Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:044:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 44, 21 февруари 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 44

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
21 февруари 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейските общности

2009/C 044/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 32, 7.2.2009 г.

1


 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на Европейските общности

2009/C 044/02

Дело C-276/05: Решение на Съда (втори състав) от 22 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — The Wellcome Foundation Ltd/Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (Марка — Фармацевтичен продукт — Преопаковане — Паралелен внос — Съществено изменение на вида на опаковката — Задължение за предварително уведомяване)

2

2009/C 044/03

Дело C-16/06 P: Решение на Съда (първи състав) от 18 декември 2008 г. — Les Éditions Albert René SARL/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни), Orange A/S (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Членове 8 и 63 — Словна марка „MOBILIX“ — Възражение на притежателя на словната марка на Общността и националната марка „OBELIX“ — Частично отхвърляне на възражението — Reformatio in pejus — Така наречена теория „за неутрализацията“ — Изменение на предмета на спора — Документи, приложени към жалбата пред Първоинстанционния съд като нови доказателства)

2

2009/C 044/04

Дело C-210/06: Решение на Съда (голям състав) от 16 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Szegedi Ítélőtábla — Унгарска република) — По производството на Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt (Преместване на седалището на дружество в друга държава-членка, различна от държавата на неговото учредяване — Заявление за вписване в търговския регистър на промяна в обстоятелството относно седалището — Отказ — Въззивно обжалване на решението на съд, на който е възложено воденето на търговския регистър — Член 234 ЕО — Преюдициално запитване — Допустимост — Понятие за „юрисдикция“ — Понятие за „национална юрисдикция, чиито решения не подлежат на обжалване съгласно националното право“ — Обжалване на акт за отправяне на преюдициално запитване — Правомощие на въззивния съд да отмени този акт — Свобода на установяване — Членове 43 и 48 ЕО)

3

2009/C 044/05

Дело C-338/06: Решение на Съда (първи състав) от 18 декември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Втора директива 77/91/ЕИО — Членове 29 и 42 — Акционерни дружества — Увеличаване на капитала — Право на предпочтително записване на акции и на облигации, конвертируеми в акции — Отмяна — Защита на акционерите — Равно третиране)

4

2009/C 044/06

Дело C-487/06 P: Решение на Съда (трети състав) от 22 декември 2008 г. — British Aggregates Association/Комисия на Европейските общности, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обжалване — Държавни помощи — Екологичен данък върху инертните материали в Обединеното кралство)

4

2009/C 044/07

Дело C-524/06: Решение на Съда (голям състав) от 16 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Германия) — Heinz Huber/Bundesrepublik Deutschland (Защита на личните данни — Европейско гражданство — Принцип на недопускане на дискриминация, основана на гражданство — Директива 95/46/ЕО — Понятие за необходимост — Общо обработване на лични данни на граждани на Съюза, които са граждани на друга държава-членка — Централен регистър за чужденците)

5

2009/C 044/08

Дело C-47/07 P: Решение на Съда (голям състав) от 16 декември 2008 г. — Masdar (UK) Ltd/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Член 288, втора алинея ЕО — Жалба, основаваща се на неоснователно обогатяване на Общността — Програми за помощ от Общността — Нередности, извършени от съдоговорителя на Комисията — Услуги, предоставени от подизпълнител — Неплащане — Рискове, присъщи на стопанската дейност — Принцип на защита на оправданите правни очаквания — Задължение на административните органи на Общността за полагане на грижа)

5

2009/C 044/09

Дело C-48/07: Решение на Съда (четвърти състав) от 22 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Liège — Белгия) — Белгийската държава — SPF Finances/Les Vergers du Vieux Tauves SA (Корпоративен данък — Директива 90/435/ЕИО — Статут на дружество майка — Дял от капитала — Притежаване на плодоползване на дружествени дялове)

6

2009/C 044/10

Дело C-73/07: Решение на Съда (голям състав) от 16 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus — Финландия) — Tietosuojavaltuutettu/Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy (Директива 95/46/ЕО — Приложно поле — Обработване и движение на лични данни от данъчно естество — Защита на физическите лица — Свобода на словото)

6

2009/C 044/11

Дело C-101/07 P и С-110/07 P: Решение на Съда (трети състав) от 18 декември 2008 г. — Coop de France Bétail et Viande, с предишно наименование Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV)/Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA), Комисия на Европейските орщности, Френска република (Обжалване — Конкуренция — Пазар на говеждо и телешко месо — Споразумение, сключено между национални федерации на животновъди и на оператори на кланици, с предмет спиране на вноса на говеждо и телешко месо и определяне на минимална изкупна цена — Глоби — Регламент № 17 — Член 15, параграф 2 — Вземане предвид на оборота на предприятията, които са членове на федерации)

7

2009/C 044/12

Дело C-121/07: Решение на Съда (голям състав) от 9 декември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2001/18/ЕО — Съзнателно освобождаване в околната среда и пускане на пазара на ГМО — Решение на Съда, установяващо неизпълнение на задължение — Неизпълнение — Член 228 ЕО — Изпълнение в хода на производството — Имуществени санкции)

8

2009/C 044/13

Дело C-127/07: Решение на Съда (голям състав) от 16 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Conseil d'Etat — Франция) — Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA/Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Околна среда — Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове — Директива 2003/87/ЕО — Приложно поле — Включване на инсталации от стоманодобивния сектор — Изключване на инсталации от химическия сектор и от сектора за цветни метали — Принцип на равно третиране)

8

2009/C 044/14

Дело C-161/07: Решение на Съда (първи състав) от 22 декември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Австрия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Член 43 ЕО — Национална правна уредба за определяне на условията за вписване на дружества по искане на граждани от новите държави-членки — Процедура за удостоверяване на качеството на самонаето лице)

9

2009/C 044/15

Дело C-189/07: Решение на Съда (втори състав) от 22 декември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Регламент (ЕИО) № 2847/93 — Член 2, параграф 1 и член 31, параграфи 1 и 2 — Регламенти (ЕО) № 2406/96 и № 850/98 — Система на контрол в сектора на рибарството — Общи стандарти за търговия с някои продукти — Незадоволителни проверки и инспекции — Неприемане на подходящите мерки за санкциониране на нарушенията — Изпълнение на санкциите — Неизпълнение от общ характер на разпоредбите на даден регламент — Представяне пред Съда на допълнителни данни в подкрепа на общия и траен характер на неизпълнението — Допустимост)

9

2009/C 044/16

Дело C-198/07 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 22 декември 2008 г. — Donal Gordan/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Доклад за развитие на кариерата — Жалба за отмяна — Правен интерес — Длъжностно лице, което страда от пълна и трайна инвалидност)

10

2009/C 044/17

Дело C-205/07: Решение на Съда (голям състав) от 16 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Hof van Beroep te Gent — Белгия) — Наказателно производство срещу Lodewijk Gysbrechts, Santurel Inter BVBA („Членове 28 ЕО-30 Е — Директива 97/7/ЕО — Защита на потребителите по отношение на договорите от разстояние — Срок за отказ от договора — Забрана от потребителя да се изисква авансово плащане или плащане преди края на срока за отказ от договора“)

11

2009/C 044/18

Дело C-213/07: Решение на Съда (голям състав) от 16 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Symvoulio tis Epikrateias — Гърция) — Michaniki AE/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypoyrgos Epikrateias (Обществени поръчки за строителство — Директива 93/37/ЕИО — Член 24 — Основания за изключване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка — Национални мерки, установяващи несъвместимост между сектора на общественото строителство и този на медиите)

11

2009/C 044/19

Дело C-282/07: Решение на Съда (четвърти състав) от 22 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Liège — Белгия) — État belge — SPF Finances/Truck Center SA (Свобода на установяване — Член 52 от Договора за ЕО (понастоящем след изменение член 43 ЕО) и член 58 от Договора за ЕО (понастоящем член 48 ЕО) — Свободно движение на капитали — Членове 73 б и 73 г от Договора за ЕО (понастоящем съответно членове 56 ЕО и 58 ЕО) — Данъчно облагане на юридическите лица — Доходи от капитали и движими вещи — Удържане на данък при източника — Авансов данък върху доходите от движими вещи и капитали — Събиране на авансовия данък върху доходите от движими вещи и капитали за изплащани на чуждестранни дружества лихви — Липса на събиране на авансов данък върху доходите от движими вещи и капитали за изплащани на местни дружества лихви — Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане — Ограничаване — Липса)

12

2009/C 044/20

Дело C-283/07: Решение на Съда (осми състав) от 22 декември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 75/442/ЕИО — Член 1 — Понятие за „отпадък“ — Отпадъци, предназначени за използване в металургичната дейност — Висококачествено отпадъчно гориво — Неправилно транспониране)

12

2009/C 044/21

Дело C-306/07: Решение на Съда (първи състав) от 18 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Højesteret — Дания) — Ruben Andersen/Kommunernes Landsforening som mandatar for Slagelse Kommune (tidl. Skælskør Kommune) (Информиране на работниците и служителите — Директива 91/533/ЕИО — Член 8, параграфи 1 и 2 — Приложно поле — Работници и служители, „обхванати“ от колективен трудов договор — Понятие за „временен“ трудов договор или за „временно“ правоотношение)

13

2009/C 044/22

Дело C-333/07: Решение на Съда (голям състав) от 22 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Cour administrative d'appel de Lyon — Франция) — Regie Networks/Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne (Държавни помощи — Схема за помощи в полза на местни радиостанции — Финансиране посредством парафискална такса върху дейността на рекламните агенции — Благоприятно решение на Комисията, прието в края на фазата на предварителното разглеждане, предвидена в член 93, параграф 3 от Договора за ЕО (понастоящем член 88, параграф 3 ЕО) — Помощи, които могат да бъдат съвместими с общия пазар — Член 92, параграф 3 от Договора за ЕО (понастоящем, след изменение, член 87, параграф 3 ЕО) — Оспорване на законосъобразността на решението — Задължение за мотивиране — Преценка на фактите — Съвместимост на парафискалната такса с Договора за ЕО)

14

2009/C 044/23

Дело C-336/07: Решение на Съда (четвърти състав) от 22 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Hannover — Германия) — Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG/Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (Директива 2002/22/ЕО — Член 31, параграф 1 — Разумни задължения за задължителен пренос („must carry“) — Национална правна уредба, по силата на която операторите на аналогови кабелни мрежи се задължават да включат в своите кабелни мрежи всички телевизионни програми, допуснати за наземен пренос — Принцип на пропорционалност)

14

2009/C 044/24

Дело C-337/07: Решение на Съда (трети състав) от 18 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Stuttgart — Германия) — Ibrahim Altun/Stadt Böblingen (Споразумение за асоцииране между ЕИО и Турция — Член 7, първа алинея от Решение № 1/80 на Съвета за асоцииране — Право на пребиваване на дете на турски работник — Принадлежност на работника към легалния пазар на труда — Принудителна безработица — Приложимост на посоченото споразумение към турските бежанци — Условия за загубване на придобитите права)

15

2009/C 044/25

Дело C-349/07: Решение на Съда (втори състав) от 18 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo — Португалия) — Sopropé — Organizações de Calçado, Lda/Fazenda Pública (Митнически кодекс на Общността — Принцип на зачитане на правото на защита — Последващо събиране на несъбрани вносни митни сборове)

16

2009/C 044/26

Дело C-384/07: Решение на Съда (втори състав) от 18 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Aвстрия) — Wienstrom GmbH/Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Държавни помощи — Член 88, параграф 3 ЕО — Помощи, обявени за съвместими с общия пазар — Спор между получателя и националните власти относно размера на неправомерно приведени в действие помощи — Роля на националния съд)

16

2009/C 044/27

Дело C-414/07: Решение на Съда (четвърти състав) от 22 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Република Полша) — Magoora sp. zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie (Шеста директива ДДС — Член 17, параграфи 2 и 6 — Национална правна уредба — Приспадане на ДДС при покупка на моторно гориво за някои превозни средства, независимо от целта на тяхната употреба — Ефективно ограничаване на правото на приспадане — Изключения, предвидени от националното законодателство към момента на влизане в сила на директивата)

17

2009/C 044/28

Дело C-442/07: Решение на Съда (голям състав) от 9 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Oberster Patent- und Markensenat — Австрия) — Verein Radetzky-Orden/Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“ (Марки — Директива 89/104/EИО — Член 12 — Отмяна — Знаци, заявени от сдружение с нестопанска цел — Понятие за реално използване на марката — Благотворителна дейност)

17

2009/C 044/29

Дело C-443/07 P: Решение на Съда (втори състав) от 22 декември 2008 г. — Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M.S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis/Комисия на Европейските общности, Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Правилник за длъжностните лица — Възражение за незаконосъобразност на член 12, параграф 3 от приложение ХIII относно класирането на длъжностни лица, назначени след 1 май 2004 г. — Консултиране с Комитета по правилника за персонала — Ненарушаване на придобитите права и на принципа за равно третиране)

18

2009/C 044/30

Дело C-480/07: Решение на Съда (втори състав) от 11 декември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2000/59/ЕО — Пристанищни приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари — Липса на изготвяне, въвеждане или одобряване на планове за приемане и обработване на отпадъците за всички пристанища)

18

2009/C 044/31

Дело C-488/07: Решение на Съда (осми състав) от 18 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Court of Session (Шотландия), Единбург — Обединено кралство) — Royal Bank of Scotland plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Шеста директива ДДС — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Стоки и услуги, които се използват както за облагаеми доставки, така и за освободени доставки — Пропорционално приспадане — Изчисляване — Методи, предвидени в член 17, параграф 5, трета алинея — Задължение за прилагане на правилото за закръгляне в член 19, параграф 1, втора алинея)

19

2009/C 044/32

Дело C-491/07: Решение на Съда (шести състав) от 22 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Landesgericht für Strafsachen Wien — Австрия) — Наказателно производство срещу Vladimir Turansky (Конвенция за прилагане на Споразумението от Шенген — Член 54 — Принцип „ne bis in idem“ — Приложно поле — Понятието „окончателно осъждане“ — Решение, с което полицейски орган разпорежда спиране на наказателното преследване — Решение, което не прекратява наказателното производство и няма действие ne bis in idem според националното право)

19

2009/C 044/33

Дело C-517/07: Решение на Съда (трети състав) от 18 декември 2008 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) — Обединено кралство) — Afton Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Директива 92/81/ЕИО — Акциз върху минералните масла — Член 2, параграфи 2 и 3, както и член 8, параграф 1, буква а) — Директива 2003/96/ЕО — Облагане на енергийните продукти и електроенергията — Член 2, параграфи 2-4, буква б) — Приложно поле — Добавки за моторно гориво, които имат качеството на минерални масла или на енергийни продукти, но които не са използвани като моторно гориво — Национален режим на данъчно облагане)

20

2009/C 044/34

Дело C-549/07: Решение на Съда (четвърти състав) от 22 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Handelsgericht Wien — Австрия) — Friederike Wallentin-Hermann/Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA (Въздушен транспорт — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Член 5 — Обезщетяване и помощ на пътниците при отмяна на полет — Освобождаване от задължението за обезщетяване — Отмяна, дължаща се на извънредни обстоятелства, които не биха могли да бъдат избегнати дори при вземане на всички разумни мерки)

20

2009/C 044/35

Дело C-13/08: Решение на Съда (четвърти състав) от 22 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Производство, заведено от Erich Stamm, Anneliese Hauser (Споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Швейцарската конфедерация, от друга страна, относно свободното движение на хора — Равно третиране — Самостоятелно заети погранични работници — Договор за аренда на земеделска земя — Аграрна структура)

21

2009/C 044/36

Дело C-273/08: Решение на Съда (седми състав) от 18 декември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Велико херцогство Люксембург (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2001/81/EО — Атмосферни замърсители — Национални тавани за емисии — Несъобщаване на програмите за намаляванe на емисиите, на инвентаризациитe на националните емисии и на предвижданията за националните емисии за 2010 г.)

22

2009/C 044/37

Дело C-328/08: Решение на Съда (шести състав) от 22 декември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Финландия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2004/35/ЕО — Екологична отговорност — Липса на транспониране в определения срок)

22

2009/C 044/38

Дело C-388/08 СПП: Решение на Съда (трети състав) от 1 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Korkein oikeus — Финландия) — Наказателно производство срещу Artur Leymann, Aleksei Pustovarov (Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Рамково решение 2002/584/ПВР — Член 27 — Европейска заповед за арест и процедури за предаване между държави-членки — Принцип на специалност — Процедура по даване на съгласие)

23

2009/C 044/39

Дело C-551/07: Определение на Съда (седми състав) от 19 декември 2008 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Deniz Sahin/Bundesminister für Inneres (Член 104, параграф 3 от Процедурния правилник — Директива 2004/38/ЕО — Членове 18 ЕО и 39 ЕО — Право на зачитане на семейния живот — Право на пребиваване на гражданин на трета страна на територията на държава-членка в качеството на лице, търсещо убежище и сключило впоследствие брак с гражданка на друга държава-членка)

23

2009/C 044/40

Дело C-25/08 P: Определение на Съда от 13 ноември 2008 г. — Giuseppe Gargani/Европейски парламент (Обжалване — Жалба, подадена от председателя на Комисията по правни въпроси на Парламента срещу „действието“ на председателя на Парламента, довело до подаване на писмено становище от името на Парламента по дело с предмет преюдициално запитване — Срок за обжалване)

24

2009/C 044/41

Дело С-180/08 и C-186/08: Определение на Съда (шести състав) от 13 ноември 2008 г. (преюдициално запитване от Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Гърция) — Maria Kastrinaki tou Emmanouil/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA (Член 104, параграф 3, алинея първа от Процедурния правилник — Директива 89/48/ЕИО — Признаване на дипломи — Обучение, завършено в „лаборатория за свободно обучение“, непризната като учебно заведение от приемащата държава-членка — Психолог)

25

2009/C 044/42

Дело C-434/08: Преюдициално запитване, отправено от Oberlandesgericht Oldenburg (Германия) на 1 октомври 2008 г. — Arnold и Johann Harms в качеството на гражданско дружество/Freerk Heidinga

25

2009/C 044/43

Дело C-473/08: Преюдициално запитване, отправено от Sächsisches Finanzgericht (Германия) на 5 ноември 2008 г. — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas и Marion Eulitz/Finanzamt Dresden I

26

2009/C 044/44

Дело C-486/08: Преюдициално запитване от Landesgerichts Innsbruck (Австрия), отправено на 12 октомври 2008 г. — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/провинция Тирол

26

2009/C 044/45

Дело C-491/08: Иск, предявен на 12 ноември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

27

2009/C 044/46

Дело C-496/08 P: Жалба, подадена на 18 ноември 2008 г. от Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau и Francisco Javier Solana Ramos срещу Решението на Първоинстанционния съд (трети състав) от 18 септември 2008 г. по дело T-47/05 (Angé Serrano и др./Парламент)

27

2009/C 044/47

Дело C-510/08: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht Düsseldorf (Германия) на 24 ноември 2008 г. — Vera Mattner/Finanzamt Velbert

28

2009/C 044/48

Дело C-512/08: Иск, предявен на 25 ноември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

29

2009/C 044/49

Дело C-515/08: Преюдициално запитване, отправено от Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Белгия) на 26 ноември 2008 г. — Наказателно производство срещу Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luís das Neves Palhota, Termiso Lda

29

2009/C 044/50

Дело C-519/08: Преюдициално запитване, отправено от Monomeles Prodikeio Athinon (Гърция) на 27 ноември 2008 г. — Archontia Koukou/Република Гърция

30

2009/C 044/51

Дело C-526/08: Иск, предявен на 2 декември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Великото херцогство Люксембург

31

2009/C 044/52

Дело C-529/08: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshofs (Германия) на 2 декември 2008 г. — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz/Deutsche Lufthansa AG

32

2009/C 044/53

Дело C-533/08: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 3 декември 2008 г. — TNT Express Nederland BV/AXA Versicherung AG

32

2009/C 044/54

Дело C-534/08: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 3 декември 2008 г. — KLG Europe Eersel BV/Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

33

2009/C 044/55

Дело C-536/08: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 4 декември 2008 г. — Staatssecretaris van Financiën/X

33

2009/C 044/56

Дело C-537/08 P: Жалба, подадена на 3 декември 2008 г. от Kahla/Thüringen Porzellan GmbH срещу решението на Първоинстанционния съд (пети разширен състав) от 24 септември 2008 г. по дело Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (T-20/03), подпомагано от Freistaat Thüringen и от Федерална република Германия срещу Комисия на Европейските общности

34

2009/C 044/57

Дело C-539/08: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 4 декември 2008 г. — Staatssecretaris van Financiën tegen fiscale eenheid Facet BV/Fiscale Trading BV

35

2009/C 044/58

Дело C-544/08: Иск, предявен на 4 декември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Чешка република

35

2009/C 044/59

Дело C-554/08 P: Жалба, подадена на 17 декември 2008 г. от Le Carbone Lorraine срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (пети състав) на 8 октомври 2008 г. по дело T-73/04, Carbone Lorraine/Комисия

35

2009/C 044/60

Дело C-556/08: Иск, предявен на 16 декември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

36

2009/C 044/61

Дело C-557/08: Иск, предявен на 16 декември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

36

2009/C 044/62

Дело C-561/08 P: Жалба, подадена на 19 декември 2008 г. от Комисия на Европейските общности срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (седми състав) на 15 октомври 2008 г. по дело T-160/04, Potamianos/Комисия

37

2009/C 044/63

Дело C-566/08: Жалба, подадена на 22 декември 2008 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз

37

2009/C 044/64

Дело C-567/08: Иск, предявен на 19 декември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Велико херцогство Люксембург

38

2009/C 044/65

Дело C-574/08: Иск, предявен на 22 декември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

38

2009/C 044/66

Дело C-575/08: Иск, предявен на 22 декември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

39

2009/C 044/67

Дело C-583/08 Р: Жалба, подадена на 24 декември 2008 г. от Christos Gogos срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (четвърти състав) на 15 октомври 2008 г. по дело T-66/04, Christos Gogos/Комисия на Eвропейските общности

39

2009/C 044/68

Дело C-585/08: Преюдициално запитване, отправено от Obersten Gerichtshofs (Австрия) на 24 декември 2008 г. — Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

40

 

Първоинстанционен съд на Европейските общности

2009/C 044/69

Дело T-211/04 и T-215/04: Решение на Първоинстанционния съд от 18 декември 2008 г. — Government of Gibraltar и Обединено Кралство/Комисия (Държавни помощи — Схема за помощи, за която е направено уведомление от Обединеното кралство, във връзка с реформата на корпоративния данък от правителството на Гибралтар — Решение, с което схемата за помощи се обявява за несъвместима с общия пазар — Регионална селективност — Селективност по същество)

41

2009/C 044/70

Дело T-144/05: Решение на Първоинстанционния съд от 18 декември 2008 г. — Muñiz/Комисия (Достъп до документи — Регламент (EО) № 1049/2001 — Документи, свързани със среща на работна група на секция „Тарифна и статистическа номенклатура (механика/разни)“ на Комитета по Митническия кодекс — Отказ за предоставяне на достъп — Изключение, свързано със защитата на процеса на вземане на решения)

41

2009/C 044/71

Дело T-455/05: Решение на Първоинстанционния съд от 18 декември 2008 г. — Componenta/Комисия (Държавни помощи — Сектор металургия — Придобиване на участие, притежавано от предприятие в дружество за недвижими имоти, и изплащане на заем, предоставен от това предприятие на дружеството за недвижими имоти като насрещна престация за инвестиция на посоченото предприятие — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с общия пазар и с което се постановява нейното възстановяване — Критерий за частния инвеститор — Оценка на акциите на дружество за недвижими имоти — Оценка на недвижимото имущество на дружество — Задължение за мотивиране — Служебно повдигнат от съда въпрос)

42

2009/C 044/72

Дело T-85/06: Решение на Първоинстанционния съд от 18 декември 2008 г. — General Química/Комисия (Конкуренция — Картели — Сектор на химичните вещества и препарати за обработката на каучук — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Обмен на поверителна информация и определяне на цени — Вменяване в отговорност на дружеството майка — Солидарна отговорност — Глоби — Известие относно сътрудничеството)

42

2009/C 044/73

Дело T-285/06: Решение на Първоинстанционния съд от 18 декември 2008 г. — Torres/СХВП — Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността TORRE DE FRIAS — По-ранни национални и международни словни марки TORRES и LAS TORRES — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване)

43

2009/C 044/74

Дело T-286/06: Решение на Първоинстанционния съд от 18 декември 2008 г. — Torres/СХВП — Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността TORRE DE GAZATE — По-ранни национални и международни словни марки TORRES и LAS TORRES — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване)

43

2009/C 044/75

Дело T-287/06: Решение на Първоинстанционния съд от 18 декември 2008 г. — Torres/СХВП — Bodegas Peñalba Lopez (Torre Albéniz) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността Torre Albéniz — По-ранна фигуративна марка на Общността TORRES — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване)

44

2009/C 044/76

Дело T-8/07: Решение на Първоинстанционния съд от 18 декември 2008 г. — Torres/СХВП — Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „TG Torre Galatea“ — По-ранна словна марка на Общността „TORRES 10“ — Относително основание за отка — Липса на вероятност от объркване)

44

2009/C 044/77

Дело T-16/07: Решение на Първоинстанционния съд от 18 декември 2008 г. — Torres/СХВП — Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността TORRE DE BENÍTEZ — По-ранни национални, на Общността и международни словни и фигуративни марки, наподобяващи множество кули — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване)

45

2009/C 044/78

Дело T-90/07 P и T-99/07 P: Решение на Първоинстанционния съд от 18 декември 2008 г. — Белгия и Комисия/Genette (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на национални пенсионни права — Решение, с което се отказва оттеглянето на искане за прехвърляне и подаването на ново искане за прехвърляне — Компетентност на Съда на публичната служба — Изменение на предмета на спора — Недопустимост на жалбата в първоинстанционно производство)

45

2009/C 044/79

Дело T-293/07 P: Решение на Първоинстанционния съд от 18 декември 2008 г. — Lofaro/Комисия (Обжалване — Публична служба — Срочно наети служители — Срок за обжалване — Дата на подаване на жалбата — Получаване от администрацията — Принцип на правната сигурност)

46

2009/C 044/80

Дело T-227/06: Определение на Първоинстанционния съд от 3 декември 2008 г. — RSA Security Ireland/Комисия (Жалба за отмяна — Обща митническа тарифа — Класиране в Комбинираната номенклатура — Лице, което не е лично засегнато — Недопустимост)

46

2009/C 044/81

Дело T-169/07: Определение на Първоинстанционния съд от 2 декември 2008 г. — Longevity Health Products/СХВП — Hennig Arzneimittel (Cellutrim) (Марка на Общността — Процедура за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността „Cellutrim“ — По-ранна словна национална марка „Cellidrin“ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Жалба, която частично е явно недопустима и частично е явно лишена от правно основание)

46

2009/C 044/82

Дело T-210/07: Определение на Първоинстанционния съд от 3 декември 2008 г. — RSA Security Ireland/Комисия (Жалба за отмяна — Обща митническа тарифа — Издаване на обвързващи тарифни информации — Компетентност на националните данъчни орган — Акт, който не подлежи на обжалване — Недопустимост)

47

2009/C 044/83

Дело T-406/08: Жалба, подадена на 19 септември 2008 г. — ICF/Комисия

47

2009/C 044/84

Дело T-502/08: Жалба, подадена на 21 ноември 2008 г. — Volkswagen/СХВП — Deutsche BP (SunGasoline)

48

2009/C 044/85

Дело T-503/08: Жалба, подадена на 20 ноември 2008 г. — Rundpack/СХВП (Представяне на чаша)

48

2009/C 044/86

Дело T-504/08: Жалба, подадена на 21 ноември 2008 г. — Mologen/СХВП (dSLIM)

49

2009/C 044/87

Дело T-505/08: Жалба, подадена на 25 ноември 2008 г. — Nadine Trautwein Rolf Trautwein/СХВП (Hunter)

49

2009/C 044/88

Дело T-513/08 P: Жалба, подадена на 25 ноември 2008 г. от Комисията на Европейските общности срещу решението, постановено на 11 септември 2008 г. от Съда на публичната служба по дело F-135/07, Smadja/Комисия

50

2009/C 044/89

Дело T-515/08: Жалба, подадена 19 ноември 2008 г. — Mauerhofer/Комисия

50

2009/C 044/90

Дело T-516/08: Иск, предявен на 27 ноември 2008 г. — Eriksen/Комисия

51

2009/C 044/91

Дело T-524/08: Жалба, подадена на 2 декември 2008 г. — AIB-Vinçotte Luxembourg/Парламент

51

2009/C 044/92

Дело T-525/08: Жалба, подадена на 1 декември 2008 г. — Poste Italiane/Комисия

52

2009/C 044/93

Дело T-526/08 P: Жалба, подадена на 3 декември 2008 г. от Комисията на Европейските общности срещу Решение на Съда на публичната служба от 25 септември 2008 г. по дело Strack/Комисия (F-44/05)

53

2009/C 044/94

Дело T-532/08: Жалба, подадена на 5 декември 2008 г. — Norilsk Nickel Harjavalta Oy и Umicore NV/Комисия

53

2009/C 044/95

Дело T-533/08: Жалба, подадена на 3 декември 2008 г. — Telekomunikacja Polska/Комисия

54

2009/C 044/96

Дело T-534/08: Жалба, подадена на 1 декември 2008 г. — Granuband/СХВП — Granuflex (GRANUflex)

55

2009/C 044/97

Дело T-539/08: Жалба, подадена на 5 декември 2008 г. — Etimine и Etiproducts/Комисия на Европейските общности

55

2009/C 044/98

Дело T-540/08: Жалба, подадена на 12 декември 2008 г. — Esso и др./Комисия

56

2009/C 044/99

Дело T-541/08: Жалба, подадена на 15 декември 2008 г. — Sasol и др./Комисия

57

2009/C 044/00

Дело T-542/08: Жалба, подадена на 3 декември 2008 г. — Evropaïki Dynamiki/ECHA

58

2009/C 044/01

Дело T-546/08: Жалба, подадена на 2 декември 2008 г. — Villa Almè/СХВП — Bodegas Marqués de Murrieta (i GAI)

59

2009/C 044/02

Дело T-548/08: Жалба, подадена на 16 декември 2008 г. — Total/Комисия

59

2009/C 044/03

Дело T-549/08: Жалба, подадена на 16 декември 2008 г. — Люксембург/Комисия

60

2009/C 044/04

Дело T-558/08: Жалба, подадена на 17 декември 2008 г. — Eni/Комисия

61

2009/C 044/05

Дело T-559/08: Жалба, подадена на 17 декември 2008 г. — STIM d'Orbigny/Комисия

61

2009/C 044/06

Дело T-562/08: Жалба, подадена на 16 декември 2008 г. — Repsol YPF Lubricantes y especialidades и др./Комисия

62

2009/C 044/07

Дело T-563/08: Жалба, подадена на 16 декември 2008 г. — CM Capital Markets/СХВП — Carbon Capital Markets (CM Capital Markets)

63

2009/C 044/08

Дело T-564/08: Жалба, подадена на 17 декември 2008 г. — Monoscoop BV/СХВП

64

2009/C 044/09

Дело T-572/08 P: Жалба, подадена на 19 декември 2008 г. от Комисията на Европейските общности срещу Решение, постановено на 13 ноември 2008 г. от Съда на публичната служба по дело F-90/07, Traore/Комисия

64

2009/C 044/10

Дело T-577/08: Жалба, подадена на 23 декември 2008 г. — Proges/Комисия

65

2009/C 044/11

Дело T-579/08: Жалба, подадена на 23 декември 2008 г. — Eridania Sadam/Комисия

65

2009/C 044/12

Дело T-580/08: Жалба, подадена на 24 декември 2008 г. — PJ Hungary/СХВП — Pepekillo (PEPEQUILLO)

66

2009/C 044/13

Дело T-587/08: Жалба, подадена на 31 декември 2008 г. — Fresh Del Monte Produce/Комисия

66

2009/C 044/14

Дело T-588/08: Жалба, подадена на 24 декември 2008 г. — Dole Food Company и Dole Germany/Комисия

67

2009/C 044/15

Дело T-324/07: Определение на Първоинстанционния съд от 17 декември 2008 г. — Plant и др./Комисия

68

2009/C 044/16

Дело T-489/07: Определение на Първоинстанционния съд от 18 декември 2008 г. — Insight Direct USA/СХВП — Net Insight (Insight)

68

2009/C 044/17

Дело T-347/08: Определение на Първоинстанционния съд от 19 декември 2008 г. — iTouch International/СХВП — Touchnet Information Systems (iTouch)

68

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2009/C 044/18

Дело F-48/06: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 5 ноември 2008 г. — Avanzata и др./Комисия (Публична служба — Договорно наети служители — Класиране и възнаграждение — Бивши наети работници по люксембургското право)

69

2009/C 044/19

Дело F-148/06: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2008 г. — Collée/Парламент (Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура за присъждане на точки за заслуги в Европейския парламент — Съпоставяне на заслугите)

69

2009/C 044/20

Дело F-50/07: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 25 ноември 2008 г. — Христова/Комисия (Публична служба — Наемане на работа — Общ конкурс — Условия за допускане — Отхвърляне на кандидатурата — Мотиви — Дипломи)

70

2009/C 044/21

Дело F-53/07: Решение на Съда на публичната служба от 25 ноември 2008 г. — Йорданова/Комисия (Публична служба — Наемане на работа — Общ конкурс — Условия за допускане — Отхвърляне на кандидатурата — Дипломи)

70

2009/C 044/22

Дело F-58/07: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2008 г. — Collotte/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура за повишаване за 2006 година — Способност за работа на трети език)

70

2009/C 044/23

Дело F-66/07: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2008 г. — Dubus и Leveque/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура за повишаване за 2006 г. — Умения за работа с трети език)

71

2009/C 044/24

Дело F-90/07: Решение на Съда на публичната служба от (втори състав) 13 ноември 2008 г. — Traore/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Обявяване на свободна длъжност — Отхвърляне на кандидатурата на жалбоподателя — Преназначаване — Интерес на службата)

71

2009/C 044/25

Дело F-92/07: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2008 г. — Evraets/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура за повишаване за 2006 г. — Умения за работа с трети език)

72

2009/C 044/26

Дело F-93/07: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2008 г. — Beatriz Acosta Iborra и др./Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура за повишаване за 2006 г. — Умения за работа с трети език)

72

2009/C 044/27

Дело F-126/07: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 4 ноември 2008 г. — Van Beers/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура по сертифициране — Процедура за 2006 година — Невключване в списъка на предварително подбраните длъжностни лица — Член 45 а от Правилника)

73

2009/C 044/28

Дело F-144/07: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 9 декември 2008 г. — Efstathopoulos/Европейски парламент (Публична служба — Бивши срочно наети служители — Регламент (ЕО, Евратом, ЕОВС) № 2689/95 — Обезщетение при освобождаване от работа — Вземане предвид на премия за производителност при определяне на размера на получените брутни доходи в рамките на новите функции)

73

2009/C 044/29

Дело F-48/08: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 30 октомври 2008 г. — Ortega Serrano/Комисия (Публична служба — Явна недопустимост — Невъзможност жалбоподателят да бъде представляван от адвокат, който не е трето лице — Правна помощ — Молба за встъпване)

73

2009/C 044/30

Дело F-64/08: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 18 декември 2008 г. — Nijs/Сметна палата на Европейските общности (Публична служба — Длъжностни лица — Член 35, параграф 1, буква д) от Процедурния правилник — Кратко изложение на правните основания в жалбата — Процедура по атестиране — Назначаване на оценител и контролиращ оценител — Липса на увреждащ акт — Явна недопустимост)

74

2009/C 044/31

Дело F-80/08 R: Определение на председателя на Съда на публичната служба от 17 декември 2008 г. — Wenig/Комисия (Публична служба — Обезпечително производство — Искане за спиране на изпълнението на решение за отстраняване от длъжност на заинтересованото лице — Неотложност — Липса)

74

2009/C 044/32

Дело F-89/08: Жалба, подадена на 3 ноември 2008 г. — P/Парламент

74

2009/C 044/33

Дело F-92/08: Жалба, подадена на 4 ноември 2008 г. — Bertolete и др./Комисия

75

2009/C 044/34

Дело F-93/08: Жалба, подадена на 12 ноември 2008 г. — N/Парламент

75

2009/C 044/35

Дело F-96/08: Жалба, подадена на 17 ноември 2008 г. — Cerafogli/ЕЦБ

75

2009/C 044/36

Дело F-97/08: Жалба, подадена на 27 ноември 2008 г. — Füller-Tomlinson/Парламент

76

2009/C 044/37

Дело F-98/08: Жалба, подадена на 11 декември 2008 г. — Nijs/Сметна палата

76

2009/C 044/38

Дело F-101/08: Жалба, подадена на 8 декември 2008 г. — Pappas/Комисия

77

2009/C 044/39

Дело F-103/08: Жалба, подадена на 23 декември 2008 г. — Katrakasas/Комисия

77

2009/C 044/40

Дело F-104/08: Жалба, подадена на 30 декември 2008 г. — Angelidis/Парламент

77

2009/C 044/41

Дело F-14/08: Определение на Съда на публичната служба от 18 декември 2008 г. — Х/Парламент

78

2009/C 044/42

Дело F-22/08: Определение на Съда на публичната служба от 27 ноември 2008 г. — Miguelez Herreras/Комисия

78

2009/C 044/43

Дело F-23/08: Определение на Съда на публичната служба от 27 ноември 2008 г. — Di Bucci/Комисия

78

2009/C 044/44

Дело F-24/08: Определение на Съда на публичната служба от 27 ноември 2008 г. — Wilms/Комисия

78


 

2009/C 044/45

Съобщение за читателите(Виж стр. 3 от корицата)

s3


BG

 

Top