Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:044:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 44, 21. helmikuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 44

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
21. helmikuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Tuomioistuin

2009/C 044/01

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehtiEUVL C 32, 7.2.2009

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Tuomioistuin

2009/C 044/02

Asia C-276/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.12.2008 (Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — The Wellcome Foundation Ltd v. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (Tavaramerkki — Farmaseuttinen tuote — Uudelleen pakkaaminen — Rinnakkaistuonti — Olennainen muutos pakkauksen ulkoasussa — Etukäteen tehtävää ilmoitusta koskeva velvollisuus)

2

2009/C 044/03

Asia C-16/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.12.2008 — Les Éditions Albert René SARL v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — 8 ja 63 artikla — Sanamerkki MOBILIX — Yhteisön sanamerkin ja kansallisen sanamerkin OBELIX haltijan esittämä väite — Väitteen osittainen hylkääminen — Reformatio in peius — Niin kutsuttu neutralisointia koskeva teoria — Riidan kohteen muuttaminen — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostettuun kanteeseen liitetyt asiakirjat uutena näyttönä)

2

2009/C 044/04

Asia C-210/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 (Szegedi Ítélőtáblan (Unkarin tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Asiassa Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt (Yhtiön kotipaikan siirtäminen toiseen jäsenvaltioon kuin sen perustamisjäsenvaltio — Kaupparekisterissä olevaa kotipaikkamerkintää koskeva muutospyyntö — Muutospyynnön hylkääminen — Kaupparekisterin pitämisestä vastaavan tuomioistuimen päätöksestä tehty valitus — EY 234 artikla — Ennakkoratkaisupyyntö — Tutkittavaksi ottaminen — Tuomioistuimen käsite — Käsite ”kansallinen tuomioistuin, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta” — Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä tehty valitus — Muutoksenhakutuomioistuimen toimivalta peruuttaa tämä päätös — Sijoittautumisvapaus — EY 43 ja EY 48 artikla)

3

2009/C 044/05

Asia C-338/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Toinen direktiivi 77/91/ETY — 29 ja 42 artikla — Osakeyhtiöt — Osakepääoman korottaminen — Etuoikeus merkitä osakkeita ja vaihtovelkakirjoja — Etuoikeuden poistaminen — Osakkeenomistajien suojaaminen — Yhdenvertainen kohtelu)

4

2009/C 044/06

Asia C-487/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.12.2008 — British Aggregates Association v. Euroopan yhteisöjen komissio ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta (Valitus — Valtiontuki — Kiviaineksiin kohdistuva ympäristövero Yhdistyneessä kuningaskunnassa)

4

2009/C 044/07

Asia C-524/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalenin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Heinz Huber v. Saksan liittotasavalta (Henkilötietojen suojaaminen — Euroopan unionin kansalaisuus — Kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellon periaate — Direktiivi 95/46/EY — ”Tarpeellisuuden” käsite — Ulkomaisten unionin kansalaisten henkilötietojen yleinen käsittely — Ulkomaalaisista pidettävä keskusrekisteri)

5

2009/C 044/08

Asia C-47/07 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 — Masdar (UK) Ltd v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — EY 288 artiklan toinen kohta — Yhteisön saamaan perusteettomaan etuun perustuva kanne — Yhteisön tukiohjelmat — Komission sopimuskumppanin sääntöjenvastainen toiminta — Alihankintana suoritetut palvelut — Maksamatta jättäminen — Taloudelliseen toimintaan sisältyvät riskit — Luottamuksensuojan periaate — Yhteisön hallinnon huolellisuusvelvoite)

5

2009/C 044/09

Asia C-48/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 (Cour d'appel de Liègen (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Belgian valtio — SPF Finances v. Les Vergers du Vieux Tauves SA (Yhteisövero — Direktiivi 90/435/ETY — Emoyhtiön asema — Osuuden omistaminen pääomasta — Yhtiöosuuksiin kohdistuva käyttö- ja tuotto-oikeus)

6

2009/C 044/10

Asia C-73/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 (korkeimman hallinto-oikeuden (Suomi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy (Direktiivi 95/46/EY — Soveltamisala — Verotusta koskevien henkilötietojen käsittely ja liikkuvuus — Yksilöiden suojelu — Sananvapaus)

6

2009/C 044/11

Yhdistetyt asiat C-101/07 P ja C-110/07 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.12.2008 — Coop de France Bétail et Viande, aiemmin Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) ja Jeunes agriculteurs (JA) v. Euroopan yhteisöjen komissio ja Ranskan tasavalta (Muutoksenhaku — Kilpailu — Naudanlihan markkinat — Naudankasvattajien ja teurastamoiden kansallisten järjestöjen välinen sopimus naudanlihan tuonnin keskeyttämisestä ja vähimmäisostohinnan vahvistamisesta — Sakot — Asetus N:o 17 — 15 artiklan 2 kohta — Järjestöjen jäseninä olevien yritysten liikevaihdon huomioonottaminen)

7

2009/C 044/12

Asia C-121/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2001/18/EY — GMO:ien tarkoituksellinen ympäristöön levittäminen ja markkinoille saattaminen — Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, jossa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen todetaan — Täytäntöönpanon laiminlyönti — EY 228 artikla — Täytäntöönpano käsittelyn kuluessa — Rahamääräiset seuraamukset)

8

2009/C 044/13

Asia C-127/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 (Conseil d'État'n (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys ja Arcelor SA v. Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable ja Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Ympäristö — Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä — Direktiivi 2003/87/EY — Soveltamisala — Terästeollisuuden alan laitosten sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan — Kemian ja muiden kuin rautametallien alan laitosten jättäminen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle — Yhdenvertaisen kohtelun periaate)

8

2009/C 044/14

Asia C-161/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Itävallan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 43 artikla — Kansallinen sääntely, jossa vahvistetaan edellytykset yhtiöiden rekisteröinnille uusien jäsenvaltioiden kansalaisten hakemuksesta — Itsenäisen ammatinharjoittajan asemaa koskeva selvitysmenettely)

9

2009/C 044/15

Asia C-189/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Asetus (ETY) N:o 2847/93 — 2 artiklan 1 kohta ja 31 artiklan 1 ja 2 kohta — Asetukset (EY) N:o 2406/96 ja 850/98 — Kalastusalalla sovellettava valvontajärjestelmä — Tiettyjen tuotteiden kaupan pitämistä koskevat yhteiset vaatimukset — Riittämätön valvonta ja tarkastukset — Rikkomisista määrättävien asianmukaisten seuraamusten käyttöön ottamisen laiminlyönti — Seuraamusten toimeenpano — Asetuksen säännösten yleinen noudattamatta jättäminen — Lisätietojen, joilla pyritään tukemaan laiminlyönnin yleisyyttä ja pysyvyyttä, esittäminen yhteisöjen tuomioistuimessa — Hyväksyttävyys)

9

2009/C 044/16

Asia C-198/07 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 — Donal Gordon v. Euroopan yhteisöjen komissio (Muutoksenhaku — Urakehitystä koskeva kertomus — Kumoamiskanne — Oikeussuojan tarve — Täydellisesti ja pysyvästi työkyvytön virkamies)

10

2009/C 044/17

Asia C-205/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 (Hof van Beroep te Gentin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti Lodewijk Gysbrechtsiä ja Santurel Inter BVBA:ta vastaan (EY 28-EY 30 artikla — Direktiivi 97/7/EY — Kuluttajansuoja etäsopimuksissa — Sopimuksen peruuttamista koskevan oikeuden käyttämiselle asetettu määräaika — Ennen sopimuksen peruuttamista koskevan oikeuden käyttämiselle asetetun määräajan päättymistä vaadittavaa ennakkomaksua tai muuta maksua koskeva kielto)

11

2009/C 044/18

Asia C-213/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2008 (Symvoulio tis Epikrateiasin (Kreikka) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Michaniki AE v. Ethniko Symvoulio Radiotileorasis ja Ypoyrgos Epikrateias (Julkiset rakennusurakat — Direktiivi 93/37/ETY — 24 artikla — Hankintoihin osallistumisen ulkopuolelle jättämisen perusteet — Kansalliset toimenpiteet, joissa säädetään julkisten rakennusurakoiden alan ja joukkoviestintäalan välisestä ristiriidasta)

11

2009/C 044/19

Asia C-282/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 (Cour d'appel de Liège (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Belgian valtio — SPF Finances v. Truck Center SA (Sijoittautumisvapaus — EY:n perustamissopimuksen 52 artikla (josta on muutettuna tullut EY 43 artikla) ja 58 artikla (josta on tullut EY 48 artikla) — Pääomien vapaa liikkuvuus — EY:n perustamissopimuksen 73 b ja 73 d artikla (joista on tullut EY 56 ja EY 58 artikla) — Oikeushenkilöiden verotus — Pääomatulot ja irtaimesta omaisuudesta saadut tulot — Lähdevero — Pidätys irtaimen omaisuuden tuotosta — Pidätys irtaimen omaisuuden tuotosta tehdään ulkomaiselle yhtiölle maksetuista koroista — Pidätystä irtaimen omaisuuden tuotosta ei tehdä kotimaisille yhtiöille maksetuista koroista — Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus — Rajoitus — Rajoitusta ei ole)

12

2009/C 044/20

Asia C-283/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 22.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 75/442/ETY — 1 artikla — ”Jätteet” käsite — Terästeollisuustoiminnoissa käytettäviksi tarkoitetut jäännökset — Korkealaatuisesta jätteestä peräisin oleva polttoaine — Direktiivin virheellinen täytäntöönpano)

12

2009/C 044/21

Asia C-306/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.12.2008 (Højesteretin (Tanska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ruben Andersen v. Kommunernes Landsforening Slagelse Kommunen (aiemmin Skælskør Kommune) valtuuttamana (Tietojen ilmoittaminen työntekijöille — Direktiivi 91/533/ETY — 8 artiklan 1 ja 2 kohta — Soveltamisala — Työntekijät, joita kollektiivisopimus ”koskee” — ”Tilapäisen” työsopimuksen tai työsuhteen käsite)

13

2009/C 044/22

Asia C-333/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 22.12.2008 (Cour administrative d'appel de Lyonin (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Regie Networks v. Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne (Valtiontuet — Paikallisradioasemien tukiohjelma — Tukiohjelman rahoittaminen mainosajan myyjiltä kannettavalla veronluonteisella maksulla — EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdassa (josta on muutettuna tullut EY 88 artiklan 3 kohta) määrätyn alustavan tutkintamenettelyn päätteeksi tehty komission myönteinen päätös — Tuet, jotka voivat olla yhteismarkkinoille soveltuvia — EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohta (josta on tullut EY 87 artiklan 3 kohta) — Päätöksen laillisuuden riitauttaminen — Perusteluvelvollisuus — Tosiseikkojen arviointi — Veronluonteisen maksun yhteensoveltuvuus EY:n perustamissopimuksen kanssa)

14

2009/C 044/23

Asia C-336/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 (Verwaltungsgericht Hannoverin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG v. Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (Direktiivi 2002/22/EY — 31 artiklan 1 kohta — Kohtuulliset siirtovelvollisuudet — Kansallinen sääntely, jossa analogisia kaapeliverkkoja ylläpitävät operaattorit velvoitetaan syöttämään kaapeliverkkoihinsa kaikki sellaiset televisio-ohjelmat, jotka on hyväksytty maanpäälliseen lähetykseen — Suhteellisuusperiaate)

14

2009/C 044/24

Asia C-337/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.12.2008 (Verwaltungsgericht Stuttgartin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Ibrahim Altun v. Stadt Böblingen (ETY:n ja Turkin välinen assosiaatiosopimus — Assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/80 7 artiklan ensimmäinen kohta — Turkkilaisen työntekijän lapsen oleskeluoikeus — Työntekijän kuuluminen laillisille työmarkkinoille — Omasta tahdosta riippumaton työttömyys — Kyseisen sopimuksen sovellettavuus turkkilaisiin pakolaisiin — Saavutettujen oikeuksien menettämisen edellytykset)

15

2009/C 044/25

Asia C-349/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.12.2008 (Supremo Tribunal Administrativon (Portugali) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Sopropé — Organizações de Calçado, Lda v. Fazenda Pública (Yhteisön tullikoodeksi — Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate — Tuontitullien jälkitullaus)

16

2009/C 044/26

Asia C-384/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.12.2008 (Verwaltungsgerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Wienstrom GmbH v. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Valtiontuet — EY 88 artiklan 3 kohta — Yhteismarkkinoille soveltuviksi todetut tuet — Tuensaajan ja kansallisten viranomaisten riita sääntöjenvastaisesti toteutettujen tukitoimenpiteiden määrästä — Kansallisen tuomioistuimen rooli)

16

2009/C 044/27

Asia C-414/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowien (Puolan tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Magoora sp. zo. o v. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — 17 artiklan 2 ja 6 kohta — Kansallinen lainsäädäntö — Tiettyjen ajoneuvojen polttoaineen ostoihin liittyvän arvonlisäveron vähentäminen ajoneuvojen käyttötarkoituksesta riippumatta — Vähennysoikeuden tosiasiallinen rajoittaminen — Sisäisen lainsäädännön vähennysoikeuden rajoittamista koskevat säännökset direktiivin voimaantulohetkellä)

17

2009/C 044/28

Asia C-442/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.12.2008 (Oberster Patent- und Markensenatin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Verein Radetzky-Orden v. Bundesvereinigung Kameradschaft ”Feldmarschall Radetzky” (Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — 12 artikla — Tavaramerkin menettäminen — Aatteellisen yhdistyksen rekisteröimät merkit — Tavaramerkin tosiasiallisen käytön käsite — Hyväntekeväisyystyö)

17

2009/C 044/29

Asia C-443/07 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.12.2008 — Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen ja Michaël Zouridakis v. Euroopan yhteisöjen komissio ja Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt — Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevaa 12 artiklan 3 kohtaa, joka koskee 1.5.2004 jälkeen palvelukseen otettujen virkamiesten luokittelemista palkkaluokkaan, koskeva lainvastaisuusväite — Henkilöstösääntökomitean kuuleminen — Saavutettuja oikeuksia ja yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ei ole loukattu)

18

2009/C 044/30

Asia C-480/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2000/59/EY — Aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteet satamissa — Laiminlyönti laatia, panna täytäntöön tai hyväksyä jätteen vastaanotto- ja käsittelysuunnitelmat)

18

2009/C 044/31

Asia C-488/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 18.12.2008 (Court of Sessionin (Skotlanti), Edinburgh (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Royal Bank of Scotland plc v. The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen — Sekä verollisiin että verosta vapautettuihin liiketoimiin käytetyt tavarat ja palvelut — Suhdeluvun mukainen vähennys — Laskeminen — Direktiivin 17 artiklan 5 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut menetelmät — Velvollisuus soveltaa 19 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua pyöristyssääntöä)

19

2009/C 044/32

Asia C-491/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 22.12.2008 (Landesgericht für Strafsachen Wienin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti Vladimir Turanskya vastaan (Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus — 54 artikla — Ne bis in idem -periaate — Soveltamisala — Lainvoimaisen tuomion käsite — Ratkaisu, jolla poliisiviranomainen määrää syytemenettelyn keskeytyneeksi — Ratkaisu, joka kansallisen oikeuden mukaan ei johda syyteoikeuden raukeamiseen ja jolla ei ole ne bis in idem -vaikutusta)

19

2009/C 044/33

Asia C-517/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.12.2008 (High Court of Justicen (Chancery Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Afton Chemical Limited v. The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Direktiivi 92/81/ETY — Kivennäisöljyjen valmisteverot — Direktiivin 2 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 8 artiklan 1 kohdan a alakohta — Direktiivi 2003/96/EY — Energiatuotteiden ja sähkön verotus — Direktiivin 2 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 4 kohdan b alakohta — Soveltamisala — Moottoripolttoaineen lisäaineet, jotka ovat kivennäisöljyjä tai energiatuotteita mutta joita ei käytetä moottoripolttoaineina — Kansallinen verotusjärjestelmä)

20

2009/C 044/34

Asia C-549/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 (Handelsgericht Wienin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Friederike Wallentin-Hermann v. Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA (Lentoliikenne — Asetus (EY) N:o 261/2004 — 5 artikla — Matkustajille lentojen peruuttamisen johdosta annettava korvaus ja apu — Vapautus korvausvelvollisuudesta — Peruuttaminen johtuu poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu)

20

2009/C 044/35

Asia C-13/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.12.2008 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Menettelyn vireillepanijat: Erich Stamm ja Anneliese Hauser (Henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehty Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimus — Yhdenvertainen kohtelu — Itsenäistä ammattia harjoittavat rajatyöntekijät — Maanvuokrasopimus — Maatalouden rakenne)

21

2009/C 044/36

Asia C-273/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 18.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2001/81/EY — Ilman epäpuhtaudet — Kansalliset päästörajat — Laiminlyönti toimittaa ohjelmat päästöjen vähentämiseksi, kansalliset päästökartoitukset ja vuoden 2010 päästöennusteet)

22

2009/C 044/37

Asia C-328/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 22.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Suomen tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2004/35/EY — Ympäristövastuu — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

22

2009/C 044/38

Asia C-388/08 PPU: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 1.12.2008 (Korkeimman oikeuden (Suomi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rikosoikeudenkäynti Artur Leymannia ja Aleksei Pustovarovia vastaan (Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa — Puitepäätös 2002/584/YOS — 27 artikla — Eurooppalainen pidätysmääräys ja jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt — Spesialiteettiperiaate — Suostumusmenettely)

23

2009/C 044/39

Asia C-551/07: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 19.12.2008 (Verwaltungsgerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Deniz Sahin v. Bundesminister für Inneres (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohta — Direktiivi 2004/38/EY — EY 18 ja EY 39 artikla — Oikeus perhe-elämän kunnioittamiseen — Kolmannen maan kansalaisen, joka on tullut jäsenvaltion alueelle turvapaikanhakijana ja joka on sittemmin avioitunut toisen jäsenvaltion kansalaisen kanssa, oleskeluoikeus)

23

2009/C 044/40

Asia C-25/08 P: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys 13.11.2008 — Giuseppe Gargani v. Euroopan parlamentti (Muutoksenhaku — Parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtajan nostama kanne parlamentin puhemiehen toimesta, joka on johtanut siihen, että parlamentin nimissä jätetään huomautuksia eräässä ennakkoratkaisuasiassa — Kanteen nostamisen määräaika)

24

2009/C 044/41

Yhdistetyt asiat C-180/08 ja C-186/08: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 13.11.2008 (Dioikitiko Efeteio Thessalonikisin (Kreikka) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Maria Kastrinaki tou Emmanouil v. Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta — Direktiivi 89/48/ETY — Tutkintotodistusten tunnustaminen — Opintojen suorittaminen ”vapaata opetusta antavassa laitoksessa”, jota vastaanottava jäsenvaltio ei ole tunnustanut oppilaitokseksi — Psykologia)

25

2009/C 044/42

Asia C-434/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Oldenburg (Saksa) on esittänyt 1.10.2008 — Arnold und Johann Harms henkilöyhtiönä v. Freerk Heidinga

25

2009/C 044/43

Asia C-473/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sächsisches Finanzgericht (Saksa) on esittänyt 5.11.2008 — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz v. Finanzamt Dresden I

26

2009/C 044/44

Asia C-486/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Innsbruck (Itävalta) on esittänyt 12.10.2008 — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols v. Land Tirol

26

2009/C 044/45

Asia C-491/08: Kanne 12.11.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

27

2009/C 044/46

Asia C-496/08 P: Valitus, jonka Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau ja Francisco Javier Solana Ramos ovat tehneet 18.11.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-47/05, (Angé Serrano ym. v. parlamentti) 18.9.2008 antamasta tuomiosta

27

2009/C 044/47

Asia C-510/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 24.11.2008 — Vera Mattner v. Finanzamt Velbert

28

2009/C 044/48

Asia C-512/08: Kanne 25.11.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta

29

2009/C 044/49

Asia C-515/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgia) on esittänyt 26.11.2008 — Rikosoikeudenkäynti Vítor Manuel dos Santos Palhotaa, Mário de Moura Gonçalvesia, Fernando Luís das Neves Palhotaa ja Termiso Lda:ta vastaan

29

2009/C 044/50

Asia C-519/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Monomeles Prodikeio Athinon (Kreikka) on esittänyt 27.11.2008 — Archontia Koukou v. Kreikan valtio

30

2009/C 044/51

Asia C-526/08: Kanne 2.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

31

2009/C 044/52

Asia C-529/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 2.12.2008 — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda ja Helmar Rendenz v. Deutsche Lufthansa AG

32

2009/C 044/53

Asia C-533/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 3.12.2008 — TNT Express Nederland BV v. AXA Versicherung AG

32

2009/C 044/54

Asia C-534/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 3.12.2008 — KLG Europe Eersel BV v. Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

33

2009/C 044/55

Asia C-536/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 4.12.2008 — Staatssecretaris van Financiën v. X

33

2009/C 044/56

Asia C-537/08 P: Valitus, jonka Kahla/Thüringen Porzellan GmbH on tehnyt 3.12.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (laajennettu viides jaosto) asiassa T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, jota tukevat Freistaat Thüringen ja Saksan liittotasavalta, v. Euroopan yhteisöjen komissio, 24.9.2008 antamasta tuomiosta

34

2009/C 044/57

Asia C-539/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 4.12.2008 — Staatssecretaris van Financiën v. fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV

35

2009/C 044/58

Asia C-544/08: Kanne 4.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Tšekin tasavalta

35

2009/C 044/59

Asia C-554/08 P: Valitus, jonka Le Carbone Lorraine on tehnyt 17.12.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-73/04, Carbone Lorraine v. komissio, 8.10.2008 antamasta tuomiosta

35

2009/C 044/60

Asia C-556/08: Kanne 16.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

36

2009/C 044/61

Asia C-557/08: Kanne 16.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

36

2009/C 044/62

Asia C-561/08 P: Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 19.12.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-160/04, Potamianos v. komissio, 15.10.2008 antamasta tuomiosta

37

2009/C 044/63

Asia C-566/08: Kanne 22.12.2008 — Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto

37

2009/C 044/64

Asia C-567/08: Kanne 19.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

38

2009/C 044/65

Asia C-574/08: Kanne 22.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta

38

2009/C 044/66

Asia C-575/08: Kanne 22.12.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta

39

2009/C 044/67

Asia C-583/08 P: Valitus, jonka Christos Gogos on tehnyt 24.12.2008 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-66/04, Christos Gogos v. Euroopan yhteisöjen komissio, 15.10.2008 antamasta tuomiosta

39

2009/C 044/68

Asia C-585/08: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Obersten Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 24.12.2008 — Peter Pammer v. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

40

 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

2009/C 044/69

Asiat T-211/04 ja T-215/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Gibraltarin hallitus ja Yhdistynyt kuningaskunta v. komissio (Valtiontuki — Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoittama tukijärjestelmä, joka koskee Gibraltarin hallituksen yhtiöverouudistusta — Päätös, jossa tukijärjestelmä todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi — Alueellinen valikoivuus — Aineellinen valikoivuus)

41

2009/C 044/70

Asia T-144/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Muñiz v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Tullikoodeksikomitean tariffi- ja tilastonimikkeistöjaoston (mekaniikka/sekalaiset) työryhmän kokoukseen liittyvät asiakirjat — Tutustumisoikeuden epääminen — Päätöksentekomenettelyyn liittyvä poikkeus)

41

2009/C 044/71

Asia T-455/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Componenta v. komissio (Valtiontuet — Metalliala — Yrityksellä kiinteistösijoitusyhtiössä olevan omistusosuuden osto ja mainitun yrityksen samalle kiinteistösijoitusyhtiölle myöntämän lainan takaisinmaksu yrityksen suorittaman investoinnin vastineena — Päätös, jossa tuen todetaan olevan yhteismarkkinoille soveltumaton ja määrätään sen takaisinperinnästä — Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste — Kiinteistösijoitusyhtiön osakkeiden arviointi — Yhtiön kiinteistöomaisuuden arviointi — Perusteluvelvollisuus — Tutkiminen viran puolesta)

42

2009/C 044/72

Asia T-85/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — General Química ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kumin käsittelyssä käytettävien kemiallisten tuotteiden ala — Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan — Luottamuksellisten tietojen vaihto ja hintojen vahvistaminen — Emoyhtiön vastuuseen joutuminen — Yhteisvastuu — Sakot — Yhteistyötiedoksianto)

42

2009/C 044/73

Asia T-285/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Torres v. SMHV — Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin TORRE DE FRIAS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset ja kansainväliset sanamerkit TORRES ja LAS TORRES — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen)

43

2009/C 044/74

Asia T-286/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Torres v. SMHV — Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin TORRE DE GAZATE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset ja kansainväliset sanamerkit TORRES ja LAS TORRES — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen)

43

2009/C 044/75

Asia T-287/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Torres v. SMHV — Bodegas Peñalba Lopez (Torre Albéniz) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Torre Albéniz rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön kuviomerkki TORRES — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen)

44

2009/C 044/76

Asia T-8/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Torres v. SMHV — Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin TG Torre Galatea rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki TORRES 10 — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen)

44

2009/C 044/77

Asia T-16/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Torres v. SMHV — Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin TORRE DE BENÍTEZ rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat sana- ja kuviomerkki-tyyppiset kansalliset, yhteisön ja kansainväliset tavaramerkit, jotka tuovat mieleen lukuisat tornit — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen)

45

2009/C 044/78

Yhdistetyt asiat T-90/07 P ja T-99/07 P: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Belgia ja komissio v. Genette (Muutoksenhaku — Henkilöstöasia — Henkilöstö — Eläkkeet — Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen — Päätös, jolla hylätään siirtohakemuksen peruuttaminen ja uuden siirtohakemuksen tekeminen — Virkamiestuomioistuimen toimivalta — Oikeudenkäynnin kohteen muuttaminen — Virkamiestuomioistuimessa nostetun kanteen tutkimatta jättäminen)

45

2009/C 044/79

Asia T-293/07 P: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2008 — Lofaro v. komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Väliaikaiset toimihenkilöt — Valitusaika — Valituksen jättämispäivä — Vastaanotto hallinnossa — Oikeusvarmuuden periaate)

46

2009/C 044/80

Asia T-227/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 3.12.2008 — RSA Security Ireland v. komissio (Kumoamiskanne — Yhteinen tullitariffi — Luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön — Henkilö, jota asia ei koske erikseen — Tutkimatta jättäminen)

46

2009/C 044/81

Asia T-169/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 2.12.2008 — Longevity Health Products v. SMHV — Hennig Arzneimittel (Cellutrim) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön sanamerkki Cellutrim — Aikaisempi kansallinen sanamerkki Cellidrin — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton)

46

2009/C 044/82

Asia T-210/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 3.12.2008 — RSA Security Ireland v. komissio (Kumoamiskanne — Yhteinen tullitariffi — Sitovan tariffitiedon antaminen — Kansallisten tulliviranomaisten toimivalta — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)

47

2009/C 044/83

Asia T-406/08: Kanne 19.9.2008 — ICF v. komissio

47

2009/C 044/84

Asia T-502/08: Kanne 21.11.2008 — Volkswagen AG v. SMHV — Deutsche BP (Sun Gasoline)

48

2009/C 044/85

Asia T-503/08: Kanne 20.11.2008 — Rundpack AG v. SMHV (mukia esittävä merkki)

48

2009/C 044/86

Asia T-504/08: Kanne 21.11.2008 — Mologen v. SMHV (dSLIM)

49

2009/C 044/87

Asia T-505/08: Kanne 25.11.2008 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein v. SMHV (Hunter)

49

2009/C 044/88

Asia T-513/08 P: Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 25.11.2008 virkamiestuomioistuimen asiassa F-135/07, Smadja v. komissio, 11.9.2008 antamasta tuomiosta

50

2009/C 044/89

Asia T-515/08: Kanne 19.11.2008 — Mauerhofer v. komissio

50

2009/C 044/90

Asia T-516/08: Kanne 27.11.2008 — Eriksen v. komissio

51

2009/C 044/91

Asia T-524/08: Kanne 2.12.2008 — AIB-Vinçotte Luxembourg v. parlamentti

51

2009/C 044/92

Asia T-525/08: Kanne 1.12.2008 — Poste Italiane v. komissio

52

2009/C 044/93

Asia T-526/08 P: Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 3.12.2008 virkamiestuomioistuimen asiassa F-44/05, Strack v. komissio, 25.9.2008 antamasta tuomiosta

53

2009/C 044/94

Asia T-532: Kanne 5.12.2008 — Norilsk Nickel Harjavalta Oy ja Umicore NV v. komissio

53

2009/C 044/95

Asia T-533/08: Kanne 3.12.2008 — Telekomunikacja Polska v. komissio

54

2009/C 044/96

Asia T-534/08: Kanne 1.12.2008 — Granuband v. SMHV — Granuflex (GRANUflex)

55

2009/C 044/97

Asia T-539/08: Kanne 5.12.2008 — Etimine ja Etiproducts v. komissio

55

2009/C 044/98

Asia T-540/08: Kanne 12.12.2008 — Esso ym. v. komissio

56

2009/C 044/99

Asia T-541/08: Kanne 15.12.2008 — Sasol ym. v. komissio

57

2009/C 044/00

Asia T-542/08: Kanne 3.12.2008 — Evropaïki Dynamiki v. ECHA

58

2009/C 044/01

Asia T-546/08: Kanne 2.12.2008 — Villa Almè v. SMHV — Bodegas Marqués de Murrieta (i GAI)

59

2009/C 044/02

Asia T-548/08: Kanne 16.12.2008 — Total v. komissio

59

2009/C 044/03

Asia T-549/08: Kanne 16.12.2008 — Luxemburg v. komissio

60

2009/C 044/04

Asia T-558/08: Kanne 17.12.2008 — Eni SpA v. komissio

61

2009/C 044/05

Asia T-559/08: Kanne 17.12.2008 — STIM d'Orbigny v. komissio

61

2009/C 044/06

Asia T-562/08: Kanne 16.12.2008 — Repsol YPF Lubricantes y especialidades ym. v. komissio

62

2009/C 044/07

Asia T-563/08: Kanne 16.12.2008 — CM Capital Markets v. SMHV — Carbon Capital Markets (CM Capital Markets)

63

2009/C 044/08

Asia T-564/08: Kanne 17.12.2008 — Monoscoop BV v. SMHV (SUDOKU SAMURAI BINGO)

64

2009/C 044/09

Asia T-572/08 P: Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 19.12.2008 virkamiestuomioistuimen asiassa F-90/07, Traore v. komissio, 13.11.2008 antamasta tuomiosta

64

2009/C 044/10

Asia T-577/08: Kanne 23.12.2008 — Proges srl v. komissio

65

2009/C 044/11

Asia T-579/08: Kanne 23.12.2008 — Eridania Sadam v. komissio

65

2009/C 044/12

Asia T-580/08: Kanne 24.12.2008 — PJ Hungary v. SMHV-Pepekillo (PEPEQUILLO)

66

2009/C 044/13

Asia T-587/08: Kanne 31.12.2008 — Fresh Del Monte Produce v. komissio

66

2009/C 044/14

Asia T-588/08: Kanne 24.12.2008 — Dole Food ja Dole Germany v. komissio

67

2009/C 044/15

Asia T-324/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 17.12.2008 — Plant ym. v. komissio

68

2009/C 044/16

Asia T-489/07: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 18.12.2008 — Insight Direct USA v. SMHV — Net Insight (Insight)

68

2009/C 044/17

Asia T-347/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 19.12.2008 — iTouch International v. SMHV — Touchnet Information Systems (iTouch)

68

 

Euroopan unionin virkamiestuomioistuin

2009/C 044/18

Asia F-48/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 5.11.2008 — Avanzata ym. v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Palkkaluokan määrittäminen ja palkkaus — Luxemburgin oikeuden mukaiset vanhat työntekijät)

69

2009/C 044/19

Asia F-148/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2008 — Collée v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Ansiopisteiden jakomenettely Euroopan parlamentissa — Ansioiden vertailu)

69

2009/C 044/20

Asia F-50/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 25.11.2008 — Hristova v. komissio (Henkilöstö — Palvelukseen ottaminen — Avoin kilpailu — Osallistumisedellytykset — Hakemuksen hylkääminen — Perustelut — Tutkintotodistukset)

70

2009/C 044/21

Asia F-53/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 25.11.2008 — Iordanova v. komissio (Henkilöstö — Palvelukseen ottaminen — Avoin kilpailu — Osallistumisedellytykset — Hakemuksen hylkääminen — Tutkintotodistukset)

70

2009/C 044/22

Asia F-58/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2008 — Collotte v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2006 ylennyskierros — Kyky työskennellä kolmannella kielellä)

70

2009/C 044/23

Asia F-66/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2008 — Dubus ja Leveque v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2006 ylennyskierros — Kyky työskennellä kolmannella kielellä)

71

2009/C 044/24

Asia F-90/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.11.2008 — Traore v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Ilmoitus avoimesta virasta — Kantajan hakemuksen hylkääminen — Asemapaikan siirto — Yksikön etu)

71

2009/C 044/25

Asia F-92/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2008 — Evraets v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2006 ylennyskierros — Kyky työskennellä kolmannella kielellä)

72

2009/C 044/26

Asia F-93/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2008 — Beatriz Acosta Iborra ym. v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2006 ylennyskierros — Kyky työskennellä kolmannella kielellä)

72

2009/C 044/27

Asia F-126/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 4.11.2008 — Van Beers v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Sertifiointimenettely — Varainhoitovuosi 2006 — Jättäminen merkitsemättä ennalta valittuja virkamiehiä koskevaan luetteloon — Henkilöstösääntöjen 45 a artikla)

73

2009/C 044/28

Asia F-144/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.12.2008 — Efstathopoulos v. Euroopan parlamentti (Henkilöstö — Entiset väliaikaiset toimihenkilöt — Asetus (EY, Euratom, EHTY) N:o 2689/95 — Korvaus tehtävistä poissiirtämisestä — Tuottavuuslisän huomioon ottaminen määritettäessä uusien tehtävien yhteydessä saatujen bruttotulojen määrää)

73

2009/C 044/29

Asia F-48/08: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 30.10.2008 — Ortega Serrano v. komissio (Henkilöstö — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen — Asianajaja, joka ei ole ulkopuolinen, ei voi toimia kantajan edustajana — Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva hakemus — Väliintulohakemus)

73

2009/C 044/30

Asia F-64/08: Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 18.12.2008 — Nijs v. Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin (Henkilöstö — Virkamiehet — Työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan e alakohta — Kannekirjelmän yhteenveto kanneperusteista — Arviointimenettely — Arvioijan ja arvioinnin tarkastajan nimeäminen — Asianosaiselle vastaista toimea ei ole — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

74

2009/C 044/31

Asia F-80/08 R: Virkamiestuomioistuimen presidentin määräys 17.12.2008 — Wenig v. komissio (Henkilöstö — Välitoimimenettely — Päätöksen pidättää asianomainen virantoimituksesta täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

74

2009/C 044/32

Asia F-89/08: Kanne 3.11.2008 — P v. parlamentti

74

2009/C 044/33

Asia F-92/08: Kanne 4.11.2008 — Bertolete ym v. Euroopan yhteisöjen komissio

75

2009/C 044/34

Asia F-93/08: Kanne 12.11.2008 — N v. parlamentti

75

2009/C 044/35

Asia F-96/08: Kanne 17.11.2008 — Cerafogli v. EKP

75

2009/C 044/36

Asia F-97/08: Kanne 27.11.2008 — Füller-Tomlinson v. parlamentti

76

2009/C 044/37

Asia F-98/08: Kanne 11.12.2008 — Nijs v. tilintarkastustuomioistuin

76

2009/C 044/38

Asia F-101/08: Kanne 8.12.2008 — Pappas v. komissio

77

2009/C 044/39

Asia F-103/08: Kanne 23.12.2008 — Katrakasas v. komissio

77

2009/C 044/40

Asia F-104/08: Kanne 30.12.2008 — Angelidis v. parlamentti

77

2009/C 044/41

Asia F-14/08: Virkamiestuomioistuimen määräys 18.12.2008 — X v. parlamentti

78

2009/C 044/42

Asia F-22/08: Virkamiestuomioistuimen määräys 27.11.2008 — Miguelez Herreras v. komissio

78

2009/C 044/43

Asia F-23/08: Virkamiestuomioistuimen määräys 27.11.2008 — Di Bucci v. komissio

78

2009/C 044/44

Asia F-24/08: Virkamiestuomioistuimen määräys 27.11.2008 — Wilms v. komissio

78


 

2009/C 044/45

Huomautus lukijalle(katso kansilehden kolmas sivu)

s3


FI

 

Top