Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0724

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 724/2014 van de Commissie van 26 juni 2014 betreffende de uitwisselingsstandaard en andere praktische regelingen voor de toezending van gegevens die zijn vereist uit hoofde van Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie Voor de EER relevante tekst

OJ L 192, 1.7.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/724/oj

1.7.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 192/38


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 724/2014 VAN DE COMMISSIE

van 26 juni 2014

betreffende de uitwisselingsstandaard en andere praktische regelingen voor de toezending van gegevens die zijn vereist uit hoofde van Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (1), en met name artikel 3, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uit artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 549/2013 volgt dat de lidstaten de uit hoofde van deze verordening vereiste gegevens en metagegevens bij de Commissie moeten indienen overeenkomstig een gespecificeerde uitwisselingsstandaard en andere praktische regelingen die door de Commissie moeten worden gespecificeerd.

(2)

De toepassing van een uniforme standaard voor de uitwisseling en toezending van gegevens voor de statistieken in het kader van Verordening (EU) nr. 549/2013 zou een belangrijke bijdrage leveren aan de integratie van bedrijfprocessen in dit statistisch gebied.

(3)

Het initiatief voor de Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) betreffende statistische en technische standaarden voor het uitwisselen en delen van gegevens en metagegevens werd gestart door de Bank voor Internationale Betalingen, de Europese Centrale Bank, de Commissie (Eurostat), het Internationaal Monetair Fonds, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Verenigde Naties en de Wereldbank. Ten behoeve van de uitwisseling van officiële statistieken levert de SDMX statistische en technische standaarden, met inbegrip van de SDMX Markup Language die XML-syntax gebruikt („SDMX-ML-formaat”). Daarom moeten een nieuw gegevensformaat en een definitie voor de gegevensstructuur worden opgesteld in overeenstemming met deze standaard. Teneinde de overgang naar een nieuw formaat mogelijk te maken, moet de Commissie de lidstaten, gedurende de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening, voorzien van modellen die als input in de instrumenten voor SDMX-conversie gebruikt kunnen worden.

(4)

De Commissie moet gedetailleerde documentatie beschikbaar maken over de definities van de SDMX-gegevensstructuren en richtlijnen over de uitvoering ervan leveren.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Standaard voor de toezending van gegevens

De lidstaten dienen de bij Verordening (EU) nr. 549/2013 vereiste gegevens in met gebruikmaking van de definities voor SDMX-gegevensstructuren.

Artikel 2

Technische specificaties van het gegevensformaat

De lidstaten leveren gegevens en metagegevens in het SDMX-ML-formaat.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 juni 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 174 van 26.6.2013, blz. 1.


Top