EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:044:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 44, 21. únor 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 44

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
21. února 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2009/C 044/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 32, 7.2.2009

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2009/C 044/02

Věc C-276/05: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof – Rakousko) – The Wellcome Foundation Ltd v. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH („Ochranná známka — Léčivý přípravek — Přebalení — Paralelní dovoz — Podstatná změna vzhledu obalu — Povinnost předchozího upozornění“)

2

2009/C 044/03

Věc C-16/06 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. prosince 2008 – Les Éditions Albert René SARL v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Orange A/S („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Články 8 a 63 — Slovní ochranná známka MOBILIX — Námitky majitele slovní ochranné známky Společenství a národní slovní ochranné známky OBELIX — Částečné zamítnutí námitek — Reformatio in peius — Takzvaná teorie ‚neutralizace‘ — Změna předmětu řízení — Dokumenty přiložené jako nový důkaz k žalobě podané k Soudu“)

2

2009/C 044/04

Věc C-210/06: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 16. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Szegedi Ítélőtábla – Maďarská republika) – V rámci řízení ve věci Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt („Přemístění sídla společnosti do jiného členského státu, než je stát jejího založení — Návrh na zápis změny sídla do obchodního rejstříku — Zamítnutí — Odvolání proti rozhodnutí rejstříkového soudu — Článek 234 ES — Předběžná otázka — Přípustnost — Pojem ‚soud‘ — Pojem ‚soud členského státu, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva‘ — Odvolání proti rozhodnutí podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Svoboda usazování — Články 43 ES a 48 ES“)

3

2009/C 044/05

Věc C-338/06: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Španělské království (Nesplnění povinnosti státem — Druhá směrnice 77/91/EHS — Články 29 a 42 — Akciové společnosti — Zvýšení kapitálu — Přednostní právo na upisování akcií a dluhopisů převoditelných na akcie — Vyloučení — Ochrana akcionářů — Rovné zacházení)

4

2009/C 044/06

Věc C-487/06 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. prosince 2008 – British Aggregates Association v. Komise Evropských společenství, Spojené království Velké Británie a Severního Irska („Kasační opravný prostředek — Státní podpora — Environmentální daň z kameniva ve Spojeném království“)

4

2009/C 044/07

Věc C-524/06: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 16. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen – Německo) – Heinz Huber v. Spolková republika Německo („Ochrana osobních údajů — Evropské občanství — Zásada nediskriminace na základě státní příslušnosti — Směrnice 95/46/ES — Pojem ‚nezbytnost‘ — Obecné zpracování osobních údajů o občanech Unie, kteří jsou státními příslušníky jiného členského státu — Centrální registr cizinců“)

5

2009/C 044/08

Věc C-47/07 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 16. prosince 2008 – Masdar (UK) Ltd v. Komise Evropských společenství („Kasační opravný prostředek — Článek 288 druhý pododstavec ES — Žaloba založená na bezdůvodném obohacení Společenství — Programy pomoci Společenství — Protiprávní jednání smluvního partnera Komise — Služby poskytované subdodavatelem — Nezaplacení — Rizika inherentní hospodářské činnosti — Zásada ochrany legitimního očekávání — Povinnost řádné péče správy Společenství“)

5

2009/C 044/09

Věc C-48/07: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Liège – Belgie) – Belgický stát – SPF Finances v. Les Vergers du Vieux Tauves SA („Korporační daň — Směrnice 90/435/EHS — Postavení mateřské společnosti — Podíl na základním kapitálu — Požívací právo k podílům“)

6

2009/C 044/10

Věc C-73/07: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 16. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus – Finsko) – Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy („Směrnice 95/46/ES — Rozsah působnosti — Zpracování a pohyb osobních daňových údajů — Ochrana fyzických osob — Svoboda projevu“)

6

2009/C 044/11

Spojené věci C-101/07 a C-110/07 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 18. prosince 2008 – Coop de France Bétail et Viande, původně nazvaná Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA), Komise Evropských společenství, Francouzská republika („Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Trh hovězího masa — Dohoda uzavřená mezi vnitrostátními svazy chovatelů a jatek, jejímž předmětem je pozastavení dovozů hovězího masa a stanovení minimální nákupní ceny — Pokuty — Nařízení č. 17 — Článek 15 odst. 2 — Zohlednění obratu členských podniků svazů“)

7

2009/C 044/12

Věc C-121/07: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 9. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Francouzská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2001/18/ES — Záměrné uvolňování GMO do životního prostředí a uvádění GMO na trh — Rozsudek Soudního dvora, kterým se určuje nesplnění povinnosti — Nevyhovění rozsudku — Článek 228 ES — Vyhovění rozsudku v průběhu řízení — Peněžité sankce“)

8

2009/C 044/13

Věc C-127/07: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 16. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA v. Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie („Životní prostředí — Integrovaná prevence a omezování znečištění — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů — Směrnice 2003/87/ES — Rozsah působnosti — Zahrnutí zařízení ocelářského odvětví — Vyloučení zařízení chemického odvětví a odvětví neželezných kovů — Zásada rovného zacházení“)

8

2009/C 044/14

Věc C-161/07: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Rakouská republika („Nesplnění povinnosti státem — Článek 43 ES — Vnitrostátní právní předpis upravující podmínky zápisu společností do obchodního rejstříku na žádost státních příslušníků nových členských států — Řízení, kterým se osvědčuje postavení osob samostatně výdělečně činných“)

9

2009/C 044/15

Věc C-189/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Španělské království („Nesplnění povinnosti státem — Nařízení (EHS) č. 2847/93 — Článek 2 odst. 1 a čl. 31 odst. 1 a 2 — Nařízení (ES) č. 2406/96 a č. 850/98 — Kontrolní režim v odvětví rybolovu — Společné obchodní normy pro některé produkty — Kontroly a inspekce neprovedené uspokojujícím způsobem — Nepřijetí vhodných opatření za účelem uložení sankcí za protiprávní jednání — Výkon sankcí — Nesplnění povinnosti obecné povahy vyplývající z ustanovení nařízení — Předložení Soudnímu dvoru dodatečných skutečností k podpoře obecnosti a trvalosti nesplnění povinnosti — Přípustnost“)

9

2009/C 044/16

Věc C-198/07 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. prosince 2008 – Donal Gordon v. Komise Evropských společenství („Kasační opravný prostředek — Posudek o vývoji služebního postupu — Žaloba na neplatnost — Právní zájem na podání žaloby — Úředník s úplnou trvalou invaliditou“)

10

2009/C 044/17

Věc C-205/07: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 16. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van Beroep te Gent – Belgie) – Trestní řízení/Lodewijk Gysbrechts, Santurel Inter BVBA („Články 28 ES až 30 ES — Směrnice 97/7/ES — Ochrana spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku — Lhůta pro odstoupení od smlouvy — Zákaz požadovat od spotřebitele zálohu nebo zaplacení před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy“)

11

2009/C 044/18

Věc C-213/07: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 16. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Symvoulio tis Epikrateias – Řecko) – Michaniki AE v. Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateias („Veřejné zakázky na stavební práce — Směrnice 93/37/EHS — Článek 24 — Důvody pro vyloučení z účasti v soutěži o veřejnou zakázku — Vnitrostátní opatření zavádějící neslučitelnost mezi odvětvím veřejných stavebních prací a odvětvím sdělovacích prostředků“)

11

2009/C 044/19

Věc C-282/07: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Liège – Belgie) – Belgický stát – SPF Finances v. Truck Center SA („Svoboda usazování — Články 52 Smlouvy o ES (nyní po změně článek 43 ES) a 58 Smlouvy o ES (nyní článek 48 ES) — Volný pohyb kapitálu — Články 73 b a 73 d Smlouvy o ES (nyní po změně články 56 ES a 58 ES) — Zdanění právnických osob — Kapitálové příjmy a movitý majetek — Vybírání srážkové daně — Srážková daň z movitého majetku — Vybírání srážkové daně z movitého majetku z úroků vyplácených společnostem-nerezidentům — Neexistence srážkové daně z movitého majetku z úroků vyplácených společnostem-rezidentům — Daňová úmluva o zamezení dvojího zdanění — Omezení — Neexistence“)

12

2009/C 044/20

Věc C-283/07: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 22. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 75/442/EHS — Článek 1 — Pojem ‚odpad‘ — Šrot určený k použití v oblasti metalurgie — Paliva z odpadů vyšší kvality — Nesprávné provedení“)

12

2009/C 044/21

Věc C-306/07: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Højesteret – Dánsko) – Ruben Andersen v. Kommunernes landsforening som mandatar for Slagelse Kommune (tidl. Skælskør Kommune) („Informování zaměstnanců — Směrnice 91/533/EHS — Článek 8 odst. 1 a 2 — Působnost — Zaměstnanci, na něž ‚se vztahuje‘ kolektivní smlouva — Pojem ‚dočasná‘ pracovní smlouva nebo ‚dočasný‘ pracovní poměr“)

13

2009/C 044/22

Věc C-333/07: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 22. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour administrative d'appel de Lyon – Francie) – Regie Networks v. Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne („Státní podpory — Režim podpor ve prospěch místních rozhlasových stanic — Financování prostřednictvím parafiskálního poplatku z reklamní činnosti — Příznivé rozhodnutí Komise po ukončení fáze předběžného přezkoumání stanovené v čl. 93 odst. 3 Smlouvy o ES (nyní čl. 88 odst. 3 ES) — Podpory, které mohou být slučitelné se společným trhem — Článek 92 odst. 3 Smlouvy o ES (nyní po změně čl. 87 odst. 3 ES) — Zpochybnění legality rozhodnutí — Povinnost odůvodnění — Posouzení skutkového stavu — Slučitelnost parafiskálního poplatku se Smlouvou o ES“)

14

2009/C 044/23

Věc C-336/07: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Hannover – Německo) – Kabel Deutschalnd Vertrieb und Service GmbH & Co. KG v. Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk („Směrnice 2002/22/ES — Článek 31 odst. 1 — Přijatelné povinnosti ve veřejném zájmu — Vnitrostátní právní úprava ukládající provozovatelům analogových kabelových sítí zařadit do svých kabelových sítí všechny televizní programy vysílané terestricky — Zásada proporcionality“)

14

2009/C 044/24

Věc C-337/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 18. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Stuttgart – Německo) – Ibrahim Altun v. Stadt Böblingen („Dohoda o přidružení EHS-Turecko — Článek 7 první pododstavec rozhodnutí Rady přidružení č. 1/80 — Právo pobytu dítěte tureckého pracovníka — Působení pracovníka na řádném trhu práce — Nedobrovolná nezaměstnanost — Použitelnost zmíněné dohody na turecké uprchlíky — Podmínky ztráty nabytých práv“)

15

2009/C 044/25

Věc C-349/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 18. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Sopropé – Organizações de Calçado, Lda v. Fazenda Pública („Celní kodex Společenství — Zásada dodržování práva na obhajobu — Vybrání dovozního cla po propuštění zboží“)

16

2009/C 044/26

Věc C-384/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 18. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Wienstrom GmbH v. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit („Státní podpory — Článek 88 odst. 3 ES — Podpory prohlášené za slučitelné se společným trhem — Spor mezi příjemcem a vnitrostátními orgány o výši protiprávně provedených podpor — Úloha vnitrostátního soudu“)

16

2009/C 044/27

Věc C-414/07: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie – Polská republika) – Magoora sp. zoo v. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie („Šestá směrnice o DPH — Článek 17 odst. 2 a 6 — Vnitrostátní právní úprava — Odpočet DPH odvedené při koupi pohonné hmoty pro určitá vozidla nezávisle na účelu, k němuž se používají — Skutečné omezení nároku na odpočet — Vynětí obsažená ve vnitrostátních právních předpisech v době vstupu směrnice v platnost“)

17

2009/C 044/28

Věc C-442/07: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 9. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Patent- und Markensenat – Rakousko) – Verein Radetzky – Orden v. Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“ („Ochranné známky — Směrnice 89/104/EHS — Článek 12 — Zbavení práv — Označení zapsaná neziskovým sdružením — Pojem ‚skutečné užívání‘ ochranné známky — Charitativní činnosti“)

17

2009/C 044/29

Věc C-443/07 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. prosince 2008 – Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis v. Komise Evropských společenství, Rada Evropské unie („Kasační opravný prostředek — Služební řád úředníků — Námitka protiprávnosti čl. 12 odst. 3 přílohy XIII týkající se zařazení úředníků přijatých po 1. květnu 2004 do platových tříd — Projednání s Výborem pro služební řád — Neporušení nabytých práv a zásady rovného zacházení“)

18

2009/C 044/30

Věc C-480/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Španělské království („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2000/59/ES — Přístavní zařízení pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu — Nevypracování a neprovedení plánů příjmu a zpracování odpadu pro všechny přístavy“)

18

2009/C 044/31

Věc C-488/07: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 18. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Court of Session (Skotsko), Edinburgh – Spojené království) – Royal Bank of Scotland plc v. The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs („Šestá směrnice o DPH — Odpočet daně odvedené na vstupu — Zboží a služby použité jak pro zdanitelná, tak i pro plnění osvobozená od daně — Odpočet podílu daně — Výpočet — Metody stanovené v čl. 17 odst. 5 třetím pododstavci — Povinnost uplatnit pravidlo o zaokrouhlování podle čl. 19 odst. 1 druhého pododstavce“)

19

2009/C 044/32

Věc C-491/07: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 22. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesgericht für Strafsachen Wien – Rakousko) – Trestní řízení proti Vladimiru Turanskému („Úmluva k provedení Schengenské dohody — Článek 54 — Zásada zákazu dvojího trestu — Rozsah působnosti — Pojem ‚pravomocné odsouzení‘ — Rozhodnutí, kterým policejní orgán zastavil trestní stíhání — Rozhodnutí, kterým není ukončeno trestní řízení a které nemá účinek zákazu dvojího trestu podle vnitrostátního práva“)

19

2009/C 044/33

Věc C-517/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 18. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (Chancery Division) – Spojené království) – Afton Chemical Limited v. The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs („Směrnice 92/81/EHS — Spotřební daně z minerálních olejů — Článek 2 odst. 2 a 3, jakož i čl. 8 odst. 1 písm. a) — Směrnice 2003/96/ES — Zdanění energetických produktů a elektřiny — Článek 2 odst. 2 až 4 písm. b) — Oblast působnosti — Přísady do pohonných hmot, které mají vlastnosti minerálních olejů nebo energetických produktů, ale které nejsou používány jako pohonné hmoty — Vnitrostátní režim zdanění“)

20

2009/C 044/34

Věc C-549/07: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Handelsgericht Wien – Rakousko) – Friederike Wallentin-Hermann v. Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA („Letecká doprava — Nařízení (ES) č. 261/2004 — Článek 5 — Náhrada škody a pomoc cestujícím v případě zrušení letu — Osvobození od povinnosti náhrady škody — Zrušení letu z důvodu mimořádných okolností, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření“)

20

2009/C 044/35

Věc C-13/08: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Řízení zahájené Erichem Stammem a Anneliese Hauser (Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob — Rovné zacházení — Příhraniční osoby vykonávající samostatnou výdělečnou činnost — Pachtovní smlouva — Zemědělská struktura)

21

2009/C 044/36

Věc C-273/08: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 18. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2001/81/ES — Látky znečisťující ovzduší — Národní emisní stropy — Neoznámení programů pro snižování emisí, národních emisních inventur a prognóz pro rok 2010“)

22

2009/C 044/37

Věc C-328/08: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 22. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Finská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2004/35/ES — Odpovědnost za životní prostředí — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

22

2009/C 044/38

Věc C-388/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 1. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein oikeus – Finsko) – Trestní řízení proti Arturu Leymannovi, Aleksei Pustovarovi („Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech — Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV — Článek 27 — Evropský zatýkací rozkaz a postupy předávání mezi členskými státy — Zásada speciality — Řízení o udělení souhlasu“)

23

2009/C 044/39

Věc C-551/07: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 19. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Deniz Sahin v. Bundesminister für Inneres („Článek 104 odst. 3 jednacího řádu — Směrnice 2004/38/ES — Články 18 ES a 39 ES — Právo na respektování rodinného života — Právo pobytu státního příslušníka třetího státu, který na území členského státu vstoupil jako žadatel o azyl a následně se oženil se státní příslušnicí jiného členského státu“)

23

2009/C 044/40

Věc C-25/08: Usnesení Soudního dvora ze dne 13. listopadu 2008 – Giuseppe Gargani v. Evropský parlament („Kasační opravný prostředek — Žaloba předsedy výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu namířená proti ‚akci‘ předsedy Parlamentu, která vedla k předložení vyjádření jménem Parlamentu v řízení, jehož předmětem byla žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Lhůta pro podání kasačního opravného prostředku“)

24

2009/C 044/41

Věc C-180/08 a C-186/08: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 13. listopadu 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Dioikitiko Efeteio Thessalonikis-Řecko) – Maria Kastrinaki tou Emmanouil v. Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Směrnice 89/48/EHS — Uznávání diplomů — Studium ukončené v ‚centru svobodných studií‘, které není hostitelským členským státem uznáno jako vzdělávací zařízení — Psycholog“)

25

2009/C 044/42

Věc C-434/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Oldenburg (Německo) dne 1. října 2008 – Arnold a Johann Harms jako sdružení podle občanského práva v. Freerk Heidinga

25

2009/C 044/43

Věc C-473/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sächsisches Finanzgericht (Německo) dne 5. listopadu 2008 – Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz v. Finanzamt Dresden I

26

2009/C 044/44

Věc C-486/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Innsbruck (Rakousko) dne 12. října 2008 – Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols v. Land Tirol

26

2009/C 044/45

Věc C-491/08: Žaloba podaná dne 12. listopadu 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika

27

2009/C 044/46

Věc C-496/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. listopadu 2008 Pilar Angé Serranem, Jean-Marie Brasem, Adolfo Orcajo Teresou, Dominiekem Decouterem, Arminem Hauem a Francisco Javier Solana Ramosem proti rozsudku Soudu prvního stupně (třetího senátu) vydanému dne 18. září 2008 ve věci T-47/05, Angé Serrano a další v. Parlament

27

2009/C 044/47

Věc C-510/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Düsseldorf (Německo) dne 24. listopadu 2008 – Vera Mattner v. Finanzamt Velbert

28

2009/C 044/48

Věc C-512/08: Žaloba podaná dne 25. listopadu 2008 – Komise Evropských společenství v. Francouzská republika

29

2009/C 044/49

Věc C-515/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgie) dne 26. listopadu 2008 – Trestní řízení proti Vítoru Manuelu dos Santos Palhotovi, Máriu de Moura Gonçalvesovi, Fernandu Luísu das Neves Palhotovi, Termisu Ldaovi

29

2009/C 044/50

Věc C-519/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Monomeles Protodikeio Athinon (Řecko) dne 27. listopadu 2008 – Archontia Koukou v. Elliniko Dimosio (Řecký stát)

30

2009/C 044/51

Věc C-526/08: Žaloba podaná dne 2. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

31

2009/C 044/52

Věc C-529/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 2. prosince 2008 – Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz v. Deutche Lufthansa AG

32

2009/C 044/53

Věc C-533/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 3. prosince 2008 – TNT Express Nederland BV v. AXA Versicherung AG

32

2009/C 044/54

Věc C-534/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 3. prosince 2008 – KLG Europe Eersel BV v. Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

33

2009/C 044/55

Věc C-536/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 4. prosince 2008 – Staatssecretaris van Financiën v. X

33

2009/C 044/56

Věc C-537/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. září 2008 Kahla/Thüringen Porzellan GmbH proti rozsudku Soudu prvního stupně (čtvrtého senátu) vydanému dne 3. prosince 2008 ve věci T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH v. Freistaat Thüringen, Spolková republika Německo, Komise Evropských společenství

34

2009/C 044/57

Věc C-539/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 4. prosince 2008 – Staatssecretaris van Financiën v. Fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV

35

2009/C 044/58

Věc C-544/08: Žaloba podaná dne 4. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Česká republika

35

2009/C 044/59

Věc C-554/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. prosince 2008 společností Le Carbone Lorraine proti rozsudku Soudu prvního stupně (pátého senátu) vydanému dne 8. října 2008 ve věci T-73/04, Carbone Lorraine v. Komise

35

2009/C 044/60

Věc C-556/08: Žaloba podaná dne 16. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

36

2009/C 044/61

Věc C-557/08: Žaloba podaná dne 16. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

36

2009/C 044/62

Věc C-561/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. prosince 2008 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu prvního stupně (sedmého senátu) vydanému dne 15. října 2008 ve věci T-160/04, Potamianos v. Komise

37

2009/C 044/63

Věc C-566/08: Žaloba podaná dne 22. prosince 2008 – Evropský parlament v. Rada Evropské unie

37

2009/C 044/64

Věc C-567/08: Žaloba podaná dne 19. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

38

2009/C 044/65

Věc C-574/08: Žaloba podaná dne 22. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Belgické království

38

2009/C 044/66

Věc C-575/08: Žaloba podaná dne 22. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Belgické království

39

2009/C 044/67

Věc C-583/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. prosince 2008 Christosem Gogosem proti rozsudku Soudu prvního stupně (sedmého senátu) vydanému dne 15. října 2008 ve věci T-66/04, Christos Gogos v. Komise Evropských společenství

39

2009/C 044/68

Věc C-585/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 24. prosince 2008 – Peter Pammer v. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

40

 

Soud prvního stupně

2009/C 044/69

Věci T-211/04 a T-215/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 18. prosince 2008 – Government of Gibraltar a Spojené království v. Komise („Státní podpory — Režim podpor oznámený Spojeným královstvím v souvislosti s reformou korporační daně vlády Gibraltaru — Rozhodnutí prohlašující režim podpor za neslučitelný se společným trhem — Regionální selektivita — Věcná selektivita“)

41

2009/C 044/70

Věc T-144/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 18. prosince 2008 – Muñiz v. Komise („Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkající se jednání pracovní skupiny odboru ‚pro celní a statistickou nomenklaturu (strojírenství/různé)‘ Výboru pro celní kodex — Odepření přístupu — Výjimka týkající se ochrany rozhodovacího procesu“)

41

2009/C 044/71

Věc T-455/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 18. prosince 2008 – Componenta v. Komise („Státní podpory — Odvětví hutnictví — Nabytí podílu podniku na realitní společnosti a vrácení půjčky, kterou tento podnik poskytl realitní společnosti jako protiplnění za investici uvedeného podniku — Rozhodnutí, kterým se prohlašuje podpora za neslučitelnou se společným trhem a nařizuje se její navrácení — Kritérium soukromého investora — Ocenění akcií realitní společnosti — Ocenění nemovitostí společnosti — Povinnost uvést odůvodnění — Uplatnění i bez návrhu“)

42

2009/C 044/72

Věc T-85/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 18. prosince 2008 – General Química v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Odvětví chemických látek pro zpracování kaučuku — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Výměna důvěrných informací a stanovení cen — Přičtení mateřské společnosti — Nedílná odpovědnost — Pokuty — Sdělení o spolupráci“)

42

2009/C 044/73

Věc T-285/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 18. prosince 2008 – Torres v. OHIM – Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství TORRE DE FRIAS — Starší národní a mezinárodní slovní ochranné známky TORRES a LAS TORRES — Relativní důvod zamítnutí — Neexistence pravděpodobnosti záměny“)

43

2009/C 044/74

Věc T-286/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 18. prosince 2008 – Torres v. OHIM – Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky společenství TORRE DE GAZATE — Starší národní a mezinárodní slovní ochranné známky TORRES a LAS TORRES — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny“)

43

2009/C 044/75

Věc T-287/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 18. prosince 2008 – Torres v. OHIM – Bodegas Peñalba Lopez (Torre Albéniz) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Torre Albéniz — Starší obrazová ochranná známka Společenství TORRES — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny“)

44

2009/C 044/76

Věc T-8/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 18. prosince 2008 – Torres v. OHIM – Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky TG Torre Galatea — Starší ochranná známka TORRES 10 — Relativní důvod zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny“)

44

2009/C 044/77

Věc T-16/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 18. prosince 2008 – Torres v. OHIM – Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství TORRE DE BENÍTEZ — Starší slovní a obrazové národní a mezinárodní ochranné známky a ochranné známky Společenství evokující několik věží — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny“)

45

2009/C 044/78

Věc T-90/07 P a T-99/07 P: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 18. prosince 2008 – Belgie a Komise v. Genette („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Důchody — Převod vnitrostátních nároků na důchod — Rozhodnutí zamítající zpětvzetí žádosti o převod a podání nové žádosti — Pravomoc Soudu pro veřejnou službu — Změna předmětu sporu — Nepřípustnost žaloby v prvním stupni“)

45

2009/C 044/79

Věc T-293/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 18. prosince 2008 – Lofaro v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Lhůta pro podání stížnosti — Datum podání stížnosti — Doručení administrativě — Zásada právní jistoty“)

46

2009/C 044/80

Věc T-227/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 3. prosince 2008 – RSA Security Ireland v. Komise („Žaloba na neplatnost — Společný celní sazebník — Zařazení do kombinované nomenklatury — Osoba, která není osobně dotčená — Nepřípustnost“)

46

2009/C 044/81

Věc T-169/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 2. prosince 2008 – Longevity Health Products v. OHIM – Hennig Arzneimittel (Cellutrim) („Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství ‚Cellutrim‘ — Starší národní slovní ochranná známka ‚Cellidrin‘ — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 — Žaloba, která je částečně zjevně nepřípustná a částečně zjevně právně nepodložená“)

46

2009/C 044/82

Věc T-210/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 3. prosince 2008 – RSA Security Ireland v. Komise („Žaloba na neplatnost — Společný celní sazebník — Vydání závazných informací o sazebním zařazení — Pravomoc vnitrostátních celních orgánů — Akt, který nelze napadnout žalobou — Nepřípustnost“)

47

2009/C 044/83

Věc T-406/08: Žaloba podaná dne 19. září 2008 – ICF v. Komise

47

2009/C 044/84

Věc T-502/08: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2008 – Volkswagen v. OHIM – Deutsche BP (SunGasoline)

48

2009/C 044/85

Věc T-503/08: Žaloba podaná dne 20. listopadu 2008 – Rundpack v. OHIM (zobrazení poháru)

48

2009/C 044/86

Věc T-504/08: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2008 – Mologen v. OHIM (dSLIM)

49

2009/C 044/87

Věc T-505/08: Žaloba podaná dne 25. listopadu 2008 – Nadine Trautwein Rolf Trautwein v. OHIM (Hunter)

49

2009/C 044/88

Věc T-513/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. listopadu 2008 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 11. září 2008 ve věci F-135/07 Smadja v. Komise

50

2009/C 044/89

Věc T-515/08: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2008 – Mauerhofer v. Komise

50

2009/C 044/90

Věc T-516/08: Žaloba podaná dne 27. listopadu 2008 – Eriksen v. Komise

51

2009/C 044/91

Věc T-524/08: Žaloba podaná dne 2. prosince 2008 – AIB-Vinçotte Luxembourg v. Parlament

51

2009/C 044/92

Věc T-525/08: Žaloba podaná dne 1. prosince 2008 – Poste Italiane v. Komise

52

2009/C 044/93

Věc T-526/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. prosince 2008 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 25. září 2008 ve věci F-44/05, Strack v. Komise

53

2009/C 044/94

Věc T-532/08: Žaloba podaná dne 5. prosince 2008 – Norilsk Nickel Harjavalta Oy a Umicore NV v. Komise Evropských společenství

53

2009/C 044/95

Věc T-533/08: Žaloba podaná dne 3. prosince 2008 – Telekomunikacja Polska v. Komise

54

2009/C 044/96

Věc T-534/08: Žaloba podaná dne 1. prosince 2008 – Granuband v. OHIM – Granuflex (GRANUflex)

55

2009/C 044/97

Věc T-539/08: Žaloba podaná dne 5. prosince 2008 – Etimine a Etiproducts v. Komise

55

2009/C 044/98

Věc T-540/08: Žaloba podaná dne 12. prosince 2008 – Esso a další v. Komise

56

2009/C 044/99

Věc T-541/08: Žaloba podaná dne 15. prosince 2008 – Sasol a další v. Komise

57

2009/C 044/00

Věc T-542/08: Žaloba podaná dne 3. prosince 2008 – Evropaïki Dynamiki v. ECHA

58

2009/C 044/01

Věc T-546/08: Žaloba podaná dne 2. prosince 2008 – Villa Almè v. OHIM – Bodegas Marqués de Murrieta (i GAI)

59

2009/C 044/02

Věc T-548/08: Žaloba podaná dne 16. prosince 2008 – Total v. Komise

59

2009/C 044/03

Věc T-549/08: Žaloba podaná dne 16. prosince 2008 – Lucembursko v. Komise

60

2009/C 044/04

Věc T-558/08: Žaloba podaná dne 17. prosince 2008 – Eni SpA v. Komise Evropských společenství

61

2009/C 044/05

Věc T-559/08: Žaloba podaná dne 17. prosince 2008 – STIM d'Orbigny v. Komise

61

2009/C 044/06

Věc T-562/08: Žaloba podaná dne 16. prosince 2008 – Repsol YPF Lubricantes y especialidades a další v. Komise

62

2009/C 044/07

Věc T-563/08: Žaloba podaná dne 16. prosince 2008 – CM Capital Markets v. OHIM – Carbon Capital Markets (CM Capital Markets)

63

2009/C 044/08

Věc T-564/08: Žaloba podaná dne 17. prosince 2008 – Monoscoop v. OHIM (SUDOKU SAMURAI BINGO)

64

2009/C 044/09

Věc T-572/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. prosince 2008 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 13. listopadu 2008 ve věci F-90/07, Traore v. Komise

64

2009/C 044/10

Věc T-577/08: Žaloba podaná dne 23. prosince 2008 – Proges v. Komise

65

2009/C 044/11

Věc T-579/08: Žaloba podaná dne 23. prosince 2008 – Eridania Sadam v. Komise

65

2009/C 044/12

Věc T-580/08: Žaloba podaná dne 24. prosince 2008 – PJ Hungary v. OHIM – Pepekillo (PEPEQUILLO)

66

2009/C 044/13

Věc T-587/08: Žaloba podaná dne 31. prosince 2008 – Fresh Del Monte Produce v. Komise

66

2009/C 044/14

Věc T-588/08: Žaloba podaná dne 24. prosince 2008 – Dole Food and Dole Germany v. Komise

67

2009/C 044/15

Věc T-324/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 17. prosince 2008 – Plant a další v. Komise

68

2009/C 044/16

Věc T-489/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 18. prosince 2008 – Insight Direct USA v. OHIM – Net Insight (Insight)

68

2009/C 044/17

Věc T-347/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 19. prosince 2008 – iTouch International v. OHIM – Touchnet Information Systems (iTouch)

68

 

Soud pro veřejnou službu Evropské unie

2009/C 044/18

Věc F-48/06: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 5. listopadu 2008 – Avanzata a další v. Komise („Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Zařazení a odměna — Bývalí zaměstnanci podle lucemburského práva“)

69

2009/C 044/19

Věc F-148/06: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2008 – Collée v. Parlament („Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Postup přidělování bodů za zásluhy v Evropském parlamentu — Srovnávací analýza zásluh“)

69

2009/C 044/20

Věc F-50/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 25. listopadu 2008 – Hristova v. Komise („Veřejná služba — Nábor — Otevřené výběrové řízení — Podmínky přijetí — Zamítnutí žádosti o pracovní místo — Odůvodnění — Diplomy“)

70

2009/C 044/21

Věc F-53/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 25. listopadu 2008 – Iordanova v. Komise („Veřejná služba — Přijímání — Otevřené výběrové řízení — Podmínky přijetí — Zamítnutí žádosti — Diplomy“)

70

2009/C 044/22

Věc F-58/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2008 – Collotte v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Hodnotící období 2006 — Schopnost pracovat ve třetím jazyce“)

70

2009/C 044/23

Věc F-66/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2008 – Dubus a Leveque v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Hodnotící období pro povýšení 2006 — Způsobilost pracovat ve třetím jazyce“)

71

2009/C 044/24

Věc F-90/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. listopadu 2008 – Traore v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Oznámení o volném pracovním místě — Zamítnutí kandidatury žalobce — Přeřazení — Zájem služby“)

71

2009/C 044/25

Věc F-92/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2008 – Evraets v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Období pro povýšení 2006 — Způsobilost pracovat ve třetím jazyce“)

72

2009/C 044/26

Věc F-93/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2008 – Beatriz Acosta Iborra a další v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Povyšovací období 2006 — Způsobilost pracovat ve třetím jazyce“)

72

2009/C 044/27

Věc F-126/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 4. listopadu 2008 – Van Beers v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Osvědčovací postup — Období 2006 — Nezapsání na seznam vybraných úředníků — Článek 45a služebního řádu“)

73

2009/C 044/28

Věc F-144/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 9. prosince 2008 – Efstathopoulos v. Evropský parlament („Veřejná služba — Bývalí dočasní zaměstnanci — Nařízení (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 — Odchodné — Zohlednění prémie za produktivitu při vymezení výše hrubých příjmů pobíraných v rámci nového pracovního místa“)

73

2009/C 044/29

Věc F-48/08: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 30. října 2008 – Ortega Serrano v. Komise („Veřejná služba — Zjevná nepřípustnost — Nemožnost zastupování žalobce advokátem, který není třetí osobou — Právní pomoc — Návrh na vstup do řízení jako vedlejší účastník“)

73

2009/C 044/30

Věc F-64/08: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 18. prosince 2008 – Nijs v. Účetní dvůr Evropských společenství („Veřejná služba — Úředníci — Článek 35 odst. 1 písm. e) jednacího řádu — Stručný popis žalobních důvodů v žalobě — Posuzovací řízení — Ustanovení posuzovatele a kontrolního posuzovatele — Neexistence aktu nepříznivě zasahujícího do právního postavení — Zjevná nepřípustnost“)

74

2009/C 044/31

Věc F-80/08 R: Usnesení předsedy Soudu pro veřejnou službu ze dne 17. prosince 2008 – Wenig v. Komise („Veřejná služba — Řízení o předběžném opatření — Návrh na odklad provedení rozhodnutí o dočasném postavení dotyčné osoby mimo službu — Naléhavost — Neexistence“)

74

2009/C 044/32

Věc F-89/08: Žaloba podaná dne 3. listopadu 2008 – P v. Parlament

74

2009/C 044/33

Věc F-92/08: Žaloba podaná dne 4. listopadu 2008 – Bertolete a další v. Komise

75

2009/C 044/34

Věc F-93/08: Žaloba podaná dne 12. listopadu 2008 – N v. Parlament

75

2009/C 044/35

Věc F-96/08: Žaloba podaná dne 17. listopadu 2008 – Cerafogli v. ECB

75

2009/C 044/36

Věc F-97/08: Žaloba podaná dne 27. listopadu 2008 – Füller-Tomlinson v. Parlament

76

2009/C 044/37

Věc F-98/08: Žaloba podaná dne 11. prosince 2008 – Nijs v. Účetní dvůr

76

2009/C 044/38

Věc F-101/08: Žaloba podaná dne 8. prosince 2008 – Pappas v. Komise

77

2009/C 044/39

Věc F-103/08: Žaloba podaná dne 23. prosince 2008 – Katrakasas v. Komise

77

2009/C 044/40

Věc F-104/08: Žaloba podaná dne 30. prosince 2008 – Angelidis v. Parlament

77

2009/C 044/41

Věc F-14/08: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. prosince 2008 – X v. Parlament

78

2009/C 044/42

Věc F-22/08: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 27. listopadu 2008 – Miguelez Herreras v. Komise

78

2009/C 044/43

Věc F-23/08: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 27. listopadu 2008 – Di Bucci v. Komise

78

2009/C 044/44

Věc F-24/08: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 27. listopadu 2008 – Wilms v. Komise

78


 

2009/C 044/45

Poznámka pro čtenáře(pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3


CS

 

Top