EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1783

Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1783/1999, 12. juuli 1999, Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta

EÜT L 213, 13.8.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; kehtetuks tunnistatud 32006R1080

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1783/oj

31999R1783Euroopa Liidu Teataja L 213 , 13/08/1999 Lk 0001 - 0004


Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1783/1999,

12. juuli 1999,

Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta [1]

EUROOPA PARLAMENT,

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artiklit 162,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [3]

võttes arvesse regioonide komitee arvamust, [4]

tehes otsuse asutamislepingu artiklis 251 ettenähtud menetluse kohaselt [5]

ning arvestades, et:

(1) asutamislepingu artikli 160 alusel on Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) mõeldud selleks, et olla abiks põhiliste regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel ühenduse piires; seepärast aitab ERF kaasa eri regioonide arengutaseme ühtlustamisele ning mahajäämuse vähendamisele kõige ebasoodsamates piirkondades ja saartel, kaasa arvatud maapiirkondades;

(2) nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/1999 (millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta) [6] artikli 2 lõikes 2 on sätestatud, et ERF peamine ülesanne on osaleda selle määruse artikli 1 esimese lõigu punktides 1 ja 2 nimetatud eesmärkide 1 ja 2 (edaspidi "eesmärgid 1 ja 2") saavutamises; sama määruse artiklites 20 ja 21 on sätestatud, et ERF osaleb ühenduse algatuste raames piiriülese, riikidevahelise ja piirkondadevahelise koostöö rahastamises ning kriisiolukordades linnade ja eeslinnade majanduslikus ja sotsiaalses taaselustamises; kõnesoleva määruse artiklites 22 ja 23 on sätestatud, et ERF toetab uuenduslikke meetmeid ühenduse tasandil ja tehnilise abi meetmeid;

(3) struktuurifonde puudutavad ühised sätted on ette nähtud määrusega (EÜ) nr 1260/1999; tuleb määratleda meetmete liik, mida ERF eesmärkide 1 ja 2, ühenduse algatuste ning uuenduslike meetmete alusel rahastab;

(4) seoses ERF ülesandega soodustada regionaalarengut tuleb määratleda ERF panus harmoonilise, tasakaalustatud ja säästva majandustegevuse arengusse, konkurentsivõime tõstmisse, tööhõive kõrgesse tasemesse, meeste ja naiste võrdõiguslikkusse ning keskkonna kaitsesse ja parandamisse;

(5) ERF peaks andma abi säästva arengu tervikliku ja integreeritud strateegia raames ning tagama selle koostoime teiste struktuurifondide abiga;

(6) ERF peaks oma ülesannete raames aitama parandada ettevõtete, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tootmiskeskkonda ja konkurentsivõimet, toetama kohaliku majanduse ja tööhõive, sealhulgas kultuuri- ja turismivaldkondade arengut, kui need aitavad kaasa püsivate töökohtade loomisele, toetama teadusuuringuid ja tehnoloogia arendamist, kohalike, regionaalsete ja üleeuroopaliste võrkude arengut, sealhulgas võimaldades juurdepääsu kõnealustele võrkudele transpordiinfrastruktuuri, telekommunikatsiooni ja energeetika sektoris, toetama keskkonna kaitset ja parandamist, võttes arvesse ettevaatuspõhimõtet, vajadust võtta ennetusmeetmeid ning põhimõtet, et keskkonnakahjustus tuleb heastada eeskätt kahjustuse kohas ning et saastaja peab maksma, soodustades puhast ja tõhusat energiakasutust ning taastuvate energiaallikate arendamist, ning toetama naiste ja meeste tööalast võrdsust;

(7) ERF-l peaks olema eriline roll elukvaliteedi ja piirkonna arengutaseme parandamises kohaliku majanduse arendamiseks, eriti soodustades territoriaalseid tööhõive tagamise lepinguid ja luues uusi töövõimalusi;

(8) ERF peaks oma ülesannete raames toetama kohaliku tasandi maapiirkondade või linnade majanduse arendamiseks tehtavaid investeeringuid mahajäetud piirkondade taaselustamiseks;

(9) komisjoni algatusel ühenduse huvides võetud meetmetel on oluline osa määruse (EÜ) nr 1260/1999 artiklis 1 sätestatud ühenduse struktuurilise tegevuse üldeesmärkide saavutamisel; pidades silmas ERF poolt ühenduse tasandil loodavat lisandväärtust, peab ERF jätkuvalt edendama piiriülest, riikidevahelist ja piirkondadevahelist koostööd, sealhulgas koostööd liidu välispiiridel paiknevates piirkondades asutamislepingu tähenduses, kõige ebasoodsamas olukorras olevatel saartel ja kõige äärepoolsemates piirkondades, võttes arvesse nende erijooni ja -raskusi; selle koostöö kontekstis annab kogu ühenduse territooriumi harmooniline, tasakaalustatud ning säästev areng, sealhulgas selle ruumiline planeerimine, lisandväärtust meetmetele, mida võetakse majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamiseks; ERF panust sellesse arengusse tuleks jätkata ja suurendada; peale selle on soovitav toetada kriisiolukordades linnade ja eeslinnade majanduslikku ja sotsiaalset taaselustamist, mille eesmärk on edendada linnade säästvat arengut;

(10) on asjakohane sätestada rakendussätete vastuvõtmise volitused ja näha ette üleminekusätted;

(11) tuleks tunnistada kehtetuks nõukogu 19. detsembri 1988. aasta määrus (EMÜ) nr 4254/88, millega nähakse ette sätted määruse (EMÜ) nr 2052/88 rakendamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi suhtes, [7]

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ülesanded

Asutamislepingu artikli 160 ja määruse (EÜ) nr 1260/1999 alusel osaleb Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) selle määruse artiklis 9 määratletud abi rahastamises, et edendada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, vähendades piirkondlikku ebavõrdsust ning osaledes piirkondade arendamises ja ümberkorraldamises.

Sel eesmärgil osaleb ERF ka säästva arengu ja püsivate töökohtade loomise edendamises.

Artikkel 2

Reguleerimisala

1. Artikliga 1 talle usaldatud ülesande raames osaleb ERF järgmistes finantseeringutes:

a) tootlik investeering, mis lubab luua ja säilitada püsivaid töökohti;

b) infrastruktuuriinvesteering:

i) mis edendab eesmärgi 1 piirkondade majanduslikku potentsiaali, arengut, struktuurilist kohandumist ning püsivate töökohtade loomist ja säilitamist, sealhulgas infastruktuuriinvesteering, mis aitab kaasa üleeuroopaliste võrkude rajamisele ja arendamisele transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika infrastruktuuris, võttes arvesse vajadust siduda ühenduse kesksed piirkonnad nende piirkondadega, mis kannatavad saarelisest, geograafiliselt suletud või perifeersest asendist tulenevate struktuuriliselt ebasoodsate olude all;

ii) mis on eesmärgi 1 ja 2 piirkondades ning määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 20 lõike 1 punktides a ja b märgitud ühenduse algatustega hõlmatud aladel seotud majanduspiirkondade ja taandarenevate tööstuspiirkondade mitmekesistamise, majandusliku surutise all kannatavate linnapiirkondade uuendamise ning maapiirkondade ja kalandusest sõltuvate piirkondade taaselustamise ja nendele piirkondadele juurdepääsu parandamisega ning mis on seotud infrastruktuuriinvesteeringutega nendes piirkondades, millel tööd andva majandustegevuse rajamise või arendamise eeltingimuseks on nende piirkondade moderniseerimine või taastamine, sealhulgas infrastruktuuri side, millest sõltub sellise tegevuse areng;

c) investeering piirkondade sisemise potentsiaali arengusse meetmete abil, mis soodustavad ja toetavad kohalikku arengu- ja tööhõivealgatust ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tegevust, hõlmates eelkõige:

i) teenuseid puudutavat abi ettevõtetele, eriti juhtimise, turuanalüüsi ja turu-uuringu valdkonnas ning mitmetele ettevõtetele omaste teenuste osas,

ii) tehnoloogiasiirete rahastamist, sealhulgas eriti teabe kogumist ja levitamist, ettevõtete ja teadusasutuste ühist töökorraldust ning uuenduste juurutamise rahastamist ettevõtetes,

iii) ettevõtete juurdepääsu parandamist rahastamisele ja laenudele, luues selleks vajalikud rahastamisvahendid, nagu on nimetatud määruse (EÜ) nr 1260/1999 artiklis 28,

iv) otsest abi investeeringutele, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 28 lõikes 3, kui puuduvad toetuskavad,

v) infrastruktuuride rajamist kohaliku ja tööhõive arengu seisukohalt asjakohasel tasandil,

vi) toetust struktuuridele, mis osutavad lähikonnas teenuseid, luues uusi töökohti, välja arvatud meetmed, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond (ESF);

d) tehnilise abi meetmed, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 2 lõike 4 teises lõigus.

Eesmärgi 1 piirkondades võib ERF aidata rahastada investeeringuid haridusse ja meditsiini, kui see aitab kaasa piirkonna struktuurilisele kohandumisele.

2. Lõike 1 kohaldamisel peab ERF osalemine rahastamises toetama muu hulgas järgmisi valdkondi:

a) tootmiskeskkond, eelkõige ettevõtete, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime ja pidevate investeeringute suurendamine ning piirkondade huvipakkuvamaks muutmine, eelkõige nende infrastruktuuri taset parandades;

b) teadusuuringud ja tehnoloogia arendamine, et edendada uue tehnoloogia kasutuselevõttu ja innovatsiooni ning parandada teadusuuringute ja tehnoloogia arenemisvõimet, mis soodustab piirkonna arengut;

c) infoühiskonna arendamine;

d) turismi ja kultuuriinvesteeringute arendamine, sealhulgas kultuuri- ja looduspärandi kaitse, tingimusel et need aitavad luua püsivaid töökohti;

e) keskkonna kaitse ja parandamine, arvestades eelkõige majanduse arengu toetamisel ettevaatus- ja ennetusmeetmetega, puhta ja tõhusa energiakasutuse edendamine ning taastuvate energiaallikate arendamine;

f) meeste ja naiste tööalane võrdõiguslikkus, eelkõige selliste ettevõtete asutamise ning infrastruktuuri või teenuste kaudu, mis võimaldavad kokku sobitada perekonna- ja tööelu;

g) piiriülene, riikidevaheline ja piirkondadevaheline koostöö säästva regionaalarengu ja kohaliku arengu alal.

Artikkel 3

Ühenduse algatus

1. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/1999 artiklile 20 ja kooskõlas sama määruse artikliga 21 aitab ERF rakendada ühenduse algatust piiriülese, riikidevahelise ja piirkondadevahelise koostöö kohta, mis aitab kaasa kogu ühenduse territooriumi harmoonilisele, tasakaalustatud ja säästvale arengule ("Interreg"), ning ühenduse algatusele kriisiolukordades linnade ja eeslinnade majanduslikuks ja sotsiaalseks taaselustamiseks, mille eesmärk on edendada linnade säästvat arengut ("URBAN").

2. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 21 lõikele 2 laiendatakse käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud reguleerimisala otsusega fondide osaluse kohta sellistes meetmetes, mida võidakse rahastada määruste (EÜ) nr 1784/1999 [8], (EÜ) nr 1257/1999 [9] ja (EÜ) nr 1263/1999 [10] kohaselt, selleks et rakendada kõiki ühenduse kõnesolevas algatusprogrammis sätestatud meetmeid.

Artikkel 4

Uuenduslikud meetmed

1. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 22 lõikele 1 võib ERF osaleda järgmistes finantseeringutes:

a) uurimistöö komisjoni algatusel, et välja selgitada regionaalarengu probleemid ja nende lahendused, pidades eelkõige silmas kogu ühenduse territooriumi harmoonilist, tasakaalustatud ja säästvat arengut, sealhulgas Euroopa ruumi arenguplaani, ning neid analüüsida;

b) katseprojektid, mis selgitavad välja ja katsetavad regionaalarengu uusi lahendusi, et liita need abikavadega pärast nende teostatavuse demonstreerimist;

c) innovatsiooniga seotud kogemuste vahetus eesmärgiga mujal rakendada ja üle võtta regionaalarengu alal saadud kogemusi.

2. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 22 lõikele 2 laiendatakse käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud reguleerimisala otsusega fondide osaluse kohta sellistes meetmetes, mida võidakse rahastada määruste (EÜ) nr 1784/1999, (EÜ) nr 1257/1999 ja (EÜ) nr 1263/1999 kohaselt, selleks et rakendada kõiki kõnealuses katseprojektis sätestatud meetmeid.

Artikkel 5

Rakenduseeskirjad

Käesoleva määruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad võtab komisjon vastu vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/1999 artiklis 48 sätestatud menetlusele.

Artikkel 6

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EMÜ) nr 4254/88 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2000.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 7

Läbivaatamisklausel

Euroopa Parlament ja nõukogu vaatavad komisjoni ettepanekul selle määruse uuesti läbi hiljemalt 31. detsembril 2006.

Nad teevad otsuse ettepaneku kohta vastavalt asutamislepingu artiklis 162 sätestatud menetlusele.

Artikkel 8

Üleminekusätted

Määruse (EÜ) nr 1260/1999 artiklis 52 osutatud üleminekusätteid kohaldatakse käesoleva määruse suhtes mutatis mutandis.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuli 1999

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. M. Gil-robles

Nõukogu nimel

eesistuja

S. Niinistö

[1] Käesolev trükis tühistab ja asendab EÜT 161, 26.6.1999, lk 43 avaldatud trükise.

[2] EÜT C 176, 9.6.1998, lk 35 jaEÜT C 52, 23.2.1999, lk 12.

[3] EÜT C 407, 28.12.1998, lk 74.

[4] EÜT C 51, 22.2.1999, lk 1.

[5] Euroopa Parlamendi 19. novembri 1998. aasta arvamus (EÜT C 379, 7.12.1998, lk 178), nõukogu 14. aprilli 1999. aasta ühine seisukoht (EÜT C 134, 14.5.1999, lk 1) ja Euroopa Parlamendi 6. mai 1999. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata). Nõukogu 21. juuni 1999. aasta otsus.

[6] EÜT L 161, 26.6.1999, lk 1.

[7] EÜT L 374, 31.12.1988, lk 15. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 2083/93 (EÜT L 193, 31.7.1993, lk 34).

[8] EÜT L 213, 13.8.1999, lk 5.

[9] Nõukogu 17. mai 1999. aasta määrus (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks (EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80).

[10] Nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrus (EÜ) nr 1263/1999 Kalanduse Arendusrahastu kohta (EÜT L 161, 26.6.1999. lk 54).

--------------------------------------------------

Top