EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1783

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1783/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska regionala utvecklingsfonden

OJ L 213, 13.8.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; upphävd genom 32006R1080

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1783/oj

31999R1783

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1783/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 213 , 13/08/1999 s. 0001 - 0004


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1783/1999

av den 12 juli 1999

om Europeiska regionala utvecklingsfonden(1)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 162 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

med beaktande av Regionskommitténs yttrande(4),

i enlighet med det förfarande som avses i artikel 251 i fördraget(5), och

av följande skäl:

1. I artikel 160 i fördraget anges att Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) syfte är att bistå med att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i gemenskapen. I enlighet med detta bidrar ERUF till att minska dels skillnaderna i utvecklingsnivå mellan olika regioner, dels den eftersläpning i utvecklingen som drabbar de minst gynnade regionerna och öarna, inklusive landsbygdsområden.

2. I rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om almänna bestämmelser om strukturfonderna(6) föreskrivs i artikel 2.2 att ERUF, skall ha som viktigaste uppgift att stödja mål 1 och 2 enligt artikel 1 första stycket punkterna 1 och 2 (nedan kallade mål 1 respektive mål 2) i den nämnda förordningen. I artiklarna 20 och 21 i samma förordning föreskrivs att ERUF skall bidra till att genom gemenskapsinitiativ finansiera samarbete över gränserna, mellan länder och mellan regioner samt till ekonomiskt och socialt återställande av städer och förorter i kris. I artiklarna 22 och 23 i den ifrågavarande förordningen föreskrivs att fonden skall stödja innovativa åtgärder på gemenskapsnivå och ge tekniskt stöd.

3. Förordning (EG) nr 1260/1999 innehåller gemensamma bestämmelser om strukturfonderna. Det är lämpligt att närmare ange arten av de åtgärder som kan finansieras av ERUF enligt mål 1 och 2, genom gemenskapsinitiativen och genom de innovativa åtgärderna.

4. Det är lämpligt att närmare ange hur ERUF, inom ramen för sin uppgift att främja den regionala utvecklingen, kan bidra till att skapa en harmonisk, balanserad och hållbar utveckling av ekonomiska verksamheter, höggradig konkurrenskraft, hög sysselsättningsgrad, jämställdhet mellan kvinnor och män och en hög nivå när det gäller att skydda och förbättra miljön.

5. ERUF:s stödåtgärder bör ingå i en övergripande och integrerad strategi för en hållbar utveckling, och åstadkomma synergieffekter tillsammans med de stödgärder som vidtas av övriga strukturfonder.

6. ERUF bör inom ramen för sin uppgift stödja företagens (särskilt de små och medelstora företagens) produktionsvillkor och konkurrenskraft, den lokala ekonomiska utvecklingen och utvecklingen ifråga om sysselsättning (även på kulturens och turismens områden, i den mån dessa bidrar till att skapa varaktig sysselsättning), forskning och teknisk utveckling, en utbyggnad av de lokala, regionala och transeuropeiska näten i fråga om infrastruktur för transport, telekommunikation och energi (inbegripet genom att tillförsäkra en god tillgång till dessa nät) skydd och förbättring av miljön under beaktande av försiktighetsprincipen, principen om förebyggande åtgärder, principen om att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och principen om att förorenaren skall betala, samtidigt som en ren och effektiv energianvändning och en utveckling av förnybara energikällor främjas, samt jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet.

7. ERUF bör spela en framträdande roll när det gäller den lokala ekonomiska utvecklingen, såvitt avser förbättrade levnadsförhållanden och regional utveckling. Detta skall särskilt ske genom att främja territoriella sysselsättningspakter och nya sätt att skapa sysselsättning.

8. ERUF bör som en del av sin uppgift stödja investeringar för att återställa nedläggningsdrabbade områden i syfte att främja den lokala ekonomiska utvecklingen på landsbygden och städerna.

9. De åtgärder av gemenskapsintresse som vidtas på kommissionens initiativ har en viktig funktion att fylla när det gäller att uppnå de allmänna mål för gemenskapens strukturpolitik som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1260/1999. Med beaktande av det gemenskapsmervärde som ERUF tillför är det i detta avseende viktigt att fonden fortsätter att främja samarbete mellan länder, över gränserna och mellan regioner, inbegripet regionerna vid unionens (i fördragets mening) yttre gränser, de minst gynnade öarna och regionerna i de yttersta randområdena, till följd av de senares särgrad och särskilda begränsningar. En harmonisk, balanserad och hållbar utveckling i hela gemenskapen - även i samband med den fysiska planeringen - innebär tillförande av ett mervärde till åtgärderna för ekonomisk och social sammanhålling inom ramen för detta samarbete. ERUF:s bidrag till denna utveckling bör fortsätta och förstärkas. Det är vidare önskvärt att stödja ekonomiskt och socialt återställande av städer och förorter i kris i syfte att främja en hållbar utveckling av stadsområden.

10. Det är lämpligt att ställa upp villkor rörande behörigheten att anta tillämpningsföreskrifter. Övergångsbestämmelser bör också antas.

11. Rådets förordning (EEG) nr 4254/88 av den 19 december 1988 om genomförandebestämmelser till förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)(7) bör upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppgift

Europeiska regionalutvecklingsfonden (ERUF) skall, med tillämpning av artikel 160 i fördraget och förordning (EG) nr 1260/1999, delta i finansieringen av sådana stödåtgärder som avses i artikel 9 i den förordning, i syfte att främja ekonomisk och social sammanhållning genom att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna och genom att delta i utvecklingen och omstruktureringen av regioner.

ERUF skall i detta syfte även bidra till att främja en hållbar utveckling och till att skapa varaktig sysselsättning.

Artikel 2

Räckvidd

1. Inom ramen för den uppgift som anges i artikel 1 skall ERUF delta i finansieringen av

a) produktiva investeringar som möjliggör skapande eller bevarande av varaktig sysselsättning,

b) investeringar i infrastruktur

i) som regioner som berörs av mål 1 bidrar till att öka den ekonomiska potentialen, till utveckling och strukturanpassning och till skapande eller bevarande av varaktig sysselsättning i dessa regioner, inklusive investeringar som bidrar till upprättande och utbyggnad av transeuropeiska nät såvitt avser transport, telekommunikation och energi, under beaktande av behovet av att förbinda områden, som lider av ett strukturellt handikapp till följd av sin ö-, inlands- eller randområdeskaraktär, med gemenskapens centrala områden,

ii) som, i regioner eller zoner som behövs av mål 1 eller mål 2 eller av det gemenskapsinitiativ som avses i artikel 20.1 a och b i förordning (EG) nr 1260/1999, har avseende på diversifiering av ekonomiska och industriella områden på tillbakagång, upprustning av nedgångna stadsområden och investeringar för att ge nytt liv och bryta isoleringen i landsbygdsområden och i områden som är beroende av fiske, investeringar i infrastruktur vars modernisering eller anpassning skapar förutsättningar för igångsättning eller utveckling av sysselsättningsskapande ekonomiska verksamheter, inklusive förbindelser med hjälp av infrastruktur som skapar förutsättningar för utveckling av dessa verksamheter,

c) insatser för att utveckla de inneboende möjligheterna genom åtgärder som uppmuntrar och stöder lokala utvecklings- och sysselsättningsinitiativ samt små och medelstora företags verksamhet, vilket särskilt innebär

i) stöd till företagstjänster, särskilt i fråga om företagsledning, marknadsstudier och marknadsundersökningar samt tjänster som är gemensamma för flera företag,

ii) finansiering av tekniköverföring, särskilt insamling och spridning av information, gemensam organisation mellan företag och forskningsinstitutioner samt finansiering av genomförande av innovativa åtgärder i företagen,

iii) att förbättra företagens möjligheter att få tillgång till finansiering och krediter genom att skapa och utveckla sådana lämpliga finansieringsinstrument som avses i artikel 28 i förordning (EG) nr 1260/1999,

iv) sådana direkta investeringsstöd som avses i artikel 28.3 i förordning (EG) nr 1260/1999, om någon stödordning inte finns,

v) satsningar på infrastruktur med sådana dimensioner som är lämpade för den lokala utvecklingen och för utvecklingen i fråga om sysselsättning,

vi) stöd till ett nät av tjänster i närmiljön som syftar till att skapa nya sysselsättningstillfällen, med undantag för åtgärder som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF),

d) sådana åtgärder för tekniskt stöd som avses i artikel 2.4 andra stycket i förordning (EG) nr 1260/1999.

I regioner som omfattas av mål 1 kan ERUF bidra till finansiering av investeringar som gynnar en strukturanpassning av utbildning och hälsovård.

2. ERUF:s ekonomiska bidrag skall, med tillämpning av punkt 1, stödja exempelvis följande:

a) Företagsklimatet, särskilt för att stärka företagens konkurrenskraft och åstadkomma varaktiga investeringar från företagens sida, (särskilt när det gäller små och medelstora företag) samt att höja regionernas attraktionskraft, särskilt genom att höja nivån på deras utrustning när det gäller infrastruktur.

b) Forskning och teknisk utveckling i syfte att främja införande av ny teknik och innovationer eller i syfte att öka kapaciteten när det gäller forskning och teknisk utveckling som bidrar till den regionala utvecklingen.

c) Informationssamhällets framväxt.

d) Utveckling av turism och investeringar i kultur, inbegripet skydd av kultur- och naturarvet, förutsatt att en hållbar sysselsättning skapas.

e) Skydd och förbättring av miljön, särskilt under beaktande av försiktighetsprincipen och principen om förebyggande åtgärder när det gäller stöd för den ekonomiska utvecklingen samt ren och effektiv energianvändning och utveckling av förnybar energi.

f) Jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet, i synnerhet genom startande av nya företag och med hjälp av infrastruktur och tjänster som gör det möjligt att förena familjeliv och yrkesliv.

g) Ett samarbete mellan länder, över gränserna och mellan regioner när det gäller en hållbar regional och lokal utveckling.

Artikel 3

Gemenskapsinitivativ

1. ERUF skall, med tillämpning av artikel 20 i förordning (EG) nr 1260/1999, i enlighet med artikel 21 i den nämnda förordningen bidra till genomförandet av det gemenskapsinitiativ som avser samarbete mellan länder, över gränserna och mellan regioner och som syftar till att stimulera en harmonisk, balanserad och hållbar utveckling av hela gemenskapen (Interreg) samt gemenskapsinitiativet för ekonomiskt och socialt återställande av städer och förorter i kris med målet att främja en hållbar utveckling av stadsområden ("Urban").

2. I enlighet med artikel 21.2 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall det tillämpningsområde som avses i punkt 1 genom beslutet om fondernas deltagande utsträckas till att även avse sådana åtgärder som kan finansieras enligt förordningarna (EG) nr 1784/1999(8), (EG) nr 1257/1999(9) och (EG) nr 1263/1999(10) så att alla de åtgärder som ingår i programmet för det berörda gemenskapsinitiativet kan genomföras.

Artikel 4

Innovativa åtgärder

1. ERUF kan i enlighet med artikel 22.1 i förordning (EG) nr 1260/1999 delta i finansieringen av

a) studier som kommissionen tar initiativ till och som syftar till att analysera och identifiera problem och lösningar som hänger samman med regional utveckling, särskilt i fråga om en harmonisk, balanserad och hållbar utveckling av hela gemenskapen, inklusive projektet för regional utvecklingsplanering i ett europeiskt perspektiv,

b) pilotprojekt som identifierar eller utmynnar i nya lösningar i fråga om regional och lokal utveckling så att dessa lösningar, efter utprovning, kan användas för stödåtgärderna,

c) utbyte av innovativa erfarenheter i syfte att dra nytta av och överföra de erfarenheter som gjorts på den regionala eller lokala utvecklingens område.

2. I enlighet med artikel 22.2 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall det tillämpningsområde som avses i punkt 1 i denna artikel genom beslutet om fondernas deltagande utsträckas till att även avse åtgärder som kan finansieras enligt förordningarna (EG) nr 1784/1999, (EG) nr 1257/1999 och (EG) nr 1263/1999 så att alla de åtgärder som ingår i programmet för det berörda pilotprojektet kan genomföras.

Artikel 5

Tillämpningsföreskrifter

Alla eventuella tillämpningsföreskrifter för den här förordningen skall beslutas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 48 i förordning (EG) nr 1260/1999.

Artikel 6

Upphävande

Förordning (EEG) nr 4254/88 upphävs med giltighet från och med den 1 januari 2000.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall förstås som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 7

Översynsklausul

Europaparlamentet och rådet skall på förslag av kommissionen senast den 31 december 2006 göra en översyn av den här förordningen.

De skall fatta beslut om det förslaget i enlighet med förfarandet i artikel 162 i fördraget.

Artikel 8

Övergångsbestämmelser

De övergångsbestämmelser som avses i artikel 52 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall i tillämpliga delar gälla även för den här förordningen.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juli 1999.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

S. NIINISTÖ

Ordförande

(1) Detta offentliggörande upphäver och ersätter offentliggörandet i EGT L 161, 26.6.1999, s. 43.

(2) EGT C 176, 9.6.1998, s. 35, och

EGT C 52, 23.2.1999, s. 12.

(3) EGT C 407, 28.12.1998, s. 74.

(4) EGT C 51, 22.2.1999, s. 1.

(5) Europaparlamentets yttrande av den 19 november 1998 (EGT C 379, 7.12.1998, s. 178), rådets gemensamma ståndpunkt av den 14 april 1999 (EGT C 134, 14.5.1999, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 6 maj 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT). Rådets beslut av den 21 juni 1999.

(6) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

(7) EGT L 374, 31.12.1988, s. 15. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2083/93 (EGT L 193, 31.7.1993, s. 34).

(8) Se sidan 5 i detta nummer av EGT.

(9) Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar (EGT L 160, 26.6.1999, s. 80).

(10) Rådets förordning (EG) nr 1263/1999 av den 21 juni 1999 om Fonden för fiskets utveckling (EGT L 161, 26.6.1999, s. 54).

Top