Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:044:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 44, 2009. gada 21. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 44

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 21. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Eiropas Kopienu Tiesa

2009/C 044/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 32, 7.2.2009.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Kopienu Tiesa

2009/C 044/02

Lieta C-276/05: Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 22. decembra spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — The Wellcome Foundation Ltd/Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (Preču zīme — Zāles — Pārsaiņošana — Paralēlais imports — Būtiskas izmaiņas iesaiņojuma noformējumā — Iepriekšējas paziņošanas pienākums)

2

2009/C 044/03

Lieta C-16/06 P: Tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 18. decembra spriedums — Les Éditions Albert René SARL/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Orange A/S (Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. un 63. pants — Vārdiska preču zīme “MOBILIX” — Kopienas un valsts vārdiskas preču zīmes “OBELIX” īpašnieka iebildumi — Daļējs iebildumu noraidījums — Reformatio in pejus — Tā sauktā “neitralizācijas” teorija — Strīda priekšmeta grozīšana — Dokumenti, kas iekļauti Pirmās instances tiesai iesniegtā prasības pieteikuma pielikumā kā jauni pierādījumi)

2

2009/C 044/04

Lieta C-210/06: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 16. decembra spriedums (Szegedi Ítélőtábla (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Tiesvedībā Cartesio Oktató és Szolgáltató bt (Sabiedrības juridiskās adreses pārcelšana uz dalībvalsti, kas nav tās dibināšanas dalībvalsts — Lūgums grozīt komercreģistra atzīmi par juridisko adresi — Atteikums — Apelācija par komercreģistra tiesas lēmumu — EKL 234. pants — Prejudiciāls nolēmums — Pieņemamība — “Tiesas” jēdziens — Jēdziens “valsts tiesa, kuras lēmumus saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem nevar pārsūdzēt” — Apelācija par lēmumu lūgt prejudiciālu nolēmumu — Apelācijas tiesas tiesības atcelt šo lēmumu — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — EKL 43. un 48. pants)

3

2009/C 044/05

Lieta C-338/06: Tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 18. decembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Otrā direktīva 77/91/EEK — 29. un 42. pants — Akciju sabiedrības — Pamatkapitāla palielināšana — Pirmpirkuma tiesības uz akcijām un konvertējamām obligācijām — Atcelšana — Akcionāru aizsardzība — Vienlīdzīga attieksme)

4

2009/C 044/06

Lieta C-487/06 P: Tiesas (trešā palāta) 2008. gada 22. decembra spriedums — British Aggregates Association/Eiropas Kopienu Komisija, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (Apelācija — Valsts atbalsts — Dabas resursu nodoklis par minerālajiem materiāliem Apvienotajā Karalistē)

4

2009/C 044/07

Lieta C-524/06: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 16. decembra spriedums (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Heinz Huber/Bundesrepublik Deutschland (Personas datu aizsardzība — Eiropas Savienības pilsonība — Nediskriminācijas pilsonības dēļ princips — Direktīva 95/46/EK — Jēdziens “vajadzība” — Tādu personas datu, kas attiecas uz citas dalībvalsts valstspiederīgajiem Savienības pilsoņiem, vispārīga apstrāde — Ārvalstnieku centrālais reģistrs)

5

2009/C 044/08

Lieta C-47/07 P: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 16. decembra spriedums — Masdar (UK) Ltd/Eiropas Kopienu Komisija (Apelācija — EKL 288. panta otrā daļa — Prasība, kas pamatota ar Kopienas nepamatotu iedzīvošanos — Kopienas palīdzības programmas — Pārkāpumi, ko izdarījuši Komisijas darījuma partneri — Pakalpojumi, ko sniedz apakšuzņēmēji — Nemaksāšana — Risks, kas raksturīgs saimnieciskām darbībām — Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips — Kopienu administrācijas pienākums ievērot pienācīgu rūpību)

5

2009/C 044/09

Lieta C-48/07: Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 22. decembra spriedums (Cour d'appel de Liège (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — État belgeSPF Finances/Les Vergers du Vieux Tauves SA (Sabiedrību ienākuma nodokļi — Direktīva 90/435/EEK — Mātes sabiedrības statuss — Dalība kapitālā — Kapitāla daļu lietojuma tiesību turēšana)

6

2009/C 044/10

Lieta C-73/07: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 16. decembra spriedums (Korkein hallinto-oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Tietosuojavaltuutettu/Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy (Direktīva 95/46/EK — Piemērojamība — Personas nodokļu datu apstrāde un aprite — Fizisko personu aizsardzība — Vārda brīvība)

6

2009/C 044/11

Apvienotās lietas C-101/07 P un C-110/07 P: Tiesas (trešā palāta) 2008. gada 18. decembra spriedums — Coop de France bétail et viande, iepriekš saukta Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV)/Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA), Eiropas Kopienu Komisija, Francijas Republika (Apelācija — Konkurence — Liellopu gaļas tirgus — Līgums, kas noslēgts starp nacionālām lopkopju un kautuvju federācijām un kura mērķis ir liellopu gaļas importa pārtraukšana un minimālās iepirkuma cenas noteikšana — Naudas sodi — Regula Nr. 17 — 15. panta 2. punkts — Federāciju biedru uzņēmumu apgrozījuma ņemšana vērā)

7

2009/C 044/12

Lieta C-121/07: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 9. decembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2001/18/EK — ĢMO apzināta izplatīšana vidē un to laišana tirgū — Tiesas spriedums, ar kuru konstatēta pienākumu neizpilde — Neizpilde — EKL 228. pants — Izpilde tiesvedības laikā — Finansiālās sankcijas)

8

2009/C 044/13

Lieta C-127/07: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 16. decembra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA/Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Vide — Piesārņojuma integrēta novēršana un samazināšana — Sistēma siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai — Direktīva 2003/87/EK — Piemērošanas joma — Metalurģijas nozares iekārtu ietveršana — Ķīmijas un metālu, kas nav melnie metāli, nozaru iekārtu neietveršana — Vienlīdzīgas attieksmes princips)

8

2009/C 044/14

Lieta C-161/07: Tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 22. decembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Austrijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 43. pants — Valsts tiesiskais regulējums, kurā paredzēti nosacījumi attiecībā uz sabiedrību reģistrēšanu, pamatojoties uz jauno dalībvalstu pilsoņu pieteikumu — Pašnodarbinātas personas statusa atzīšanas procedūra)

9

2009/C 044/15

Lieta C-189/07: Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 22. decembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Regula (EEK) Nr. 2847/93 — 2. panta 1. punkts un 31. panta 1. un 2. punkts — Regula (EK) Nr. 2406/96 un Regula (EK) Nr. 850/98 — Kontroles sistēma zivsaimniecības nozarē — Kopēji tirdzniecības standarti attiecībā uz noteiktiem produktiem — Nepietiekama kontrole un inspekcija — Atbilstošu pasākumu, lai sodītu par pārkāpumiem, neveikšana — Sodu izpilde — Vispārīga rakstura pienākumu neizpilde attiecībā uz regulas normām — Papildu pierādījumu iesniegšana Tiesā, lai pamatotu pienākumu neizpildes vispārīgumu un pastāvīgumu — Pieļaujamība)

9

2009/C 044/16

Lieta C-198/07 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 22. decembra spriedums — Donal Gordon/Eiropas Kopienu Komisija (Apelācija — Karjeras attīstības ziņojums — Prasība atcelt tiesību aktu — Interese celt prasību — Ierēdnis, kuram ir pilnīga pastāvīga invaliditāte)

10

2009/C 044/17

Lieta C-205/07: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 16. decembra spriedums (Hof van Beroep te Gent (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kriminālprocess pret Lodewijk Gysbrechts, Santurel Inter BVBA (EKL 28.-30. pants — Direktīva 97/7/EK — Patērētāju aizsardzība saistībā ar distances līgumiem — Atteikuma termiņš — Aizliegums pieprasīt patērētājam veikt iemaksu vai pilnu samaksu pirms atteikuma termiņa beigām)

11

2009/C 044/18

Lieta C-213/07: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 16. decembra spriedums (Symvoulio tis Epikrateias (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Michaniki AE/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypoyrdos Epikrateias (Būvdarbu publiskā iepirkuma līgumi — Direktīva 93/37/EEK — 24. pants — Izslēgšanas no dalības konkursā pamati — Valsts pasākumi, ar ko nosaka nesavienojamību starp darbību publisko būvdarbu jomā un darbību mediju jomā)

11

2009/C 044/19

Lieta C-282/07: Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 22. decembra spriedums (Cour d'appel de Liège (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — État belgeSPF Finances/Truck Center SA (Brīvība veikt uzņēmējdarbību — EK līguma 52. pants (jaunajā redakcijā pēc grozījumiem, EKL 43. pants) un EK līguma 58. pants (jaunajā redakcijā, EKL 48. pants) — Kapitāla brīva aprite — EK līguma 73.B un 73.D pants (jaunajā redakcijā attiecīgi EKL 56. un 58. pants) — Juridisku personu aplikšana ar nodokļiem — Ienākumi no kapitāla un kustamas mantas — Nodokļa ieturējums ienākumu gūšanas vietā — Kustamas mantas priekšnodoklis — Kustamas mantas priekšnodokļa iekasēšana par sabiedrībām nerezidentēm pārskaitītiem procentiem — Kustamas mantas priekšnodokļa neiekasēšana par sabiedrībām rezidentēm pārskaitītiem procentiem — Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu — Ierobežojums — Neesamība)

12

2009/C 044/20

Lieta C-283/07: Tiesas (astotā palāta) 2008. gada 22. decembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 75/442/EEK — 1. pants — “Atkritumu” jēdziens — Atliekas, ko paredzēts izmantot melnajā metalurģijā — No augstas kvalitātes atkritumiem iegūta degviela — Nepareiza transponēšana)

12

2009/C 044/21

Lieta C-306/07: Tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 18. decembra spriedums (Højesteret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ruben Andersen/Kommunernes Landsforening som mandatar for Slagelse Kommune (tidl. Skælskør Kommune) (Darba ņēmēju informēšana — Direktīva 91/533/EEK — 8. panta 1. un 2. punkts — Piemērošanas joma — Darba ņēmēji, uz kuriem “attiecas” kolektīvais līgums — “Pagaidu” darba līguma vai darba attiecību jēdziens)

13

2009/C 044/22

Lieta C-333/07: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 22. decembra spriedums (Cour administrative d'appel de Lyon (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Regie Networks/Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne (Valsts atbalsts — Vietējo radio staciju atbalsta shēma — Finansējums no reklāmas aģentūrām uzlikta nodevai pielīdzināma maksājuma — Labvēlīgs Komisijas lēmums EK līguma 93. panta 3. punktā (jaunajā redakcijā, EKL 88. panta 3. punkts) paredzētās pārbaudes iepriekšējas izskatīšanas stadijas beigās — Atbalsts, kas var būt saderīgs ar kopējo tirgu — EK līguma 92. panta 3. punkts (jaunajā redakcijā pēc grozījumiem, EKL 87. panta 3. punkts) — Lēmuma tiesiskuma apstrīdēšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Faktu vērtēšana — Nodevai pielīdzināma maksājuma saderīgums ar EK līgumu)

14

2009/C 044/23

Lieta C-336/07: Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 22. decembra spriedums (Verwaltungsgericht Hannover (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG/Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (Direktīva 2002/22/EK — 31. panta 1. punkts — Pamatotas apraides saistības (“must carry”) — Valsts tiesiskais regulējums, kas analogo kabeļtīklu operatoriem savos kabeļtīklos liek iekļaut visas televīzijas programmas, kuras atļautas zemes apraidē — Samērīguma princips)

14

2009/C 044/24

Lieta C-337/07: Tiesas (trešā palāta) 2008. gada 18. decembra spriedums (Verwaltungsgericht Stuttgart (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ibrahim Altun/Stadt Böblingen (EEK un Turcijas Asociācijas līgums — Asociācijas padomes Lēmuma Nr. 1/80 7. panta pirmā daļa — Turcijas izcelsmes darba ņēmēja bērna uzturēšanās tiesības — Darba ņēmēja piederība legālajam darba tirgum — Piespiedu bezdarbs — Minētā līguma piemērojamība bēgļiem no Turcijas — Iegūto tiesību zaudēšanas nosacījumi)

15

2009/C 044/25

Lieta C-349/07: Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 18. decembra spriedums (Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — SopropéOrganizações de Calçado, Lda/Fazenda Pública (Kopienas Muitas kodekss — Tiesību uz aizstāvību ievērošanas princips — Ievedmuitas nodokļa vēlāka piedziņa)

16

2009/C 044/26

Lieta C-384/07: Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 18. decembra spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Wienstrom GmbH/Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Valsts atbalsts — EKL 88. panta 3. punkts — Atbalsts, kas atzīts par saderīgu ar kopējo tirgu — Strīds starp atbalsta saņēmēju un valsts iestādēm par nelikumīgi īstenotā atbalsta summu — Valsts tiesas loma)

16

2009/C 044/27

Lieta C-414/07: Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 22. decembra spriedums (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Polijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Magoora sp. zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie (Sestā PVN direktīva — 17. panta 2. un 6. punkts — Valsts tiesiskais regulējums — PVN atskaitīšana par degvielas iegādi konkrētiem transportlīdzekļiem neatkarīgi no to izmantošanas mērķa — Tiesību uz nodokļa atskaitīšanu faktisks ierobežojums — Valsts tiesību aktos paredzētie izņēmumi direktīvas spēkā stāšanās brīdī)

17

2009/C 044/28

Lieta C-442/07: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 9. decembra spriedums (Oberster Patent- und Markensenat (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Verein Radetzky-Orden/Bundesvereinigung Kameradschaft “Feldmarschall Radetzky” (Preču zīmes — Direktīva 89/104/EEK — 12. pants — Atcelšana — Apzīmējumi, ko ir reģistrējusi bezpeļņas organizācija — Preču zīmes faktiskās izmantošanas jēdziens — Labdarība)

17

2009/C 044/29

Lieta C-443/07 P: Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 22. decembra spriedums — Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis/Eiropas Kopienu Komisija, Eiropas Savienības Padome (Apelācija — Civildienesta noteikumi — Iebilde par XIII pielikuma 12. panta 3. punkta, saskaņā ar kuru klasificē ierēdņus, kas iecelti amatā pēc 2004. gada 1. maija, prettiesiskumu — Apspriešanās ar Civildienesta noteikumu komiteju — Iegūto tiesību un vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpuma neesamība)

18

2009/C 044/30

Lieta C-480/07: Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2000/59/EK — Ostas iekārtas, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai — Atkritumu uzņemšanas un apstrādes plānu neizstrādāšana, neieviešana vai neapstiprināšana visām ostām)

18

2009/C 044/31

Lieta C-488/07: Tiesas (astotā palāta) 2008. gada 18. decembra spriedums (Court of Session (Scotland), Edinburgh (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Royal Bank of Scotland plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Sestā PVN direktīva — Priekšnodokļa atskaitīšana — Ar nodokli apliekamiem darījumiem un atbrīvotiem darījumiem vienlaicīgi izmantotas preces un pakalpojumi — Daļas atskaitīšana — Aprēķināšana — 17. panta 5. punkta trešajā daļā paredzētās metodes — Pienākums piemērot 19. panta 1. punkta otrajā daļā noteikto noapaļošanu)

19

2009/C 044/32

Lieta C-491/07: Tiesas (sestā palāta) 2008. gada 22. decembra spriedums (Landesgericht für Strafsachen Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kriminālprocess pret Vladimir Turanský (Konvencija, ar ko īsteno Šengenas Nolīgumu — 54. pants — “Ne bis in idem” princips — Piemērošanas joma — “Galīga tiesas sprieduma” jēdziens — Lēmums, ar kuru policijas iestāde izdod rīkojumu apturēt kriminālvajāšanu — Lēmums, ar kuru netiek aizliegta turpmāka tiesvedība un kuram saskaņā ar valsts tiesībām nav ne bis in idem iedarbība)

19

2009/C 044/33

Lieta C-517/07: Tiesas (trešā palāta) 2008. gada 18. decembra spriedums (High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Afton Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Direktīva 92/81/EEK — Akcīzes nodoklis par minerāleļļām — 2. panta 2. un 3. punkts, kā arī 8. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Direktīva 2003/96/EK — Energoproduktu un elektroenerģijas aplikšana ar nodokļiem — 2. panta 2., 3. punkts un 4. punkta b) apakšpunkts — Piemērošanas joma — Degvielas piedevas, kas ir minerāleļļas vai energoprodukti, taču netiek izmantotas kā degviela — Valsts nodokļu režīms)

20

2009/C 044/34

Lieta C-549/07: Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 22. decembra spriedums (Handelsgericht Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Friederike Wallentin-Hermann/AlitaliaLinee Aeree Italiane SpA (Gaisa transports — Regula (EK) Nr. 261/2004 — 5. pants — Kompensācija un atbalsts pasažieriem sakarā ar lidojuma atcelšanu — Atbrīvojums no pienākuma maksāt kompensāciju — Atcelšana ārkārtas apstākļu dēļ, no kuriem nevarētu izvairīties, pat ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi)

20

2009/C 044/35

Lieta C-13/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 22. decembra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Tiesvedībā, ko ierosinājuši Erich Stamm, Anneliese Hauser (Līgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos — Vienlīdzīga attieksme — Pašnodarbinātās personas, kas šķērso robežu — Lauksaimniecībā izmantojamas zemes nomas līgums — Lauksaimniecības struktūra)

21

2009/C 044/36

Lieta C-273/08: Tiesas (septītā palāta) 2008. gada 18. decembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2001/81/EK — Atmosfēru piesārņojošās vielas — Valstīm noteiktā maksimāli pieļaujamā emisija — Emisijas samazināšanas programmu, valsts emisijas pārskatu un ikgadējo prognožu 2010. gadam nepaziņošana)

22

2009/C 044/37

Lieta C-328/08: Tiesas (sestā palāta) 2008. gada 22. decembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Somijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2004/35/EK — Atbildība vides jomā — Netransponēšana paredzētajā termiņā)

22

2009/C 044/38

Lieta C-388/08 PPU: Tiesas (trešā palāta) 2008. gada 1. decembra spriedums (Korkein oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kriminālprocess pret Artur Leymann, Aleksei Pustovarov (Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Pamatlēmums 2002/584/TI — 27. pants — Eiropas apcietināšanas orderis un nodošanas procedūras starp dalībvalstīm — Specialitātes princips — Piekrišanas procedūra)

23

2009/C 044/39

Lieta C-551/07: Tiesas (septītā palāta) 2008. gada 19. decembra rīkojums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Deniz Sahin/Bundesminister für Inneres (Tiesas Reglamenta 104. panta 3. punkts — Direktīva 2004/38/EK — EKL 18. un 39. pants — Tiesības uz ģimenes dzīves neaizskaramību — Tāda trešās valsts pilsoņa uzturēšanās tiesības, kas dalībvalsts teritorijā ieradies kā patvēruma meklētājs un pēc tam apprecējies ar citas dalībvalsts pilsoni)

23

2009/C 044/40

Lieta C-25/08 P: Tiesas 2008. gada 13. novembra rīkojums — Giuseppe Gargani/Eiropas Parlaments (Apelācijas sūdzība — Parlamenta Juridisko lietu komitejas priekšsēdētāja prasība par Parlamenta prezidenta “rīcību”, kuras rezultātā Parlamenta vārdā tika iesniegti rakstveida apsvērumi lietā par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu — Termiņš prasības celšanai)

24

2009/C 044/41

Apvienotās lietas C-180/08 un C-186/08: Tiesas (sestā palāta) 2008. gada 13. novembra rīkojums (Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Maria Kastrinaki tou Emmanouil/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA (Tiesas Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmais ievilkums — Direktīva 89/48/EEK — Diplomu atzīšana — Izglītība, kas iegūta “brīvo apmācību centrā”, kuru uzņemošā dalībvalsts neatzīst par izglītības iestādi — Psihologs)

25

2009/C 044/42

Lieta C-434/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Oberlandesgericht Oldenburg (Vācija) 2008. gada 1. oktobra rīkojumu — Arnold und Johann Harms kā civiltiesiska sabiedrība/Freerk Heidinga

25

2009/C 044/43

Lieta C-473/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Sächsisches Finanzgericht (Vācija) 2008. gada 5. novembra rīkojumu — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz/Finanzamt Dresden I

26

2009/C 044/44

Lieta C-486/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Landesgericht Innsbruck (Austrija) 2008. gada 12. oktobra rīkojumu — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/Land Tirol

26

2009/C 044/45

Lieta C-491/08: Prasība, kas celta 2008. gada 12. novembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

27

2009/C 044/46

Lieta C-496/08 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (trešā palāta) 2008. gada 18. septembra spriedumu lietā T-47/05 Angé Serrano u.c./Parlaments 2008. gada 18. novembrī iesnieguši Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau un Francisco Javier Solana Ramos

27

2009/C 044/47

Lieta C-510/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Finanzgerichts Düsseldorf (Vācija) 2008. gada 24. novembra rīkojumu — Vera Mattner/Finanzamt Velbert

28

2009/C 044/48

Lieta C-512/08: Prasība, kas celta 2008. gada 25. novembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Francijas Republika

29

2009/C 044/49

Lieta C-515/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Beļģija) 2008. gada 26. novembra rīkojumu — Krimināllieta pret Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luís das Neves Palhota, Termiso Lda

29

2009/C 044/50

Lieta C-519/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Monomeles Protodikeio Athinon (Grieķija) 2008. gada 27. novembra rīkojumu — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio

30

2009/C 044/51

Lieta C-526/08: Prasība, kas celta 2008. gada 2. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

31

2009/C 044/52

Lieta C-529/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Bundesgerichtshof (Vācija) 2008. gada 2. decembra rīkojumu — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz/Deutsche Lufthansa AG

32

2009/C 044/53

Lieta C-533/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) 2008. gada 3. decembra rīkojumu — TNT Express Nederland BV/AXA Versicherung AG

32

2009/C 044/54

Lieta C-534/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) 2008. gada 3. decembra rīkojumu — KLG Europe Eersel BV/Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

33

2009/C 044/55

Lieta C-536/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) 2008. gada 4. decembra rīkojumu — Staatssecretaris van Financiën/X

33

2009/C 044/56

Lieta C-537/08 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (piektā palāta paplašinātā sastāvā) 2008. gada 24. septembra spriedumu lietā T-20/03 Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, ko atbalsta Tīringenes brīvvalsts un Vācijas Federatīvā Republika, pret Eiropas Kopienu Komisiju 2008. gada 3. decembrī iesniegusi Kahla/Thüringen Porzellan GmbH

34

2009/C 044/57

Lieta C-539/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) 2008. gada 4. decembra rīkojumu — Staatssecretaris van Financiën/fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV

35

2009/C 044/58

Lieta C-544/08: Prasība, kas celta 2008. gada 4. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Čehijas Republika

35

2009/C 044/59

Lieta C-554/08 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2008. gada 8. oktobra spriedumu lietā T-73/04 Carbone Lorraine/Komisija 2008. gada 17. decembrī iesniegusi Carbone Lorraine

35

2009/C 044/60

Lieta C-556/08: Prasība, kas celta 2008. gada 16. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

36

2009/C 044/61

Lieta C-557/08: Prasība, kas celta 2008. gada 16. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

36

2009/C 044/62

Lieta C-561/08 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (septītā palāta) 2008. gada 15. oktobra spriedumu lietā T-160/04 Potamianos/Komisija 2008. gada 19. decembrī iesniegusi Eiropas Kopienu Komisija

37

2009/C 044/63

Lieta C-566/08: Prasība, kas celta 2008. gada 22. decembrī — Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome

37

2009/C 044/64

Lieta C-567/08: Prasība, kas celta 2008. gada 19. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

38

2009/C 044/65

Lieta C-574/08: Prasība, kas celta 2008. gada 22. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste

38

2009/C 044/66

Lieta C-575/08: Prasība, kas celta 2008. gada 22. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste

39

2009/C 044/67

Lieta C-583/08 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (septītā palāta) 2008. gada 15. oktobra spriedumu lietā T-66/04 Christos Gogos/Eiropas Kopienu Komisija 2008. gada 24. decembrī iesniedzis Christos Gogos

39

2009/C 044/68

Lieta C-585/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Oberster Gerichtshof (Austrija) 2008. gada 24. decembra rīkojumu — Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

40

 

Pirmās instances tiesa

2009/C 044/69

Lieta T-211/04 un T-215/04: Pirmās instances tiesas 2008. gada 18. decembra spriedums — Gibraltāra valdība un Apvienotā Karaliste/Komisija (Valsts atbalsts — Apvienotās Karalistes paziņotā atbalsta shēma par Gibraltāra valdības uzņēmuma peļņas nodokļa [sabiedrību ienākuma nodokļa] reformu — Lēmums, ar kuru atzīst atbalsta shēmu par nesaderīgu ar kopējo tirgu — Reģionālā selektivitāte — Materiālā selektivitāte)

41

2009/C 044/70

Lieta T-144/05: Pirmās instances tiesas 2008. gada 18. decembra spriedums — Muñiz/Komisija (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Muitas kodeksa komitejas “Tarifu un statistikas nomenklatūras (mehānika/dažādi)” nodaļas darba grupas sanāksmes dokumenti — Piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzību)

41

2009/C 044/71

Lieta T-455/05: Pirmās instances tiesas 2008. gada 18. decembra spriedums — Componenta/Komisija (Valsts atbalsts — Metalurģijas nozare — Dalības, kas uzņēmumam pieder nekustamo īpašumu sabiedrībā, iegūšana un aizdevuma, ko šis uzņēmums bija piešķīris nekustamo īpašumu sabiedrībai, atmaksa, kā pretizpildījums par minētā uzņēmuma veiktu investīciju — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzlikts pienākums to atgūt — Privātā ieguldītāja kritērijs — Nekustamo īpašumu sabiedrības darbības vērtējums — Sabiedrībai piederošu nekustamo īpašumu vērtējums — Pienākums norādīt pamatojumu — Jautājuma izskatīšana pēc savas ierosmes)

42

2009/C 044/72

Lieta T-85/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 18. decembra spriedums — General Química/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Gumijas apstrādei domātu ķimikāliju nozare — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Apmaiņa ar konfidenciālu informāciju un cenu noteikšana — Mātes sabiedrības apsūdzēšana — Solidāra atbildība — Naudas sodi — Paziņojums par sadarbību)

42

2009/C 044/73

Lieta T-285/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 18. decembra spriedums — Torres/ITSB — Bodegas Cándido (“TORRE DE FRIAS”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “TORRE DE FRIAS” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts un starptautiskas vārdiskas preču zīmes “TORRES” un “LAS TORRES” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība)

43

2009/C 044/74

Lieta T-286/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 18. decembra spriedums — Torres/ITSB — Vinícola de Tomelloso (“TORRE DE GAZATE”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “TORRE DE GAZATE” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts un starptautiskas vārdiskas preču zīmes “TORRES” un “LAS TORRES” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība)

43

2009/C 044/75

Lieta T-287/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 18. decembra spriedums — Torres/ITSB — Bodegas Peñalba Lopez (“Torre Albéniz”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Torre Albéniz” reģistrācijas pieteikums — Kopienas agrāka grafiska preču zīme “TORRES” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība)

44

2009/C 044/76

Lieta T-8/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 18. decembra spriedums — Torres/ITSB — Gala-Salvador Dalí (“TG Torre Galatea”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “TG Torre Galatea” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “TORRES 10” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība)

44

2009/C 044/77

Lieta T-16/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 18. decembra spriedums — Torres/ITSB — Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (“TORRE DE BENÍTEZ”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “TORRE DE BENÍTEZ” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts, Kopienas un starptautiskas vārdiskas un grafiskas preču zīmes, kas ietver norādi uz vairākiem torņiem — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība)

45

2009/C 044/78

Apvienotās lietas T-90/07 P un T-99/07 P: Pirmās instances tiesas 2008. gada 18. decembra spriedums — Beļģija un Komisija/Genette (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Pensijas — Valstī iegūto tiesību uz pensiju pārnešana — Lēmums, ar kuru ir atteikta pieteikuma par pārnešanu atsaukšana un jauna pieteikuma par pārnešanu iesniegšana — Civildienesta tiesas kompetence — Strīda priekšmeta grozīšana — Prasības nepieņemamība pirmajā instancē)

45

2009/C 044/79

Lieta T-293/07 P: Pirmās instances tiesas 2008. gada 18. decembra spriedums — Lofaro/Komisija (Apelācija — Civildienests — Pagaidu darbinieki — Sūdzības iesniegšanas termiņš — Sūdzības iesniegšanas diena — Saņemšana administrācijā — Tiesiskās drošības princips)

46

2009/C 044/80

Lieta T-227/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 3. decembra rīkojums — RSA Security Ireland/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējais muitas tarifs — Klasifikācija Kombinētajā nomenklatūrā — Persona, kas nav skarta individuāli — Nepieņemamība)

46

2009/C 044/81

Lieta T-169/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 2. decembra rīkojums — Longevity Health Products/ITSB — Hennig Arzneimittel (“Cellutrim”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “Cellutrim” — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “Cellidrin” — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji-acīmredzami juridiski nepamatota)

46

2009/C 044/82

Lieta T-210/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 3. decembra rīkojums — RSA Security Ireland/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējais muitas tarifs — Saistošu tarifu izziņu izsniegšana — Valsts muitas iestāžu kompetence — Nepārsūdzams akts — Nepieņemamība)

47

2009/C 044/83

Lieta T-406/08: Prasība, kas celta 2008. gada 19. septembrī — ICF/Komisija

47

2009/C 044/84

Lieta T-502/08: Prasība, kas celta 2008. gada 21. novembrī — Volkswagen/ITSB — Deutsche BP (“SunGasoline”)

48

2009/C 044/85

Lieta T-503/08: Prasība, kas celta 2008. gada 20. novembrī — Rundpack/ITSB (kausa attēls)

48

2009/C 044/86

Lieta T-504/08: Prasība, kas celta 2008. gada 21. novembrī — Mologen/ITSB (“dSLIM”)

49

2009/C 044/87

Lieta T-505/08: Prasība, kas celta 2008. gada 25. novembrī — Nadine Trautwein Rolf Trautwein/ITSB (“Hunter”)

49

2009/C 044/88

Lieta T-513/08 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2008. gada 11. septembra spriedumu lietā F-135/07 Smadja/Komisija 2008. gada 25. novembrī iesniegusi Eiropas Kopienu Komisija

50

2009/C 044/89

Lieta T-515/08: Prasība, kas celta 2008. gada 19. novembrī — Mauerhofer/Komisija

50

2009/C 044/90

Lieta T-516/08: Prasība, kas celta 2008. gada 27. novembrī — Eriksen/Komisija

51

2009/C 044/91

Lieta T-524/08: Prasība, kas celta 2008. gada 2. decembrī — AIB-Vinçotte Luxembourg/Parlaments

51

2009/C 044/92

Lieta T-525/08: Prasība, kas celta 2008. gada 1. decembrī — Poste Italiane/Komisija

52

2009/C 044/93

Lieta T-526/08 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2008. gada 25. septembra spriedumu lietā F-44/05 Strack/Komisija 2008. gada 3. decembrī iesniegusi Eiropas Kopienu Komisija

53

2009/C 044/94

Lieta T-532/08: Prasība, kas celta 2008. gada 5. decembrī — Norilsk Nickel Harjavalta Oy un Umicore NV/Eiropas Kopienu Komisija

53

2009/C 044/95

Lieta T-533/08: Prasība, kas celta 2008. gada 3. decembrī — Telekomunikacja Polska/Komisija

54

2009/C 044/96

Lieta T-534/08: Prasība, kas celta 2008. gada 1. decembrī — Granuband/ITSB — Granuflex (“GRANUFLEX”)/ITSB

55

2009/C 044/97

Lieta T-539/08: Prasība, kas celta 2008. gada 5. decembrī — Etimine un Etiproducts/Komisija

55

2009/C 044/98

Lieta T-540/08: Prasība, kas celta 2008. gada 12. decembrī — Esso u.c./Komisija

56

2009/C 044/99

Lieta T-541/08: Prasība, kas celta 2008. gada 15. decembrī — Sasol u.c./Komisija

57

2009/C 044/00

Lieta T-542/08: Prasība, kas celta 2008. gada 3. decembrī — Evropaïki Dynamiki/ECHA

58

2009/C 044/01

Lieta T-546/08: Prasība, kas celta 2008. gada 2. decembrī — Villa Almè/ITSB — Bodegas Marqués de Murrieta (“i GAI”)

59

2009/C 044/02

Lieta T-548/08: Prasība, kas celta 2008. gada 16. decembrī — Total/Komisija

59

2009/C 044/03

Lieta T-549/08: Prasība, kas celta 2008. gada 16. decembrī — Luksemburga/Komisija

60

2009/C 044/04

Lieta T-558/08: Prasība, kas celta 2008. gada 17. decembrī — Eni SpA/Komisija

61

2009/C 044/05

Lieta T-559/08: Prasība, kas celta 2008. gada 17. decembrī — STIM d'Orbigny/Komisija

61

2009/C 044/06

Lieta T-562/08: Prasība, kas celta 2008. gada 16. decembrī — Repsol YPF Lubricantes y especialidades u.c./Komisija

62

2009/C 044/07

Lieta T-563/08: Prasība, kas celta 2008. gada 16. decembrī — CM Capital Markets/ITSB — Carbon Capital Markets (“CM Capital Markets”)

63

2009/C 044/08

Lieta T-564/08: Prasība, kas celta 2008. gada 17. decembrī — Monoscoop/ITSB (“SUDOKU SAMURAI BINGO”)

64

2009/C 044/09

Lieta T-572/08 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2008. gada 13. novembra spriedumu lietā F-90/07 Traore/Komisija 2008. gada 19. decembrī iesniegusi Eiropas Kopienu Komisija

64

2009/C 044/10

Lieta T-577/08: Prasība, kas celta 2008. gada 23. decembrī — Proges/Komisija

65

2009/C 044/11

Lieta T-579/08: Prasība, kas celta 2008. gada 23. decembrī — Eridania Sadam/Komisija

65

2009/C 044/12

Lieta T-580/08: Prasība, kas celta 2008. gada 24. decembrī — PJ Hungary/ITSB — Pepekillo (“PEPEQUILLO”)

66

2009/C 044/13

Lieta T-587/08: Prasība, kas celta 2008. gada 31. decembrī — Fresh Del Monte Produce/Komisija

66

2009/C 044/14

Lieta T-588/08: Prasība, kas celta 2008. gada 24. decembrī — Dole Food un Dole Germany/Komisija

67

2009/C 044/15

Lieta T-324/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 17. decembra rīkojums — Plant u.c./Komisija

68

2009/C 044/16

Lieta T-489/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 18. decembra rīkojums — Insight Direct USA/ITSB — Net Insight (“Insight”)

68

2009/C 044/17

Lieta T-347/08: Pirmās instances tiesas 2008. gada 19. decembra rīkojums — iTouch International/ITSB — Touchnet Information Systems (“iTouch”)

68

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2009/C 044/18

Lieta F-48/06: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 5. novembra spriedums — Avanzata u.c./Komisija (Civildienests — Līgumdarbinieki — Pakāpe un atalgojums — Bijušie darbinieki saskaņā ar Luksemburgas tiesībām)

69

2009/C 044/19

Lieta F-148/06: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums — Collée/Parlaments (Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — Nopelnu punktu piešķiršanas procedūra Eiropas Parlamentā — Nopelnu salīdzinošs vērtējums)

69

2009/C 044/20

Lieta F-50/07: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 25. novembra spriedums — Hristova/Komisija (Civildienests — Pieņemšana darbā — Atklāts konkurss — Pielaišanas nosacījumi — Kandidatūras noraidīšana — Pamatojums — Diplomi)

70

2009/C 044/21

Lieta F-53/07: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 25. novembra spriedums — Iordanova/Komisija (Civildienests — Pieņemšana darbā — Atklāts konkurss — Pielaišanas nosacījumi — Kandidatūras noraidīšana — Diplomi)

70

2009/C 044/22

Lieta F-58/07: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums — Collotte/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — 2006. gada paaugstināšana amatā — Spēja strādāt trešajā valodā)

70

2009/C 044/23

Lieta F-66/07: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums — Dubus un Leveque/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — 2006. gada paaugstināšana amatā — Spēja strādāt ar trešo valodu)

71

2009/C 044/24

Lieta F-90/07: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 13. novembra spriedums — Traore/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Paziņojums par vakanci — Prasītāja kandidatūras noraidīšana — Atkārtota iecelšana amatā — Dienesta intereses)

71

2009/C 044/25

Lieta F-92/07: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums — Evraets/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — 2006. gada paaugstināšana amatā — Spējas strādāt trešajā valodā)

72

2009/C 044/26

Lieta F-93/07: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums — Beatriz Acosta Iborra u.c./Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — 2006. gada paaugstināšana amatā — Spējas strādāt trešajā valodā)

72

2009/C 044/27

Lieta F-126/07: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 4. novembra spriedums — Van Beers/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — Sertifikācijas procedūra — 2006. gada paaugstināšana amatā — Neiekļaušana iepriekš atlasīto ierēdņu sarakstā — Civildienesta noteikumu 45.a pants)

73

2009/C 044/28

Lieta F-144/07: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 9. decembra spriedums — Efstatathopoulos/Eiropas Parlaments (Civildienests — Bijušie pagaidu darbinieki — Regula (EK, Euratom, EOTK) Nr. 2689/95 — Atbrīvošanas pabalsts — Piemaksas par darba ražīgumu ņemšana vērā, nosakot bruto ienākumu summu, kas gūta, veicot jaunos pienākumus)

73

2009/C 044/29

Lieta F-48/08: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 30. oktobra rīkojums — Ortega Serrano/Komisija (Civildienests — Acīmredzama nepieņemamība — Tas, ka prasītāju nevar pārstāvēt advokāts, kas nav trešā persona — Juridiskā palīdzība — Pieteikums par iestāšanos lietā)

73

2009/C 044/30

Lieta F-64/08: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 18. decembra rīkojums — Nijs/Eiropas Revīzijas palāta (Civildienests — Ierēdņi — Tiesas Reglamenta 35. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Kopsavilkums par prasības pieteikumā izvirzītajiem pamatiem — Novērtēšanas procedūra — Vērtētāja un pārbaudes vērtētāja norīkošana — Nelabvēlīga akta neesamība — Acīmredzama nepieņemamība)

74

2009/C 044/31

Lieta F-80/08 R: Civildienesta tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 17. decembra rīkojums — Wenig/Komisija (Civildienests — Pagaidu noregulējuma tiesvedība — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu un lēmums atstādināt ieinteresēto personu no amata — Steidzamība — Prombūtne)

74

2009/C 044/32

Lieta F-89/08: Prasība, kas celta 2008. gada 3. novembrī — P/Parlaments

74

2009/C 044/33

Lieta F-92/08: Prasība, kas celta 2008. gada 4. novembrī — Bertolete u.c./Komisija

75

2009/C 044/34

Lieta F-93/08: Prasība, kas celta 2008. gada 12. novembrī — N/Parlaments

75

2009/C 044/35

Lieta F-96/08: Prasība, kas celta 2008. gada 17. novembrī — Cerafogli/ECB

75

2009/C 044/36

Lieta F-97/08: Prasība, kas celta 2008. gada 27. novembrī — Füller-Tomlinson/Parlaments

76

2009/C 044/37

Lieta F-98/08: Prasība, kas celta 2008. gada 11. decembrī — Nijs/Revīzijas palāta

76

2009/C 044/38

Lieta F-101/08: Prasība, kas celta 2008. gada 8. decembrī — Pappas/Komisija

77

2009/C 044/39

Lieta F-103/08: Prasība, kas celta 2008. gada 23. decembrī — Katrakasas/Komisija

77

2009/C 044/40

Lieta F-104/08: Prasība, kas celta 2008. gada 30. decembrī — Angelidis/Parlaments

77

2009/C 044/41

Lieta F-14/08: Civildienesta tiesas 2008. gada 18. decembra rīkojums — X/Parlaments

78

2009/C 044/42

Lieta F-22/08: Civildienesta tiesas 2008. gada 27. novembra rīkojums — Miguelez Herreras/Komisija

78

2009/C 044/43

Lieta F-23/08: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 27. novembra rīkojums — Di Bucci/Komisija

78

2009/C 044/44

Lieta F-24/08: Civildienesta tiesas 2008. gada 27. novembra rīkojums — Wilms/Eiropas Kopienu Komisija

78


 

2009/C 044/45

Piezīme lasītājam(sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3


LV

 

Top