EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1783

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1783/1999 af 12. juli 1999 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

OJ L 213, 13.8.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; ophævet ved 32006R1080

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1783/oj

31999R1783

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1783/1999 af 12. juli 1999 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

EF-Tidende nr. L 213 af 13/08/1999 s. 0001 - 0004


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1783/1999

af 12. juli 1999

om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling(1)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 162,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(4),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251(5), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I traktatens artikel 160 er det fastsat, at Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) skal bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Fællesskabet; EFRU bidrager således til at mindske forskellen mellem de forskellige regioners udviklingsniveau og for de regioner eller øer, der er bagefter i udviklingen, og er mindst gunstigt stillet, herunder landdistrikterne;

(2) i artikel 2, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser om strukturfondene(6) er det fastsat, at EFRU's vigtigste opgave er at bidrage til virkeliggørelsen af de i artikel 1, første afsnit, nr. 1 og 2, i den nævnte forordning omhandlede mål 1 og 2 (i det følgende benævnt "mål 1" og "mål 2"); i artikel 20 og 21 i samme forordning er det fastsat, at EFRU bidrager til finansieringen af det tværnationale, grænseoverskridende og tværregionale samarbejde samt til økonomisk og social genoprettelse af kriseramte byer og forstæder på basis af EF-initiativerne; i artikel 22 og 23 i samme forordning er det fastsat, at EFRU støtter nyskabende aktioner på EF-niveau og foranstaltninger om teknisk bistand;

(3) de bestemmelser, der er fælles for strukturfondene, er fastsat i forordning (EF) nr. 1260/1999; det bør præciseres, hvilken type foranstaltninger der kan finansieres af EFRU i henhold til mål l og 2, EF-initiativerne og de nyskabende aktioner;

(4) det bør endvidere præciseres, hvordan EFRU i sin egenskab af regionaludviklingsinstrument kan være med til at skabe en harmonisk, afbalanceret og bæredygtig økonomisk udvikling, en stærk konkurrencemæssig stilling, et højt beskæftigelsesniveau, lige muligheder for mænd og kvinder, et højt miljøbeskyttelsesniveau og en væsentlig forbedring af miljøet;

(5) EFRU's indsats skal indgå i en samlet og integreret strategi for bæredygtig udvikling og sikre synergivirkninger med de andre strukturfondes indsats;

(6) inden for de rammer, der er afstukket for dens virke, bør EFRU støtte små og mellemstore virksomheders produktionsvilkår og konkurrenceevne, økonomisk udvikling i lokalsamfundet og beskæftigelsesudvikling, herunder på områderne kultur og turisme i betragtning af deres bidrag til skabelse af varige arbejdspladser, forskning og teknologisk udvikling, udvikling af og adgang til de lokale, regionale og transeuropæiske net inden for transportinfrastruktur-, telekommunikations- og energisektoren, beskyttelse og forbedring af miljøet på basis af forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats, princippet om indgreb over for miljøskader fortrinsvis ved kilden og princippet om, at forureneren betaler, og gennem en renere og mere effektiv udnyttelse af energi og udvikling af vedvarende energikilder, og bidrage til at skabe lige beskæftigelsesmuligheder for mænd og kvinder;

(7) EFRU skal spille en særlig rolle i forbindelse med den lokale økonomiske udvikling med henblik på en forbedring af lokalbefolkningens levevilkår og udvikling af lokalområdet, navnlig gennem foranstaltninger til fremme af de regionale og lokale beskæftigelsespagter og nye beskæftigelsesområder;

(8) EFRU bør som led i sin opgave støtte investeringer i rehabilitering af kriseramte områder med henblik på den lokale økonomiske udvikling i land- eller bydistrikter;

(9) de foranstaltninger af interesse for EF, som iværksættes på Kommissionens initiativ, har en vigtig rolle at spille i forbindelse med virkeliggørelsen af de generelle mål for EF's strukturindsats, jf. artikel 1 i forordning (EF) nr. 1260/1999; derfor er det af hensyn til merværdien for EF som helhed vigtigt, at EFRU fortsat fremmer grænseoverskridende, tværnationalt og tværregionalt samarbejde, herunder for regionerne beliggende ved Unionens ydre grænser som defineret i traktaten, de mindst gunstigt stillede øer og ligeledes regionerne i den yderste periferi som følge af disses særlige karakteristika og begrænsninger; inden for rammerne af dette samarbejde giver indsatsen for en harmonisk, afbalanceret og bæredygtig udvikling af hele Fællesskabets område til fremme af den økonomiske og sociale samhørighed, herunder i forbindelse med fysisk planlægning, en merværdi; EFRU's bidrag til en sådan udvikling bør videreføres og styrkes; der bør ydes støtte til økonomisk og social genoprettelse af kriseramte byer og forstæder med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling af byområder;

(10) kompetencen med hensyn til vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne bør fastlægges, og der bør fastsættes overgangsbestemmelser;

(11) Rådets forordning (EØF) nr. 4254/88 af 19. december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår Den Europæiske Fond for Regionaludvikling(7), bør ophæves -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

I henhold til traktatens artikel 160 og forordning (EF) nr. 1260/1999 deltager Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) i finansieringen af interventioner af den art, der er fastsat i artikel 9 i samme forordning, med henblik på at fremme den økonomiske og sociale samhørighed ved udligning af de største regionale skævheder og ved deltagelse i udviklingen og omstillingen af regionerne.

EFRU bidrager i den forbindelse også til fremme af en bæredygtig udvikling og skabelse af varige arbejdspladser.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. I overensstemmelse med de opgaver, der er tildelt den i artikel l, deltager EFRU i finansieringen af:

a) erhvervsinvesteringer, der gør det muligt at oprette eller opretholde varige arbejdspladser

b) infrastrukturinvesteringer

i) der i regionerne omfattet af mål 1 bidrager til at øge det økonomiske potentiale, fremme udviklingen og strukturtilpasningen og oprette eller opretholde varige arbejdspladser i regionerne, herunder investeringer i infrastrukturer, som bidrager til oprettelsen og udviklingen af transeuropæiske net i transport-, telekommunikations- og energisektoren under hensyntagen til behovet for at skabe forbindelser mellem områder, der lider under strukturbetingede ulemper som følge af at være ø-, indlands- eller randområder, og Fællesskabets centrale område

ii) der i regionerne eller områderne omfattet af mål 1 og 2 eller af det EF-initiativ, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 1260/1999, drejer sig om at diversificere erhvervsområder og industriområder i tilbagegang, forny nedslidte byområder og skabe nyt liv i landdistrikterne og de fiskeriafhængige områder og bringe dem ud af deres isolation, eller investeringer i infrastrukturer, hvis modernisering eller tilpasning er en forudsætning for igangsætning eller udvikling af jobskabende økonomiske aktiviteter, herunder infrastrukturforbindelser, som danner grundlag for udviklingen af disse aktiviteter

c) udvikling af regionernes eget potentiale gennem foranstaltninger til fremme af lokale udviklings- og beskæftigelsesinitiativer samt aktiviteter i små og mellemstore virksomheder, især:

i) støtte til virksomhedsservice, herunder forvaltning og ledelse og markedsundersøgelser, samt tjenesteydelser, der er fælles for flere virksomheder

ii) finansiering af teknologioverførsel, herunder indsamling og udbredelse af information, fælles organisation mellem virksomheder og forskningscentre, samt finansiering af innovation i virksomhederne

iii) forbedring af virksomhedernes adgang til kapital ved oprettelse og udvikling af egnede finansieringsinstrumenter som omhandlet i artikel 28 i forordning (EF) nr. 1260/1999

iv) direkte investeringsstøtte af den i artikel 28, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/1999 nævnte art, når der ikke findes nogen støtteordning

v) etablering af infrastrukturer af et omfang, der passer til lokaludviklingen og beskæftigelsen

vi) støtte til servicestrukturer i lokalsamfundet med henblik på oprettelse af nye arbejdspladser, med undtagelse af de foranstaltninger, der finansieres af Den Europæiske Socialfond (ESF)

d) foranstaltninger vedrørende teknisk bistand omhandlet i artikel 2, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/1999.

I de regioner, der er omfattet af mål 1, kan EFRU deltage i finansieringen af investeringer inden for uddannelse og sundhed, som bidrager til strukturtilpasningen.

2. I henhold til stk. 1 yder EFRU for eksempel støtte til:

a) foranstaltninger til forbedring af produktionsvilkårene, især med henblik på at styrke navnlig små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne og stimulere deres investeringslyst, samt foranstaltninger, der kan gøre regionerne mere attraktive, især ved forbedring af infrastrukturerne

b) forskning og teknologisk udvikling med henblik på at fremme anvendelsen af nye teknologier og innovation og øge kapaciteten inden for forskning og teknologisk udvikling, der bidrager til regionaludviklingen

c) udvikling af informationssamfundet

d) fremme af turisme og investeringer på kulturområdet, herunder beskyttelse af den kulturelle arv og naturarven, forudsat at dette indebærer skabelse af varige arbejdspladser

e) beskyttelse og forbedring af miljøet, navnlig ved hensyntagen til forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats i støtten til den økonomiske udvikling, og en renere og mere effektiv udnyttelse af energi og udvikling af vedvarende energikilder

f) fremme af lige beskæftigelsesmuligheder for mænd og kvinder, bl.a. ved oprettelse af virksomheder og i kraft af infrastrukturer eller serviceydelser, der gør det muligt at forene familieliv med arbejdsliv

g) tværnationalt, grænseoverskridende og tværregionalt samarbejde inden for bæredygtig regional- og lokaludvikling.

Artikel 3

EF-initiativ

1. I henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 1260/1999 bidrager EFRU i overensstemmelse med artikel 21 i samme forordning til gennemførelsen såvel af EF-initiativet vedrørende grænseoverskridende, tværnationalt og tværregionalt samarbejde, som tager sigte på at fremme en harmonisk, afbalanceret og bæredygtig udvikling af hele Fællesskabets område ("Interreg"), som af EF-initiativet til økonomisk og social genoprettelse af kriseramte byer og forstæder med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling af byområder ("Urban").

2. I henhold til artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/1999 kan det i denne artikels stk. 1 omhandlede anvendelsesområde ved beslutningen om fondenes deltagelse udvides til også at omfatte foranstaltninger, som kan finansieres i henhold til forordning (EF) nr. 1784/1999(8), nr. 1257/1999(9) og (EF) nr. 1263/1999(10), således at der åbnes mulighed for at iværksætte alle de foranstaltninger, der er fastsat i det berørte EF-initiativprogram.

Artikel 4

Nyskabende aktioner

1. I henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/1999 kan EFRU deltage i finansieringen af:

a) undersøgelser foretaget af Kommissionen med henblik på at analysere og identificere problemer og løsninger vedrørende regionaludvikling, navnlig med hensyn til en harmonisk, afbalanceret og bæredygtig udvikling af hele Fællesskabets område, herunder det europæiske fysiske og funktionelle udviklingsperspektiv

b) pilotprojekter, som munder ud i et forslag til nye regionale og lokale udviklingsmodeller, som efter demonstrationsfasen kan anvendes i forbindelse med interventionerne

c) udveksling af erfaringer inden for innovation med henblik på at udnytte disse erfaringer i forbindelse med den regionale eller lokale udvikling.

2. I henhold til artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/1999 kan det i denne artikels stk. 1 omhandlede anvendelsesområde ved beslutningen om fondenes deltagelse udvides til også at omfatte foranstaltninger, som kan finansieres i henhold til forordning (EF) nr. 1784/1999, (EF) nr. 1257/1999 og (EF) nr. 1263/1999, således at der åbnes mulighed for at iværksætte alle de foranstaltninger, der er fastsat i det berørte pilotprojekt.

Artikel 5

Gennemførelsesbestemmelser

Enhver gennemførelsesbestemmelse til denne forordning vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 48 i forordning (EF) nr. 1260/1999.

Artikel 6

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 4254/88 ophæves med virkning fra 1. januar 2000.

Henvisninger til den ophævede forordning anses som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 7

Revisionsklausul

På forslag af Kommissionen tager Europa-Parlamentet og Rådet nærværende forordning op til revision inden den 31. december 2006.

De træffer afgørelse om dette forslag efter proceduren i traktatens artikel 162.

Artikel 8

Overgangsbestemmelser

De i artikel 52 i forordning (EF) nr. 1260/1999 fastsatte overgangsbestemmelser finder tilsvarende anvendelse på denne forordning.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 1999.

På Europa-Parlamentets vegne

J. M. GIL-ROBLES

Formand

På Rådets vegne

S. NIINISTÖ

Formand

(1) Denne offentliggørelse annullerer og træder i stedet for offentliggørelsen i EFT L 161 af 26. juni 1999, s. 43.

(2) EFT C 176 af 9.6.1998, s. 35, og

EFT C 52 af 23.2.1999, s. 12.

(3) EFT C 407 af 28.12.1998, s. 74.

(4) EFT C 51 af 22.2.1999, s. 1.

(5) Europa-Parlamentets udtalelse af 19. november 1998 (EFT C 379 af 7.12.1998, s. 178), Rådets fælles holdning af 14. april 1999 (EFT C 134 af 14.5.1999, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 6. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT). Rådets afgørelse af 21. juni 1999.

(6) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

(7) EFT L 374 af 31.12.1988, s. 15. Forordningen er senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2083/93 (EFT L 193 af 31.7.1993, s. 34).

(8) Se s. 5 i denne Tidende.

(9) Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) (EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80).

(10) Rådets forordning (EF) nr. 1263/1999 af 21. juni 1999 om Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF) (EFT L 161 af 26.6.1999, s. 54).

Top