Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:044:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 44, 21. februar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 44

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
21. februar 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Domstolen

2009/C 044/01

Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 32 af 7.2.2009

1


 

V   Udtalelser

 

RETLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2009/C 044/02

Sag C-276/05: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. december 2008 — The Wellcome Foundation Ltd mod Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof) (Varemærker — lægemidler — ompakning — parallelimport — væsentlig ændring af emballagens udseende — pligt til forudgående underretning)

2

2009/C 044/03

Sag C-16/06 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 18. december 2008 — Les Éditions Albert René Sàrl mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), Orange A/S (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8 og 63 — ordmærket MOBILIX — indsigelse rejst af indehaveren af EF-ordmærket og det nationale ordmærke OBELIX — delvis forkastelse af indsigelsen — reformatio in pejus — »opvejningsteorien« — ændring af sagens genstand — dokumenter vedlagt som bilag for Retten som nyt bevis)

2

2009/C 044/04

Sag C-210/06: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. december 2008 — i sagen vedrørende Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Szegedi Ítélőtábla — Republikken Ungarn) (Flytning af et selskabs hjemsted til en anden medlemsstat end den, hvor selskabet er stiftet — anmodning om ændring af angivelsen om hjemsted i handelsregistret — afslag — appel af en afgørelse truffet af en ret, som har til opgave at føre handelsregistret — artikel 234 EF — præjudiciel forelæggelse — formaliteten — begrebet »ret« — begrebet »national ret, hvis afgørelser ifølge de nationale retsregler ikke kan appelleres« — appel af en afgørelse, der anordner præjudiciel forelæggelse — beføjelse for appelinstansen til at ophæve denne afgørelse — etableringsfrihed — artikel 43 EF og 48 EF)

3

2009/C 044/05

Sag C-338/06: Domstolens dom (Første Afdeling) af 18. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — andet direktiv 77/91/EØF — artikel 29 og 42 — aktieselskaber — kapitalforhøjelse — fortegningsret til aktier og konvertible obligationer — ophævelse — aktionærbeskyttelse — ligebehandling)

4

2009/C 044/06

Sag C-487/06 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. december 2008 — British Aggregates Association mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Appel — statsstøtte — miljøafgift på granulater i Det Forenede Kongerige)

4

2009/C 044/07

Sag C-524/06: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. december 2008 — Heinz Huber mod Bundesrepublik Deutschland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Tyskland) (Beskyttelse af personoplysninger — unionsborgerskab — princippet om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet — direktiv 95/46/EF — begrebet »nødvendig« — generel behandling af personoplysninger om unionsborgere, der er statsborgere i en anden medlemsstat — centralt udlændingeregister)

5

2009/C 044/08

Sag C-47/07 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. december 2008 — Masdar (UK) Ltd mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — artikel 288, stk. 2, EF — søgsmål baseret på en ugrundet berigelse af Fællesskabet — EF-bistandsprogrammer — uregelmæssigheder begået af Kommissionens medkontrahent — tjenesteydelser leveret af en underleverandør — manglende betaling — risici forbundet med økonomisk aktivitet — princippet om beskyttelse af den berettigede forventning — fællesskabsadministrationens forpligtelse til at handle med omhu)

5

2009/C 044/09

Sag C-48/07: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. december 2008 — État belge — SPF Finances mod Les Vergers du Vieux Tauves SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d'appel de Liège (Belgien)) (Selskabsskat — direktiv 90/435/EØF — betegnelse som moderselskab — kapitalandel — retten til afkast af en aktie)

6

2009/C 044/10

Sag C-73/07: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. december 2008 — Tietosuojavaltuutettu mod Satakunnan Markkinapörssi Oy og Satamedia Oy (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland) (Direktiv 95/46/EF — anvendelsesområde — behandling og udveksling af personlige skatteoplysninger — beskyttelse af fysiske personer — ytringsfrihed)

6

2009/C 044/11

Forenede sager C-101/07 P og C-110/07 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 18. december 2008 — Coop de France Bétail et Viande, tidligere Fédérations nationales de la coopération bétail et viande (FNCBV), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA) mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Den Franske Republik (Appel — konkurrence — oksekødsmarkedet — aftale indgået mellem nationale sammenslutninger af opdrættere og slagterier vedrørende ophævelse af indførsel af oksekød og fastsættelse af en minimumskøbspris — bøder — forordning nr. 17 — artikel 15, stk. 2 — hensyntagen til de i sammenslutningen deltagende virksomheders omsætning)

7

2009/C 044/12

Sag C-121/07: Domstolens dom (Store Afdeling) af 9. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik (Traktatbrud — direktiv 2001/18/EF — udsætning i miljøet og markedsføring af genetisk modificerede organismer — Domstolens dom, der fastslår et traktatbrud — manglende opfyldelse — artikel 228 EF — opfyldelse under verserende sag — økonomiske sanktioner)

8

2009/C 044/13

Sag C-127/07: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. december 2008 — Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys og Arcelor SA mod Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable og Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d'État — Frankrig) (Miljø — integreret forebyggelse og reduktion af forurening — ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner — direktiv 2003/87/EF — anvendelsesområde — anlæg i jern- og stålsektoren omfattet — anlæg i den kemiske sektor og sektoren for ikke-jernholdige metaller udelukket — ligebehandlingsprincip)

8

2009/C 044/14

Sag C-161/07: Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig (Traktatbrud — artikel 43 EF — national lovgivning, der fastsætter betingelser for registrering af virksomheder efter ansøgning af statsborgere fra de nye medlemsstater — procedure for attestation for selvstændige)

9

2009/C 044/15

Sag C-189/07: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — forordning (EØF) nr. 2847/93 — artikel 2, stk. 1, og artikel 31, stk. 1 og 2 — forordning (EF) nr. 2406/96 og nr. 850/98 — kontrolordning i fiskerisektoren — handelsnormer for visse fiskerivarer — utilstrækkelig kontrol og inspektion — manglende vedtagelse af passende sanktionsforanstaltninger overfor overtrædelser — fuldbyrdelse af sanktioner — generelt traktatbrud med hensyn til bestemmelser i en forordning — fremlæggelse af supplerende oplysninger for Domstolen til støtte for, at traktatbruddet var generelt og varigt — lovligt)

9

2009/C 044/16

Sag C-198/07 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. december 2008 — Donal Gordon mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — karriereudviklingsrapport — annullationssøgsmål — retlig interesse — tjenestemand ramt af vedvarende invaliditet, som anses for fuldstændig)

10

2009/C 044/17

Sag C-205/07: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. december 2008 — straffesag mod Lodewijk Gysbrechts, Santurel Inter BVBA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van Beroep te Gent — Belgien) (Artikel 28 EF til 30 EF — direktiv 97/7/EF — forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg — fortrydelsesfrist — forbud mod at afkræve forbrugeren et forskud eller betaling før udløbet af fortrydelsesfristen)

11

2009/C 044/18

Sag C-213/07: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. december 2008 — Michaniki AE mod Ethniko Symvoulio Radiotileorasis og Ypoyrgos Epikrateias (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Symvoulio tis Epikrateias — Grækenland) (Offentlige bygge- og anlægskontrakter — direktiv 93/37/EØF — artikel 24 — grunde til udelukkelse fra deltagelse i en udbudsprocedure — nationale foranstaltninger, hvorved der indføres uforenelighed mellem sektoren for offentligt bygge- og anlægsarbejde og sektoren for medievirksomheder)

11

2009/C 044/19

Sag C-282/07: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. december 2008 — État belge — SPF Finances mod Truck Center SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d'appel de Liège — Belgien) (Etableringsfrihed — EF-traktatens artikel 52 (efter ændring nu artikel 43 EF) og 58 (nu artikel 48 EF) — frie kapitalbevægelser — EF-traktatens artikel 73 B og 73 D (nu henholdsvis artikel 56 EF og 58 EF) — beskatning af juridiske personer — kapitalindkomst og indtægter af værdipapirer mv. — indeholdelse af kildeskat — forskudsskat af kapitalindkomst og indtægter af værdipapirer mv. (précompte mobilier) — opkrævning af forskudsskatten af renter betalt til ikke-hjemmehørende selskaber — ingen opkrævning af forskudsskatten af renter betalt til hjemmehørende selskaber — dobbeltbeskatningsoverenskomst — restriktion — foreligger ikke)

12

2009/C 044/20

Sag C-283/07: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 22. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — direktiv 75/442/EØF — artikel 1 — begrebet »affald« — skrot beregnet til anvendelse i metalvirksomheder — brændsel fra affald af høj kvalitet — ukorrekt gennemførelse)

12

2009/C 044/21

Sag C-306/07: Domstolens dom (Første Afdeling) af 18. december 2008 — Ruben Andersen mod Kommunernes Landsforening som mandatar for Slagelse Kommune (tidl. Skælskør Kommune) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Højesteret (Danmark)) (Underretning af arbejdstagere — direktiv 91/533/EØF — artikel 8, stk. 1 og 2 — anvendelsesområde — arbejdstagere »omfattet« af en kollektiv overenskomst — begreberne »midlertidig« arbejdskontrakt og »midlertidigt« ansættelsesforhold)

13

2009/C 044/22

Sag C-333/07: Domstolens dom (Store Afdeling) af 22. december 2008 — Régie Networks mod Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne (anmodning om præjudiciel afgørelse fra cour administrative d'appel de Lyon — Frankrig) (Statsstøtte — støtte til fordel for lokale radiostationer — finansiering ved hjælp af en skattelignende afgift af reklamevirksomhed — Kommissionens positive beslutning ved udløbet af den indledende undersøgelsesfase i henhold til EF-traktatens artikel 93, stk. 3 (efter ændring nu artikel 88, stk. 3, EF) — støtte, der kan være forenelig med det fælles marked — EF-traktatens artikel 92, stk. 3 (nu artikel 87, stk. 3, EF) — indsigelser mod beslutningens lovlighed — begrundelsespligt — bedømmelsen af de faktiske omstændigheder — den skattelignende afgifts forenelighed med EF-traktaten)

14

2009/C 044/23

Sag C-336/07: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. december 2008 — Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG mod Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Hannover — Tyskland) (Direktiv 2002/22/EF — artikel 31, stk. 1 — rimelige must carry-forpligtelser — nationale bestemmelser, der pålægger udbydere af analoge kabelnet at give adgang til deres kabelnet til alle tv-programmer, der er godkendt til jordbaseret spredning — proportionalitetsprincippet)

14

2009/C 044/24

Sag C-337/07: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 18. december 2008 — Ibrahim Altun mod Stadt Böblingen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Stuttgart (Tyskland)) (Associeringsaftalen EØF-Tyrkiet — artikel 7, stk. 1, i associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 — opholdsret for en tyrkisk arbejdstagers barn — arbejdstagerens tilknytning til det lovlige arbejdsmarked — ufrivillig arbejdsløshed — aftalens anvendelighed på tyrkiske flygtninge — betingelser for fortabelse af velerhvervede rettigheder)

15

2009/C 044/25

Sag C-349/07: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 18. december 2008 — Sopropé — Organizações de Calçado, Lda mod Fazenda Pública (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supremo Tribunal Administrativo (Portugal)) (EF-toldkodeks — princippet om overholdelse af retten til forsvar — efteropkrævning af importafgifter)

16

2009/C 044/26

Sag C-384/07: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 18. december 2008 — Wienstrom GmbH mod Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof (Østrig)) (Statsstøtte — artikel 88, stk. 3, EF — støtte, der er erklæret forenelig med fællesmarkedet — retstvist mellem støttemodtageren og de nationale myndigheder vedrørende størrelsen af den ulovligt gennemførte støtte — den nationale rets rolle)

16

2009/C 044/27

Sag C-414/07: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. december 2008 — Magoora sp. z o. o. mod Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Polen)) (Sjette momsdirektiv — artikel 17, stk. 2 og 6 — nationale bestemmelser — fradrag af moms vedrørende køb af brændstof til visse køretøjer uafhængig af formålet med anvendelsen heraf — effektiv begrænsning af fradragsretten — undtagelser i henhold til national lovgivning på tidspunktet for direktivets ikrafttræden)

17

2009/C 044/28

Sag C-442/07: Domstolens dom (Store Afdeling) af 9. december 2008 — Verein Radetzky-Orden mod Bundesvereinigung Kameradschaft »Feldmarschall Radetzky« (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Patent- und Markensenat — Østrig) (Varemærker — artikel 12 i direktiv 89/104/EØF — fortabelse — tegn, der er registreret af en almennyttig forening — begrebet »reel brug« af et varemærke — velgørende aktiviteter)

17

2009/C 044/29

Sag C-443/07 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. december 2008 — Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M.S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen og Michaël Zouridakis mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og Rådet for Den Europæiske Union (Appel — tjenestemandsvedtægten — ulovlighedsindsigelse vedrørende artikel 12, stk. 3, i bilag XIII om indplacering af tjenestemænd, der ansættes efter den 1. maj 2004 — høring af Vedtægtsudvalget — overholdelse af velerhvervede rettigheder og ligebehandlingsprincippet)

18

2009/C 044/30

Sag C-480/07: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — direktiv 2000/59/EF — modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe — manglende udarbejdelse, gennemførelse eller godkendelse af planer for affaldsmodtagelse og -håndtering for alle havne)

18

2009/C 044/31

Sag C-488/07: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 18. december 2008 — Royal Bank of Scotland plc mod The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Session (Scotland), Edinburgh (Det Forenede Kongerige)) (Sjette momsdirektiv — fradrag af indgående afgift — goder og ydelser, der benyttes til såvel afgiftspligtige som afgiftsfritagne transaktioner — pro rata-fradrag — beregning — metoderne i artikel 17, stk. 5, tredje afsnit — pligt til at anvende afrundingsreglen i artikel 19, stk. 1, andet afsnit)

19

2009/C 044/32

Sag C-491/07: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 22. december 2008 — straffesag mod Vladimir Turansky (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesgericht für Strafsachen Wien — Østrig) (Konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen — artikel 54 — princippet »ne bis in idem« — anvendelsesområde — begrebet »endelig dom« — en politimyndigheds afgørelse om at indstille strafforfølgning — afgørelse, som ikke indebærer, at adgangen til strafforfølgning ophører, og ikke har negativ retsvirkning (ne bis in idem) efter national ret)

19

2009/C 044/33

Sag C-517/07: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 18. december 2008 — Afton Chemical Limited mod The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (Chancery Division) (Det Forenede Kongerige)) (Direktiv 92/81/EØF — punktafgifter for mineralolier — artikel 2, stk. 2 og 3, samt artikel 8, stk. 1, litra a) — direktiv 2003/96/EF — beskatning af energiprodukter og elektricitet — artikel 2, stk. 2, og artikel 2, stk. 4, litra b) — anvendelsesområde — brændstofadditiver, som er mineralolier eller energiprodukter, men som ikke anvendes som brændstof — national beskatningsordning)

20

2009/C 044/34

Sag C-549/07: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. december 2008 — Friederike Wallentin-Hermann mod Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Handelsgericht Wien — Østrig) (Luftbefordring — forordning (EF) nr. 261/2004 — artikel 5 — kompensation og bistand til passagerer i tilfælde af en flyafgangs aflysning — fritagelse for kompensationspligt — aflysning, der skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet)

20

2009/C 044/35

Sag C-13/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. december 2008 — i sagen anlagt af Erich Stamm og Anneliese Hauser (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer — ligebehandling — selvstændige grænsearbejdere — forpagtningsaftale — landbrugsstruktur)

21

2009/C 044/36

Sag C-273/08: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 18. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg (Traktatbrud — direktiv 2001/81/EF — luftforurenende stoffer — nationale emissionslofter — manglende forelæggelse af programmer for mindskelse af de nationale emissioner, af nationale emissionsopgørelser og af emissionsfremskrivninger for 2010)

22

2009/C 044/37

Sag C-328/08: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 22. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Finland (Traktatbrud — direktiv 2004/35/EF — miljøansvar — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

22

2009/C 044/38

Sag C-388/08 PPU: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 1. december 2008 — Straffesag mod Artur Leymann, Aleksei Pustovarov (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein oikeus — Finland) (Politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager — rammeafgørelse 2002/584/RIA — artikel 27 — den europæiske arrestordre og procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne — specialitetsprincip — samtykkeprocedure)

23

2009/C 044/39

Sag C-551/07: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 19. december 2008 — Deniz Sahin mod Bundesminister für Inneres (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3 — direktiv 2004/38/EF — artikel 18 EF og 39 EF — ret til respekt for familielivet — opholdsret for en tredjelandsstatsborger, som er indrejst til en medlemsstats område som asylansøger og efterfølgende har indgået ægteskab med en statsborger i en anden medlemsstat)

23

2009/C 044/40

Sag C-25/08 P: Domstolens kendelse af 13. november 2008 — Giuseppe Gargani mod Europa-Parlamentet (Appel — søgsmål anlagt af formanden for Europa-Parlamentets Retsudvalg mod Parlamentets formands »handling«, der har ført til fremsættelse af skriftlige bemærkninger i Parlamentets navn i en sag, der har til formål at opnå en præjudiciel afgørelse — søgsmålsfrist)

24

2009/C 044/41

Forenede sager C-180/08 og C-186/08: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 13. november 2008 — Maria Kastrinaki tou Emmanouil mod Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Grækenland) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3, første afsnit — direktiv 89/48/EØF — anerkendelse af eksamensbeviser — studier, der er gennemført ved et »frit studiecenter«, der ikke er anerkendt som uddannelsesinstitution i værtsmedlemsstaten — psykolog)

25

2009/C 044/42

Sag C-434/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Oldenburg (Tyskland) den 1. oktober 2008 — Arnold og Johann Harms som interessentselskab mod Freerk Heidinga

25

2009/C 044/43

Sag C-473/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sächsisches Finanzgericht (Tyskland) den 5. november 2008 — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz mod Finanzamt Dresden I

26

2009/C 044/44

Sag C-486/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Innsbruck (Østrig) den 12. oktober 2008 — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols mod Land Tirol

26

2009/C 044/45

Sag C-491/08: Sag anlagt den 12. november 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik

27

2009/C 044/46

Sag C-496/08 P: Appel iværksat den 18. november 2008 af Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau og Francisco Javier Solana Ramos til prøvelse af dom afsagt den 18. september 2008 af Retten i Første Instans (Tredje Afdeling) i sag T-47/05, Angé Serrano m.fl. mod Parlamentet

27

2009/C 044/47

Sag C-510/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 24. november 2008 — Vera Mattner mod Finanzamt Velbert

28

2009/C 044/48

Sag C-512/08: Sag anlagt den 25. november 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik

29

2009/C 044/49

Sag C-515/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgien) den 26. november 2008 — Straffesag mod Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luís das Neves Palhota og Termiso Lda

29

2009/C 044/50

Sag C-519/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Monomeles Protodikio Athinon (ret i første instans, Athen) (Grækenland) den 27. november 2008 — Arkhontia Koukou mod Elliniko Dimosio

30

2009/C 044/51

Sag C-526/08: Sag anlagt den 2. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

31

2009/C 044/52

Sag C-529/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 2. december 2008 — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda og Helmar Rendenz mod Deutsche Lufthansa AG

32

2009/C 044/53

Sag C-533/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 3. december 2008 — TNT Express Nederland BV mod AXA Versicherung AG

32

2009/C 044/54

Sag C-534/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 3. december 2008 — KLG Europe Eersel BV mod Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

33

2009/C 044/55

Sag C-536/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 4. december 2008 — Staatssecretaris van Financiën mod X

33

2009/C 044/56

Sag C-537/08 P: Appel iværksat den 3. december 2008 af Kahla/Thüringen Porzellan GmbH til prøvelse af dom afsagt den 24. september 2008 af Retten i Første Instans (Femte Udvidede Afdeling) i sag T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, støttet af Freistaat Thüringen og af Forbundsrepublikken Tyskland mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

34

2009/C 044/57

Sag C-539/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 4. december 2008 — Staatssecretaris van Financiën mod fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV

35

2009/C 044/58

Sag C-544/08: Sag anlagt den 4. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Tjekkiske Republik

35

2009/C 044/59

Sag C-554/08 P: Appel iværksat den 17. december 2008 af Le Carbone Lorraine til prøvelse af dom afsagt den 8. oktober 2008 af Retten i Første Instans (Femte Afdeling) i sag T-73/04, Carbone Lorraine mod Kommissionen

35

2009/C 044/60

Sag C-556/08: Sag anlagt den 16. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

36

2009/C 044/61

Sag C-557/08: Sag anlagt den 16. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

36

2009/C 044/62

Sag C-561/08 P: Appel iværksat den 19. december 2008 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til prøvelse af dom afsagt den 15. oktober 2008 af Retten i Første Instans (Syvende Afdeling) i sag T-160/04, Potamianos mod Kommissionen

37

2009/C 044/63

Sag C-566/08: Sag anlagt den 22. december 2008 — Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union

37

2009/C 044/64

Sag C-567/08: Sag anlagt den 19. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

38

2009/C 044/65

Sag C-574/08: Sag anlagt den 22. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien

38

2009/C 044/66

Sag C-575/08: Sag anlagt den 22. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien

39

2009/C 044/67

Sag C-583/08 P: Appel iværksat den 24. december 2008 af Christos Gogos til prøvelse af dom afsagt den 15. oktober 2008 af Retten i Første Instans (Syvende Afdeling) i sag T-66/04, Christos Gogos mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

39

2009/C 044/68

Sag C-585/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 24. december 2008 — Peter Pammer mod Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG

40

 

Retten i Første Instans

2009/C 044/69

Forenede sager T-211/04 og T-215/04: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 18. december 2008 — Gibraltars regering og Det Forenede Kongerige mod Kommissionen (Statsstøtte — Det Forenede Kongeriges påtænkte støtteordning i form af Gibraltars regerings reform af selskabsbeskatningen — beslutning, hvorefter støtteordningen erklæres uforenelig med fællesmarkedet — regional selektivitet — materiel selektivitet)

41

2009/C 044/70

Sag T-144/05: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 18. december 2008 — Muñiz mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter fra et møde i Toldkodeksudvalget »Gruppen for Told- og Statistiknomenklaturen (mekanisk/andet)« — afslag på aktindsigt — undtagelse om beskyttelse af beslutningsprocessen)

41

2009/C 044/71

Sag T-455/05: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 18. december 2008 — Componenta mod Kommissionen (Statsstøtte — metaludvindingssektoren — erhvervelse af en virksomheds kapitalandel i et ejendomsselskab og tilbagebetaling af et lån ydet af denne virksomhed til ejendomsselskabet som modydelse for en investering foretaget af nævnte virksomhed — beslutning, hvorved støtten erklæres uforenelig med fællesmarkedet og der meddelelses påbud om tilbagesøgning heraf — kriteriet privat investor — vurdering af aktier i et ejendomsselskab — vurdering af et selskabs faste ejendom — begrundelsespligt — foretages af egen drift)

42

2009/C 044/72

Sag T-85/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 18. december 2008 — General Química mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — sektoren for gummikemikalier — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — udveksling af fortrolige oplysninger og fastsættelse af priser — tilregnet moderselskabet — solidarisk ansvar — bøder — samarbejdsmeddelelse)

42

2009/C 044/73

Sag T-285/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 18. december 2008 — Torres mod KHIM — Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om TORRE DE FRIAS som EF-ordmærke — de ældre nationale og internationale ordmærker TORRES og LAS TORRES — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling)

43

2009/C 044/74

Sag T-286/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 18. december 2008 — Torres mod KHIM — Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om TORRE DE GAZATE som EF-ordmærke — de ældre nationale og internationale EF-ordmærker TORRES og LAS TORRES — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling)

43

2009/C 044/75

Sag T-287/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 18. december 2008 — Torres mod KHIM — Bodegas Peñalba Lopez (Torre Albéniz) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket Torre Albéniz — det ældre EF-figurmærke TORRES — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling)

44

2009/C 044/76

Sag T-8/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 18. december 2008 — Torres mod KHIM — Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket TG Torre Galatea — det ældre EF-ordmærke TORRES 10 — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling)

44

2009/C 044/77

Sag T-16/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 18. december 2008 — Torres mod KHIM — Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket TORRE DE BENÍTEZ — nationale varemærker — ældre nationale, EF- og internationale ord- og figurmærker med tårne — relativ registreringshindring — manglende risiko for forveksling)

45

2009/C 044/78

Forenede sager T-90/07 P og T-99/07 P: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 18. december 2008 — Belgien og Kommissionen mod Genette (»Appel — personalesag — tjenestemænd — pensioner — overførsel af nationale pensionsrettigheder — afgørelse om afslag på en tilbagetrækning af en overførselsanmodning og indgivelse af en ny overførselsanmodning — Personalerettens kompetence — ændring af sagens genstand — afvisning i første instans«)

45

2009/C 044/79

Sag T-293/07 P: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 18. december 2008 — Lofaro mod Kommissionen (Appel — personalesag — midlertidigt ansatte — klagefrist — dato for indgivelse af klagen — administrationens modtagelse — retssikkerhedsprincippet)

46

2009/C 044/80

Sag T-227/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 3. december 2008 — RSA Security Ireland mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — fælles toldtarif — tarifering i den kombinerede nomenklatur — person, som ikke er individuelt berørt — afvisning)

46

2009/C 044/81

Sag T-169/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 2. december 2008 — Longevity Health Products mod KHIM — Hennig Arzneimittel (Cellutrim) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket Cellutrim — det ældre nationale ordmærke Cellidrin — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 — søgsmålet skal dels åbenbart afvises, og er dels åbenbart retligt ugrundet)

46

2009/C 044/82

Sag T-210/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 3. december 2008 — RSA Security Ireland mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — fælles toldtarif — afgivelse af bindende tariferingsoplysninger — nationale toldmyndigheders kompetence — retsakt, der ikke kan anfægtes ved et søgsmål — afvisning)

47

2009/C 044/83

Sag T-406/08: Sag anlagt den 19. september 2008 — ICF mod Kommissionen

47

2009/C 044/84

Sag T-502/08: Sag anlagt den 21. november 2008 — Volkswagen mod KHIM — Deutsche BP (SunGasoline)

48

2009/C 044/85

Sag T-503/08: Sag anlagt den 20. november 2008 — Rundpack mod KHIM (gengivelse af et bæger)

48

2009/C 044/86

Sag T-504/08: Sag anlagt den 21. november 2008 — Mologen mod KHIM (dSLIM)

49

2009/C 044/87

Sag T-505/08: Sag anlagt den 25. november 2008 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein mod KHIM (Hunter)

49

2009/C 044/88

Sag T-513/08 P: Appel iværksat den 25. november 2008 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til prøvelse af dom afsagt den 11. september 2008 af Personaleretten i sag F-135/07, Smadja mod Kommissionen

50

2009/C 044/89

Sag T-515/08: Sag anlagt den 19. november 2008 — Mauerhofer mod Kommissionen

50

2009/C 044/90

Sag T-516/08: Sag anlagt den 27. november 2008 — Eriksen mod Kommissionen

51

2009/C 044/91

Sag T-524/08: Sag anlagt den 2. december 2008 — AIB-Vinçotte Luxembourg mod Parlamentet

51

2009/C 044/92

Sag T-525/08: Sag anlagt den 1. december 2008 — Poste Italiane mod Kommissionen

52

2009/C 044/93

Sag T-526/08 P: Appel iværksat den 3. december 2008 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til prøvelse af dom afsagt den 25. september 2008 af Personaleretten i sag F-44/05, Strack mod Kommissionen

53

2009/C 044/94

Sag T-532/08: Sag anlagt den 5. december 2008 — Norilsk Nickel Harjavalta Oy og Umicore NV mod Kommissionen

53

2009/C 044/95

Sag T-533/08: Sag anlagt den 3. december 2008 — Telekomunikacja Polska mod Kommissionen

54

2009/C 044/96

Sag T-534/08: Sag anlagt den 1. december 2008 — Granuband mod KHIM — Granuflex Ipari és Kereskedelmi (GRANUflex) mod KHIM

55

2009/C 044/97

Sag T-539/08: Sag anlagt den 5. december 2008 — Etimine og Etiproducts mod Kommissionen

55

2009/C 044/98

Sag T-540/08: Sag anlagt den 12. december 2008 — Esso m.fl. mod Kommissionen

56

2009/C 044/99

Sag T-541/08: Sag anlagt den 15. december 2008 — Sasol m.fl. mod Kommissionen

57

2009/C 044/00

Sag T-542/08: Sag anlagt den 3. december 2008 — Evropaïki Dynamiki mod Det Europæiske Kemikalieagentur

58

2009/C 044/01

Sag T-546/08: Sag anlagt den 2. december 2008 — Villa Almè mod KHIM — Bodegas Marqués de Murrieta (i GAI)

59

2009/C 044/02

Sag T-548/08: Sag anlagt den 16. december 2008 — Total mod Kommissionen

59

2009/C 044/03

Sag T-549/08: Sag anlagt den 16. december 2008 — Luxembourg mod Kommissionen

60

2009/C 044/04

Sag T-558/08: Sag anlagt den 17. december 2008 — Eni mod Kommissionen

61

2009/C 044/05

Sag T-559/08: Sag anlagt den 17. december 2008 — STIM d'Orbigny mod Kommissionen

61

2009/C 044/06

Sag T-562/08: Sag anlagt den 16. december 2008 — Repsol YPF Lubricantes y especialidades m.fl. mod Kommissionen

62

2009/C 044/07

Sag T-563/08: Sag anlagt den 16. december 2008 — CM Capital Markets mod KHIM — Carbon Capital Markets (CM Capital Markets)

63

2009/C 044/08

Sag T-564/08: Sag anlagt den 17. december 2008 — Monoscoop mod KHIM (SUDOKU SAMURAI BINGO)

64

2009/C 044/09

Sag T-572/08 P: Appel iværksat den 19. december 2008 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til prøvelse af dom afsagt den 13. november 2008 af Personaleretten i sag F-90/07, Traore mod Kommissionen

64

2009/C 044/10

Sag T-577/08: Sag anlagt den 23. december 2008 — Proges mod Kommissionen

65

2009/C 044/11

Sag T-579/08: Sag anlagt den 23. december 2008 — Eridania Sadam mod Kommissionen

65

2009/C 044/12

Sag T-580/08: Sag anlagt den 24. december 2008 — PJ Hungary mod KHIM — Pepekillo (PEPEQUILLO)

66

2009/C 044/13

Sag T-587/08: Sag anlagt den 31. december 2008 — Fresh Del Monte Produce mod Kommissionen

66

2009/C 044/14

Sag T-588/08: Sag anlagt den 24. december 2008 — Dole Food og Dole Germany mod Kommissionen

67

2009/C 044/15

Sag T-324/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 17. december 2008 — Plant m.fl. mod Kommissionen

68

2009/C 044/16

Sag T-489/07: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 18. december 2008 — Insight Direct USA mod KHIM — Net Insight (Insight)

68

2009/C 044/17

Sag T-347/08: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 19. december 2008 — iTouch International mod KHIM — Touchnet Information Systems (iTouch)

68

 

Retten for EU-Personalesager

2009/C 044/18

Sag F-48/06: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 5. november 2008 — Avanzata m.fl. mod Kommissionen (Personalesag — kontraktansatte — indplacering og aflønning — tidligere arbejdstagere efter luxembourgsk ret)

69

2009/C 044/19

Sag F-148/06: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2008 — Collée mod Parlamentet (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — fremgangsmåden ved tildeling af points for fortjeneste i Europa-Parlamentet — sammenligning af fortjenester)

69

2009/C 044/20

Sag F-50/07: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 25. november 2008 — Hristova mod Kommissionen (Personalesag — ansættelse — almindelig udvælgelsesprøve — adgangsbetingelser — afslag på ansøgningen — begrundelse — eksamensbeviser)

70

2009/C 044/21

Sag F-53/07: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 25. november 2008 — Iordanova mod Kommissionen (Personalesag — ansættelse — almindelig udvælgelsesprøve — adgangsbetingelser — afslag på ansøgningen — begrundelse — eksamensbeviser)

70

2009/C 044/22

Sag F-58/07: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2008 — Collotte mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — forfremmelsesåret 2006 — evne til at arbejde på et tredje sprog)

70

2009/C 044/23

Sag F-66/07: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2008 — Dubus og Leveque mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — forfremmelsesproceduren 2006 — evne til at arbejde på et tredje sprog)

71

2009/C 044/24

Sag F-90/07: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. november 2008 — Traore mod Kommissionen (Personalesag — tjænestemænd — meddelelse om ledig stilling — afvisning af sagsøgerens ansøgning — omplacering — tjenestens interesse)

71

2009/C 044/25

Sag F-92/07: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2008 — Evraets mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — forfremmelsesåret 2006 — evne til at arbejde på et tredje sprog)

72

2009/C 044/26

Sag F-93/07: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2008 — Beatriz Acosta Iborra m.fl. mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — forfremmelsesproceduren for 2006 — evnen til at arbejde på et tredje sprog)

72

2009/C 044/27

Sag F-126/07: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 4. november 2008 — Van Beers mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — certifikationsproceduren — bedømmelsesåret 2003 — manglende opførsel på listen over forhåndsudvalgte tjenestemænd — vedtægtens artikel 45a)

73

2009/C 044/28

Sag F-144/07: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 9. december 2008 — Efstathopoulos mod Europa-Parlamentet (Personalesag — tidligere midlertidigt ansatte — forordning (EF, Euratom, EFTA) nr. 2689/95 — udtrædelsesgodtgørelse — hensyntagen til et produktivitetstillæg ved beregningen af den bruttoindtægt, der oppebæres i forbindelse med en ny stilling)

73

2009/C 044/29

Sag F-48/08: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 30. oktober 2008 — Ortega Serrano mod Kommissionen (Personalesag — åbenbart afvisningsgrundlag — ikke adgang til at lade sig repræsentere af en advokat, der ikke er udenforstående — retshjælp — anmodning om intervention)

73

2009/C 044/30

Sag F-64/08: Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 18. december 2008 — Nijs mod Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber (Personalesag — tjenestemænd — procesreglementets artikel 35, stk. 1, litra e) — summarisk angivelse af anbringenderne i stævningen — forfremmelsesprocedure — udpegelse af bedømmer og af kontrolbedømmer — manglende akt, der indeholder klagepunkt — åbenbar afvisning)

74

2009/C 044/31

Sag F-80/08 R: Kendelse afsagt af Personalerettens præsident den 17. december 2008 — Wenig mod Kommissionen (Personalesag — foreløbige forholdsregler — begæring om udsættelse af gennemførelse af en afgørelse, der suspenderer den pågældende fra tjenesten — uopsættelighed — foreligger ikke)

74

2009/C 044/32

Sag F-89/08: Sag anlagt den 3. november 2008 — P mod Parlamentet

74

2009/C 044/33

Sag F-92/08: Sag anlagt den 4. november 2008 — Bertolete m.fl. mod Kommissionen

75

2009/C 044/34

Sag F-93/08: Sag anlagt den 12. november 2008 — N mod Parlamentet

75

2009/C 044/35

Sag F-96/08: Sag anlagt den 17. november 2008 — Cerafogli mod ECB

75

2009/C 044/36

Sag F-97/08: Sag anlagt den 27. november 2008 — Füller-Tomlinson mod Parlamentet

76

2009/C 044/37

Sag F-98/08: Sag anlagt den 11. december 2008 — Nijs mod Revisionsretten

76

2009/C 044/38

Sag F-101/08: Sag anlagt den 8. december 2008 — Pappas mod Kommissionen

77

2009/C 044/39

Sag F-103/08: Sag anlagt den 23. december 2008 — Katrakasas mod Kommissionen

77

2009/C 044/40

Sag F-104/08: Sag anlagt den 30. december 2008 — Angelidis mod Parlamentet

77

2009/C 044/41

Sag F-14/08: Kendelse afsagt af Personaleretten den 18. december 2008 — X mod Parlamentet

78

2009/C 044/42

Sag F-22/08: Kendelse afsagt af Personaleretten den 27. november 2008 — Miguelez Herreras mod Kommissionen

78

2009/C 044/43

Sag F-23/08: Kendelse afsagt af Personaleretten den 27. november 2008 — Di Bucci mod Kommissionen

78

2009/C 044/44

Sag F-24/08: Kendelse afsagt af Personaleretten den 27. november 2008 — Wilms mod Kommissionen

78


 

2009/C 044/45

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3


DA

 

Top