EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0023

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/1376 z dne 23. julija 2019 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, pridobitvi kvalificiranih deležev in odvzemu dovoljenj kreditnim institucijam (ECB/2019/23)

OJ L 224, 28.8.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1376/oj

28.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 224/1


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/1376

z dne 23. julija 2019

o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, pridobitvi kvalificiranih deležev in odvzemu dovoljenj kreditnim institucijam (ECB/2019/23)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) ter zlasti člena 4(1)(a), (b), (c) in (d) in členov 4(3), 6(4), 14(3), 14(5), 15(3) in 17(1) Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2017/933 z dne 16. novembra 2016 o splošnem okviru za prenos pooblastil za odločanje o pravnih instrumentih v zvezi z nadzorniškimi nalogami (ECB/2016/40) (2) ter zlasti člena 4 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V okviru člena 6 Uredbe (EU) št. 1024/2013 je Evropska centralna banka (ECB) izključno pristojna za izvajanje nadzora kreditnih institucij s ciljem, da se zagotovi skladna uporaba nadzornih standardov, spodbuja finančna stabilnost in zagotovijo enaki konkurenčni pogoji.

(2)

ECB je v skladu s členom 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1024/2013 izključno pristojna za odvzem dovoljenj kreditnim institucijam s sedežem v sodelujočih državah članicah.

(3)

V skladu s členom 4(1)(c) Uredbe (EU) št. 1024/2013 je ECB izključno pristojna za ocenjevanje priglasitev pridobitve in odsvojitve kvalificiranega deleža v kreditnih institucijah, razen v primeru reševanja bank.

(4)

V skladu s členom 4(1)(b) Uredbe (EU) št. 1024/2013 je ECB izključno pristojna, da za namene bonitetnega nadzora izvaja naloge, za katere je v skladu z upoštevnim pravom Unije zadolžen pristojni organ matične države članice, če gre za pomembne kreditne institucije s sedežem v sodelujoči državi članici, ki želijo ustanoviti podružnico ali opravljati čezmejne storitve v nesodelujoči državi članici. Poleg tega mora po členu 17(1) Uredbe (EU) št. 1024/2013 ter členu 11(1) in (3) Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/17) (3) kateri koli pomemben nadzorovani subjekt, ki želi ustanoviti podružnico na ozemlju druge sodelujoče države članice, o svoji nameri uradno obvestiti pristojni nacionalni organ sodelujoče države članice, v kateri ima pomemben nadzorovani subjekt glavno upravo. Po členu 11(3) Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17) se v primeru, če ECB v dveh mesecih od prejema navedenega uradnega obvestila ne sprejme nasprotne odločitve, podružnica lahko ustanovi in začne opravljati svoje dejavnosti.

(5)

V skladu s členom 4(1)(b) in (d) Uredbe (EU) št. 1024/2013 v povezavi s členom 34(1)(d) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4) je ECB izključno pristojna za izvajanje naloge, za katero je v skladu z upoštevnim pravom Unije zadolžen pristojni organ matične države članice, in sicer za izdajanje soglasja (pomembni) kreditni instituciji, ki je podala javno izjavo, da je solidarno odgovorna za obveznosti, ki jih je prevzela njena podrejena finančna institucija, ki namerava opravljati dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 2013/36/EU v sodelujoči državi članici ali drugi državi članici, bodisi z ustanovitvijo podružnice bodisi z neposrednim opravljanjem storitev.

(6)

ECB mora kot pristojni organ vsako leto sprejeti veliko odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, pridobitvi kvalificiranih deležev in odvzemu dovoljenj kreditnim institucijam. Da se olajša postopek odločanja, je treba sprejeti sklep o prenosu pooblastil v zvezi s sprejemanjem takih odločitev, ki jih mora ECB redno sprejemati in pri katerih je prosta presoja omejena. Sodišče Evropske unije je potrdilo, da je prenos pooblastil potreben za to, da se instituciji, ki mora sprejeti veliko odločitev, omogoči opravljanje njenih nalog. Podobno je potrdilo, da je nujnost zagotavljanja sposobnosti delovanja organa odločanja načelo, ki ga vsebuje vsak institucionalni sistem (5).

(7)

Prenos pooblastil za odločanje bi moral biti omejen in sorazmeren, obseg prenosa pooblastil pa bi moral biti jasno opredeljen.

(8)

Sklep (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) določa postopek, ki ga je treba uporabiti pri sprejemanju sklepov o prenosu pooblastil v zvezi z nadzorom, in določa, na katere osebe se lahko pooblastila za odločanje prenesejo. Navedeni sklep ne vpliva na izvajanje nadzorniških nalog ECB in ne posega v pristojnost Nadzornega odbora, da Svetu ECB predlaga dokončne osnutke odločitev.

(9)

Kadar merila za sprejetje delegiranega sklepa, kakor so določena v tem sklepu, niso izpolnjena, bi bilo treba odločitve sprejeti v skladu s postopkom z neugovarjanjem, ki je določen v členu 26(8) Uredbe (EU) št. 1024/2013 in podrobneje v členu 13g Sklepa ECB/2004/2 (6). Postopek z neugovarjanjem bi bilo treba prav tako uporabiti, če imajo vodje delovnih enot zaradi zapletenosti ocene pomisleke glede tega, ali so izpolnjena ocenjevalna merila.

(10)

Nadzorniške odločitve ECB so lahko predmet upravnega pregleda v skladu s členom 24 Uredbe (EU) št. 1024/2013 in Sklepom ECB/2014/16 (7). V primeru takega upravnega pregleda bi moral Nadzorni odbor upoštevati mnenje Upravnega odbora za pregled in predložiti nov osnutek odločitve Svetu ECB za sprejetje po postopku z neugovarjanjem –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„odločitev o čezmejnem opravljanju storitev“ pomeni odločitev ECB o ustanovitvi podružnice pomembnega nadzorovanega subjekta v sodelujoči državi članici ali drugi državi članici na podlagi določb nacionalnega prava, s katerimi se prenaša člen 35(3) Direktive 2013/36/EU, v povezavi s členom 17(1) Uredbe (EU) št. 1024/2013 ter členoma 11 in 17 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17).

Pojem „odločitev o čezmejnem opravljanju storitev“ v tem sklepu vključuje tudi odločitev ECB v skladu z določbami nacionalnega prava, s katerimi se prenaša člen 34(1)(d) Direktive 2013/36/EU, s katero se izdaja soglasje k javni izjavi nadrejene osebe ali oseb, da so solidarno odgovorne za obveznosti, ki jih je prevzela njihova podrejena finančna institucija, ki namerava opravljati dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 2013/36/EU v sodelujoči državi članici ali drugi državi članici, bodisi z ustanovitvijo podružnice bodisi z neposrednim opravljanjem storitev;

(2)

„podružnica“ pomeni podružnico, kakor je opredeljena v točki (17) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (8);

(3)

„odločitev o kvalificiranih deležih“ pomeni odločitev ECB o pridobitvi kvalificiranih deležev v nadzorovanem subjektu (ciljnem subjektu) na podlagi določb nacionalnega prava, s katerimi se prenaša člen 22 Direktive 2013/36/EU, v povezavi s členom 15 Uredbe (EU) št. 1024/2013;

(4)

„kreditna institucija“ pomeni kreditno institucijo, kakor je opredeljena v točki (1) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013;

(5)

„odločitev o odvzemu dovoljenja“ pomeni odločitev ECB o odvzemu dovoljenja za opravljanje dejavnosti kot kreditna institucija na podlagi določb nacionalnega prava, s katerimi se prenaša člen 18 Direktive 2013/36/EU, v povezavi s členom 14(5) Uredbe (EU) št. 1024/2013;

(6)

„sklep o prenosu pooblastil“ in „delegirani sklep“ imata enak pomen kot v točki 2 oziroma točki 4 člena 3 Sklepa (EU) 2017/933 (ECB/2016/40);

(7)

„vodje delovnih enot“ pomeni vodje delovnih enot v ECB, na katere se prenese pooblastilo za sprejetje odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, kvalificiranih deležih in odvzemu dovoljenja;

(8)

„postopek z neugovarjanjem“ pomeni postopek, ki je določen v členu 26(8) Uredbe (EU) št. 1024/2013 in podrobneje v členu 13g Sklepa ECB/2004/2;

(9)

„negativna odločitev“ pomeni odločitev, da se dovoljenje, ki ga zahteva vložnik, ne izda ali se ne izda v celoti, in vključuje negativne odločitve na podlagi člena 34(1)(d) in člena 35(3) Direktive 2013/36/EU. Odločitev z dodatnimi določbami, kot so pogoji ali obveznosti, se šteje za negativno odločitev, razen če te dodatne določbe: (a) zagotavljajo, da vložnik izpolnjuje ustrezne pravne zahteve iz členov 4(2) in 5(2) ter člena 6(3) in (4), in so bile pisno dogovorjene ali (b) zgolj ponavljajo obstoječo zahtevo ali več obstoječih zahtev, ki jih mora vložnik izpolniti v skladu z določbami iz členov 4(2) in 5(2) ter člena 6(3) in (4), ali zahtevajo predložitev informacij o izpolnjevanju take zahteve ali več takih zahtev;

(10)

„pomemben nadzorovani subjekt“ pomeni pomemben nadzorovani subjekt, kakor je opredeljen v točki 16 člena 2 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17);

(11)

„nadzorovani subjekt“ pomeni nadzorovani subjekt, kakor je opredeljen v točki 20 člena 2 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17);

(12)

„skupina“ pomeni skupino podjetij, ki jo sestavljajo nadrejena oseba in njene podrejene družbe, ali skupino podjetij, ki so med seboj povezana v smislu člena 22 Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (9), vključno s katero koli podskupino;

(13)

„pristojni nacionalni organ“ pomeni pristojni nacionalni organ, kakor je opredeljen v točki 2 člena 2 Uredbe (EU) št. 1024/2013;

(14)

„vodnik ECB“ pomeni dokument, ki ga sprejme Svet ECB na predlog Nadzornega odbora in se objavi na spletni strani ECB ter določa usmeritve glede pravnih zahtev, kakor jih razume ECB.

Člen 2

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta sklep določa merila za prenos pooblastil za sprejetje odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, kvalificiranih deležih in odvzemu dovoljenja na vodje delovnih enot v ECB.

2.   Prenos pooblastil za odločanje ne posega v nadzorniško oceno, ki se opravi za namene sprejetja odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, kvalificiranih deležih in odvzemu dovoljenja.

Člen 3

Prenos pooblastila za sprejetje odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, kvalificiranih deležih in odvzemu dovoljenja

1.   Svet ECB v skladu s členom 4 Sklepa (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) prenaša na vodje delovnih enot v ECB, ki jih imenuje Izvršilni odbor v skladu s členom 5 navedenega sklepa, pooblastilo za sprejetje odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, kvalificiranih deležih in odvzemu dovoljenja.

2.   Odločitve o čezmejnem opravljanju storitev, kvalificiranih deležih in odvzemu dovoljenja se sprejmejo v obliki delegiranega sklepa, če so izpolnjena ustrezna merila za sprejetje delegiranih sklepov, določena v členih 4, 5 in 6.

3.   Odločitve o čezmejnem opravljanju storitev, kvalificiranih deležih in odvzemu dovoljenja se ne sprejmejo v obliki delegiranega sklepa, če je treba zaradi zapletenosti ocene odločitve sprejeti po postopku z neugovarjanjem.

4.   Prenos pooblastil za odločanje velja za sprejetje nadzorniških odločitev in za odobritev pozitivnih ocen ECB, kadar ni potrebna nadzorniška odločitev.

5.   Negativne odločitve o čezmejnem opravljanju storitev, kvalificiranih deležih in odvzemu dovoljenja se ne sprejmejo v obliki delegiranega sklepa.

6.   Če se odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, kvalificiranih deležih ali odvzemu dovoljenja ne more sprejeti v obliki delegiranega sklepa, se sprejme v skladu s postopkom z neugovarjanjem.

Člen 4

Merila za sprejetje delegiranih sklepov o kvalificiranih deležih

1.   Odločitve o kvalificiranih deležih se sprejmejo v obliki delegiranega sklepa, če je izpolnjeno katero od naslednjih meril:

(a)

pridobitev kvalificiranega deleža je posledica tega, da se doda ali odstrani vmesna raven v strukturi skupine pridobitelja;

(b)

pridobitev kvalificiranega deleža je posledica premika lastništva ciljne družbe z ene holdinške družbe na drugo holdinško družbo v isti skupini;

(c)

pridobitev kvalificiranega deleža je posledica povečanja obstoječega kvalificiranega deleža, razen če je od zadnje ocene prišlo do pomembnih sprememb, ki vplivajo na najmanj eno ocenjevalno merilo, ali pridobitelj prevzame obvladovanje ciljne družbe.

2.   Ocena pridobitve kvalificiranih deležev se opravi v skladu s členom 23 Direktive 2013/36/EU, kakor je prenesen v nacionalno pravo, pri tem pa se upoštevajo tudi vsi veljavni vodniki ECB in podobni akti, ki jih lahko izda ECB, ter smernice evropskih nadzornih organov (10).

Člen 5

Merila za sprejetje delegiranih sklepov o odvzemu dovoljenja

1.   Odločitve o odvzemu dovoljenja se lahko sprejmejo v obliki delegiranega sklepa, če so izpolnjena naslednja merila:

(a)

odločitev se sprejme na zahtevo nadzorovanega subjekta ali zaradi združitve, zaradi katere nadzorovani subjekt preneha obstajati;

(b)

po začetku učinkovanja odvzema dovoljenja pri nadzorovanem subjektu ni več nobenih vlog, sprejetih od javnosti;

(c)

odvzem dovoljenja je povezan z reorganizacijo v skupini.

2.   Ocena odvzema dovoljenja se opravi v skladu s členom 18 Direktive 2013/36/EU, kakor je prenesen v nacionalno pravo, pri tem pa se upoštevajo tudi vsi veljavni vodniki ECB in podobni akti, ki jih lahko izda ECB.

Člen 6

Merila za sprejetje delegiranih sklepov o čezmejnem opravljanju storitev

1.   Odločitve o čezmejnem opravljanju storitev na podlagi člena 11 in člena 17(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17) glede ustanovitve podružnice pomembnega nadzorovanega subjekta se lahko sprejmejo v obliki delegiranega sklepa, če skupna sredstva podružnice, ocenjena v poslovnem načrtu, ne presegajo 10 % skupnih sredstev pomembnega nadzorovanega subjekta.

2.   Odločitve o čezmejnem opravljanju storitev na podlagi nacionalnega prava, s katerim se prenaša člen 34(1)(d) Direktive 2013/36/EU, s katerimi se izdaja soglasje k javni izjavi nadrejene osebe ali oseb, da so solidarno odgovorne za obveznosti, ki jih je prevzela njihova podrejena finančna institucija, se lahko sprejmejo v obliki delegiranega sklepa, če načrtovana odgovornost nadrejene osebe, ki je prevzela odgovornost, v skladu s poslovnim načrtom dejavnosti, ki se opravljajo na podlagi odločitve o čezmejnem opravljanju storitev, ne presega 10 % skupnih sredstev nadrejene osebe na individualni ravni.

3.   Ocena zahtev za odločitve o čezmejnem opravljanju storitev na podlagi člena 11 in člena 17(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17) se opravi v skladu z ustreznimi določbami nacionalnega prava, s katerimi se prenaša člen 35(3) Direktive 2013/36/EU, pri tem pa se upoštevajo tudi vsi veljavni vodniki ECB in podobni akti, ki jih lahko izda ECB.

4.   Ocena zahtev za odločitve o čezmejnem opravljanju storitev na podlagi nacionalnega prava, s katerim se prenaša člen 34(1)(d) Direktive 2013/36/EU, se opravi v skladu z ustreznimi določbami nacionalnega prava, s katerimi se prenašajo členi 34, 35 in 39 Direktive 2013/36/EU, pri tem pa se upoštevajo tudi vsi veljavni vodniki ECB in podobni akti, ki jih lahko izda ECB.

Člen 7

Prehodna določba

Ta sklep se ne uporablja v primerih, ko je pristojni nacionalni organ osnutek predloga odločitve o kvalificiranih deležih ali odvzemu dovoljenja ali uradno obvestilo o nameri pomembnega nadzorovanega subjekta, da ustanovi podružnico ali da je odgovoren za obveznosti, ki jih je prevzela njegova podrejena finančna institucija, predložil ECB pred začetkom veljavnosti tega sklepa.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 23. julija 2019

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

(2)  UL L 141, 1.6.2017, str. 14.

(3)  Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (UL L 141, 14.5.2014, str. 1).

(4)  Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).

(5)  Sodba Sodišča z dne 23. septembra 1986, AKZO Chemie proti Komisiji, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, točka 37, in sodba Sodišča z dne 26. maja 2005, Carmine Salvatore Tralli proti ECB, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, točka 59.

(6)  Sklep ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke (UL L 80, 18.3.2004, str. 33).

(7)  Sklep ECB/2014/16 z dne 14. aprila 2014 o ustanovitvi Upravnega odbora za pregled in določitvi njegovih pravil za delovanje (UL L 175, 14.6.2014, str. 47).

(8)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(9)  Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).

(10)  Evropski bančni organ, Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge. Skupne smernice o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju, JC/GL/2016/01.


Top