Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0724

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 724/2014 av den 26 juni 2014 om standarden för utväxling av de data som måste lämnas in enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen Text av betydelse för EES

OJ L 192, 1.7.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/724/oj

1.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/38


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 724/2014

av den 26 juni 2014

om standarden för utväxling av de data som måste lämnas in enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (1), särskilt artikel 3.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EU) nr 549/2013 ska medlemsstaterna till kommissionen överföra de data och metadata som föreskrivs i förordningen i enlighet med en fastställd standard för datautväxling och andra praktiska arrangemang som ska fastställas av kommissionen.

(2)

Bruket av en enda standard för utväxlingen och överföringen av data till den statistik som omfattas av förordning (EU) nr 549/2013 skulle i hög grad bidra till att verksamhetsprocesserna integreras på detta statistikområde.

(3)

Initiativet SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange) för statistiska och tekniska standarder för utbyte av data och metadata lanserades av Banken för internationell betalningsutjämning, Europeiska centralbanken, kommissionen (Eurostat), Internationella valutafonden, OECD, FN och Världsbanken. För utbytet av officiell statistik tillhandahåller SDMX statistiska och tekniska standarder, däribland SDMX Markup Language som använder XML-syntax (nedan kallat SDMX-ML-format). En ny definition av dataformat och datastruktur utformad i enlighet med denna standard bör därför införas. För att underlätta övergången till ett nytt format bör kommissionen under de två första åren efter förordningens ikraftträdande förse medlemsstaterna med mallar som kan användas till konverteringsverktyg för SDMX.

(4)

Kommissionen bör tillhandahålla detaljerad dokumentation om definitionerna av SDMX-datastrukturen samt riktlinjer för hur de ska tillämpas.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Standard för dataöverföring

När medlemsstaterna tillhandahåller de uppgifter som krävs enligt förordning (EU) nr 549/2013 ska de tillämpa SDMX-datastrukturdefinitionerna.

Artikel 2

Tekniska specifikationer för dataformatet

Medlemsstaterna ska lämna in data och metadata i SDMX-ML-format.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 september 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juni 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 174, 26.6.2013, s. 1.


Top