Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0724

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 724/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie standardu wymiany danych wymaganych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 192, 1.7.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/724/oj

1.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/38


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 724/2014

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie standardu wymiany danych wymaganych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 549/2013 wynika, że państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji dane i metadane wymagane tym rozporządzeniem zgodnie z określonym standardem wymiany i innymi praktycznymi ustaleniami, które powinny zostać sformułowane przez Komisję.

(2)

Stosowanie jednolitego standardu wymiany i przekazywania danych do celów statystycznych, objętych rozporządzeniem (UE) nr 549/2013, przyczyniłoby się znacznie do zintegrowania procesów biznesowych w tym obszarze statystycznym.

(3)

Inicjatywa dotycząca statystycznych i technicznych standardów wymiany danych i metadanych w formacie SDMX (ang. Statistical Data and Metadata eXchange) została podjęta przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Europejski Bank Centralny, Komisję (Eurostat), Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Bank Światowy. Format SDMX zapewnia standardy statystyczne i techniczne, w tym język znaczników SDMX, z wykorzystaniem składni XML („format SDMX-ML”) w celu wymiany oficjalnych statystyk. Należy zatem wprowadzić nowy format danych oraz nową definicję struktury danych zgodne ze wspomnianym standardem. Aby ułatwić przestawienie na nowy format, Komisja, przez pierwsze dwa lata od wejścia w życie rozporządzenia, powinna przekazać państwom członkowskim szablony, które mogą być wykorzystane do wprowadzania danych do narzędzi konwersji SDMX.

(4)

Komisja powinna udostępnić szczegółową dokumentację dotyczącą definicji struktury danych SDMX oraz przekazać wytyczne w zakresie ich wdrożenia.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standard transmisji danych

Państwa członkowskie przekazują dane wymagane rozporządzeniem (UE) nr 549/2013 z wykorzystaniem definicji struktury danych SDMX.

Artykuł 2

Specyfikacje techniczne dotyczące formatu danych

Państwa członkowskie przekazują dane i metadane w formacie SDMX-ML.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 czerwca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. 174 z 26.6.2013, s. 1.


Top