31999R1783

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1783/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan aluekehitysrahastosta

Virallinen lehti nro L 213 , 13/08/1999 s. 0001 - 0004


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1783/1999,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999,

Euroopan aluekehitysrahastosta(1)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan perustamissopimuksen ja erityisesti sen 162 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(2),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(4),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(5),

sekä katsovat, että

1) perustamissopimuksen 160 artiklassa määrätään, että Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena on myötävaikuttaa keskeisimmän alueellisen epätasapainon poistamiseen yhteisössä; näin ollen EAKR pyrkii vähentämään eri alueiden välisiä kehityseroja sekä heikoimmassa asemassa olevien alueiden tai saarten jälkeenjääneisyyttä, maaseutu mukaan luettuna,

2) rakennerahastoja koskevista yleisistä säädöksistä 21 päivänä heinäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999(6) 2 artiklan 2 kohdassa säädetään, että EAKR:n pääasiallinen tehtävä on mainitun asetuksen 1 artiklan ensimmäisen kohdan 1 ja 2 alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 1 ja 2, jäljempänä "tavoitteet 1 ja 2", tukeminen; mainitun asetuksen 20 ja 21 artiklassa säädetään, että EAKR osallistuu yhteisöaloitteiden mukaisesti rajat ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön samoin kuin kriisissä olevien kaupunkien ja lähiöiden taloudellisen ja sosiaalisen elvyttämisen rahoittamiseen; kyseisen asetuksen 22 ja 23 artiklassa säädetään, että EAKR tukee yhteisön tasolla toteutettavia innovatiivisia toimia ja teknisen avun toimenpiteitä,

3) rakennerahastoja yhteisesti koskevat säännökset määritellään neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1260/1999; olisi tarkennettava niiden toimenpiteiden luonne, joita EAKR voi rahoittaa tavoitteiden 1 ja 2, yhteisöalueiden ja innovatiivisten toimien mukaisesti,

4) olisi täsmennettävä miten EAKR alueellisen kehittämisen välineenä osallistuu taloudellisen toiminnan sopusointuisen, tasapainoisen ja kestävän kehityksen, korkean kilpailukyvyn ja työllisyyden, miesten ja naisten välisen tasa-arvon sekä ympäristön suojelun ja parantamisen korkean tason saavuttamiseen,

5) EAKR:n tukitoimet olisi toteutettava osana kokonaisvaltaista ja yhdennettyä kestävän kehityksen strategiaa ja niiden yhteisvaikutus muiden rakennerahastojen tukitoimien kanssa olisi varmistettava,

6) osana tehtäväänsä EAKR:n olisi tuettava yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, tuotantoympäristöä ja kilpailukykyä, paikallisen talouden kehittämistä ja työllisyyttä, mukaan lukien kulttuurin ja matkailun alat, sikäli kun ne osaltaan vaikuttavat pysyvien työpaikkojen luomiseen, tutkimusta ja teknologian kehittämistä, paikallisten, alueellisten ja Euroopan laajuisten verkkojen kehittämistä, muun muassa tarjoamalla pääsy niihin liikenteen infrastruktuurien, televiestinnän ja energian aloilla, ympäristön suojelua ja parantamista ottaen huomioon ennalta varautumisen periaate sekä periaatteet, joiden mukaan ennalta ehkäiseviin toimiin olisi ryhdyttävä, ympäristövahingot olisi torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä ja saastuttajan olisi maksettava, ja suosien energian puhdasta ja tehokasta käyttöä ja uusiutuvien energialähteiden kehittämistä sekä miesten ja naisten välistä tasa-arvoa työelämässä,

7) EAKR:lla on oltava erityinen osuutensa paikallisen talouden kehittämisessä alueen elinolojen parantamisen ja alueellisen kehittämisen yhteydessä eritiyisesti edistämällä alueellisia työllisyysopimuksia ja uusia työllisyysmahdollisuuksia,

8) EAKR:n olisi tehtävänsä puitteissa tuettava paikallista, maaseudun ja kaupunkien taloudellista kehittämistä varten tehtäviä investointeja tyhjentyneiden alueiden elvyttämiseksi,

9) komission aloitteesta käynnistetyt, yhteisön etua palvelevat toimenpidekokonaisuudet ovat merkittävässä asemassa asetuksen (EY) N:o 1260/1999 1 artiklassa tarkoitettujen yhteisön rakennetoimien yleisten tavoitteiden toteuttamisessa; EAKR:n yhteisölle antaman lisäarvon kannalta katsottuna on näin ollen tärkeää, että EAKR tukee edelleen valtioiden välistä, rajat ylittävää ja alueiden välistä yhteistyötä, mukaan luettuna perustamissopimuksessa tarkoitettujen unionin syrjäisimpien alueiden, epäsuotuisimmassa asemassa olevien saarten sekä erityisen syrjäisten alueiden yhteistyö niiden erityispiirteiden ja -ongelmien huomioon ottamiseksi; tämän yhteistyön osana yhteisön koko alueen sopusointuinen, tasapainoinen ja kestävä kehittäminen myös aluesuunnittelun yhteydessä tuo lisäarvoa taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistäville toimille; EAKR:n tehtävää tällaisen kehityksen edistäjänä olisi jatkettava ja lujitettava; olisi lisäksi suotavaa tukea kriisissä olevien kaupunkien ja lähiöiden taloudellista ja sosiaalista elvytystä kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi,

10) olisi vahvistettava soveltamissäännösten antamista koskeva toimivalta ja siirtymäsäännökset, ja

11) olisi kumottava asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta Euroopan aluekehitysrahaston osalta 19 päivänä joulukuuta 1998 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 4254/88(7),

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehtävä

Perustamissopimuksen 160 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1260/1999 mukaisesti Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) osallistuu mainitun asetuksen 9 artiklan määriteltyjen tukitoimien rahoitukseen edistääkseen taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta korjaamalla keskeisintä alueellista epätasapainoa ja osallistumalla alueiden kehittämiseen ja uudistamiseen.

Tähän liittyen EAKR osallistuu myös kestävän kehityksen edistämiseen ja pysyvien työaikojen luomiseen.

2 artikla

Soveltamisala

1. Osana sen 1 artiklassa määriteltyä tehtävää EAKR osallistuu:

a) sellaisten tuottavien investointien rahoittamiseen, joilla voidaan luoda tai säilyttää pysyviä työpaikkoja;

b) infrastruktuuri-investointien rahoittamiseen,

i) jotka myötävaikuttavat tavoite 1 -alueilla näiden alueiden taloudellisten mahdollisuuksien kasvuun, kehitykseen, rakenteelliseen sopeutumiseen ja pysyvien työpaikkojen luomiseen tai säilyttämiseen, mukaan luettuina investoinnit, jotka liittyvät Euroopan laajuisten verkkojen perustamiseen ja kehittämiseen liikenteen, televiestinnän ja energian aloilla, ottaen huomioon tarpeen luoda yhteydet saariasemasta, eristyneisyydestä ja syrjäisyydestä johtuvista rakenteellisista haitoista kärsivien alueiden ja yhteisön keskusalueiden välille;

ii) jotka tavoite 1- ja 2 -alueilla tai asetuksen (EY) N:o 1260/1999 20 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun yhteisöaloitteen kohdealueilla koskevat elinkeinoelämän monipuolistamista taantuvilla talous- ja teollisuusalueilla, rappeutuneiden kaupunkialueiden kunnostamista sekä maaseutualueiden ja kalastuksesta riippuvaisten alueiden elvyttämistä ja yhteyksien parantamista; infrastruktuuri-investointien rahoittamiseen alueilla, joilla työpaikkoja synnyttävien taloudellisten toimintojen luominen tai kehittäminen edellyttää alueiden nykyaikaistamista ja uudistamista, mukaan luettuina infrastruktuuriyhteydet, joista näiden toimintojen kehittäminen riippuu;

c) alueiden omien mahdollisuuksien kehittämisen rahoittamiseen sellaisin toimenpitein, jotka edistävät ja tukevat paikallisia kehittämis- ja työllisyysaloitteita sekä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja joihin kuuluvat erityisesti:

i) tuki yrityspalveluille, erityisesti liikkeenjohdon, markkinaselvitysten ja -tutkimusten sekä useammille yrityksille yhteisten palveluiden aloilla,

ii) teknologian siirron rahoittaminen, mukaan luettuina erityisesti tiedon kerääminen ja levittäminen, yritysten ja tutkimuslaitosten väliset yhteiset järjestelyt sekä innovaatioiden rahoittaminen yrityksissä,

iii) yritysten rahoituksen ja luotonsaannin helpottaminen luomalla ja kehittämällä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 28 artiklassa tarkoitettuja sopivia rahoitusvälineitä,

iv) asetuksen (EY) N:o 1260/1999 28 artiklan 3 kohdassa määritelty suora investointituki, jos tukijärjestelmää ei ole olemassa,

v) paikallisen ja työllisyyden kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisten infrastruktuurien perustaminen,

vi) tuki lähipalvelua tuottaville rakenteille, joiden tarkoituksena on luoda uusia työpaikkoja, lukuun ottamatta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitettuja toimenpiteitä;

d) asetuksen (EY) N:o 1260/1999 2 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen teknisen avun toimenpiteiden rahoittamiseen.

EAKR voi osallistua tavoite 1 -alueilla koulutus- ja terveydenhuoltoalan rekenteellista sopeuttamista edistävien investointien rahoittamiseen.

2. EAKR:n rahoituksella tuetaan 1 kohdan mukaisesti esimerkiksi seuraavia aloja:

a) tuotantoympäristö, erityisesti yritysten ja varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn ja kestävien investointien lisäämiseksi, sekä alueiden vetovoimaisuuden parantamiseksi erityisesti niiden infrastruktuurien tasoa nostamalla;

b) tutkimus ja teknologian kehittäminen uusiden teknologioiden ja innovaation käyttöönoton edistämiseksi tai alueellista kehittämistä edistävän tutkimuksen ja teknologian kehittämisen kapasiteetin vahvistamiseksi;

c) tietoyhteiskunnan kehittäminen;

d) matkailun ja kulttuuri-investointien kehittäminen, mukaan lukien kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelu edellyttäen, että niillä luodaan pysyviä työpaikkoja;

e) ympäristön suojelu ja parantaminen ottaen talouskehityksen tukemisessa huomioon erityisesti varovaisuuden ja ennalta ehkäisyn periaatteet sekä energian puhtaan ja tehokkaan käytön vahvistaminen ja uusiutuvien energialähteiden kehittäminen;

f) miesten ja naisten välinen tasa-arvo työelämässä erityisesti yrityksiä luomalla sekä perhe- ja työelämän yhteensovittamisen mahdollistavien infrastruktuurien tai palvelujen avulla;

g) valtioiden välinen, rajat ylittävä ja alueiden välinen yhteistyö alueellisen ja paikallisen kestävän kehityksen alalla.

3 artikla

Yhteisöaloite

1. Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 20 artiklan mukaisesti EAKR osallistuu mainitun asetuksen 21 artiklan mukaisesti yhteisön koko alueen sopusointuisen, tasapainoisen ja kestävän kehittämisen edistämiseen tähtäävän, rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä koskevan yhteisöaloitteen (Interreg) täytäntöönpanoon, sekä kriisissä olevien kaupunkien ja lähiöiden taloudellisten ja sosiaalista elvytystä kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi koskevan yhteisöaloitteen (Urban) täytäntöönpanoon.

2. Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä soveltamisalaa laajennetaan päätöksellä, joka tehdään rahastojen tuesta sellaisille toimenpidekokonaisuuksille, joita voidaan rahoittaa asetusten (EY) N:o 1784/1999(8), (EY) N:o 1257/1999(9) ja (EY) N:o 1263/1999(10) mukaisesti, kaikkien kyseiseen yhteisöaloiteohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi.

4 artikla

Innovatiiviset toimet

1. Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti EAKR:sta voidaan rahoittaa

a) komission aloitteesta käynnistettyjä tutkimuksia, joiden tarkoituksena on analysoida ja tunnistaa aluekehitykseen liittyviä ongelmia ja ratkaisuja, erityisesti kiinnittäen huomiota yhteisön koko alueen sopusointuiseen, tasapainoiseen ja kestävään kehitykseen, mukaan luettuna Euroopan aluekehityssuunnitelma;

b) pilottihankkeita, joiden avulla etsitään ja kokeillaan uusia ratkaisuja alueellisen ja paikallisen kehittämisen aloilla niiden liittämiseksi tukitoimiin sen jälkeen kun niiden toteuttamiskelpoisuus on näytetty;

c) innovaatioihin liittyvää kokemustenvaihtoa alueellisen tai paikallisen kehittämisen aloilla saatujen kokemusten hyödyntämiseksi ja levittämiseksi.

2. Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä soveltamisalaa laajennetaan päätöksellä, joka tehdään rahastojen tuesta sellaisille toimenpiteille, joita voidaan rahoittaa asetusten (EY) N:o 1784/1999, (EY) N:o 1257/1999 ja (EY) N:o 1263/1999 mukaisesti, kaikkien kyseiseen yhteisöaloiteohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi.

5 artikla

Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Komissio antaa tämän asetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 1260/1999 48 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (ETY) N:o 4254/88 1 päivästä tammikuuta 2000.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat komission ehdotuksesta tätä asetusta uudelleen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006.

Ne tekevät ehdotusta koskevan päätöksensä perustamissopimuksen 162 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

8 artikla

Siirtymäsäännökset

Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 52 artiklassa tarkoitettuja siirtymäsäännöksiä sovelletaan soveltuvin osin tähän asetukseen.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 1999.

Euroopan parlamentin puolesta

J. M GIL-ROBLES

Puhemies

Neuvoston puolesta

S. NIINISTÖ

Puheenjohtaja

(1) Tämä julkaisu kumoaa ja korvaa julkaisun, joka on ilmestynyt virallisen lehden numerossa (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 43)

(2) EYVL C 176, 9.6.1998, s. 35 ja

EYVL C 52, 23.2.1999, s. 12.

(3) EYVL C 407, 28.12.1998, s. 74.

(4) EYVL C 51, 22.2.1999, s. 1.

(5) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 19 päivänä marraskuuta 1998 (EYVL C 379, 7.12.1998, s. 178), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 14 päivänä huhtikuuta 1999 (EYVL C 134, 14.5.1999, s. 1), ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 6 päivänä toukokuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä kesäkuuta 1999.

(6) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1.

(7) EYVL L 374, 31.12.1988, s. 15, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2083/93 (EYVL L 193, 31.7.1993, s. 34).

(8) Katso tämän virallisen lehden sivu 5.

(9) Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maatalouden kehittämiseen (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80).

(10) Neuvoston asetus (EY) N:o 1263/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, kalastusalan rakenteellisista tukitoimenpiteistä (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 54).