Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:044:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 44, 21 februari 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 44

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
21 februari 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Domstolen

2009/C 044/01

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 32, 7.2.2009

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2009/C 044/02

Mål C-276/05: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof (Österrike)) – The Wellcome Foundation Ltd mot Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (Varumärke – Läkemedel – Ompaketering – Parallellimport – Väsentlig förändring av förpackningens utseende – Skyldighet att underrätta på förhand)

2

2009/C 044/03

Mål C-16/06 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 18 december 2008 – Les Éditions Albert René SARL mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Förordning (EG) nr 40/94 – Artiklarna 8 och 63 – Ordmärket MOBILIX – Invändning från innehavaren av gemenskapsordmärket OBELIX som även är nationellt ordmärke – Delvist avslag på invändningen – Reformatio in pejus – Teorin om att ”verkan förtas” – Ändring av föremålet för tvisten – Handlingar som ingetts som bilaga till ansökan till förstainstansrätten såsom ny bevisning)

2

2009/C 044/04

Mål C-210/06: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 16 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Szegedi Ítélőtábla – Republiken Ungern) – Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt (Flyttning av sätet för ett bolag till en annan medlemsstat än den i vilken bolaget bildats – Ansökan om ändring av angivelsen av sätet i aktiebolags- och handelsregistret – Avslag på ansökan – Överklagande av ett beslut av en domstol som har i uppgift att föra aktiebolags- och handelsregistret – Artikel 234 EG – Begäran om förhandsavgörande – Upptagande till sakprövning – Begreppet ”domstol” – Begreppet ”domstol i en medlemsstat, mot vars avgöranden det inte finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning” – Överklagande av ett beslut att begära förhandsavgörande – Befogenhet för den domstol som prövar överklagandet att upphäva detta beslut – Etableringsfrihet – Artiklarna 43 EG och 48 EG)

3

2009/C 044/05

Mål C-338/06: Domstolens dom (första avdelningen) av den 18 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott – Andra direktivet 77/91/EEG – Artiklarna 29 och 42 – Aktiebolag – Ökning av kapitalet – Företrädesrätt till aktier och konvertibler – Upphävande – Aktieägarskydd – Likabehandling)

4

2009/C 044/06

Mål C-487/06 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 december 2008 – British Aggregates Association mot Europeiska gemenskapernas kommission, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Överklagande – Statligt stöd – Miljöskatt på ballast i Förenade kungariket)

4

2009/C 044/07

Mål C-524/06: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 16 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen – Tyskland) – Heinz Huber mot Bundesrepublik Deutschland (Skydd för personuppgifter – Unionsmedborgarskap – Principen om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet – Direktiv 95/46/EG – Begreppet nödvändighet – Allmän behandling av personuppgifter avseende unionsmedborgare som är medborgare i en annan medlemsstat – Centralt register över utlänningar)

5

2009/C 044/08

Mål C-47/07 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 16 december 2008 – Masdar (UK) Ltd mot Europeiska gemenskapernas kommission (Överklagande – Artikel 288 andra stycket EG – Talan grundad på att gemenskapen gjort en obehörig vinst – Gemenskapens biståndsprogram – Oegentligheter begångna av kommissionens avtalspart – Tjänster tillhandahållna av en underleverantör – Utebliven betalning – Risker som ingår i ekonomisk verksamhet – Principen om skydd för berättigade förväntningar – Gemenskapsadministrationens omsorgsplikt)

5

2009/C 044/09

Mål C-48/07: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Liège) – État belge – SPF Finances mot Les Vergers du Vieux Tauves SA (Inkomstskatt för juridiska personer – Direktiv 90/435/EEG – Status som moderbolag – Andel i kapitalet – Innehav av nyttjanderätt till andelar)

6

2009/C 044/10

Mål C-73/07: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 16 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Korkein hallinto-oikeus) – Tietosuojavaltuutettu mot Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy (Direktiv 95/46/EG – Tillämpningsområde – Behandling av personliga beskattningsuppgifter och flödet av sådana uppgifter – Skydd av fysiska personer – Yttrandefrihet)

6

2009/C 044/11

Mål C-101/07 P och C-110/07 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 december 2008 – Coop de France Bétail et Viande, tidigare Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA) mot Europeiska gemenskapernas kommission och Republiken Frankrike (Överklagande – Konkurrens – Nötköttsmarknad – Avtal som nationella föreningar för uppfödare och slaktare har ingått i syfte att tillfälligt stoppa importen av nötkött och fastställa ett lägsta inköpspris – Böter – Förordning nr 17 – Artikel 15.2 – Beaktande av omsättningen för en företagssammanslutnings medlemmar)

7

2009/C 044/12

Mål C-121/07: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 9 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike (Fördragsbrott – Direktiv 2001/18/EG – Avsiktlig utsättning i miljön och utsläppande på marknaden av GMO – Dom varigenom domstolen fastställer fördragsbrott – Underlåtelse att följa domen – Artikel 228 EG – Åtgärder under domstolsförfarandet som innebär att domen har följts – Ekonomiska sanktioner)

8

2009/C 044/13

Mål C-127/07: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 16 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA mot Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Miljö – Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar – System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen – Direktiv 2003/87/EG – Tillämpningsområde – Anläggningar inom stålsektorn omfattas – Anläggningar inom kemisektorn och sektorn för icke-järnhaltiga metaller omfattas inte – Principen om likabehandling)

8

2009/C 044/14

Mål C-161/07: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Österrike (Fördragsbrott – Artikel 43 EG – Nationell lagstiftning enligt vilken villkoren för registrering av bolag på ansökan av medborgare i nya medlemsstater regleras – Förfarande för intygande av ställning som egenföretagare)

9

2009/C 044/15

Mål C-189/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott – Förordning (EEG) nr 2847/93 – Artiklarna 2.1 och 31.1 och 31.2 – Förordningarna (EG) nr 2406/96 och 850/98 – Kontrollsystem inom fiskerisektorn – Gemensamma marknadsnormer för saluföring av vissa produkter – Bristande kontroller och inspektioner – Underlåtenhet att vidta adekvata åtgärder för att bestraffa överträdelserna – Verkställande av straffen – Allmängiltigt fördragsbrott avseende bestämmelserna i en förordning – Förebringande av kompletterande uppgifter inför domstolen i syfte att styrka att det påstådda fördragsbrottet är allmänt och varaktigt – Tillåtlighet)

9

2009/C 044/16

Mål C-198/07 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 december 2008 – Donal Gordon mot Europeiska gemenskapernas kommission (Överklagande – Rapport om karriärutveckling – Talan om ogiltigförklaring – Berättigat intresse av att få saken prövad – Tjänsteman som bedömts lida av total bestående invaliditet)

10

2009/C 044/17

Mål C-205/07: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 16 december 2008 (begäran om förhandsavgörande av Hof van Beroep te Gent – Belgien) – Brottmål mot Lodewijk Gysbrechts, Santurel Inter BVBA (Artiklarna 28-30 EG – Direktiv 97/7/EG – Konsumentskydd vid distansavtal – Ångerfrist – Förbud mot att kräva förskott eller betalning av konsumenten innan ångerfristen har löpt ut)

11

2009/C 044/18

Mål C-213/07: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 16 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Symvoulio tis Epikratis – Grekland) – Michaniki AE mot Ethniko Symvoulio Radiotileorasis och Ypourgos Epikrateias (Offentlig upphandling av byggentreprenader – Direktiv 93/37/EEG – Artikel 24 – Grunder för att uteslutas från att delta i upphandling – Nationella bestämmelser i vilka det föreskrivs en oförenlighet mellan sektorn för offentliga byggentreprenader och mediesektorn)

11

2009/C 044/19

Mål C-282/07: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Liège) – État belge – SPF Finances mot Truck Center SA (Etableringsfrihet – Artikel 52 i EG-fördraget (nu artikel 43 EG i ändrad lydelse) och artikel 58 i EG-fördraget (nu artikel 48 EG) – Fri rölighet för kapital – Artiklarna 73 b och 73 d i EG-fördraget (nu artiklarna 56 EG och 58 EG) – Beskattning av juridiska personer – Inkomst av kapital och av lös egendom – Innehållande av källskatt – Förskottsskatt på utdelningar och räntor – Påförande av förskottsskatt på ränta som betalats till bolag som saknar hemvist i landet – Inget påförande av förskottsskatt på ränta som betalats till bolag med hemvist i landet – Avtal för undvikande av dubbelbeskattning – Restriktion – Föreligger inte)

12

2009/C 044/20

Mål C-283/07: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 22 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien (Fördragsbrott – Direktiv 75/442/EG – Artikel 1 – Begreppet avfall – Skrot avsett att användas i stålindustrin – Bränsle härrörande – Högkvalitativt avfall)

12

2009/C 044/21

Mål C-306/07: Domstolens dom (första avdelningen) av den 18 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Højesteret (Danmark)) – Ruben Andersen mot Kommunernes Landsforening, som för talan för Slagelse Kommune (tidigare Skælskør Kommune) (Information till arbetstagare – Direktiv 91/533/EEG – Artikel 8.1 och 8.2 – Tillämpningsområde – Arbetstagare som ”omfattas” av kollektivavtal – Begreppet ”temporärt” anställningsavtal eller anställningsförhållande)

13

2009/C 044/22

Mål C-333/07: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 22 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Cour administrative d'appel de Lyon – Frankrike) – Regie Networks mot Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne (Statligt stöd – Stödordning till förmån för lokala radiostationer – Finansiering genom en skatteliknande avgift som erläggs av reklamföretag – Gynnande beslut som kommissionen antagit efter det preliminära förfarandet för granskning av stöd enligt artikel 93.3 i EG-fördraget (nu artikel 88.3 EG i ändrad lydelse) – Stöd som kan vara förenligt med den gemensamma marknaden – Artikel 92.3 i EG-fördraget (nu artikel 87.3 EG) – Fråga huruvida beslutet är lagenligt – Motiveringsskyldighet – Bedömning av de faktiska omständigheterna – Fråga huruvida den skatteliknande avgiften är förenlig med EG-fördraget)

14

2009/C 044/23

Mål C-336/07: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Hannover (Tyskland)) – Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG mot Niedersächische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (Direktiv 2002/22/EG – Artikel 31.1 – Skälig sändningsplikt (must carry) – Nationella bestämmelser enligt vilka kabelnätsoperatörer är skyldiga att via sina analoga kabelnät vidaresända alla program som marksänds – Proportionalitetsprincipen)

14

2009/C 044/24

Mål C-337/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Stuttgart (Tyskland)) – Ibrahim Altun mot Stadt Böblingen (Associeringsavtalet EEG-Turkiet – Artikel 7 första stycket första strecksatsen i associeringsrådets beslut nr 1/80 – Uppehållsrätt för barnet till en turkisk arbetstagare – Arbetstagaren tillhör den reguljära arbetsmarknaden – Ofrivillig arbetslöshet – Nämnda avtals tillämplighet på turkiska flyktingar – Villkor för att förlora förvärvade rättigheter)

15

2009/C 044/25

Mål C-349/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 18 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Sopropé – Organizações de Calçado, Lda mot Fazenda Pública (Gemenskapens tullkodex – Principen om iakttagande av rätten till försvar – Uppbörd i efterhand av importtull)

16

2009/C 044/26

Mål C-384/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 18 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof) – Wienstrom GmbH mot Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Statligt stöd – Artikel 88.3 EG – Stöd som förklarats vara förenligt med den gemensamma marknaden – Tvist mellan mottagaren och de nationella myndigheterna avseende beloppet på det stöd som genomförts rättsstridigt – Den nationella domstolens roll)

16

2009/C 044/27

Mål C-414/07: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie – Republiken Polen) – Magoora sp. zoo mot Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie (Sjätte mervärdesskattedirektivet – Artikel 17.2 och 17.6 – Nationella bestämmelser – Avdrag av mervärdesskatt hänförlig till inköp av bränsle till vissa fordon oavsett dessa fordons användningsområden – Faktisk begränsning av avdragsrätten – Undantag som föreskrivs i nationell lagstiftning vid tidpunkten för direktivets ikraftträdande)

17

2009/C 044/28

Mål C-442/07: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 9 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Patent- und Markensenat – Österrike) – Verein Radetzky-Orden mot Bundesvereinigung Kameradschaft ”Feldmarschall Radetzky” (Varumärken – Direktiv 89/104/EEG – Artikel 12 – Upphävande – Kännetecken registrerade av en ideell förening – Begreppet verkligt bruk av ett varumärke – Välgörenhetsverksamhet)

17

2009/C 044/29

Mål C-443/07 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 december 2008 – Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen och Michaël Zouridakis mot Europeiska gemenskapernas kommission och Europeiska unionens råd (Överklagande – Tjänsteföreskrifterna – Invändning om rättsstridighet vad avser artikel 12.3 i bilaga XIII som rör placering i lönegrad av tjänstemän som rekryterats efter den 1 maj 2004 – Samråd med kommittén för tjänsteföreskrifterna – Inget åsidosättande av förvärvade rättigheter eller av likabehandlingsprincipen)

18

2009/C 044/30

Mål C-480/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 11 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott – Direktiv 2000/59/EG – Mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester – Underlåtenhet att utarbeta, genomföra eller godkänna planer för mottagande och hantering av avfall för samtliga hamnar )

18

2009/C 044/31

Mål C-488/07: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 18 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Court of Session (Skottland), Edinburgh – Förenade kungariket) – Royal Bank of Scotland plc mot The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Sjätte mervärdesskattedirektivet – Avdrag för ingående mervärdesskatt – Varor och tjänster som är avsedda att användas för såväl skattepliktiga som skattebefriade transaktioner – Avdrag enligt andelsmetod – Beräkning – Beräkningsmetoder enligt artikel 17.5 tredje stycket – Skyldighet att tillämpa regeln om avrundning enligt artikel 19.1 andra stycket)

19

2009/C 044/32

Mål C-491/07: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 22 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Landesgericht für Strafsachen Wien – Österrike) – Brottmål mot Vladimir Turansky (Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet – Artikel 54 – Principen ne bis in idem – Tillämpningsområde – Begreppet ”prövats genom lagakraftägande dom” – Beslut genom vilket en polismyndighet avbryter ett straffrättsligt förfarande – Beslut som inte innebär att åtal inte längre kan väckas och som inte har ne bis in idem-verkan enligt den nationella rätten)

19

2009/C 044/33

Mål C-517/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (Chancery Division) – Förenade kungariket) — Afton Chemical Limited mot The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Direktiv 92/81/EEG – Punktskatter på mineraloljor – Artiklarna 2.2, 2.3 och 8.1 a – Direktiv 2003/96/EG – Beskattning av energiprodukter och elektricitet – Artikel 2.2-2.4 b – Tillämpningsområde – Bränsletillsatser som utgör mineraloljor eller energiprodukter men som inte används som motorbränsle – Nationellt system för beskattning)

20

2009/C 044/34

Mål C-549/07: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Handelsgericht Wien (Österrike)) – Friederike Wallentin-Hermann mot Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA (Lufttrafik – Förordning (EG) nr 261/2004 – Artikel 5 – Kompensation och assistans till passagerare vid inställda flygningar – Undantag från kompensationsskyldigheten – Flygning som ställs in på grund av extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits)

20

2009/C 044/35

Mål C-13/08: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Förfarande anhängiggjort av Erich Stamm, Anneliese Hauser (Avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, på ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, på andra sidan, om fri rörlighet för personer – Likabehandling – Gränsarbetare med egen rörelse – Jordbruksarrende – Jordbruksstruktur)

21

2009/C 044/36

Mål C-273/08: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 18 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg (Fördragsbrott – Direktiv 2001/81/EG – Luftföroreningar – Nationella utsläppstak – Underlåtenhet att överlämna program för att stegvis minska utsläpp, nationella utsläppsinventeringar och utsläppsprognoser för år 2010)

22

2009/C 044/37

Mål C-328/08: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 22 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Finland (Fördragsbrott – Direktiv 2004/35/EG – Miljöansvar – Underlåtenhet att införliva inom den föreskriva fristen)

22

2009/C 044/38

Mål C-388/08 PPU: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 1 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Högsta domstolen – Finland) av den 1 december 2008 – Brottmål mot Artur Leymann och Aleksei Pustovarov (Polissamarbete och straffrättsligt samarbete – Rambeslut 2002/584/RIF – Artikel 27 – Europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna – Specialitetsprincipen – Samtyckesförfarande)

23

2009/C 044/39

Mål C-551/07: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 19 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Deniz Sahin mot Bundesminister für Inneres (Artikel 104.3 i rättegångsreglerna – Direktiv 2004/38/EG – Artiklarna 18 EG och 39 EG – Rätt till respekt för familjelivet – Rätt för en person, som är medborgare i ett tredjeland och som har kommit till en medlemsstat, att i egenskap av asylsökande uppehålla sig i medlemsstaten när denna person därefter har ingått äktenskap med en person som är medborgare i en annan medlemsstat)

23

2009/C 044/40

Mål C-25/08 P: Domstolens beslut av den 13 november 2008 – Giuseppe Gargani mot Europaparlamentet (Överklagande – Talan väckt av ordföranden för parlamentets justitieutskott mot parlamentets ordförandes beslut att inge ett yttrande i parlamentets namn i ett mål om förhandsavgörande – Tidsfrist för väckande av talan)

24

2009/C 044/41

Mål C-180/08 och C-186/08: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 13 november 2008 (begäran om förhandsavgörande från Dioikitiko Efeteio Thessalonikis – Grekland) – Maria Kastrinaki tou Emmanouil mot Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna – Direktiv 89/48/EEG – Erkännande av examensbevis – Studier som bedrivits vid ett centrum för fria studier som värdmedlemsstaten inte anser utgöra ett utbildningsinstitut – Psykolog)

25

2009/C 044/42

Mål C-434/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Oldenburg (Tyskland) den 1 oktober 2008 – Arnold och Johann Harms i egenskap av privaträttsligt bolag mot Freerk Heidinga

25

2009/C 044/43

Mål C-473/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sächsisches Finanzgericht (Tyskland) den 5 november 2008 – Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz mot Finanzamt Dresden I

26

2009/C 044/44

Mål C-486/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Innsbruck (Österrike) den 12 oktober 2008 – Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols mot Land Tirol

26

2009/C 044/45

Mål C-491/08: Talan väckt den 12 november 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien

27

2009/C 044/46

Mål C-496/08 P: Överklagande ingett den 18 november 2008 av Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau och Francisco Javier Solana Ramos av den dom som förstainstansrätten (tredje avdelningen) meddelade den 18 september 2008 i mål T-47/05, Angé Serrano m.fl. mot parlamentet

27

2009/C 044/47

Mål C-510/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 24 november 2008 – Vera Mattner mot Finanzamt Velbert

28

2009/C 044/48

Mål C-512/08: Talan väckt den 25 november 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike

29

2009/C 044/49

Mål C-515/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgien) den 26 november 2008 – Åklagarmyndigheten mot Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luís das Neves Palhota, Termiso Lda

29

2009/C 044/50

Mål C-519/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Monomeles Protodikeio Athinon (Grekland) den 27 november 2008 – Archontia Koukou mot Elliniko Dimosio

30

2009/C 044/51

Mål C-526/08: Talan väckt den 2 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

31

2009/C 044/52

Mål C-529/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof den 2 december 2008 – Friedrich Schulze, Jochen Kolenda och Helmar Rendenz mot Deutsche Lufthansa AG

32

2009/C 044/53

Mål C-533/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 3 december 2008 – TNT Express Nederland BV mot AXA Versicherung AG

32

2009/C 044/54

Mål C-534/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 3 december 2008 – KLG Europe Eersel B.V. mot Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

33

2009/C 044/55

Mål C-536/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 4 december 2008 – Staatssecretaris van Financiën mot X

33

2009/C 044/56

Mål C-537/08 P: Överklagande ingett den 3 december 2008 av Kahla/Thüringen Porzellan GmbH av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 24 september 2008 i mål T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, med stöd av Freistaat Thüringen och Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska gemenskapernas kommission

34

2009/C 044/57

Mål C-539/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 4 december 2008 – Staatssecretaris van Financiën mot skattesubjektet Facet BV/Facet Trading BV

35

2009/C 044/58

Mål C-544/08: Talan väckt den 4 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Tjeckien

35

2009/C 044/59

Mål C-554/08 P: Överklagande ingett den 17 december 2008 av Le Carbone Lorraine av den dom som förstainstansrätten meddelade den 8 oktober 2008 i mål T-73/04, Carbone Lorraine mot kommissionen

35

2009/C 044/60

Mål C-556/08: Talan väckt den 16 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

36

2009/C 044/61

Mål C-557/08: Talan väckt den 16 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland

36

2009/C 044/62

Mål C-561/08 P: Överklagande ingett den 19 december 2008 av Europeiska gemenskaperna kommission av den dom som förstainstansrätten meddelade den 15 oktober 2008 i mål T-160/04, Potamianos mot kommissionen

37

2009/C 044/63

Mål C-566/08: Talan väckt den 22 december 2008 – Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd

37

2009/C 044/64

Mål C-567/08: Talan väckt den 19 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

38

2009/C 044/65

Mål C-574/08: Talan väckt den 22 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien

38

2009/C 044/66

Mål C-575/08: Talan väckt den 22 december 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien

39

2009/C 044/67

Mål C-583/08 P: Överklagande ingett den 24 december 2008 av Christos Gogos av den dom som förstainstansrätten (fjärde avdelningen) meddelade den 15 oktober 2008 i mål T-66/04, Christos Gogos mot Europeiska gemenskapernas kommission

39

2009/C 044/68

Mål C-585/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 24 december 2008 – Peter Pammer mot Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

40

 

Förstainstansrätten

2009/C 044/69

Målen T-211/04 och T-215/04: Förstainstansrättens dom av den 18 december 2008 – Government of Gibraltar och Förenade kungariket mot kommissionen (Statligt stöd – Stöd som anmälts av Förenade kungariket angående en reform av inkomstbeskattningen av juridiska personer som vidtagits av Gibraltars regering – Beslut att förklara stödordningen oförenlig med den gemensamma marknaden – Regional selektivitet – Materiell selektivitet)

41

2009/C 044/70

Mål T-144/05: Förstainstansrättens dom av den 18 december 2008 – Muñiz mot kommissionen (Tillgång till handlingar – Förordning (EG) nr 1049/2001 – Handlingar rörande ett möte som arbetsgruppen vid Tullkodexkommitténs sektion för ”tulltaxe- och statistiknomenklatur (maskinteknik/övrigt)” hållit – Avslag på ansökan om tillgång till handlingar – Undantag avseende skydd för beslutsförfarande)

41

2009/C 044/71

Mål T-455/05: Förstainstansrättens dom av den 18 december 2008 – Componenta mot kommissionen (Statligt stöd – Metallurgisektorn – Förvärv av ett företags aktier i ett fastighetsbolag och återbetalning av ett lån som detta företag beviljat fastighetsbolaget som kompensation för en investering som nämnda företag gjort – Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den gemensamma marknaden och i vilket det förordnas om återkrav av stödet – Kriteriet avseende en privat investerare – Värdering av ett företags fasta egendom – Motiveringsskyldighet – Prövning ex officio)

42

2009/C 044/72

Mål T-85/06: Förstainstansrättens dom av den 18 december 2008 – General Química mot kommissionen (Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Sektorn för kemiska produkter för gummibearbetning – Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras – Utbyte av konfidentiell information och fastställelse av priser – Moderbolagets ansvar – Solidariskt ansvar – Böter – Meddelande om samarbete)

42

2009/C 044/73

Mål T-285/06: Förstainstansrättens dom av den 18 december 2008 – Torres mot harmoniseringsbyrån – Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering av ordmärket TORRE DE FRIAS som gemenskapsvarumärke – De nationella och internationella äldre ordmärkena TORRES och LAS TORRES – Relativt registreringshinder – Förväxlingsrisk föreligger inte)

43

2009/C 044/74

Mål T-286/06: Förstainstansrättens dom av den 18 december 2008 – Torres mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om gemenskapsordmärket TORRE DE GAZATE – De tidigare nationella och internationella ordmärkena TORRES och LAS TORRES – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling föreligger inte)

43

2009/C 044/75

Mål T-287/06: Förstainstansrättens dom av den 18 december 2008 – Torres mot harmoniseringsbyrån – Bodegas Peñalba Lopez (Torre Albéniz) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Torre Albéniz – Det äldre gemenskapsfigurmärket TORRES – Relativa registreringshinder – Risk för förväxling föreligger inte)

44

2009/C 044/76

Mål T-8/07: Förstainstansrättens dom av den 18 december 2008 – Torres mot harmoniseringsbyrån – Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket TG Torre Galatea – Det äldre gemenskapsordmärket TORRES 10 – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling saknas)

44

2009/C 044/77

Mål T-16/07: Förstainstansrättens dom av den 18 december 2008 – Torres mot harmoniseringsbyrån – Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket TORRE DE BENÍTEZ – Äldre nationella, gemenskapsrättsliga och internationella ord- och figurmärken som påminner om flera torn – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling föreligger inte)

45

2009/C 044/78

Mål T-90/07 P och T-99/07 P: Förstainstansrättens dom av den 18 december 2008 – Belgien och kommissionen mot Genette (Överklagande – Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Överföring av nationella pensionsrättigheter – Beslut att inte tillåta att någon drar tillbaka en begäran om överföring för att lämna in en ny begäran om överföring – Personaldomstolens behörighet – Ändring av föremålet för tvisten – Fråga huruvida talan kunde upptas till prövning i första instans)

45

2009/C 044/79

Mål T-293/07 P: Förstainstansrättens dom av den 18 december 2008 – Lofaro mot kommissionen (Överklagande – Personalmål – Tillfälligt anställda – Tidsfrist för klagomål – Datum då klagomål ingavs – Administrationens mottagande – Rättssäkerhetsprincipen)

46

2009/C 044/80

Mål T-227/06: Förstainstansrättens beslut av den 3 december 2008 – RSA Security Ireland mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring – Gemensamma tulltaxan – Klassificering i Kombinerade nomenklaturen – Ej personligen berörd – Avvisning)

46

2009/C 044/81

Mål T-169/07: Förstainstansrättens beslut av den 2 december 2008 – Longevity Health Products mot harmoniseringsbyrån – Hennig Arzneimittel (Cellutrim) (Gemenskapsvarumärke – Ogiltighetsförfarande – Gemenskapsordmärket Cellutrim – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 – Uppenbart att talan delvis ska avvisas och att den helt saknar rättslig grund)

46

2009/C 044/82

Mål T-210/07: Förstainstansrättens beslut av den 3 december 2008 – RSA Security Ireland mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring – Gemensamma tulltaxan – Utfärdande av bindande klassificeringsbesked – Nationella tullmyndigheters behörighet – Rättsakt gentemot vilken talan inte kan väckas – Avvisning)

47

2009/C 044/83

Mål T-406/08: Talan väckt den 19 september 2008 – Industries Chimiques du Fluor SA (ICF) mot Europeiska gemenskapernas kommission

47

2009/C 044/84

Mål T-502/08: Talan väckt den 21 november 2008 – Volkswagen AG mot harmoniseringsbyrån – Deutsche BP (SunGasoline)

48

2009/C 044/85

Mål T-503/08: Talan väckt den 20 november 2008 – Rundpack mot harmoniseringsbyrån (återgivning av en bägare)

48

2009/C 044/86

Mål T-504/08: Talan väckt den 21 november 2008 – Mologen mot harmoniseringsbyrån (dSLIM)

49

2009/C 044/87

Mål T-505/08: Talan väckt den 25 november 2008 – Nadine Trautwein Rolf Trautwein mot harmoniseringsbyrån (Hunter)

49

2009/C 044/88

Mål T-513/08 P: Överklagande ingett den 25 november 2008 av Europeiska gemenskapernas kommission av den dom som personaldomstolen meddelade den 11 september 2008 i mål F-135/07, Smadja mot kommissionen

50

2009/C 044/89

Mål T-515/08: Talan väckt den 19 november 2008 – Mauerhofer mot kommissionen

50

2009/C 044/90

Mål T-516/08: Talan väckt den 27 november 2008 – Eriksen mot kommissionen

51

2009/C 044/91

Mål T-524/08: Talan väckt den 2 december 2008 – AIB-Vinçotte Luxembourg mot parlamentet

51

2009/C 044/92

Mål T-525/08: Talan väckt den 1 december 2008 – Poste Italiane mot Europeiska gemenskapernas kommission

52

2009/C 044/93

Mål T-526/08 P: Överklagande ingett den 3 december 2008 av Europeiska gemenskapernas kommission av den dom som personaldomstolen meddelade den 25 september 2008 i mål F-44/05, Strack mot kommissionen

53

2009/C 044/94

Mål T-532/08: Talan väckt den 5 december 2008 – Norilsk Nickel Harjavalta Oy och Umicore NV mot kommissionen

53

2009/C 044/95

Mål T-533/08: Talan väckt den 3 december 2008 – Telekomunikacja Polska mot kommissionen

54

2009/C 044/96

Mål T-534/08: Talan väckt den 1 december 2008 – Granuband BV mot harmoniseringsbyrån – Granuflex Ipari és Kereskedelmi (GRANUflex) mot harmoniseringsbyrån

55

2009/C 044/97

Mål T-539/08: Talan väckt den 5 december 2008 – Etimine och Etiproducts mot kommissionen

55

2009/C 044/98

Mål T-540/08: Talan väckt den 12 december 2008 – Esso m.fl. mot kommissionen

56

2009/C 044/99

Mål T-541/08: Talan väckt den 15 december 2008 – Sasol m.fl. mot kommissionen

57

2009/C 044/00

Mål T-542/08: Talan väckt den 3 december 2008 – Evropaïki Dynamiki mot Europeiska kemikaliemyndigheten

58

2009/C 044/01

Mål T-546/08: Talan väckt den 2 december 2008 – Villa Almè mot harmoniseringsbyrån

59

2009/C 044/02

Mål T-548/08: Talan väckt den 16 december 2008 – Total mot kommissionen

59

2009/C 044/03

Mål T-549/08: Talan väckt den 16 december 2008 – Luxemburg mot kommissionen

60

2009/C 044/04

Mål T-558/08: Talan väckt den 17 december 2008 – Eni mot kommissionen

61

2009/C 044/05

Mål T-559/08: Talan väckt den 17 december 2008 – STIM d'Orbigny mot kommissionen

61

2009/C 044/06

Mål T-562/08: Talan väckt den 16 december 2008 – Repsol YPF Lubricantes y especialidades m.fl. mot kommissionen

62

2009/C 044/07

Mål T-563/08: Talan väckt den 16 december 2008 – CM Capital Markets mot harmoniseringsbyrån – Carbon Capital Markets (CM Capital Markets)

63

2009/C 044/08

Mål T-564/08: Talan väckt den 17 december 2008 – Monoscoop mot harmoniseringsbyrån (SUDOKU SAMURAI BINGO)

64

2009/C 044/09

Mål T-572/08 P: Överklagande ingett den 19 december 2008 av Europeiska gemenskapernas kommission av den dom som personaldomstolen meddelade den 13 november 2008 i mål F-90/07, Traore mot kommissionen

64

2009/C 044/10

Mål T-577/08: Talan väckt den 23 december 2008 – Proges mot kommissionen

65

2009/C 044/11

Mål T-579/08: Talan väckt den 23 december 2008 – Eridania Sadam mot kommissionen

65

2009/C 044/12

Mål T-580/08: Talan väckt den 24 december 2008 – PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) mot harmoniseringsbyrån

66

2009/C 044/13

Mål T-587/08: Talan väckt den 31 december 2008 – Fresh Del Monte Produce mot kommissionen

66

2009/C 044/14

Mål T-588/08: Talan väckt den 24 december 2008 – Dole Food och Dole Germany mot kommissionen

67

2009/C 044/15

Mål T-324/07: Förstainstansrättens beslut av den 17 december 2008 – Plant e.a. mot kommissionen

68

2009/C 044/16

Mål T-489/07: Förstainstansrättens beslut av den 18 december 2008 – Insight Direct USA mot harmoniseringsbyrån – Net Insight (Insight)

68

2009/C 044/17

Mål T-347/08: Förstainstansrättens beslut av den 19 december 2008 – iTouch International – Harmoniseringsbyrån mot Touchnet Informations Systems (iTouch)

68

 

Europeiska unionens personaldomstol

2009/C 044/18

Mål F-48/06: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 5 november 2008 – Avanzata m.fl. mot kommissionen (Personalmål – Kontraktsanställda – Placering i lönegrad och ersättning – Tidigare lokalanställda enligt luxemburgsk rätt)

69

2009/C 044/19

Mål F-148/06: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 december 2008 – Collée mot parlamentet (Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Europaparlamentets förfarande för tilldelning av meritpoäng – Jämförelse av kvalifikationerna)

69

2009/C 044/20

Mål F-50/07: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 25 november 2008 – Hristova mot kommissionen (Tjänstemän – Tillsättning – Allmänt uttagningsprov – Villkor för antagande – Avslag på sökandens ansökan – Motivering – Utbildning)

70

2009/C 044/21

Mål F-53/07: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 25 november 2008 – Iordanova mot kommissionen (Personalmål – Rekrytering – Öppet uttagningsprov – Villkor för tillträde – Avslag på ansökan tjänsten – Examensbevis)

70

2009/C 044/22

Mål F-58/07: Personaldomstolens dom av den 11 december 2008 – Collotte mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsförfarande 2006 – Förmåga att arbeta på ett tredje språk)

70

2009/C 044/23

Mål F-66/07: Personaldomstolens dom av den 11 december 2008 – Dubus och Leveque mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsförfarande 2006 – Förmåga att arbeta på ett tredje språk)

71

2009/C 044/24

Mål F-90/07: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 13 november 2008 – Traore mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Meddelande om lediga tjänster – Avslag på sökandens ansökan om tjänst – Ändrad tjänsteplacering – Tjänstens intresse)

71

2009/C 044/25

Mål F-92/07: Personaldomstolens dom av den 11 december 2008 – Evraets mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsförfarande 2006 – Förmåga att arbeta på ett tredje språk)

72

2009/C 044/26

Mål F-93/07: Personaldomstolens dom av den 11 december 2008 – Beatriz Acosta Iborra m.fl. mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsförfarandet 2006 – Förmåga att arbeta på ett tredje språk)

72

2009/C 044/27

Mål F-126/07: Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 4 november 2008 – Van Beers mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Certifieringsförfarande – År 2006 – Beslut att inte inkludera sökandens namn i förteckningen över utvalda tjänstemän – Artikel 45a i tjänsteföreskrifterna)

73

2009/C 044/28

Mål F-144/07: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 9 december 2008 – Efstathopoulos mot Europaparlamentet (Personalmål – Tidigare tillfälligt anställda – Förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2689/95 – Ersättning med anledning av frivillig pensionsavgång – Beaktande av produktivitetstillägg vid beräkningen av den bruttoersättning som sökanden erhåller i sin nya tjänst)

73

2009/C 044/29

Mål F-48/08: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 30 oktober 2008 – Antonio Ortega Serrano mot kommissionen (Personalmål – Uppenbart att talan skall avvisas – Sökanden får inte företrädas av en advokat som inte är en utomstående – Rättshjälp – Ansökan om intervention)

73

2009/C 044/30

Mål F-64/08: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 18 december 2008 – Nijs mot Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (Personalmål – Tjänstemän – Artikel 35.1 e i rättegångsreglerna – Kortfattad framställning av grunderna för talan – Betygsförfarande – Utnämning av en utvärderare och en kontrollutvärderare – Avsaknad av rättsakt som går någon emot – Uppenbart att talan skall avvisas)

74

2009/C 044/31

Mål F-80/08 R: Beslut meddelat av personaldomstolens ordförande den 17 december 2008 – Wenig mot kommissionen (Personalmål – Interimistiskt förfarande – Begäran om uppskov med verkställigheten av ett beslut att avstänga berörd person från tjänsten – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Föreligger inte)

74

2009/C 044/32

Mål F-89/08: Talan väckt den 3 november 2008 – P mot parlamentet

74

2009/C 044/33

Mål F-92/08: Talan väckt den 4 november 2008 – Bertolete m.fl. mot kommissionen

75

2009/C 044/34

Mål F-93/08: Talan väckt den 12 november 2008 – N mot Parlamentet

75

2009/C 044/35

Mål F-96/08: Talan väckt den 17 november 2008 – Cerafogli mot ECB

75

2009/C 044/36

Mål F-97/08: Talan väckt den 27 november 2008 – Füller-Tomlinson mot Parlamentet

76

2009/C 044/37

Mål F-98/08: Talan väckt den 11 december 2008 – Nijs mot revisionsrätten

76

2009/C 044/38

Mål F-101/08: Talan väckt den 8 december 2008 – Pappas mot kommissionen

77

2009/C 044/39

Mål F-103/08: Talan väckt den 23 december 2008 – Katrakasas mot kommissionen

77

2009/C 044/40

Mål F-104/08: Talan väckt den 30 december 2008 – Angelidis mot parlamentet

77

2009/C 044/41

Mål F-14/08: Personaldomstolens beslut av den 18 december 2008 – X mot Parlamentet

78

2009/C 044/42

Mål F-22/08: Personaldomstolens beslut av den 27 november 2008 – Miguelez Herreras mot kommissionen

78

2009/C 044/43

Mål F-23/08: Personaldomstolens beslut av den 27 november 2008 – Di Bucci mot kommissionen

78

2009/C 044/44

Mål F-24/08: Personaldomstolens beslut av den 27 november 2008 – Wilms mot kommissionen

78


 

2009/C 044/45

Not till läsaren(se omslagets tredje sida)

s3


SV

 

Top