva 2013/36/UE flimkien mal-Artikolu 14(5) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013;

(6)

“deċiżjoni ta' delega” u “deċiżjoni ddelegata” għandhom l-istess tifsira bħal fil-punt (2) u l-punt (4) tal-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni (UE) 2017/933 (BĊE/2016/40), rispettivament;

(7)

“kapijiet ta' unitajiet ta' xogħol” tfisser il-kapijiet ta' unitajiet tax-xogħol tal-BĊE li lilhom tiġi ddelegata s-setgħa biex jadottaw deċiżjonijiet ta' passaportar, parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti u rtirar;

(8)

“proċedura ta' nuqqas ta' oġġezzjoni” tfisser il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 26(8) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 u speċifikata aktar fl-Artikolu 13 g tad-Deċiżjoni BĊE/2004/2;

(9)

“deċiżjoni negattiva” tfisser deċiżjoni li ma tingħatax jew ma tingħatax kompletament l-awtorizzazzjoni kif mitlub mill-applikant, inklużi deċiżjonijiet negattivi skont l-Artikolu 34(1)(d) u l-Artikolu 35(3) tad-Direttiva 2013/36/UE. Deċiżjoni b'dispożizzjonijiet anċillari bħal kundizzjonijiet jew obbligi għandha titqies bħala deċiżjoni negattiva sakemm tali dispożizzjonijiet anċillari: (a) jiżguraw li l-applikant jissodisfa r-rekwiżiti tal-liġi rilevanti msemmija fl-Artikoli 4(2) u 5(2) u l-Artikolu 6(3) u (4) u li ġew miftiehma bil-miktub; jew (b) sempliċiment tiddikjara mill-ġdid waħda jew aktar mir-rekwiżiti eżistenti li l-applikant irid jikkonforma magħhom bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 4(2) u 5(2) u l-Artikolu 6(3) u (4) jew jeħtieġu informazzjoni dwar it-twettiq ta' wieħed jew aktar minn dawk ir-rekwiżiti.

(10)

“entità sinifikanti taħt superviżjoni” tfisser entità sinifikanti taħt superviżjoni kif iddefinita fil-punt (16) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17);

(11)

“entità taħt superviżjoni” tfisser entità taħt superviżjoni kif iddefinita fil-punt (20) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17);

(12)

“grupp” tfisser grupp ta' impriżi li jikkonsisti f'impriża prinċipali u s-sussidjarji tagħha, jew impriżi marbuta ma' xulxin b'relazzjoni fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 22 tad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9), inkluż kull subgrupp tagħha;

(13)

“awtorità nazzjonali kompetenti” tfisser awtorità nazzjonali kompetenti kif iddefinita fil-punt (2) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013.

(14)

“gwida tal-BĊE” tfisser dokument, adottat mill-Kunsill Governattiv fuq proposta mill-Bord Superviżorju, li tkun ippubblikata fuq is-sit elettroniku tal-BĊE u li tagħti gwida dwar il-mod kif il-BĊE jifhem ir-rekwiżiti legali.

Artikolu 2

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

1.   Din id-Deċizjoni tispeċifika l-kriterji għad-delegazzjoni tas-setgħat tat-teħid tad-deċiżjonijiet lill-kapijiet ta' unitajiet ta' xogħol għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet ta' passaportar, parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti u rtirar.

2.   Id-delegazzjoni tas-setgħat tat-teħid tad-deċiżjonijiet hija mingħajr preġudizzju għall-valutazzjoni superviżorja li għandha titwettaq għall-finijiet tat-teħid ta' deċiżjonijiet ta' passaportar, parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti u rtirar.

Artikolu 3

Delegazzjoni ta' deċiżjonijiet ta' passaportar, parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti u rtirar

1.   Skont l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni (UE) 2017/933 (BĊE/2016/40), il-Kunsill Governattiv b'dan jiddelega lill-kapijiet ta' unitajiet ta' xogħol tal-BĊE, nominati mill-Bord Eżekuttiv skont l-Artikolu 5 ta' dik id-Deċiżjoni, il-poter li jadottaw deċiżjonijiet ta' passaportar, parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti u rtirar.

2.   Id-deċiżjonijiet ta' passaportar, parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti u rtirar għandhom jiġu adottati permezz ta' deċiżjoni ddelegata jekk jiġu ssodisfati l-kriterji rilevanti għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati, kif stabbilit fl-Artikoli 4, 5 u 6.

3.   Id-deċiżjonijiet ta' passaportar, parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti u rtirar m'għandhomx jiġu adottati permezz ta' deċiżjoni ddelegata jekk il-kumplessità tal-valutazzjoni teħtieġ li jiġu adottati skont il-proċedura ta' nuqqas ta' oġġezzjoni.

4.   Kull delegazzjoni tas-setgħat tat-teħid tad-deċiżjonijiet għandha tapplika kemm għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet superviżorji kif ukoll għall-approvazzjoni ta' valutazzjonijiet pożittivi mill-BĊE fejn deċiżjoni superviżorja mhijiex meħtieġa.

5.   Id-deċiżjonijiet negattivi ta' passaportar, parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti u rtirar m'għandhomx jiġu adottati permezz ta' deċiżjoni ddelegata.

6.   Fejn id-deċiżjoni ta' passaportar, parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti jew irtirar ma jistgħux jiġu adottati permezz ta' deċiżjoni ddelegata, għandha tiġi adottata skont il-proċedura ta' nuqqas ta' oġġezzjoni.

Artikolu 4

Kriterji għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati ta' parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti

1.   Deċiżjonijiet ta' parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti għandhom jittieħdu permezz ta' deċiżjoni ddelegata meta xi wieħed mill-kriterji li ġejjin jiġi sodisfatt:

(a)

l-akkwiżizzjoni ta' parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti hija riżultat taż-żjieda jew tneħħija ta' livell intermedjarju fl-istruttura tal-grupp tal-akkwirent;

(b)

l-akkwiżizzjoni ta' parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti hija riżultat ta' bidla fis-sjieda tal- entità fil-mira minn entità azzjonarja waħda għal entità azzjonarja oħra fl-istess grupp;

(c)

l-akkwiżizzjoni ta' parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti hija r-riżultat ta' żjieda f'parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti eżistenti, sakemm ma jkunx hemm bidliet materjali mill-aħħar valutazzjoni li jaffettwaw mill-inqas wieħed mill-kriterji ta' valutazzjoni jew l-akkwirent jakkwista kontroll tal-entità fil-mira.

2.   Il-valutazzjoni tal-akkwiżizzjoni ta' parteċipazzjonijiet azzjonarji kwalifikanti għandha ssir skont l-Artikolu 23 tad-Direttiva 2013/36/UE kif traspost fil-liġi nazzjonali, waqt li jitqiesu wkoll gwidi applikabbli tal-BĊE jew atti simili li jistgħu jinħarġu mill-BĊE, kif ukoll Linji Gwida tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (10).

Artikolu 5

Kriterji għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati ta' rtirar

1.   Deċiżjonijiet ta' rtirar jistgħu jittieħdu permezz ta' deċiżjoni ddelegata jekk il-kriterji kollha li ġejjin jiġu sodisfatti:

(a)

id-deċiżjoni tittieħed fuq talba ta' entità taħt superviżjoni jew minħabba fużjoni, bir-riżultat li l-entità taħt superviżjoni ma tibqax teżisti;

(b)

ma jibqgħux depożiti mill-pubbliku mal-entità taħt superviżjoni wara li l-irtirar ikun sar effettiv;

(c)

l-irtirar ikun marbut ma' riorganizzazzjoni fi ħdan grupp.

2.   Il-valutazzjoni tal-irtirar ta' awtorizzazzjonijiet għandha ssir skont l-Artikolu 18 tad-Direttiva 2013/36/UE kif traspost fil-liġi nazzjonali, waqt li jitqiesu wkoll gwidi applikabbli tal-BĊE jew atti simili li jistgħu jinħarġu mill-BĊE.

Artikolu 6

Kriterji għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati ta' passaportar

1.   Deċiżjonijiet ta' passaportar skont l-Artikolu 11 u l-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17) dwar l-istabbiliment ta' fergħa minn entità taħt superviżjoni sinifikanti tista' tittieħed permezz ta' deċiżjoni ddelegata jekk l-assi totali tal-fergħa kif stmati fil-programm tal-operat ma jkunux jaqbżu l-10 % tal-assi totali tal-entità sinifikanti taħt superviżjoni.

2.   Deċiżjonijiet ta' passaportar skont il-liġi nazzjonali li tittrasponi l-Artikolu 34(1)(d) tad-Direttiva 2013/36/UE li jagħtu kunsens għad-dikjarazzjoni ta' intrapriża jew intrapriżi prinċipali biex jiġu ggarantiti in solidum l-impenji li tkun tat l-istituzzjoni finanzjarja sussidjarja tagħhom jistgħu jittieħdu permezz ta' deċiżjoni ddelegata jekk il-passiv ipprojjettat tal-intrapriża prinċipali taħt il-garanzija, skont il-pjan tan-negozju għall-attivitajiet imwettqa taħt id-deċiżjoni ta' passaportar, ma jkunx jaqbeż l-10 % tal-assi totali tal-intrapriża prinċipali fuq livell individwali.

3.   Il-valutazzjoni tat-talbiet għal deċiżjonijiet ta' passaportar skont l-Artikolu 11 u l-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17) għandha sseħħ skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi nazzjonali li jittrasponu l-Artikolu 35(3) tad-Direttiva 2013/36/UE, filwaqt li jitqiesu wkoll kwalunkwe gwida applikabbli tal-BĊE jew atti simili li jistgħu jinħarġu mill-BĊE.

4.   Il-valutazzjoni ta' talbiet għal deċiżjonijiet ta' passaportar skont il-liġi nazzjonali li tittrasponi l-Artikolu 34(1)(d) tad-Direttiva 2013/36/UE għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi nazzjonali li jittrasponu l-Artikoli 34, 35 u 39 tad-Direttiva 2013/36/UE, filwaqt li jitqiesu wkoll kwalunkwe gwida applikabbli tal-BĊE jew atti simili li jistgħu jinħarġu mill-BĊE.

Artikolu 7

Dispożizzjoni tranżitorja

Din id-Deċizjoni m'għandhiex tapplika f'każijiet fejn abbozz ta' proposta għal parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti jew deċiżjoni ta' rtirar ikun ġie sottomess mill-awtorità nazzjonali kompetenti lill-BĊE, jew meta n-notifika dwar l-intenzjoni tal-entità sinifikanti taħt superviżjoni li tistabbilixxi fergħa jew li tiggarantixxi l-impenji mogħtija mill-istituzzjoni finanzjarja sussidjarja tagħhom tkun ġiet sottomessa mill-awtorità nazzjonali kompetenti lill-BĊE qabel id-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċizjoni.

Artikolu 8

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Gurnal Ufficjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Frankfurt am Main, it-23 ta' Lulju 2019.

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  ĠU L 141, 1.6.2017, p. 14.

(3)  Regolament (UE) Nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-qafas għal kooperazzjoni fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u ma' awtoritajiet nazzjonali nominati (Regolament Qafas tal-MSU) (BĊE/2014/17) (ĠU L 141, 14.5.2014, p. 1).

(4)  Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

(5)  Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Europea tat-23 ta' Settembru 1986, AKZO Chemie vs Il-Kummissjoni, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punt 37; u s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-26 ta' Mejju 2005, Carmine Salvatore Tralli vs BĊE, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punt 59.

(6)  Deċiżjoni BĊE/2004/2 tad-19 ta' Frar 2004 li tadotta r-Regoli tal-Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU L 80, 18.3.2004, p. 33).

(7)  Deċiżjoni BĊE/2014/16 tal-14 ta' April 2014 dwar l-istabbiliment ta' Bord Amministrattiv ta' Rieżami u r-Regoli Operattivi tiegħu (ĠU L 175, 14.6.2014, p. 47).

(8)  Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

(9)  Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19).

(10)  Awtorità Bankarja Ewropea, Awtorità Ewropea dwar l-Assigurazzjoni u Pensjonijiet tax-Xogħol, u Awtorità Ewropea dwar it-Titoli u s-Swieq, Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector, (Linji Gwida konġunti dwar il-valutazzjoni prudenzjali ta' akkwiżizzjonijiet u żidiet f'parteċipazzjonijiet azzjonarji kwalifikanti fis-settur finanzjarju, JC/GL/2016/01.


Top