EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC0406(01)

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 19 lipca 2016 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.39824 – Samochody ciężarowe) (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4673)

Dz.U. C 108 z 6.4.2017, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 108/6


Streszczenie decyzji Komisji

z dnia 19 lipca 2016 r.

dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia EOG

(Sprawa AT.39824 – Samochody ciężarowe)

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4673)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2017/C 108/05)

W dniu 19 lipca 2016 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia EOG. Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003  (1) Komisja podaje niniejszym do wiadomości nazwy stron oraz zasadniczą treść decyzji, wraz z informacjami na temat wszelkich nałożonych kar, uwzględniając jednak uzasadnione prawo przedsiębiorstw do ochrony ich tajemnic handlowych.

1.   WPROWADZENIE

(1)

Decyzja dotyczy pojedynczego i ciągłego naruszenia art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia EOG.

(2)

Niniejsza decyzja skierowana jest do następujących podmiotów: przedsiębiorstw MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (łącznie zwanych „MAN”); przedsiębiorstwa Daimler AG (zwanego dalej „Daimler”); przedsiębiorstw Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG (łącznie zwanych „Iveco”); przedsiębiorstw AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, (łącznie zwanych „Volvo/Renault”); przedsiębiorstw PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V., DAF (łącznie zwanych „DAF”).

2.   OPIS SPRAWY

2.1.   Procedura

(3)

W następstwie wniosku o zwolnienie z grzywny złożonego przez przedsiębiorstwo MAN w dniu 20 września 2010 r. Komisja przeprowadziła kontrole w dniach 18–21 stycznia 2011 r. w pomieszczeniach różnych producentów samochodów ciężarowych. W dniu 28 stycznia 2011 r. wniosek o zmniejszenie grzywny złożyło przedsiębiorstwo Volvo/Renault, w dniu 10 lutego 2011 r. o godz. 10:00 – Daimler, a w dniu 10 lutego 2011 r. o godz. 22:22 – Iveco.

(4)

W dniu 20 listopada 2014 r. Komisja wszczęła postępowanie na podstawie art. 11 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 przeciwko przedsiębiorstwom DAF, Daimler, Iveco, MAN, Volvo/Renault i przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, które zostało doręczone tym podmiotom.

(5)

Po przyjęciu pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń jego adresaci skontaktowali się nieformalnie ze służbami Komisji i zwrócili się o dalsze rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu ugodowym. Komisja podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania ugodowego po tym, jak każdy z adresatów pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń potwierdził swoją gotowość do zaangażowania się w rozmowy mające na celu zawarcie ugody. Następnie przedsiębiorstwa MAN, DAF, Daimler, Volvo/Renault i Iveco przedłożyły Komisji formalny wniosek o przeprowadzenie postępowania ugodowego na podstawie art. 10a ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 773/2004 (2).

(6)

Komitet Doradczy ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydał pozytywną opinię w dniu 18 lipca 2016 r., a Komisja przyjęła decyzję w dniu 19 lipca 2016 r.

2.2.   Adresaci decyzji i czas trwania naruszenia przepisów

(7)

Adresaci decyzji uczestniczyli w zmowie lub ponoszą w tym zakresie odpowiedzialność, co stanowi naruszenie art. 101 Traktatu, we wskazanych poniżej okresach. Na podstawie pkt 26 wytycznych w sprawie grzywien przedsiębiorstwo Volvo/Renault zwolniono częściowo z grzywny za okres od 17 stycznia 1997 r. do 15 stycznia 2001 r.

Podmiot

Czas trwania

MAN SE,

MAN Truck & Bus AG,

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

17 stycznia 1997 r. – 20 września 2010 r.

Daimler AG

17 stycznia 1997 r. – 18 stycznia 2011 r.

Fiat Chrysler Automobiles N.V.,

CNH Industrial N.V.,

Iveco SpA,

Iveco Magirus AG

17 stycznia 1997 r. – 18 stycznia 2011 r.

AB Volvo (publ),

Volvo Lastvagnar AB,

Renault Trucks SAS,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH,

17 stycznia 1997 r. – 18 stycznia 2011 r.

PACCAR Inc.,

DAF Trucks Deutschland GmbH,

DAF Trucks N.V.,

17 stycznia 1997 r. – 18 stycznia 2011 r.

2.3.   Krótki opis naruszenia

(8)

Naruszenie dotyczy samochodów ciężarowych o masie od 6 do 16 ton („średnie samochody ciężarowe”) i samochodów ciężarowych o masie przekraczającej 16 ton („duże samochody ciężarowe”) będących zarówno samochodami ciężarowymi skrzyniowymi, jak i ciągnikami siodłowymi (średnie i duże samochody ciężarowe zwane są dalej łącznie „samochodami ciężarowymi”) (3). Sprawa nie dotyczy usług posprzedażowych, innych usług i gwarancji na samochody ciężarowe, sprzedaży używanych samochodów ciężarowych bądź innych towarów i usług.

(9)

Naruszenie to polegało na dokonaniu ustaleń w zmowie dotyczących określania cen i podwyższania cen brutto samochodów ciężarowych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego; oraz harmonogramu i przenoszenia kosztów wprowadzania technologii emisji dla średnich i dużych samochodów ciężarowych, co jest wymagane przez standardy EURO 3-6. Główne siedziby przedsiębiorstw, o których mowa, były bezpośrednio zaangażowane w dyskusje na temat cen, podwyższania cen i wprowadzania nowych standardów emisji do 2004 r. Począwszy co najmniej od sierpnia 2002 r., dyskusje te odbywały się za pośrednictwem niemieckich spółek zależnych, które w różnym stopniu informowały główne siedziby o tych dyskusjach. Dyskusje prowadzono w ramach stosunków wielostronnych i dwustronnych.

(10)

Ustalenia dokonane w zmowie obejmowały porozumienia i praktyki uzgodnione dotyczące określania cen i podwyżek cen brutto w celu wyrównania ich na terytorium EOG oraz harmonogramu i przenoszenia kosztów wprowadzenia technologii emisji, co jest wymagane przez standardy EURO 3-6.

(11)

Naruszenie dotyczyło całego EOG i trwało od 17 stycznia 1997 r. do 18 stycznia 2011 r.

2.4.   Środki zaradcze

(12)

W przypadku niniejszej decyzji mają zastosowanie wytyczne w sprawie grzywien z 2006 r. (4). W decyzji nakłada się grzywny na wszystkie podmioty wymienione w motywie 7 powyżej, z wyjątkiem przedsiębiorstwa MAN.

2.4.1.   Podstawowa kwota grzywny

(13)

Ustalając wysokość grzywien, Komisja wzięła pod uwagę sprzedaż dużych i średnich samochodów ciężarowych (określonych w motywie 8) prowadzoną przez dane podmioty na odnośnych rynkach na terytorium EOG w ostatnim roku przed zakończeniem trwania naruszenia; fakt, że uzgadnianie cen należy do najpoważniejszych ograniczeń konkurencji; czas trwania naruszenia; wysoki udział tych podmiotów w europejskim rynku dużych i średnich samochodów ciężarowych; fakt, że naruszenie obejmowało całe terytorium EOG oraz dodatkową kwotę w celu zniechęcania przedsiębiorstw do stosowania praktyk z zakresu uzgadniania cen.

2.4.2.   Dostosowania kwoty podstawowej

(14)

Komisja nie zastosowała żadnych okoliczności obciążających ani łagodzących.

2.4.3.   Zastosowanie obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar

(15)

Komisja udzieliła przedsiębiorstwu MAN pełnego zwolnienia z grzywny. Przedsiębiorstwu Volvo/Renault obniżono grzywnę o 40 %, przedsiębiorstwu Daimler – o 30 %, a przedsiębiorstwu Iveco – o 10 %.

2.4.4.   Zastosowanie obwieszczenia o postępowaniach ugodowych

(16)

W wyniku zastosowania obwieszczenia o postępowaniach ugodowych zmniejsza się ponadto grzywny nałożone na wszystkie strony o 10 %.

3.   WNIOSEK

(17)

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 nałożono następujące grzywny:

a)

0 EUR

solidarnie na przedsiębiorstwa MAN SE, MAN Truck & Bus AG i MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

b)

670 448 000 EUR

solidarnie na przedsiębiorstwa AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB i Renault Trucks SAS, z której to kwoty:

przedsiębiorstwo Volvo Group Trucks Central Europe GmbH ponosi solidarną odpowiedzialność na kwotę 468 855 017 EUR.

c)

1 008 766 000 EUR

Daimler AG

d)

494 606 000 EUR

na przedsiębiorstwo Iveco S.p.A., z której to kwoty:

1)

przedsiębiorstwo Fiat Chrysler Automobiles N.V. ponosi solidarną odpowiedzialność na kwotę 156 746 105 EUR;

2)

przedsiębiorstwa Fiat Chrysler Automobiles N.V. i Iveco Magirus AG. ponoszą solidarną odpowiedzialność na kwotę 336 119 346 EUR; oraz

3)

przedsiębiorstwa CNH Industrial N.V. i Iveco Magirus AG ponoszą solidarną odpowiedzialność na kwotę 1 740 549 EUR.

e)

752 679 000 EUR

solidarnie na przedsiębiorstwa PACCAR Inc. i DAF Trucks N.V., z której to kwoty:

przedsiębiorstwo DAF Trucks Deutschland GmbH ponosi solidarną odpowiedzialność na kwotę 376 118 773 EUR.


(1)  Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1.

(2)  Dz.U. L 123 z 27.4.2004, s. 18.

(3)  Z wyjątkiem samochodów ciężarowych używanych do celów wojskowych.

(4)  Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na podstawie art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1/2003 (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1).


Top