EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:044:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 44, 21 februari 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 44

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
21 februari 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie

2009/C 044/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 32 van 7.2.2009

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2009/C 044/02

Zaak C-276/05: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof — Oostenrijk) — The Wellcome Foundation Ltd/Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (Merk — Farmaceutisch product — Ompakking — Parallelimport — Wezenlijke wijziging van verschijningsvorm van verpakking — Verplichting tot voorafgaande kennisgeving)

2

2009/C 044/03

Zaak C-16/06 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 december 2008 — Les Éditions Albert René SARL/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Orange A/S („Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikelen 8 en 63 — Woordmerk MOBILIX — Oppositie door houder van communautair en nationaal woordmerk OBELIX — Gedeeltelijke afwijzing van oppositie — Reformatio in pejus — Zogenoemde „neutralisatie”-theorie — Wijziging van voorwerp van geschil — Documenten in bijlage bij verzoekschrift voor Gerecht als nieuw bewijsstuk”)

2

2009/C 044/04

Zaak C-210/06: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 16 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Szegedi Ítélőtábla — Republiek Hongarije) — In de procedure van Cartesio Oktató és Szolgáltató bt (Verplaatsing van zetel van vennootschap naar andere lidstaat dan die waarin zij is opgericht — Verzoek om wijziging van vermelding in handelsregister betreffende zetel — Weigering — Hoger beroep tegen uitspraak van rechtbank belast met bijhouden van handelsregister — Artikel 234 EG — Prejudiciële verwijzing — Ontvankelijkheid — Begrip „rechterlijke instantie” — Begrip „rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep” — Hoger beroep tegen beslissing waarbij prejudiciële verwijzing wordt gelast — Bevoegdheid van appèlrechter om deze beslissing in te trekken — Vrijheid van vestiging — Artikelen 43 EG en 48 EG)

3

2009/C 044/05

Zaak C-338/06: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Tweede richtlijn 77/91/EEG — Artikelen 29 en 42 — Naamloze vennootschappen — Kapitaalverhoging — Voorkeurrecht op aandelen en converteerbare obligaties — Opheffing — Bescherming van aandeelhouders — Gelijke behandeling)

4

2009/C 044/06

Zaak C-487/06 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 december 2008 — British Aggregates Association/Commissie van de Europese Gemeenschappen, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Hogere voorziening — Staatssteun — Milieuheffing op aggregaten in Verenigd Koninkrijk)

4

2009/C 044/07

Zaak C-524/06: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 16 december 2008 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Duitsland)] — Heinz Huber/Bundesrepublik Deutschland (Bescherming van persoonsgegevens — Europees burgerschap — Beginsel van non-discriminatie op grond van nationaliteit — Richtlijn 95/46/EG — Begrip „noodzakelijkheid” — Algemene verwerking van persoonsgegevens inzake burgers van Unie met nationaliteit van andere lidstaat — Centraal register van buitenlanders)

5

2009/C 044/08

Zaak C-47/07 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 16 december 2008 — Masdar (UK) Ltd/Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Artikel 288, tweede alinea, EG — Beroep wegens ongerechtvaardigde verrijking van Gemeenschap — Communautaire bijstandsprogramma's — Onregelmatigheden van contractpartner van Commissie — Door onderaannemer verrichte diensten — Niet-betaling — Risico's inherent aan economische activiteiten — Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen — Zorgvuldigheidsplicht van gemeenschapsinstantie)

5

2009/C 044/09

Zaak C-48/07: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Luik — België) — Belgische Staat — FOD Financiën/Les Vergers du Vieux Tauves SA (Vennootschapsbelasting — Richtlijn 90/435/EEG — Hoedanigheid van moedermaatschappij — Deelneming in kapitaal — Houden van aandelen in vruchtgebruik)

6

2009/C 044/10

Zaak C-73/07: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 16 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus — Finland) — Tietosuojavaltuutettu/Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy (Richtlijn 95/46/EG — Werkingssfeer — Verwerking en verspreiding van persoonlijke belastinggegevens — Bescherming van natuurlijke personen — Vrijheid van meningsuiting)

6

2009/C 044/11

Gevoegde zaken C-101/07 P en C-110/07 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 december 2008 — Coop de France bétail et viande, voorheen Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV)/Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA), Commissie van de Europese Gemeenschappen, Franse Republiek (Hogere voorziening — Mededinging — Rundvleesmarkt — Overeenkomst tussen nationale organisaties van veehouders en slachthuizen betreffende opschorting van invoer van rundvlees en vaststelling van minimumaankoopprijs — Geldboeten — Verordening nr. 17 — Artikel 15, lid 2 — Inaanmerkingneming van omzet van ondernemingen die lid zijn van organisaties)

7

2009/C 044/12

Zaak C-121/07: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 9 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2001/18/EG — Doelbewuste introductie in milieu en in handel brengen van ggo's — Arrest van Hof waarin niet-nakoming wordt vastgesteld — Niet-uitvoering — Artikel 228 EG — Uitvoering in loop van geding — Financiële sancties)

8

2009/C 044/13

Zaak C-127/07: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 16 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d'État — Frankrijk) — Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA/Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Milieu — Geïntegreerde preventie en vermindering van verontreiniging — Regeling voor handel in broeikasgasemissierechten — Richtlijn 2003/87/EG — Werkingssfeer — Installaties van ijzer- en staalindustrie daaronder begrepen — Installaties van chemische industrie en sector van non-ferrometalen niet daaronder begrepen — Beginsel van gelijke behandeling)

8

2009/C 044/14

Zaak C-161/07: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk (Niet-nakoming — Artikel 43 EG — Nationale regeling inzake voorwaarden voor inschrijving van vennootschappen op verzoek van burgers van nieuwe lidstaten — Procedure tot bewijs van hoedanigheid van zelfstandige)

9

2009/C 044/15

Zaak C-189/07: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Verordening (EEG) nr. 2847/93 — Artikelen 2, lid 1, en 31, leden 1 en 2 — Verordeningen (EG) nrs. 2406/96 en 850/98 — Controleregeling in visserijsector — Gemeenschappelijke handelsnormen voor bepaalde visserijproducten — Onvoldoende controle en inspectie — Geen vaststelling van passende maatregelen om inbreuken te bestraffen — Uitvoering van sancties — Algemene niet-nakoming van bepalingen van verordening — Overlegging van bijkomende gegevens tot bewijs van algemene en aanhoudende niet-nakoming — Toelaatbaarheid)

9

2009/C 044/16

Zaak C-198/07 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 december 2008 — Donal Gordon/Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Loopbaanontwikkelingrapport — Beroep tot nietigverklaring — Procesbelang — Ambtenaar die volledig en blijvend invalide is)

10

2009/C 044/17

Zaak C-205/07: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 16 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Gent — België) — Strafzaak tegen Lodewijk Gysbrechts, Santurel Inter BVBA (Artikelen 28 EG tot en met 30 EG — Richtlijn 97/7/EG — Bescherming van consument bij op afstand gesloten overeenkomsten — Herroepingstermijn — Verbod om vóór einde van herroepingstermijn voorschot of betaling te eisen van consument)

11

2009/C 044/18

Zaak C-213/07: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 16 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Symvoulio tis Epikrateias — Griekenland) — Michaniki AE/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateias (Overheidsopdrachten voor uitvoering van werken — Richtlijn 93/37/EEG — Artikel 24 — Gronden voor uitsluiting van deelneming aan opdracht — Nationale maatregelen waarbij onverenigbaarheid van sector van openbare werken met die van media wordt ingevoerd)

11

2009/C 044/19

Zaak C-282/07: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Luik — België) — Belgische Staat — FOD Financiën/Truck Center SA (Vrijheid van vestiging — Artikelen 52 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 43 EG) en 58 EG-Verdrag (thans artikel 48 EG) — Vrij verkeer van kapitaal — Artikelen 73 B en 73 D EG-Verdrag (thans respectievelijk artikelen 56 EG en 58 EG) — Rechtspersonenbelasting — Inkomsten uit kapitaal en roerende goederen — Inhouding van bronbelasting — Roerende voorheffing — Inning van roerende voorheffing op rente betaald aan niet-ingezeten vennootschappen — Geen inning van roerende voorheffing op rente betaald aan ingezeten vennootschappen — Dubbelbelastingovereenkomst — Beperking — Ontbreken daarvan)

12

2009/C 044/20

Zaak C-283/07: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 22 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 75/442/EEG — Artikel 1 — Begrip „afvalstof” — Schroot bestemd om in ijzer- en staalnijverheid te worden gebruikt — Brandstof die wordt gewonnen uit afval van hoge kwaliteit — Onjuiste uitvoering)

12

2009/C 044/21

Zaak C-306/07: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Højesteret — Denemarken) — Ruben Andersen/Kommunernes Landsforening, optredend als lasthebber van de gemeente Slagelse (voorheen gemeente Skælskør) (Informatie van werknemers — Richtlijn 91/533/EEG — Artikel 8, leden 1 en 2 — Werkingssfeer — Werknemers die onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen — Begrip „tijdelijke” arbeidsovereenkomst of -verhouding)

13

2009/C 044/22

Zaak C-333/07: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour administrative d'appel de Lyon — Frankrijk) — Regie Networks/Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne (Staatssteun — Steunregeling ten behoeve van lokale radiozenders — Financiering middels parafiscale heffing op omroepreclame — Positieve beschikking van Commissie na inleidende fase van onderzoek als bedoeld in artikel 93, lid 3, EG-Verdrag (thans artikel 88, lid 3, EG) — Steun die verenigbaar met gemeenschappelijke markt kan zijn — Artikel 92, lid 3, EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 87, lid 3, EG) — Betwisting van rechtmatigheid van beschikking — Motiveringsplicht — Beoordeling van feiten — Verenigbaarheid van parafiscale heffing met EG-Verdrag)

14

2009/C 044/23

Zaak C-336/07: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Hannover — Duitsland) — Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG/Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (Richtlijn 2002/22/EG — Artikel 31, lid 1 — Redelijke doorgifteverplichtingen („must carry”) — Nationale regeling die exploitanten van analoge kabelnetwerken verplicht tot doorgifte via hun kabelnetwerken van alle televisieprogramma's die voor terrestrische distributie zijn toegelaten — Evenredigheidsbeginsel)

14

2009/C 044/24

Zaak C-337/07: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Stuttgart — Duitsland) — Ibrahim Altun/Stadt Böblingen (Associatieovereenkomst EEG-Turkije — Artikel 7, eerste alinea, van besluit nr. 1/80 van Associatieraad — Verblijfsrecht van kind van Turks werknemer — Werknemer behorend tot legale arbeidsmarkt — Onvrijwillige werkloosheid — Toepasselijkheid van overeenkomst op Turkse vluchtelingen — Voorwaarden voor verlies van verkregen rechten)

15

2009/C 044/25

Zaak C-349/07: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 18 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Sopropé — Organizações de Calçado, Lda/Fazenda Pública (Communautair douanewetboek — Beginsel van eerbiediging van rechten van verdediging — Navordering van douanerechten bij invoer)

16

2009/C 044/26

Zaak C-384/07: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 18 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — Wienstrom GmbH/Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Staatssteun — Artikel 88, lid 3, EG — Steunmaatregelen die verenigbaar met gemeenschappelijke markt zijn verklaard — Geschil tussen begunstigde en nationale autoriteiten over bedrag van onrechtmatig tot uitvoering gebrachte steun — Rol van nationale rechter)

16

2009/C 044/27

Zaak C-414/07: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Polen) — Magoora sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie (Zesde btw-richtlijn — Artikel 17, leden 2 en 6 — Nationale regeling — Aftrek van btw over aankoop van brandstof voor bepaalde voertuigen los van gebruiksdoel daarvan — Daadwerkelijke beperking van recht op aftrek — Ten tijde van inwerkingtreding van richtlijn in nationale wetgeving voorziene uitsluitingen)

17

2009/C 044/28

Zaak C-442/07: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 9 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Oberste Patent- und Markensenat — Oostenrijk) — Verein Radetzky-Orden/Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky” (Merken — Richtlijn 89/104/EEG — Artikel 12 — Verval van recht — Tekens ingeschreven door een vereniging zonder winstoogmerk — Begrip „normaal gebruik” van een merk — Charitatieve activiteiten)

17

2009/C 044/29

Zaak C-443/07 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 december 2008 — Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis/Commissie van de Europese Gemeenschappen, Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Ambtenarenstatuut — Exceptie van onwettigheid van artikel 12, lid 3, van bijlage XIII, betreffende indeling van na 1 mei 2004 aangeworven ambtenaren — Raadpleging van comité voor Statuut — Geen schending van verworven rechten en van beginsel van gelijke behandeling)

18

2009/C 044/30

Zaak C-480/07: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Richtlijn 2000/59/EG — Havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen — Verzuim om voor alle havens plannen voor ontvangst en verwerking van scheepsafval te hebben uitgewerkt, vastgesteld of goedgekeurd)

18

2009/C 044/31

Zaak C-488/07: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 18 december 2008 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Session (Scotland), Edinburgh — Verenigd Koninkrijk] — Royal Bank of Scotland Group plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Zesde btw-richtlijn — Aftrek van voorbelasting — Goederen en diensten die zowel voor belastbare als voor vrijgestelde handelingen worden gebruikt — Aftrek pro rata — Berekening — Berekeningsmethoden van artikel 17, lid 5, derde alinea — Verplichting tot toepassing van afrondingsregel van artikel 19, lid 1, tweede alinea)

19

2009/C 044/32

Zaak C-491/07: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 22 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht für Strafsachen Wien — Oostenrijk) — Strafzaak tegen Vladimir Turansky (Overeenkomst ter uitvoering van Schengenakkoord — Artikel 54 — „Ne bis in idem”-beginsel — Werkingssfeer — Begrip „bij onherroepelijk vonnis berecht” — Beslissing waarbij politieautoriteit schorsing van strafprocedure gelast — Beslissing die strafvervolging niet beëindigt en waarvoor „ne bis in idem”-regel volgens nationaal recht niet geldt)

19

2009/C 044/33

Zaak C-517/07: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 december 2008 — [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) — Verenigd Koninkrijk] — Afton Chemical Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Richtlijn 92/81/EEG — Accijns op minerale oliën — Artikelen 2, leden 2 en 3, en 8, lid 1, sub a — Richtlijn 2003/96/EG — Belasting van energieproducten en elektriciteit — Artikel 2, leden 2 tot en met 4, sub b — Werkingssfeer — Motorbrandstofadditieven die minerale oliën of energieproducten zijn, maar niet als motorbrandstof worden gebruikt — Nationale belastingregeling)

20

2009/C 044/34

Zaak C-549/07: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Handelsgericht Wien — Oostenrijk) — Friederike Wallentin-Hermann/Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA (Luchtvervoer — Verordening (EG) nr. 261/2004 — Artikel 5 — Compensatie en bijstand van passagiers bij vluchtannulering — Vrijstelling van verplichting om compensatie te betalen — Annulering als gevolg van buitengewone omstandigheden die ondanks treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen hadden kunnen worden)

20

2009/C 044/35

Zaak C-13/08: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Procedure ingesteld door Erich Stamm, Anneliese Hauser (Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen — Gelijke behandeling — Zelfstandige grensarbeiders — Landpacht — Landbouwstructuur)

21

2009/C 044/36

Zaak C-273/08: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 18 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg (Niet-nakoming — Richtlijn 2001/81/EG — Luchtverontreinigende stoffen — Nationale emissieplafonds — Verzuimde mededeling van de programma's ter reductie van de emissies, de nationale emissie-inventarissen en de jaarlijkse prognoses voor 2010)

22

2009/C 044/37

Zaak C-328/08: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 22 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Finland (Niet-nakoming — Richtlijn 2004/35/EG — Milieuaansprakelijkheid — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

22

2009/C 044/38

Zaak C-388/08 PPU: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 1 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein oikeus — Finland) — Strafzaak tegen Artur Leymann en Aleksei Pustovarov („Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken — Kaderbesluit 2002/584/JBZ — Artikel 27 — Europees aanhoudingsbevel en procedures van overlevering tussen lidstaten — Specialiteitsbeginsel — Toestemmingsprocedure”)

23

2009/C 044/39

Zaak C-551/07: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 19 december 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — Deniz Sahin/Bundesminister für Inneres (Artikel 104, lid 3, van Reglement voor de procesvoering — Richtlijn 2004/38/EG — Artikelen 18 EG en 39 EG — Recht op eerbiediging van familieleven — Recht van verblijf van persoon met nationaliteit van derde land die grondgebied van lidstaat is binnengekomen als asielzoeker en vervolgens is gehuwd met persoon met nationaliteit van andere lidstaat)

23

2009/C 044/40

Zaak C-25/08 P: Beschikking van het Hof van 13 november 2008 — Giuseppe Gargani/Europees Parlement (Hogere voorziening — Beroep van de voorzitter van de commissie juridische zaken van het Parlement tegen de „handeling” van de voorzitter van het Parlement die heeft geleid tot indiening van opmerkingen namens het Parlement in een zaak betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing — Beroepstermijn)

24

2009/C 044/41

Zaken C-180/08 en C-186/08: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 13 november 2008 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Griekenland) — Maria Kastrinaki tou Emmanouil/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor procesvoering — Richtlijn 89/48/EEG — Erkenning van diploma's — Studie voltooid in door lidstaat van ontvangst niet als onderwijsinstelling erkend „vrije-studielaboratorium” — Psychologe)

25

2009/C 044/42

Zaak C-434/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Oldenburg (Duitsland) op 1 oktober 2008 — Arnold en Johann Harms, optredend als maatschap/Freerk Heidinga

25

2009/C 044/43

Zaak C-473/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Sächsisches Finanzgericht (Duitsland) op 5 november 2008 — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas en Marion Eulitz/Finanzamt Dresden I

26

2009/C 044/44

Zaak C-486/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Innsbruck (Oostenrijk) op 12 oktober 2008 — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/Land Tirol

26

2009/C 044/45

Zaak C-491/08: Beroep ingesteld op 12 november 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

27

2009/C 044/46

Zaak C-496/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 november 2008 door Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau en Francisco Javier Solana Ramos tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 18 september 2008 in zaak T-47/05, Angé Serrano e.a./Parlement

27

2009/C 044/47

Zaak C-510/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) op 24 november 2008 — Vera Mattner/Finanzamt Velbert

28

2009/C 044/48

Zaak C-512/08: Beroep ingesteld op 25 november 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek

29

2009/C 044/49

Zaak C-515/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (België) op 26 november 2008 — Strafzaak tegen Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luís das Neves Palhota, Termiso Lda

29

2009/C 044/50

Zaak C-519/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Monomeles Protodikeio Athinon (Griekenland) op 27 november 2008 — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio

30

2009/C 044/51

Zaak C-526/08: Beroep ingesteld op 2 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

31

2009/C 044/52

Zaak C-529/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 2 december 2008 — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz/Deutsche Lufthansa AG

32

2009/C 044/53

Zaak C-533/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 3 december 2008 — TNT Express Nederland BV tegen AXA Versicherung AG

32

2009/C 044/54

Zaak C-534/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 3 december 2008 — KLG Europe Eersel BV tegen Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

33

2009/C 044/55

Zaak C-536/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 4 december 2008 — Staatssecretaris van Financiën tegen X

33

2009/C 044/56

Zaak C-537/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 3 december 2008 door Kahla/Thüringen Porzellan GmbH tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer — uitgebreid) van 24 september 2008 in zaak T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, ondersteund door Freistaat Thüringen en Bondsrepubliek Duitsland/Commissie van de Europese Gemeenschappen

34

2009/C 044/57

Zaak C-539/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 4 december 2008 — Staatssecretaris van Financiën tegen fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV

35

2009/C 044/58

Zaak C-544/08: Beroep ingesteld op 4 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Tsjechische Republiek

35

2009/C 044/59

Zaak C-554/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 december 2008 door Le Carbone Lorraine tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 8 oktober 2008 in zaak T-73/04, Carbone Lorraine/Commissie

35

2009/C 044/60

Zaak C-556/08: Beroep ingesteld op 16 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

36

2009/C 044/61

Zaak C-557/08: Beroep ingesteld op 16 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

36

2009/C 044/62

Zaak C-561/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 19 december 2008 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Zevende kamer) van 15 oktober 2008 in zaak T-160/04, Potamianos/Commissie

37

2009/C 044/63

Zaak C-566/08: Beroep ingesteld op 22 december 2008 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie

37

2009/C 044/64

Zaak C-567/08: Beroep ingesteld op 19 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

38

2009/C 044/65

Zaak C-574/08: Beroep ingesteld op 22 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België

38

2009/C 044/66

Zaak C-575/08: Beroep ingesteld op 22 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België

39

2009/C 044/67

Zaak C-583/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 28 december 2008 door Christos Gogos tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Zevende kamer) van 15 oktober 2008 in zaak T-66/04, Gogos/Commissie van de Europese Gemeenschappen

39

2009/C 044/68

Zaak C-585/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op 24 december 2008 — Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

40

 

Gerecht van eerste aanleg

2009/C 044/69

Zaken T-211/04 en T-215/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 18 december 2008 — Government of Gibraltar en Verenigd Koninkrijk/Commissie („Staatssteun — Door Verenigd Koninkrijk aangemelde steunregeling betreffende hervorming van de vennootschapsbelasting door de regering van Gibraltar — Beschikking waarbij steunregeling onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Regionale selectiviteit — Materiële selectiviteit”)

41

2009/C 044/70

Zaak T-144/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 18 december 2008 — Muñiz/Commissie („Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten betreffende vergadering van werkgroep van afdeling Tarief- en Statistieknomenclatuur (apparaten/diversen) van Comité Douanewetboek — Weigering van toegang — Uitzondering in verband met bescherming van besluitvormingsproces”)

41

2009/C 044/71

Zaak T-455/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 18 december 2008 — Componenta/Commissie („Staatssteun — Metaalsector — Verwerving van deelneming door onderneming in vastgoedvennootschap en terugbetaling van lening die deze onderneming aan vastgoedvennootschap heeft toegekend, als tegenprestatie voor investering van voornoemde onderneming — Beschikking waarbij steun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugbetaling ervan wordt gelast — Criterium particuliere investeerder — Waardering van aandelen van vastgoedvennootschap — Motiveringsplicht — Ambtshalve onderzoek”)

42

2009/C 044/72

Zaak T-85/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 18 december 2008 — General Química/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Sector chemische producten voor rubberverwerking — Beschikking tot vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Uitwisseling van vertrouwelijke informatie en prijsstelling — Toerekening aan moedervennootschap — Hoofdelijke aansprakelijkheid — Geldboeten — Mededeling inzake medewerking”)

42

2009/C 044/73

Zaak T-285/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 18 december 2008 — Torres/BHIM — Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk TORRE DE FRIAS — Oudere nationale en internationale woordmerken TORRES en LAS TORRES — Relatieve weigeringsgrond — Ontbreken van verwarringsgevaar”)

43

2009/C 044/74

Zaak T-286/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 18 december 2008 — Torres/BHIM — Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk TORRE DE GAZATE — Oudere nationale en internationale woordmerken TORRES en LAS TORRES — Relatieve weigeringsgrond — Ontbreken van verwarringsgevaar”)

43

2009/C 044/75

Zaak T-287/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 18 december 2008 — Torres/BHIM — Bodegas Peñalba Lopez (Torre Albéniz) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk Torre Albéniz — Ouder gemeenschapsbeeldmerk TORRES — Relatieve weigeringsgrond — Ontbreken van verwarringsgevaar”)

44

2009/C 044/76

Zaak T-8/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 18 december 2008 — Torres/BHIM — Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk TG Torre Galatea — Ouder gemeenschapswoordmerk TORRES 10 — Relatieve weigeringsgrond — Ontbreken van verwarringsgevaar”)

44

2009/C 044/77

Zaak T-16/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 18 december 2008 — Torres/BHIM — Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor inschrijving van gemeenschapswoordmerk TORRE DE BENÍTEZ — Oudere nationale, communautaire en internationale woord- en beeldmerken die verschillende torens weergeven — Relatieve weigeringsgrond — Geen gevaar voor verwarring”)

45

2009/C 044/78

Gevoegde zaken T-90/07 P en T-99/07 P: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 18 december 2008 — België en Commissie/Genette („Hogere voorziening — Ambtenarenrecht — Ambtenaren — Pensioenen — Overdracht van nationale pensioenrechten — Besluit houdende weigering van intrekking van aanvraag tot overdracht en van indiening van nieuwe aanvraag tot overdracht — Bevoegdheid van Gerecht voor ambtenarenzaken — Wijziging van voorwerp van geschil — Niet-ontvankelijkheid van beroep in eerste aanleg”)

45

2009/C 044/79

Zaak T-293/07 P: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 18 december 2008 — Lofaro/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Tijdelijke functionarissen — Klachttermijn — Datum van indiening van klacht — Ontvangst door administratie — Rechtszekerheidsbeginsel”)

46

2009/C 044/80

Zaak T-227/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 3 december 2008 — RSA Security Ireland/Commissie (Beroep tot nietigverklaring — Gemeenschappelijk douanetarief — Indeling in gecombineerde nomenclatuur — Persoon die niet individueel is geraakt — Niet-ontvankelijkheid)

46

2009/C 044/81

Zaak T-169/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 2 december 2008 — Longevity Health Products/BHIM — Hennig Arzneimittel (Cellutrim) („Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk Cellutrim — Ouder nationaal woordmerk Cellidrin — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 — Beroep ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk rechtens ongegrond”)

46

2009/C 044/82

Zaak T-210/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 3 december 2008 — RSA Security Ireland/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Gemeenschappelijk douanetarief — Verstrekking van bindende tariefinlichtingen — Bevoegdheid van nationale douaneautoriteiten — Handeling waartegen geen beroep kan worden ingesteld — Niet-ontvankelijkheid”)

47

2009/C 044/83

Zaak T-406/08: Beroep ingesteld op 19 september 2008 — ICF/Commissie

47

2009/C 044/84

Zaak T-502/08: Beroep ingesteld op 21 november 2008 — Volkswagen/BHIM — Deutsche BP (SunGasoline)

48

2009/C 044/85

Zaak T-503/08: Beroep ingesteld op 20 november 2008 — Rundpack/BHIM (Weergave van een beker)

48

2009/C 044/86

Zaak T-504/08: Beroep ingesteld op 21 november 2008 — Mologen/BHIM (dSLIM)

49

2009/C 044/87

Zaak T-505/08: Beroep ingesteld op 25 november 2008 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein/BHIM (Hunter)

49

2009/C 044/88

Zaak T-513/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 november 2008 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 11 september 2008 in zaak F-135/07, Smadja/Commissie

50

2009/C 044/89

Zaak T-515/08: Beroep ingesteld op 19 november 2008 — Mauerhofer/Commissie

50

2009/C 044/90

Zaak T-516/08: Beroep ingesteld op 27 november 2008 — Eriksen/Commissie

51

2009/C 044/91

Zaak T-524/08: Beroep ingesteld op 2 december 2008 — AIB-Vinçotte Luxembourg ASBL/Europees Parlement

51

2009/C 044/92

Zaak T-525/08: Beroep ingesteld op 1 december 2008 — Poste Italiane/Commissie

52

2009/C 044/93

Zaak T-526/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 3 december 2008 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 25 september 2008 in zaak F-44/05, Strack/Commissie

53

2009/C 044/94

Zaak T-532/08: Beroep ingesteld op 5 december 2008 — Norilsk Nickel Harjavalta Oy en Umicore NV/Commissie

53

2009/C 044/95

Zaak T-533/08: Beroep ingesteld op 3 december 2008 — Telekomunikacja Polska/Commissie

54

2009/C 044/96

Zaak T-534/08: Beroep ingesteld op 1 december 2008 — Granuband/BHIM — Granuflex (GRANUflex)

55

2009/C 044/97

Zaak T-539/08: Beroep ingesteld op 5 december 2008 — Etimine en Etiproducts/Commissie

55

2009/C 044/98

Zaak T-540/08: Beroep ingesteld op 12 december 2008 — Esso e.a./Commissie

56

2009/C 044/99

Zaak T-541/08: Beroep ingesteld op 15 december 2008 — Sasol e.a./Commissie

57

2009/C 044/00

Zaak T-542/08: Beroep ingesteld op 3 december 2008 — Evropaïki Dynamiki/ECHA

58

2009/C 044/01

Zaak T-546/08: Beroep ingesteld op 2 december 2008 — Villa Almè/BHIM — Bodegas Marqués de Murrieta (i GAI)

59

2009/C 044/02

Zaak T-548/08: Beroep ingesteld op 16 december 2008 — Total/Commissie

59

2009/C 044/03

Zaak T-549/08: Beroep ingesteld op 16 december 2008 — Luxemburg/Commissie

60

2009/C 044/04

Zaak T-558/08: Beroep ingesteld op 17 december 2008 — Eni/Commissie

61

2009/C 044/05

Zaak T-559/08: Beroep ingesteld op 17 december 2008 — STIM d'Orbigny/Commissie

61

2009/C 044/06

Zaak T-562/08: Beroep ingesteld op 16 december 2008 — Repsol YPF Lubricantes y especialidades e.a./Commissie

62

2009/C 044/07

Zaak T-563/08: Beroep ingesteld op 16 december 2008 — CM Capital Markets/BHIM — Carbon Capital Markets (CM Capital Markets)

63

2009/C 044/08

Zaak T-564/08: Beroep ingesteld op 17 december 2008 — Monoscoop/BHIM (SUDOKU SAMURAI BINGO)

64

2009/C 044/09

Zaak T-572/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 19 december 2008 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 13 november 2008 in zaak F-90/07, Traore/Commissie

64

2009/C 044/10

Zaak T-577/08: Beroep ingesteld op 23 december 2008 — Proges/Commissie

65

2009/C 044/11

Zaak T-579/08: Beroep ingesteld op 23 december 2008 — Eridania Sadam SpA/Commissie

65

2009/C 044/12

Zaak T-580/08: Beroep ingesteld op 24 december 2008 — PJ Hungary/BHIM — Pepekillo (PEPEQUILLO)

66

2009/C 044/13

Zaak T-587/08: Beroep ingesteld op 31 december 2008 — Fresh Del Monte Produce/Commissie

66

2009/C 044/14

Zaak T-588/08: Beroep ingesteld op 24 december 2008 — Dole Food en Dole Germany/Commissie

67

2009/C 044/15

Zaak T-324/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 17 december 2008 — Plant e.a./Commissie

68

2009/C 044/16

Zaak T-489/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 18 december 2008 — Insight Direct USA/BHIM — Net Insight (Insight)

68

2009/C 044/17

Zaak T-347/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 19 december 2008 — iTouch International/BHIM — Touchnet Information Systems (iTouch)

68

 

Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

2009/C 044/18

Zaak F-48/06: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 5 november 2008 — Avanzata e.a./Commissie (Openbare dienst — Arbeidscontractanten — Indeling en bezoldiging — Voormalige werknemers naar Luxemburgs recht)

69

2009/C 044/19

Zaak F-148/06: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 december 2008 — Collée/Parlement (Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Procedure voor toekenning van meritepunten bij het Europees Parlement — Vergelijking van verdiensten)

69

2009/C 044/20

Zaak F-50/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 25 november 2008 — Hristova/Commissie (Ambtenaren — Aanwerving — Algemeen vergelijkend onderzoek — Toelatingsvoorwaarden — Afwijzing van sollicitatie — Motivering — Diploma's)

70

2009/C 044/21

Zaak F-53/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede Kamer) van 25 november 2008 — Iordanova/Commissie (Ambtenaren — Aanwerving — Algemeen vergelijkend onderzoek — Toelatingsvoorwaarden — Afwijzing van sollicitatie — Diploma's)

70

2009/C 044/22

Zaak F-58/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 december 2008 — Collotte/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Bevorderingsronde 2006 — Vermogen om in derde taal te werken)

70

2009/C 044/23

Zaak F-66/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 december 2008 — Dubus en Leveque/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Bevorderingsronde 2006 — Vermogen om in een derde taal te werken)

71

2009/C 044/24

Zaak F-90/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 november 2008 — Traore/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Kennisgeving van vacature — Afwijzing van sollicitatie van verzoeker — Nieuwe tewerkstelling — Belang van dienst)

71

2009/C 044/25

Zaak F-92/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 december 2008 — Evraets/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2006 — Vermogen om in derde taal te werken)

72

2009/C 044/26

Zaak F-93/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 december 2008 — Beatriz Acosta Iborra e.a./Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2006 — Vermogen om in derde taal te werken)

72

2009/C 044/27

Zaak F-126/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 4 november 2008 — Van Beers/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Certificeringprocedure — Certificeringronde 2006 — Niet-plaatsing op lijst van voorgeselecteerde ambtenaren — Artikel 45 bis van Statuut)

73

2009/C 044/28

Zaak F-144/07: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 9 december 2008 — Efstathopoulos/Europees Parlement (Openbare dienst — Voormalige tijdelijke functionarissen — Verordening (EG, Euratom, EGKS) nr. 2689/95 — Afvloeiingspremie — Inaanmerkingneming van productiviteitspremie bij bepaling van bedrag van bruto-inkomsten die in het kader van nieuwe werkzaamheden worden ontvangen)

73

2009/C 044/29

Zaak F-48/08: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 30 oktober 2008 — Ortega Serrano/Commissie (Ambtenaren — Kennelijke niet-ontvankelijkheid — Onmogelijkheid om de verzoekende partij te laten vertegenwoordigen door een advocaat die geen derde is — Rechtsbijstand — Verzoek om interventie)

73

2009/C 044/30

Zaak F-64/08: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 18 december 2008 — Nijs/Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen (Openbare dienst — Ambtenaren — Artikel 35, lid 1, sub e, van Reglement voor de procesvoering — Summiere uiteenzetting van middelen in verzoekschrift — Beoordelingsprocedure — Aanwijzing van beoordelaar en tweede beoordelaar — Ontbreken van bezwarend besluit — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

74

2009/C 044/31

Zaak F-80/08 R: Beschikking van de president van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 17 december 2008 — Wenig/Commissie (Ambtenaren — Kort geding — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging van een besluit om de betrokkene van zijn functie te ontheffen — Spoedeisendheid — Geen)

74

2009/C 044/32

Zaak F-89/08: Beroep ingesteld op 3 november 2008 — P/Parlement

74

2009/C 044/33

Zaak F-92/08: Beroep ingesteld op 4 november 2008 — Bertolete e.a./Commissie

75

2009/C 044/34

Zaak F-93/08: Beroep ingesteld op 12 november 2008 — N/Parlement

75

2009/C 044/35

Zaak F-96/08: Beroep ingesteld op 17 november 2008 — Cerafogli/ECB

75

2009/C 044/36

Zaak F-97/08: Beroep ingesteld op 27 november 2008 — Füller-Tomlinson/Parlement

76

2009/C 044/37

Zaak F-98/08: Beroep ingesteld op 11 december 2008 — Nijs/Rekenkamer

76

2009/C 044/38

Zaak F-101/08: Beroep ingesteld op 8 december 2008 — Pappas/Commissie

77

2009/C 044/39

Zaak F-103/08: Beroep ingesteld op 23 december 2008 — Katrakasas/Commissie

77

2009/C 044/40

Zaak F-104/08: Beroep ingesteld op 30 december 2008 — Angelidis/Parlement

77

2009/C 044/41

Zaak F-14/08: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 december 2008 — X/Parlement

78

2009/C 044/42

Zaak F-22/08: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 27 november 2008 — Miguelez Herreras/Commissie

78

2009/C 044/43

Zaak F-23/08: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 27 november 2008 — Di Bucci/Commissie

78

2009/C 044/44

Zaak F-24/08: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 27 november 2008 — Wilms/Commissie

78


 

2009/C 044/45

Bericht aan de lezer(zie bladzijde 3 van de omslag)

s3


NL

 

Top