EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1783

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1783/1999 (1999. gada 12. jūlijs) par Eiropas Reģionālās attīstības fonduAr šo publikāciju atceļ un aizstāj publikāciju OV L 161, 26.6.1999., 43. lpp.

OV L 213, 13.8.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Atcelts ar 32006R1080

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1783/oj

31999R1783Oficiālais Vēstnesis L 213 , 13/08/1999 Lpp. 0001 - 0004


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1783/1999

(1999. gada 12. jūlijs)

par Eiropas Reģionālās attīstības fondu [1]

EIROPAS PARLAMENTS

UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 162. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu [4],

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [5],

(1) tā kā Līguma 160. pants nosaka, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) ir paredzēts, lai palīdzētu izlīdzināt Kopienas reģionu galvenās atšķirības; tā kā tāpēc ERAF palīdz mazināt dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības un mazāk attīstīto reģionu un salu, tostarp lauku apvidu, atpalicību;

(2) tā kā 2. panta 2. punkts Padomes Regulā (EK) Nr. 1260/1999 (1999. gada 21. jūnijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem [6], paredz, ka ERAF galvenais uzdevums ir dot ieguldījumu 1. un 2. mērķa sasniegšanai, kā paredzēts minētās regulas 1. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā (šeit turpmāk "1. un 2. mērķis"); tā kā tās pašas regulas 20. un 21. pants paredz, ka ERAF ir jāpalīdz finansēt pārrobežu, starptautisku un starpreģionālu sadarbību, kā arī krīzē nonākušu pilsētu un piepilsētu zonu ekonomisko un sociālo rehabilitāciju, pamatojoties uz Kopienas iniciatīvām; tā kā minētās regulas 22. un 23. pantā ir teikts, ka tai ir jāatbalsta jauninājumi Kopienas līmenī, kā arī tehniskās palīdzības pasākumi;

(3) tā kā Regulā (EK) Nr. 1260/1999 ir visiem struktūrfondiem kopēji noteikumi; tā kā ir jānosaka, kāda tipa pasākumus var finansēt ERAF saskaņā ar 1. un 2. mērķi, kā arī ar Kopienas iniciatīvām un jauninājumiem;

(4) tā kā ir jānosaka ERAF ieguldījums saimnieciskās darbības harmoniskas, līdzsvarotas un noturīgas attīstības, augstas konkurētspējas, augsta nodarbinātības līmeņa, sieviešu un vīriešu vienlīdzības, kā arī augsta vides aizsardzības un uzlabošanas līmeņa sasniegšanā sakarā ar tā uzdevumu veicināt reģionu attīstību;

(5) tā kā ERAF ir jāsniedz palīdzība, ievērojot pilnīgu un saskaņotu noturīgas attīstības stratēģiju, un jāpanāk sinerģiski rezultāti ar citiem struktūrfondiem;

(6) tā kā ERAF uzdevums ir arī veicināt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un uzņēmumu konkurētspēju, īpaši mazu un vidēju uzņēmumu konkurētspēju un uzņēmējdarbības vidi; vietējās ekonomikas attīstību un nodarbinātību, tostarp kultūras un tūrisma jomā, ja tas veicina pastāvīgu darbavietu radīšanu; zinātnes un tehnoloģijas attīstību; vietēju, reģiona un Eiropas komunikāciju tīklu attīstību, tostarp piemērotas piekļuves nodrošināšanu minētajiem tīkliem transporta infrastruktūras, tālsakaru un enerģētikas jomā; vides aizsardzību un uzlabošanu, ņemot vērā piesardzības principu un tādus principus, ka ir jāveic profilakses pasākumi, ka vides postījumi pirmām kārtām ir jālabo pašos pirmsākumos un ka piesārņotājs maksā, veicinot nekaitīgu un efektīvu enerģijas izmantošanu un atjaunojamu enerģijas avotu izveidi; un sieviešu un vīriešu vienlīdzību nodarbinātības jomā;

(7) tā kā sakarā ar dzīves kvalitātes uzlabošanu un teritoriālo attīstību ERAF būtu īpaši jāpiedalās vietējās ekonomikas attīstības veicināšanā, jo īpaši veicinot teritoriālu nodarbinātības līgumu slēgšanu un jaunu nodarbinātības avotu rašanos;

(8) tā kā ERAF uzdevums ir arī atbalstīt ieguldījumus par labu novārtā pamesto apgabalu rehabilitācijai, domājot par vietējās ekonomikas, kā arī lauku un pilsētu ekonomikas attīstību;

(9) tā kā pasākumi Kopienas interesēs, ko veic pēc Komisijas iniciatīvas, ir svarīgi, lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 1260/1999 1. pantā minētos Kopienas strukturālās darbības vispārīgos mērķus; tā kā šajā sakarā, ņemot vērā ERAF vērtīgo ieguldījumu Kopienā, ir svarīgi, ka ERAF turpina veicināt pārrobežu, starptautisku un reģionālu sadarbību, arī starp reģioniem, kas atrodas pie Savienības ārējām robežām Līguma nozīmē, starp mazāk attīstītām salām un attālākiem reģioniem, ņemot vērā to īpašās iezīmes un problēmas; tā kā šīs sadarbības sakarā visas Kopienas teritorijas harmoniska, līdzsvarota un pastāvīga attīstība, arī saistībā ar zemes izmantošanas plānošanu, palīdz veicināt ekonomisku un sociālu izlīdzināšanu; tā kā ERAF līdzdalībai šajā attīstībā ir jāturpinās un jāpalielinās; tā kā turklāt ir vēlams atbalstīt krīzē nonākušu pilsētu un piepilsētu zonu ekonomisko un sociālo rehabilitāciju, lai veicinātu pilsētu noturīgu attīstību;

(10) tā kā ir lietderīgi noteikt pilnvaras īstenošanas noteikumu pieņemšanai un izstrādāt pārejas noteikumus;

(11) tā kā ir jāatceļ Padomes Regula (EEK) Nr. 4254/88 (1988. gada 19. decembris), ar ko paredz izpildes noteikumus Regulai (EEK) Nr. 2052/88 attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu [7],

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Uzdevumi

Saskaņā ar Līguma 160. pantu un Regulu (EK) Nr. 1260/1999 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) piedalās palīdzības finansēšanā, kā noteikts minētās regulas 9. pantā, lai veicinātu ekonomisko un sociālo izlīdzināšanu, līdzsvarojot Kopienas reģionu atšķirības un piedaloties reģionu attīstībā un pārveidē.

Šajā sakarā ERAF sniedz ieguldījumu arī, lai veicinātu noturīgu attīstību un pastāvīgu darbavietu radīšanu.

2. pants

Piemērošanas joma

1. ERAF uzdevums, kā noteikts 1. pantā, ir arī sniegt ieguldījumu, finansējot:

a) ienesīgus ieguldījumus, lai radītu un saglabātu pastāvīgas darbavietas;

b) ieguldījumus infrastruktūrā:

i) kas 1. mērķa reģionos palīdz palielināt ekonomisko potenciālu, veicina pastāvīgu darbavietu radīšanu vai uzturēšanu, to attīstību un to struktūras uzlabojumus šajos reģionos, tostarp ieguldījumus infrastruktūrā, kas palīdz izveidot un attīstīt Eiropas komunikāciju tīklus transporta, tālsakaru un enerģētikas infrastruktūras jomā, ņemot vērā vajadzību sasaistīt Kopienas centrālos reģionus ar reģioniem, kas cieš no struktūras atpalicības, jo tie atrodas uz salām, ir nošķirti vai nomaļi;

ii) kas 1. un 2. mērķa reģionos vai Regulas (EK) Nr. 1260/1999 20. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajās Kopienas iniciatīvās attiecas uz saimnieciskās darbības zonu un rūpniecības rajonu dažādošanu, kuros notiek lejupslīde, uz to pilsētu rajonu atjaunošanu, kuros ir bezdarbs/pazemināta ekonomiskā aktivitāte, kā arī lauku rajonu un rajonu, kas ir atkarīgi no zivsaimniecības, atdzīvināšanu un to pieejamības uzlabošanu; ieguldījumi infrastruktūrā, kuras modernizācija vai rehabilitācija ir priekšnoteikums, lai radītu vai attīstītu saimnieciskas darbības, kas rada darbavietas, tostarp infrastruktūras saites, no kā ir atkarīga šādu darbību attīstība;

c) iekšējā potenciāla attīstību ar pasākumiem, kas veicina un atbalsta vietējās attīstības un nodarbinātības iniciatīvas un mazos un vidēji lielos uzņēmumus, jo īpaši:

i) palīdzību, sniedzot pakalpojumus uzņēmumiem, jo īpaši vadības, tirgus analīzes un izpētes jomā, kā arī tādu pakalpojumu jomā, kas ir kopīgi vairākiem uzņēmumiem;

ii) tehnoloģijas nodošanas finansēšanu, tostarp jo īpaši informācijas vākšanu un izplatīšanu, uzņēmumu un izpētes iestāžu sadarbības organizēšanu un jauninājumu ieviešanas finansēšanu;

iii) uzņēmumu piekļuves uzlabošanu finansējumam un aizdevumiem, radot un attīstot attiecīgus finanšu instrumentus, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1260/1999 28. pantā;

iv) tiešu palīdzību ieguldījumiem, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1260/1999 28. panta 3. punktā, ja nav palīdzības shēmas;

v) infrastruktūras nodrošināšanu tādā apjomā, kas pietiekams vietējai un nodarbinātības attīstībai;

vi) palīdzību struktūrām, kas sniedz vietējos pakalpojumus, lai radītu jaunas darbavietas, taču izņemot Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētus pasākumus;

d) tehniskās palīdzības pasākumus, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1260/1999 2. panta 4. punkta otrajā daļā.

ERAF 1. mērķa reģionos ERAF var palīdzēt finansēt ieguldījumus izglītībā un veselības aizsardzībā, kas ir labvēlīgi reģiona struktūru stabilizācijai.

2. Piemērojot 1. punktu, ERAF finanšu palīdzība cita starpā atbalsta:

a) labvēlīgu vidi, jo īpaši, lai palielinātu uzņēmumu konkurētspēju un veicinātu pastāvīgus ieguldījumus, īpaši no mazo un vidēji lielo uzņēmumu puses, kā arī, lai padarītu reģionus vieglāk apsaimniekojamus, īpaši uzlabojot to infrastruktūru;

b) pētniecības un tehnoloģijas attīstību, lai veicinātu jaunu tehnoloģiju ieviešanu, jauninājumus, kā arī pētījumu un tehnoloģijas attīstības jaudu nostiprināšanu, kas veicina reģionālo attīstību;

c) informācijas sabiedrības attīstību;

d) ieguldījumu attīstību tūrismā un kultūrā, tostarp kultūras un dabas mantojuma aizsardzību ar noteikumu, ka tiek radītas pastāvīgas darbavietas;

e) vides aizsardzību un uzlabošanu, jo īpaši ņemot vērā piesardzības un profilakses principus, atbalstot ekonomikas attīstību, nekaitīgu un efektīvu enerģijas izmantošanu un atjaunojamu enerģijas avotu izveidi;

f) sieviešu un vīriešu vienlīdzību nodarbinātības jomā, galvenokārt dibinot uzņēmumus, kā arī ar infrastruktūras vai pakalpojumu starpniecību, kas ļauj saskaņot ģimenes dzīvi ar darbu;

g) starptautisku, pārrobežu un reģionālu sadarbību attiecībā uz noturīgu reģionālu un vietēju attīstību.

3. pants

Kopienas iniciatīva

1. Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1260/1999 20. pantam ERAF saskaņā ar minētās regulas 21. pantu piedalās Kopienas iniciatīvas īstenošanā pārrobežu, starptautiskā un reģionālā sadarbībā, kas ir paredzēta, lai atbalstītu saskaņotu, līdzsvarotu un noturīgu attīstību visā Kopienas teritorijā ("Interreg"), kā arī Kopienas iniciatīvas īstenošanā, kas attiecas uz krīzē nonākušu pilsētu un piepilsētu zonu ekonomisku un sociālu rehabilitāciju, lai veicinātu pilsētu noturīgu attīstību ("URBAN").

2. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 21. panta 2. punktu šā panta 1. punktā noteikto piemērošanas jomu paplašina ar lēmumu par Fonda dalību tādu pasākumu finansēšanā, kurus var finansēt, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1784/1999 [8], Regulu (EK) Nr. 1257/1999 [9] un Regulu (EK) Nr. 1263/1999 [10], lai īstenotu visus pasākumus, kas paredzēti attiecīgajā Kopienas iniciatīvas programmā.

4. pants

Jauninājumi

1. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 22. panta 1. punktu ERAF var arī palīdzēt finansēt:

a) Komisijas ierosinātus pētījumus, lai noteiktu un analizētu reģiona attīstības problēmas un to risinājumus, īpaši sakarā ar harmonisku, līdzsvarotu un noturīgu visas Kopienas teritorijas attīstību, ieskaitot Eiropas teritoriālās attīstības koncepciju;

b) eksperimentālos projektus, ar kuriem nosaka vai pārbauda jaunus reģionālās un vietējās attīstības risinājumus, lai pēc tam, kad pierādīta to iespējamība, tos sniegtu kā palīdzību;

c) pieredzes apmaiņu attiecībā uz jauninājumiem, lai izmantotu pieredzi un dalītos pieredzē, kas gūta reģionālās vai vietējās attīstības jomā.

2. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 22. panta 2. punktu šā panta 1. punktā noteikto piemērošanas jomu paplašina ar lēmumu par Fonda ieguldījumu tādu pasākumu finansēšanā, ko var finansēt uz Regulu (EK) Nr. 1784/1999, (EK) Nr. 1257/1999 un (EK) Nr. 1263/1999 pamata, lai īstenotu visus attiecīgā eksperimentālā projekta pasākumus.

5. pants

Īstenošanas noteikumi

Saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1260/1999 48. pantā, Komisija pieņem sīki izstrādātus noteikumus šās regulas īstenošanai.

6. pants

Atcelšana

No 2000. gada 1. janvāra atceļ Regulu (EEK) Nr. 4254/88.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

7. pants

Klauzula par pārskatīšanu

Eiropas Parlaments un Padome pēc Komisijas priekšlikuma pārskata šo regulu līdz 2006. gada 31. decembrim.

Lēmumu par šo priekšlikumu Eiropas Parlaments un Padome pieņem saskaņā ar Līguma 162. pantā noteikto procedūru.

8. pants

Pārejas noteikumi

Regulas (EK) Nr. 1260/1999 52. pantā minētos pārejas noteikumus mutatis mutandis piemēro šai regulai.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1999. gada 12. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

J. M. Gil-robles

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

S. Niinistö

[1] Ar šo publikāciju atceļ un aizstāj publikāciju OV L 161, 26.6.1999., 43. lpp.

[2] OV C 176, 9.6.1998., 35. lpp. unOV C 52, 23.2.1999., 12. lpp.

[3] OV C 407, 28.12.1998., 74. lpp.

[4] OV C 51, 22.2.1999., 1. lpp.

[5] Eiropas Parlamenta 1998. gada 19. novembra atzinums (OV C 379, 7.12.1998., 178. lpp.), Padomes 1999. gada 14. aprīļa kopējā nostāja (OV C 134, 14.5.1999., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1999. gada 6. maija lēmums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī). Padomes 1999. gada 21. jūnija lēmums.

[6] OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp.

[7] OV L 374, 31.12.1988., 15. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 2083/93 (OV L 193, 31.7.1993., 34. lpp.).

[8] OV L 213, 13.8.1999., 5. lpp.

[9] Padomes Regula (EK) Nr. 1257/99 (1999. gada 17. maijs), ar ko paredz atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) (OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp.).

[10] Padomes Regula (EK) Nr. 1263/1999 (1999. gada 21. jūnijs) par Zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumentu (OV L 161, 26.6.1999., 54. lpp.).

--------------------------------------------------

Top