EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:108:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 108, 6 април 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 108

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
6 април 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 108/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8419 — Segro/PSPIB/SELP/Target assets) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 108/02

Обменен курс на еврото

2

2017/C 108/03

Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, дадено на заседанието му от 18 юли 2016 г., относно проекторешение по дело AT.39824 — Trucks — Докладчик: Латвия

3

2017/C 108/04

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Камиони (AT.39824)

4

2017/C 108/05

Резюме на Решение на Комисията от 19 юли 2016 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело AT.39824 — Trucks) (нотифицирано под номер C(2016) 4673)

6

 

Сметна палата

2017/C 108/06

Специален доклад № 5/2017 — „Младежка безработица — промениха ли нещо политиките на ЕС? Оценка на схемата „Гаранция за младежта“ и на Инициативата за младежка заетост“

9

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2017/C 108/07

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

10

2017/C 108/08

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

10

2017/C 108/09

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

11


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2017/C 108/10

Решение на Съда от 29 юли 2016 година по дело E-25/15 — Надзорен орган на ЕАСТ/Исландия (Неизпълнение на задължения от държава от ЕАСТ — Държавна помощ — Член 14, параграф 3 от част II на протокол 3 към Споразумението за надзорен орган и съд — Несъбиране на неправомерно предоставена помощ)

12

2017/C 108/11

Решение на Съда от 29 юли 2016 година по дело E-30/15 — Надзорен орган на ЕАСТ/Исландия (Неизпълнение на задължения от държава от ЕАСТ — Нетранспониране — Директива 2011/62/ЕС за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба)

13

2017/C 108/12

Решение на Съда от 29 юли 2016 година по дело E-31/15 — Надзорен орган на ЕАСТ/Исландия (Неизпълнение на задължения от държава от ЕАСТ — Нетранспониране — Директива 2011/77/ЕС за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права)

14

2017/C 108/13

Решение на Съда от 29 юли 2016 година по дело E-32/15 — Надзорен орган на ЕАСТ/Княжество Лихтенщайн (Неизпълнение на задължения от държава от ЕАСТ — Нетранспониране — Директива 2006/126/ЕО — Директива 2011/94/ЕС — Директива 2012/36/ЕС)

15

2017/C 108/14

Дело, заведено на 1 февруари 2017 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Исландия (Дело E-2/17)

16

2017/C 108/15

Дело, заведено на 1 февруари 2017 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Исландия (Дело E-3/17)

17

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2017/C 108/16

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8312 — Panasonic Corporation/Ficosa International) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

18

2017/C 108/17

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8391 — Toyota Industries Europe/Vive) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

19

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2017/C 108/18

Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

20


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top