EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:044:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 44, 2009m. vasaris 21d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 44

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. vasario 21d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2009/C 044/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinysOL C 32, 2009 2 7

1


 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2009/C 044/02

Byla C-276/05 2008 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Wellcome Foundation Ltd prieš Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (Prekių ženklas — Farmacijos prekė — Perpakavimas — Paralelinis importas — Esminis pakuotės išvaizdos pakeitimas — Pareiga pranešti iš anksto)

2

2009/C 044/03

Byla C-16/06 P 2008 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Les Éditions Albert René SARL prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Orange A/S (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 8 ir 63 straipsniai — Žodinis prekių ženklas MOBILIX — Žodinio Bendrijos ir nacionalinio prekių ženklo OBELIX savininko protestas — Protesto atmetimas iš dalies — Reformatio in pejus — „Nuslopinimo“ teorija — Ginčo dalyko pakeitimas — Pirmosios instancijos teisme pateikto ieškinio priede esantys dokumentai kaip nauji įrodymai)

2

2009/C 044/04

Byla C-210/06 2008 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Szegedi Ítélőtábla (Vengrijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) prieš Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt (Bendrovės buveinės perkėlimas į kitą valstybę narę nei jos įsteigimo valstybė — Prašymas pakeisti įmonių registro duomenis apie buveinę — Atsisakymas — Apeliacinis skundas, pateiktas dėl teismo, veikiančio kaip įmonių registro tvarkytojas, priimto sprendimo — EB 234 straipsnis — Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Priimtinumas — „Teismo“ sąvoka — „Teismo, kurio sprendimas pagal nacionalinę teisę negali būti toliau apskundžiamas teismine tvarka“ sąvoka — Apeliacinis skundas, pateiktas dėl nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą — Apeliacinio teismo teisė panaikinti šį sprendimą — Įsisteigimo laisvė — EB 43 ir EB 48 straipsniai)

3

2009/C 044/05

Byla C-338/06 2008 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Antroji direktyva 77/91/EEB — 29 ir 42 straipsniai — Akcinės bendrovės — Kapitalo didinimas — Pirmumo teisė įsigyti akcijų ir į akcijas konvertuojamų obligacijų — Atšaukimas — Akcininkų apsauga — Vienodas vertinimas)

4

2009/C 044/06

Byla C-487/06 P 2008 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje British Aggregates Association prieš Europos Bendrijų Komisiją, Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Aplinkosauginis nerūdinių medžiagų mokestis Jungtinėje Karalystėje)

4

2009/C 044/07

Byla C-524/06 2008 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Heinz Huber prieš Vokietijos Respubliką (Asmens duomenų teisinė apsauga — Europos Sąjungos pilietybė — Nediskriminavimo dėl pilietybės principas — Direktyva 95/46/EB — „Būtinumo“ reikalavimas — Bendrasis asmens duomenų apie kitos valstybės narės pilietybę turinčius Sąjungos piliečius tvarkymas — Užsienio piliečių registras)

5

2009/C 044/08

Byla C-47/07 P 2008 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Masdar (UK) Ltd prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — EB 288 straipsnio antroji pastraipa — Ieškinys dėl nepagrįsto Bendrijos praturtėjimo — Bendrijos paramos programos — Komisijos kontrahento padaryti pažeidimai — Subrangovo teikiamos paslaugos — Nesumokėjimas — Ūkinei veiklai būdinga rizika — Teisėtų lūkesčių apsaugos principas — Bendrijos administracijos rūpestingumo pareiga)

5

2009/C 044/09

Byla C-48/07 2008 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Cour d'appel de Liège (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) État belgeSPF Finances prieš Les Vergers du Vieux Tauves SA (Bendrovių pelno mokestis — Direktyva 90/435/EEB — Patronuojančios bendrovės statusas — Kapitalo dalies turėjimas — Kapitalo dalies turėjimas uzufrukto teise)

6

2009/C 044/10

Byla C-73/07 2008 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje Tietosuojavaltuutettu prieš Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy (Direktyva 95/46/EB — Taikymo sritis — Mokestinių asmens duomenų tvarkymas ir judėjimas — Fizinių asmenų apsauga — Saviraiškos laisvė)

6

2009/C 044/11

Sujungtos bylos C-101/07 P ir C-110/07 P 2008 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Coop de France Bétail et Viande, buvusi Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) prieš Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA), Europos Bendrijų Komisiją, Prancūzijos Respubliką (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Galvijienos rinka — Nacionalinių augintojų federacijų ir skerdyklų susitarimas dėl galvijienos importo sustabdymo ir minimalios pirkimo kainos nustatymo — Baudos — Reglamentas Nr. 17 — 15 straipsnio 2 dalis — Atsižvelgimas į federacijai priklausančių įmonių apyvartą)

7

2009/C 044/12

Byla C-121/07 2008 m. gruodžio 9 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2001/18/EB — GMO apgalvotas išleidimas į aplinką ir tiekimas į rinką — Įsipareigojimų neįvykdymą pripažįstantis Teisingumo Teismo sprendimas — Neįvykdymas — EB 228 straipsnis — Įvykdymas tuo metu, kai nagrinėjama byla — Piniginės sankcijos)

8

2009/C 044/13

Byla C-127/07 2008 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA prieš Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Aplinka — Taršos prevencija ir mažinimas — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema — Direktyva 2003/87/EB — Taikymo sritis — Taikymas juodosios metalurgijos sektoriaus įrenginiams — Netaikymas chemijos ir spalvotųjų metalų sektorių įrenginiams — Vienodo požiūrio principas)

8

2009/C 044/14

Byla C-161/07 2008 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Austrijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 straipsnis — Nacionalinės teisės nuostatos, kuriomis nustatytos bendrovių įregistravimo sąlygos naujųjų valstybių narių piliečių prašymu — Savarankiškumo pripažinimo procedūra)

9

2009/C 044/15

Byla C-189/07 2008 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Reglamentas (EEB) Nr. 2847/93 — 2 straipsnio 1 dalis ir 31 straipsnio 1 ir 2 dalys — Reglamentai (EB) Nr. 2406/96 ir Nr. 850/98 — Žuvininkystės sektoriaus kontrolės sistema — Bendri prekybos standartai tam tikriems produktams — Nepakankama kontrolė ir patikrinimai — Sankcijas už pažeidimus numatančių tinkamų priemonių nepriėmimas — Sankcijų vykdymas — Visiškas įsipareigojimų pagal reglamento nuostatas neįvykdymas — Įsipareigojimų visišką neįvykdymą ir to tęstinumą patvirtinančių papildomų įrodymų pateikimas Teisingumo Teisme — Priimtinumas)

9

2009/C 044/16

Byla C-198/07 P 2008 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Donal Gordon prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita — Ieškinys dėl panaikinimo — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Pareigūnas, pripažintas kenčiančiu nuo visiško nuolatinio invalidumo)

10

2009/C 044/17

Byla C-205/07 2008 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Hof van Beroep te Gent (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Lodewijk Gysbrechts, Santurel Inter BVBA (EB 28-30 straipsniai — Direktyva 97/7/EB — Vartotojų apsauga nuotolinės prekybos sutarčių srityje — Teisės atsisakyti sutarties terminas — Draudimas reikalauti, kad vartotojas sumokėtų avansą ar atliktų bet kokį kitą mokėjimą nepasibaigus teisės atsisakyti sutarties terminui)

11

2009/C 044/18

Byla C-213/07 2008 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Michaniki AE prieš Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypoyrgos Epikrateias (Viešieji darbų pirkimai — Direktyva 93/37/EEB — 24 straipsnis — Neleidimo dalyvauti viešajame pirkime pagrindai — Nacionalinės priemonės, nustatančios viešųjų darbų ir žiniasklaidos sektorių nesuderinamumą)

11

2009/C 044/19

Byla C-282/07 2008 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Cour d'appel de Liège (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) État belgeSPF Finances prieš Truck Center SA (Įsisteigimo laisvė — EB sutarties 52 straipsnis (po pakeitimo, EB 43 straipsnis) ir EB sutarties 58 straipsnis (dabar, EB 48 straipsnis) — Laisvas kapitalo judėjimas — EB sutarties 73 B ir 73 D straipsniai (dabar, atitinkamai EB 56 ir EB 58 straipsniai) — Juridinių asmenų apmokestinimas — Pajamos iš kapitalo ir kilnojamojo turto — Mokesčio prie šaltinio išskaičiavimas — Mokestis už pajamas, gaunamas iš akcijų ir paskolinto kapitalo — Mokesčio už pajamas, gaunamas iš akcijų ir paskolinto kapitalo, taikymas už įmonėms ne rezidentėms sumokėtas palūkanas — Mokesčio už pajamas, gaunamas iš akcijų ir paskolinto kapitalo, nebuvimas už įmonėms rezidentėms sumokėtas palūkanas — Sutartis dėl dvigubo pajamų apmokestinimo išvengimo — Apribojimas — Nebuvimas)

12

2009/C 044/20

Byla C-283/07 2008 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 75/442/EEB — 1 straipsnis — „Atliekos“ sąvoka — Laužas, skirtas naudoti juodosios metalurgijos veikloje — Iš aukštos kokybės atliekų gautas kuras — Neteisingas perkėlimas)

12

2009/C 044/21

Byla C-306/07 2008 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Højesteret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ruben Andersen prieš Kommunernes Landsforening som mandatar for Slagelse Kommune (tidl. Skælskør Kommune) (Darbuotojų informavimas — Direktyva 91/533/EEB — 8 straipsnio 1 ir 2 dalys — Taikymo sritis — Darbuotojai, kuriems taikoma kolektyvinė sutartis — „Laikinos“ darbo sutarties arba darbo santykių sąvoka)

13

2009/C 044/22

Byla C-333/07 2008 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Cour administrative d'appel de Lyon (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Regie Networks prieš Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne (Valstybės pagalba — Pagalbos regioninėms radijo stotims schema — Finansavimas iš parafiskalinio mokesčio, renkamo iš reklamos bendrovių — Nepalankus Komisijos sprendimas atlikus pirminį patikrinimą, numatytą EB sutarties 93 straipsnio 3 dalyje (dabar, EB 88 straipsnio 3 dalies) — Pagalba, kuri gali būti suderinama su bendrąja rinka — EB sutarties 92 straipsnio 3 dalis (dabar, EB 87 straipsnio 3 dalis) — Sprendimo teisėtumo ginčijimas — Pareiga motyvuoti — Faktinių aplinkybių vertinimas — Parafiskalinio mokesčio neprieštaravimas EB sutarčiai)

14

2009/C 044/23

Byla C-336/07 2008 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Hannover (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG prieš Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (Direktyva 2002/22/EB — 31 straipsnio 1 dalis — Pagrįsti privalomojo programų siuntimo įpareigojimai („must carry“) — Nacionalinės teisės aktai, kuriais analoginių kabelinių tinklų operatoriai įpareigojami į savo kabelinius tinklus įtraukti siuntimo antžeminiais tinklais licencijas turinčias televizijos programas — Proporcingumo principas)

14

2009/C 044/24

Byla C-337/07 2008 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Stuttgart (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ibrahim Altun prieš Stadt Böblingen (EEB ir Turkijos asociacijos susitarimas — Asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/80 7 straipsnio pirmoji pastraipa — Turko darbuotojo vaiko teisė gauti leidimą gyventi šalyje — Darbuotojo priklausymas teisėtai darbo rinkai — Priverstinis nedarbas — Minėto susitarimo taikymas turkams pabėgėliams — Įgytų teisių netekimo sąlygos)

15

2009/C 044/25

Byla C-349/07 2008 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SopropéOrganizações de Calçado, Lda prieš Fazenda Pública (Bendrijos muitinės kodeksas — Teisės į gynybą užtikrinimo principas — Importo muitų išieškojimas „a posteriori“)

16

2009/C 044/26

Byla C-384/07 2008 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wienstrom GmbH prieš Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Valstybės pagalba — EB 88 straipsnio 3 dalis — Su bendrąja rinka suderinama pripažinta pagalba — Ginčas tarp pagalbos gavėjo ir nacionalinių valdžios institucijų dėl neteisėtai įgyvendintos pagalbos dydžio — Nacionalinio teismo vaidmuo)

16

2009/C 044/27

Byla C-414/07 2008 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Lenkijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Magoora sp. zoo prieš Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie (Šeštoji PVM direktyva — 17 straipsnio 2 ir 6 dalys — Nacionalinės teisės aktai — PVM, sumokėto perkant kurą tam tikroms transporto priemonėms neatsižvelgiant į jų naudojimo tikslą, atskaita — Veiksmingas teisės į atskaitą apribojimas — Nacionaliniuose įstatymuose įtvirtinti apribojimai direktyvos įsigaliojimo metu)

17

2009/C 044/28

Byla C-442/07 2008 m. gruodžio 9 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Patent- und Markensenat (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Verein Radetzky-Orden prieš Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“ (Prekių ženklai — Direktyva 89/104/EEB — 12 straipsnis — Teisės netekimas — Ne pelno organizacijos įregistruoti žymenys — Prekių ženklo „naudojimo iš tikrųjų“ sąvoka — Labdaringa veikla)

17

2009/C 044/29

Byla C-443/07 P 2008 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis prieš Europos Bendrijų Komisiją ir Europos Sąjungos Tarybą (Apeliacinis skundas — Pareigūnų tarnybos nuostatai — Prieštaravimas dėl XIII priedo 12 straipsnio 3 dalies, susijusios su po 2004 m. gegužės 1 d. įdarbintų pareigūnų priskyrimu lygiams, teisėtumo — Konsultavimasis su Tarnybos nuostatų komitetu — Įgytų teisių ir vienodo požiūrio principo nepažeidimas)

18

2009/C 044/30

Byla C-480/07 2008 m. gruodžio 11 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2000/59/EB — Uosto priėmimo įrenginiai, skirti laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams — Atliekų priėmimo ir tvarkymo planų neparengimas, neįgyvendinimas ar nepatvirtinimas visiems uostams)

18

2009/C 044/31

Byla C-488/07 2008 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Court of Session (Scotland), Edinburgh (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Royal Bank of Scotland plc prieš The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Šeštoji PVM direktyva — Perkant sumokėto mokesčio atskaita — Prekės ir paslaugos, naudojamos apmokestinamiesiems sandoriams ir atleistiems nuo mokesčio sandoriams — Atskaitos proporcija — Apskaičiavimas — 17 straipsnio 5 dalies trečiojoje pastraipoje numatyti metodai — Pareiga taikyti 19 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje nustatytą suapvalinimo taisyklę)

19

2009/C 044/32

Byla C-491/07 2008 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas (Landesgericht für Strafsachen Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Vladimir Turansky (Konvencija, įgyvendinanti Šengeno susitarimą — 54 straipsnis — Ne bis in idem principas — Taikymo sritis — „Galutinai baigto“ teismo proceso sąvoka — Policijos pareigūno sprendimas sustabdyti baudžiamąjį persekiojimą — Sprendimas, kuriuo nėra pareiškiami kaltinimai ir kuris neturi ne bis in idem poveikio pagal nacionalinę teisę)

19

2009/C 044/33

Byla C-517/07 2008 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Afton Chemical Limited prieš The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Direktyva 92/81/EEB — Akcizas už mineralines alyvas — 2 straipsnio 2 ir 3 dalys bei 8 straipsnio 1 dalies a punktas — Direktyva 2003/96/EB — Energetikos produktų ir elektros energijos apmokestinimas — 2 straipsnio 2 ir 3 dalys ir 4 dalies b punktas — Taikymo sritis — Variklių degalų priedai, kurie yra mineralinės alyvos arba energetikos produktai, bet nenaudojami kaip variklių degalai — Nacionalinė apmokestinimo schema)

20

2009/C 044/34

Byla C-549/07 2008 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Handelsgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Friederike Wallentin-Hermann prieš AlitaliaLinee Aeree Italiane SpA (Oro transportas — Reglamentas Nr. 261/2004 — 5 straipsnis — Kompensavimas ir pagalba keleiviams skrydžio atšaukimo atveju — Atleidimas nuo pareigos sumokėti kompensaciją — Skrydžio atšaukimas dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių)

20

2009/C 044/35

Byla C-13/08 2008 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — Erich Stamm, Anneliese Hauser pradėta byla (Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl laisvo asmenų judėjimo — Vienodas požiūris — Savarankiškai dirbantys pasienio darbuotojai — Žemės nuoma — Žemės ūkio struktūra)

21

2009/C 044/36

Byla C-273/08 2008 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2001/81/EB — Atmosferos teršalai — Nacionalinės teršalų išmetimo ribos — Į atmosferą išmetamų teršalų kiekio sumažinimo programų, nacionalinių į atmosferą išmetamų teršalų apskaitų ir metinių į atmosferą išmetamų teršalų prognozių 2010 metams nepateikimas)

22

2009/C 044/37

Byla C-328/08 2008 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Suomijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2004/35/EB — Atsakomybė už aplinkos apsaugą — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

22

2009/C 044/38

Byla C-388/08 PPU 2008 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Korkein oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — Baudžiamoji byla prieš Artur Leymann, Aleksei Pustovarov (Policijos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR — 27 straipsnis — Europos arešto orderis ir perdavimo tarp valstybių narių procedūra — Baudžiamojo persekiojimo apribojimo principas — Sutikimo procedūra)

23

2009/C 044/39

Byla C-551/07 2008 m. gruodžio 19 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Deniz Sahin prieš Bundesminister für Inneres (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalis — Direktyva 2004/38/EB — EB 18 ir EB 39 straipsniai — Teisė į pagarbą šeimos gyvenimui — Trečiosios valstybės piliečio, atvykusio į valstybę narę kaip prieglobsčio prašytojo ir vėliau sudariusio santuoką su kitos valstybės narės piliete, teisė gyventi šalyje)

23

2009/C 044/40

Byla C-25/08 P 2008 m. lapkričio 13 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Giuseppe Gargani prieš Parlamentą (Apeliacinis skundas — Parlamento teisės reikalų komiteto pirmininko ieškinys dėl Parlemento pirmininko veiksmų, dėl kurių Parlamento vardu buvo pateiktos pastabos byloje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą — Ieškinio pareiškimo terminas)

24

2009/C 044/41

Bylos C-180/08 ir C-186/08 2008 m. lapkričio 13 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Maria Kastrinaki tou Emmanouil prieš Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirmoji pastraipa — Direktyva 89/48/EEB — Diplomų pripažinimas — Studijos, išklausytos „laisvųjų studijų laboratorijoje“, kurios priimančioji valstybė narė nepripažįsta kaip švietimo įstaigos — Psichologija)

25

2009/C 044/42

Byla C-434/08 2008 m. spalio 1 d.Oberlandesgericht Oldenburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Arnold und Johann Harms kaip ūkinė bendrija prieš Freerk Heidinga

25

2009/C 044/43

Byla C-473/08 2008 m. lapkričio 5 d.Sächsisches Finanzgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas ir Marion Eulitz prieš Finanzamt Dresden I

26

2009/C 044/44

Byla C-486/08 2008 m. spalio 12 d.Landesgericht Innsbruck (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols prieš Land Tirol

26

2009/C 044/45

Byla C-491/08 2008 m. lapkričio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

27

2009/C 044/46

Byla C-496/08 P 2008 m. lapkričio 18 d. Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau ir Francisco Javier Solana Ramos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. rugsėjo 18 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-47/05 Angé Serrano ir kt. prieš Parlamentą

27

2009/C 044/47

Byla C-510/08 2008 m. lapkričio 24 d.Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vera Mattner prieš Finanzamt Velbert

28

2009/C 044/48

Byla C-512/08 2008 m. lapkričio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

29

2009/C 044/49

Byla C-515/08 2008 m. lapkričio 26 d.Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luís das Neves Palhota, Termiso Lda

29

2009/C 044/50

Byla C-519/08 2008 m. lapkričio 27 d.Protodikeio athinon, tmima ergatikon diaforon (Atėnų pirmosios instancijos teismas, Darbo ginčus nagrinėjanti kolegija) (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Archontia Koukou prieš Elliniko Dimosio (Graikijos valstybę)

30

2009/C 044/51

Byla C-526/08 2008 m. gruodžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

31

2009/C 044/52

Byla C-529/08 2008 m. gruodžio 2 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz prieš Deutsche Lufthansa AG

32

2009/C 044/53

Byla C-533/08 2008 m. gruodžio 3 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TNT Express Nederland BV prieš AXA Versicherung AG

32

2009/C 044/54

Byla C-534/08 2008 m. gruodžio 3 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KLG Europe Eersel BV prieš Reedereinkontor Adolf Zeuner GmbH

33

2009/C 044/55

Byla C-536/08 2008 m. gruodžio 4 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Financiën prieš X

33

2009/C 044/56

Byla C-537/08 P 2008 m. gruodžio 3 d.Kahla/Thüringen Porzellan GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. rugsėjo 24 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-20/03 Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, palaikomą Freistaat Thüringen ir Vokietijos Federacinės Respublikos, prieš Europos Bendrijų Komisiją

34

2009/C 044/57

Byla C-539/08 2008 m. gruodžio 4 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Financiën prieš Fiscale eenheid Facet B.V./Facet Trading B.V.

35

2009/C 044/58

Byla C-544/08 2008 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Čekijos Respubliką

35

2009/C 044/59

Byla C-554/08 P 2008 m. gruodžio 17 d.Le Carbone Lorraine pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. spalio 8 d. Pirmosios instancijos (penktoji kolegija) teismo priimto sprendimo byloje T-73/04, Carbone Lorraine prieš Komisiją

35

2009/C 044/60

Byla C-556/08 2008 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę

36

2009/C 044/61

Byla C-557/08 2008 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę

36

2009/C 044/62

Byla C-561/08 P 2008 m. gruodžio 19 d. Europos Bendrijų Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. spalio 15 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-160/04 Potamianos prieš Komisiją

37

2009/C 044/63

Byla C-566/08 2008 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Parlamentas prieš Europos Sąjungos Tarybą

37

2009/C 044/64

Byla C-567/08 2008 m. gruodžio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

38

2009/C 044/65

Byla C-574/08 2008 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

38

2009/C 044/66

Byla C-575/08 2008 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

39

2009/C 044/67

Byla C-583/08 P 2008 m. gruodžio 24 d. Christos Gogos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. spalio 15 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-66/04 Christos Gogos prieš Europos Bendrijų Komisiją

39

2009/C 044/68

Byla C-585/08 2008 m. gruodžio 24 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Peter Pammer prieš Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

40

 

Pirmosios instancijos teismas

2009/C 044/69

Byla T-211/04 2008 m. gruodžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Government of Gibraltar prieš Europos Bendrijų Komisiją (Valstybės pagalba — Pagalbos schema, apie kurią pranešė Jungtinė Karalystė, susijusi su Gibraltaro vyriausybės vykdoma pelno mokesčio reforma — Sprendimas, kuriuo pagalbos schema pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka — Regioninė atranka — Materialinė atranka)

41

2009/C 044/70

Byla T-144/05 2008 m. gruodžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Muñiz prieš Komisiją (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) 1049/2001 — Dokumentai susiję su Muitų kodekso komiteto Tarifų ir statistinės nomenklatūros (mechanika/įvairūs) darbo grupės susitikimu — Atsisakymas leisti susipažinti — Sprendimų priėmimo proceso apsauga grindžiama išimtis)

41

2009/C 044/71

Byla T-455/05 2008 m. gruodžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Componenta prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Metalurgijos sektorius — Įmonės turimų nekilnojamojo turto bendrovės kapitalo dalių įsigijimas ir šios įmonės suteiktos paskolos nekilnojamojo turto bendrovei grąžinimas kaip atlygis už šios įmonės investicijas — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodoma ją susigrąžinti — Privataus investuotojo kriterijus — Nekilnojamojo turto bendrovės akcijų įvertinimas — Bendrovės nekilnojamojo turto įvertinimas — Pareiga motyvuoti — Taikymas teismo iniciatyva)

42

2009/C 044/72

Byla T-85/06 2008 m. gruodžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje General Química prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Kaučiuko apdirbimui naudojamų cheminių medžiagų sektorius — Sprendimas, kuriame pripažįstamas EB 81 straipsnio pažeidimas — Pasikeitimas konfidencialia informacija ir kainų nustatymas — Priskyrimas patronuojančiai bendrovei — Solidarioji atsakomybė — Baudos — Pranešimas apie bendradarbiavimą)

42

2009/C 044/73

Byla T-285/06 2008 m. gruodžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Torres prieš VRDTBodegas Cándido (TORRE DE FRIAS) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo TORRE DE FRIAS paraiška — Ankstesni žodiniai nacionaliniai ir tarptautiniai prekių ženklai TORRES ir LAS TORRES — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas)

43

2009/C 044/74

Byla T-286/06 2008 m. gruodžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Torres prieš VRDTVinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Paraiška įregistruoti žodinį Bendrijų prekių ženklą TORRE DE GAZATE — Ankstesni žodiniai nacionaliniai ir tarptautiniai prekių ženklai TORRES ir LAS TORRES — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas)

43

2009/C 044/75

Byla T-287/06 2008 m. gruodžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Torres prieš VRDTBodegas Peñalba Lopez (Torre Albéniz) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „Torre Albéniz“ paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas TORRES — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas)

44

2009/C 044/76

Byla T-8/07 2008 m. gruodžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Torres prieš VRDTGala-Salvator Dalí (TG Torre Galatea) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo TG Torre Galatea paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas TORRES 10 — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas)

44

2009/C 044/77

Byla T-16/07 2008 m. gruodžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Torres prieš VRDTSociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo TORRE DE BENÍTEZ paraiška — Ankstesni žodiniai ir vaizdiniai nacionaliniai, Bendrijos ir tarptautiniai prekių ženklai, nurodantys į kelionių daugumą — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas)

45

2009/C 044/78

Sujungtos bylos T-90/07 P ir T-99/07 P 2008 m. gruodžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Belgijos Karalystė prieš Emmanuel Genette (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pensijos — Nacionalinių teisių į pensiją pervedimas — Sprendimas neleisti atsiimti prašymą pervesti ir pateikti naują prašymą pervesti — Tarnautojų teismo kompetencija — Ginčo dalyko pakeitimas — Ieškinio pirmojoje instancijoje nepriimtinumas)

45

2009/C 044/79

Byla T-293/07 P 2008 m. gruodžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Lofaro prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Skundo pateikimo terminas — Skundo pateikimo data — Priėmimas administracijoje — Teisinio saugumo principas)

46

2009/C 044/80

Byla T-227/06 2008 m. gruodžio 3 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje RSA Security Ireland prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Bendrasis muitų tarifas — Klasifikavimas Kombinuotojoje nomenklatūroje — Asmuo, su kuriuo teisės aktas nėra konkrečiai susijęs — Nepriimtinumas)

46

2009/C 044/81

Byla T-169/07 2008 m. gruodžio 2 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Longevity Health Products prieš VRDTHennig Arzneimittel (Cellutrim) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas „Cellutrim“ — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas „Cellidrin“ — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys)

46

2009/C 044/82

Byla T-210/07 2008 m. gruodžio 3 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje RSA Security Ireland prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Bendrasis muitų tarifas — Privalomosios tarifinės informacijos išdavimas — Nacionalinių muitinės įstaigų kompetencija — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas)

47

2009/C 044/83

Byla T-406/08 2008 m. rugsėjo 19 d. pareikštas ieškinys byloje ICF prieš Komisiją

47

2009/C 044/84

Byla T-502/08 2008 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Volkswagen prieš VRDTDeutsche BP (SunGasoline)

48

2009/C 044/85

Byla T-503/08 2008 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Rundpack prieš VRDT (Puodelio pavaizdavimas)

48

2009/C 044/86

Byla T-504/08 2008 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Mologen prieš VRDT (dSLIM)

49

2009/C 044/87

Byla T-505/08 2008 m. lapkričio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Nadine Trautwein Rolf Trautwein prieš VRDT (Hunter)

49

2009/C 044/88

Byla T-513/08 P 2008 m. lapkričio 25 d. Europos Bendrijų Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. rugsėjo 11 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-135/07 Smadja prieš Komisiją

50

2009/C 044/89

Byla T-515/08 2008 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Mauerhofer prieš Komisiją

50

2009/C 044/90

Byla T-516/08 2008 m. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Eriksen prieš Komisiją

51

2009/C 044/91

Byla T-524/08 2008 m. gruodžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje AIB-Vinçotte Luxembourg prieš Parlamentą

51

2009/C 044/92

Byla T-525/08 2008 m. gruodžio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Poste Italiane prieš Komisiją

52

2009/C 044/93

Byla T-526/08 P 2008 m. gruodžio 3 d. Europos Bendrijų Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. rugsėjo 25 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-44/05 Strack prieš Komisiją

53

2009/C 044/94

Byla T-532/08 2008 m. gruodžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Norilsk Nickel Harjavalta Oy ir Umicore NV prieš Komisiją

53

2009/C 044/95

Byla T-533/08 2008 m. gruodžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Telekomunikacja Polska prieš Komisiją

54

2009/C 044/96

Byla T-534/08 2008 m. gruodžio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Granuband prieš VRDTGranuflex (GRANUflex)

55

2009/C 044/97

Byla T-539/08 2008 m. gruodžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Etimine ir Etiproducts prieš Komisiją

55

2009/C 044/98

Byla T-540/08 2008 m. gruodžio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Esso ir kt. prieš Komisiją

56

2009/C 044/99

Byla T-541/08 2008 m. gruodžio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Sasol ir kt. prieš Komisiją

57

2009/C 044/00

Byla T-542/08 2008 m. gruodžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Evropaïki Dynamiki prieš ECHA

58

2009/C 044/01

Byla T-546/08 2008 m. gruodžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Villa Almè prieš VRDTBodegas Marqués de Murrieta (i GAI)

59

2009/C 044/02

Byla T-548/08 2008 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Total prieš Komisiją

59

2009/C 044/03

Byla T-549/08 2008 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Liuksemburgas prieš Komisiją

60

2009/C 044/04

Byla T-558/08 2008 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Eni prieš Komisiją

61

2009/C 044/05

Byla T-559/08 2008 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje STIM d'Orbigny prieš Komisiją

61

2009/C 044/06

Byla T-562/08 2008 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Repsol YPF Lubricantes y especialidades ir kt. prieš Komisiją

62

2009/C 044/07

Byla T-563/08 2008 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje CM Capital Markets prieš VRDTCarbon Capital Markets (CM Capital Markets)

63

2009/C 044/08

Byla T-564/08 2008 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Monoscoop prieš VRDT (SUDOKU SAMURAI BINGO)

64

2009/C 044/09

Byla T-572/08 P 2008 m. gruodžio 19 d. Europos Bendrijų Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. lapkričio 13 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-90/07, Traore prieš Komisiją

64

2009/C 044/10

Byla T-577/08 2008 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Proges prieš Komisiją

65

2009/C 044/11

Byla T-579/08 2008 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Eridania Sadam prieš Komisiją

65

2009/C 044/12

Byla T-580/08 2008 m. gruodžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje PJ Hungary prieš VRDTPepekillo (PEPEQUILLO)

66

2009/C 044/13

Byla T-587/08 2008 m. gruodžio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Fresh Del Monte Produce prieš Komisiją

66

2009/C 044/14

Byla T-588/08 2008 m. gruodžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Dole Food ir Dole Germany prieš Komisiją

67

2009/C 044/15

Byla T-324/07 2008 m. gruodžio 17 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Plant ir kt. prieš Komisiją

68

2009/C 044/16

Byla T-489/07 2008 m. gruodžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Insight Direct USA prieš VRDTNet Insight (Insight)

68

2009/C 044/17

Byla T-347/08 2008 m. gruodžio 19 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje iTouch International prieš VRDTTouchnet Information Systems (iTouch)

68

 

Europos Sąjungos tarnautojų teismas

2009/C 044/18

Byla F-48/06 2008 m. lapkričio 5 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Avanzata ir kt. prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Sutartininkai — Priskyrimas lygiui ir atlyginimas — Buvę darbuotojai pagal Liuksemburgo teisę)

69

2009/C 044/19

Byla F-148/06 2008 m. gruodžio 11 d. Tarnautojų teismo sprendimas byloje Collée prieš Parlamentą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — Nuopelnų balų skyrimo procedūra Europos Parlamente — Nuopelnų palyginimas)

69

2009/C 044/20

Byla F-50/07 2008 m. lapkričio 25 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Hristova prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Įdarbinimas — Atviras konkursas — Leidimo dalyvauti testuose sąlygos — Kandidatūros atmetimas — Motyvacija — Diplomai)

70

2009/C 044/21

Byla F-53/07 2008 m. lapkričio 25 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Iordanova prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Įdarbinimas — Atviras konkursas — Leidimo dalyvauti testuose sąlygos — Kandidatūros atmetimas — Diplomai)

70

2009/C 044/22

Byla F-58/07 2008 m. gruodžio 11 d. Tarnautojų teismo sprendimas byloje Collotte prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — 2006 m. paaukštinimo procedūra — Gebėjimas dirbti trečia kalba)

70

2009/C 044/23

Byla F-66/07 2008 m. gruodžio 11 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Dubus ir Leveque prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — 2006 m. vykdyta paaukštinimo procedūra — Gebėjimas dirbti trečiąja kalba)

71

2009/C 044/24

Byla F-90/07 2008 m. lapkričio 13 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Traore prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pranešimas apie laisvą darbo vietą — Ieškovo kandidatūros atmetimas — Paskyrimas į kitas pareigas — Tarnybos interesai)

71

2009/C 044/25

Byla F-92/07 2008 m. gruodžio 11 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Evraets prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Gebėjimas dirbti trečiąja kalba)

72

2009/C 044/26

Byla F-93/07 2008 m. gruodžio 11 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Beatriz Acosta Iborra ir kt. prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Paaukštinimas — 2006 m. paaukštinimo procedūra — Gebėjimas dirbti trečia kalba)

72

2009/C 044/27

Byla F-126/07 2008 m. lapkričio 4 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Van Beers prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — Atestacijos procedūra — 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Neįrašymas į iš anksto atrinktų pareigūnų sąrašą — Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnis)

73

2009/C 044/28

Byla F-144/07 2008 m. gruodžio 9 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Efstathopoulos prieš Europos Parlamentą (Viešoji tarnyba — Buvę laikinieji darbuotojai — Reglamentas (EB, Euratomas, EAPB) Nr. 2689/95 — Išeitinė išmoka — Produktyvumo išmokos įskaitymas apskaičiuojant pajamų sumą prieš mokesčius, gautą už naujas pareigas)

73

2009/C 044/29

Byla F-48/08 2008 m. spalio 30 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Ortega Serrano prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Akivaizdus nepriimtinumas — Negalėjimas, kad ieškovą atstovautų advokatas, kuris nėra trečioji šalis — Teisinė pagalba — Prašymas leisti įstoti į bylą)

73

2009/C 044/30

Byla F-64/08 2008 m. gruodžio 18 d. Tarnautojų teismo antrosios kolegijos nutartis byloje Nijs prieš Europos Bendrijų Audito Rūmus (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punktas — Pagrindų santrauka ieškinyje — Vertinimo procedūra — Vertintojo ir kontrolinio vertintojo paskyrimas — Akto, dėl kurio galima pareikšti apeliacinį skundą, nebuvimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

74

2009/C 044/31

Byla F-80/08 R 2008 m. gruodžio 17 d. Tarnautojų teismo pirmininko nutartis byloje Wenig prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra — Prašymas atidėti sprendimo sustabdyti suinteresuotojo pareigas vykdymą — Skuba — Nebuvimas)

74

2009/C 044/32

Byla F-89/08 2008 m. lapkričio 3 d. pareikštas ieškinys byloje P prieš Parlamentą

74

2009/C 044/33

Byla F-92/08 2008 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Bertolete ir kt. prieš Komisiją

75

2009/C 044/34

Byla F-93/08 2008 m. lapkričio 12 d. pareikštas ieškinys byloje N prieš Parlamentą

75

2009/C 044/35

Byla F-96/08 2008 m. lapkričio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Cerafogli prieš ECB

75

2009/C 044/36

Byla F-97/08 2008 m. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Füller-Tomlinson prieš Parlamentą

76

2009/C 044/37

Byla F-98/08 2008 m. gruodžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Nijs prieš Audito Rūmus

76

2009/C 044/38

Byla F-101/08 2008 m. gruodžio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Pappas prieš Komisiją

77

2009/C 044/39

Byla F-103/08 2008 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Katrakasas prieš Komisiją

77

2009/C 044/40

Byla F-104/08 2008 m. gruodžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Angelidis prieš Parlamentą

77

2009/C 044/41

Byla F-14/08 2008 m. gruodžio 18 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje X prieš Parlamentą

78

2009/C 044/42

Byla F-22/08 2008 m. lapkričio 27 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Miguelez Herreras prieš Komisiją

78

2009/C 044/43

Byla F-23/08 2008 m. lapkričio 27 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Di Bucci prieš Komisiją

78

2009/C 044/44

Byla F-24/08 2008 m. lapkričio 27 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Wilms prieš Komisiją

78


 

2009/C 044/45

Pastaba skaitytojui(žr. antrajį viršelio puslapį)

s3


LT

 

Top