EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1783

Rozporządzenie (We) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

OJ L 213, 13.8.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Uchylony przez 32006R1080

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1783/oj

31999R1783Dziennik Urzędowy L 213 , 13/08/1999 P. 0001 - 0004


Rozporządzenie (We) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 12 lipca 1999 r.

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [1]

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 162,

uwzględniając wniosek Komisji [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów [4],

stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu [5],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 160 Traktatu stanowi, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie; EFRR ma swój udział w zmniejszaniu dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych, w tym obszarów wiejskich.

(2) Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych [6] stanowi, że głównym zadaniem EFRR jest przyczynianie się do realizacji celów 1 i 2, określonych w art. 1 akapit pierwszy pkt 1 i 2 odnośnego rozporządzenia (zwanych dalej "celami 1 i 2"); art. 20 i 21 wymienionego rozporządzenia stanowią, że EFRR ma swój udział w finansowaniu transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej współpracy, jak również w ramach inicjatyw wspólnotowych w ekonomicznym i społecznym wspieraniu rozwoju miast i obszarów miejskich dotkniętych kryzysem; art. 22 i 23 odnośnego rozporządzenia stanowią, że rozporządzenie ma wspierać działania innowacyjne na poziomie Wspólnoty oraz środki pomocy technicznej.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 określa przepisy ogólne dla funduszy strukturalnych; należy określić rodzaj środków, które mogą być finansowane z EFRR w ramach celów 1 i 2, inicjatyw wspólnotowych i środków innowacyjnych.

(4) Należy określić udział EFRR, w kontekście jego zadania wspierania rozwoju regionalnego, w przyczynianiu się do harmonijnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego stopnia konkurencyjności, wysokiego poziomu zatrudnienia, równości kobiet i mężczyzn oraz wysokiego poziomu ochrony i poprawy środowiska naturalnego.

(5) EFRR powinien świadczyć pomoc w ramach całościowej i zintegrowanej strategii na rzecz trwałego rozwoju oraz zapewnić współdziałanie z pomocą innych Funduszy Strukturalnych.

(6) W ramach części swoich zadań EFRR powinien wspomagać środowisko produkcyjne i konkurencję przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw; lokalny rozwój gospodarczy i zatrudnienie, także w dziedzinach kultury i turystyki, gdzie może się to przyczynić do stworzenia stałych miejsc pracy; badania naukowe i rozwój technologiczny; rozwój lokalnych, regionalnych i transeuropejskich sieci, włącznie z zapewnieniem właściwego dostępu do wspomnianych sieci w sektorze infrastruktury transportowej, telekomunikacji i energii; ochronę i poprawę środowiska naturalnego, biorąc pod uwagę zasady ochrony oraz konieczność podjęcia działania zapobiegawczego, szkody wyrządzone w środowisku naturalnym powinny zostać przede wszystkim naprawione u źródła, obowiązek płacenia powinien spoczywać na zanieczyszczającym, a także poprzez popieranie czystego i efektywnego korzystania z energii oraz popieranie rozwoju źródeł energii odnawialnej; oraz równość zatrudnienia kobiet i mężczyzn.

(7) EFRR powinien odgrywać szczególna rolę w lokalnym rozwoju gospodarczym, w kontekście poprawy jakości życia i rozwoju terytorialnego, zwłaszcza poprzez wspieranie paktów zatrudnienia i nowych źródeł zatrudnienia.

(8) EFRR powinien wspierać, w ramach swoich zadań, inwestycje na rzecz regeneracji obszarów opuszczonych, mając na względzie lokalny rozwój gospodarczy wsi lub miast.

(9) Podjęte z inicjatywy Komisji środki mają dla Wspólnoty znaczenie zasadnicze w procesie realizacji ogólnych celów działań strukturalnych Wspólnoty, określonych w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999; w tym celu, ze względu na ich wartość na poziomie Wspólnoty, istotne jest, aby EFRR nadal wspierał transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną współpracę, również w regionach leżących na zewnętrznych granicach Unii, w rozumieniu Traktatu, na najmniej uprzywilejowanych wyspach i w najbardziej peryferyjnych regionach, z uwagi na ich szczególne cechy charakterystyczne i trudności; w kontekście tej współpracy harmonijny, zrównoważony i trwały rozwój całego obszaru Wspólnoty, w powiązaniu z planowaniem przestrzennym, zwiększa wartość działań na rzecz spójności gospodarczej i społecznej; udział EFRR w tym rozwoju powinien być stały i rosnący; ponadto należy wspierać gospodarczy i społeczny rozwój miast i obszarów miejskich dotkniętych kryzysem w celu popierania trwałego rozwoju urbanizacyjnego.

(10) Tam, gdzie to właściwe, należy ustanowić kompetencje do przyjęcia przepisów wykonawczych oraz określić przepisy przejściowe.

(11) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4254/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia (EWG) nr 2052/88 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [7] zostaje uchylone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zadania

W celu wykonania art. 160 Traktatu i rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) przyczynia się do finansowania pomocy określonej w art. 9 wymienionego rozporządzenia, aby wspierać spójność gospodarczą i społeczną poprzez korygowanie podstawowych dysproporcji regionalnych oraz udział w rozwoju i przekształcaniu regionów.

W tym celu EFRR przyczynia się również do wspierania trwałego rozwoju i tworzenia stałych miejsc pracy.

Artykuł 2

Zakres obowiązywania

1. W ramach części swoich zadań, określonych w art. 1, EFRR przyczynia się do finansowania:

a) inwestycji produkcyjnych mających na celu tworzenie i ochronę stałych miejsc pracy;

b) inwestycji w infrastrukturę:

i) która w regionach objętych celem 1 przyczynia się do zwiększenia potencjału gospodarczego, rozwoju, dostosowania strukturalnego oraz tworzenia lub utrzymywania stałych miejsc pracy w tych regionach, w tym inwestowania w infrastrukturę przyczyniającą się do tworzenia i rozwijania transeuropejskich sieci w dziedzinie transportu, telekomunikacji i infrastruktury energetycznej, biorąc pod uwagę konieczność połączenia z centralnymi regionami Wspólnoty regionów strukturalnie upośledzonych na skutek ich wyspiarskiego, śródlądowego lub peryferyjnego usytuowania;

ii) która w regionach i na obszarach objętych celami 1 i 2 lub inicjatywami wspólnotowymi, określonych w art. 20 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, dotyczy zróżnicowania upadających terenów gospodarczych i obszarów przemysłowych, sprzyja odnowie obszarów miejskich dotkniętych kryzysem i tworzy lepszy dostęp do obszarów wiejskich i obszarów zależnych od rybołówstwa; narzędzia infrastruktury, w przypadku gdy modernizacja lub przekształcenie jest warunkiem wstępnym dla tworzenia lub rozwoju działań gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy, łącznie z połączeniami infrastrukturalnymi, od których zależy rozwój tych działań;

c) rozwoju endogenicznego potencjału poprzez środki, które zachęcają i wspierają lokalny rozwój i inicjatywy zatrudnienia oraz działalność małych i średnich przedsiębiorstw, obejmującą w szczególności:

i) pomoc przy obsłudze przedsiębiorstw, zwłaszcza w dziedzinie zarządzania, badań rynku oraz badań i usług wspólnych dla kilku przedsiębiorstw;

ii) finansowanie transferu technologii, włącznie, w szczególności, z gromadzeniem i upowszechnianiem informacji, wspólną organizację między przedsiębiorstwami i placówkami naukowymi oraz finansowanie wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach;

iii) poprawę dostępu przedsiębiorstw do środków finansowych i pożyczek poprzez tworzenie i rozwój właściwych instrumentów finansowych, określonych w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999;

iv) bezpośrednią pomoc inwestycyjną określoną w art. 28 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, w przypadku gdy żadne systemy pomocy nie istnieją;

v) zapewnienie właściwej infrastruktury dla lokalnego rozwoju i polityki zatrudnienia;

vi) pomoc dla instytucji świadczących w regionie usługi w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, ale z wyłączeniem środków finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS);

d) środków pomocy technicznej określonych w art. 2 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1260/1999.

W regionach wyznaczonych w ramach celu 1 EFRR może przyczyniać się do finansowania inwestycji w dziedzinie edukacji i zdrowia, które są korzystne dla strukturalnego dostosowania regionów.

2. W przypadku stosowania ust. 1 finansowy udział EFRR wspiera, między innymi:

a) środowisko produkcyjne, w szczególności w celu podniesienia konkurencyjności i trwałych inwestycji przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, oraz do zwiększenia atrakcyjności regionów, szczególnie poprzez poprawę standardów infrastruktury;

b) badania i rozwój technologiczny skierowane na wspieranie wprowadzania nowych technologii i innowacji oraz na wzmocnienie badań i technologicznych zdolności rozwojowych przyczyniających się do rozwoju regionalnego;

c) rozwój społeczeństwa informacyjnego;

d) rozwój turystyki i inwestycji kulturalnych, łącznie z ochroną dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, z zastrzeżeniem, że tworzone są stałe miejsca pracy;

e) ochronę i rozwój środowiska naturalnego, w szczególności mając na względzie zasady ochrony i działanie zapobiegawcze dla wsparcia rozwoju gospodarczego, czyste i efektywne korzystanie z energii oraz rozwój odnawialnych źródeł energii;

f) równość kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia, głównie poprzez zakładanie przedsiębiorstw oraz poprzez infrastrukturę lub usługi umożliwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego;

g) transnarodową, transgraniczną i międzyregionalną współpracę w zakresie trwałego rozwoju regionalnego i lokalnego.

Artykuł 3

Inicjatywy wspólnotowe

1. Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 EFRR, zgodnie z art. 21 wspomnianego rozporządzenia, EFRR przyczynia się do wdrażania inicjatyw wspólnotowych dla transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej współpracy mającej na celu wsparcie harmonijnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju na całym obszarze Wspólnoty ("INTERREG"), jak również do wdrażania inicjatyw wspólnotowych na rzecz gospodarczego i społecznego przekształcania miast i obszarów miejskich dotkniętych kryzysem w celu wspierania zrównoważonego rozwoju urbanizacyjnego ("URBAN").

2. Zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 zakres ustanowiony w ust. 1 niniejszego artykułu jest poszerzony decyzją w sprawie udziału Funduszy w finansowaniu środków uprawnionych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1784/1999 [8], (WE) nr 1257/1999 [9] i (WE) nr 1263/1999 [10] w celu realizacji wszystkich środków wymienionych w danym programie inicjatywy wspólnotowej.

Artykuł 4

Środki innowacyjne

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 EFRR może również przyczyniać się do finansowania:

a) badań inicjowanych przez Komisję w celu określenia i analizy problemów rozwoju regionalnego oraz rozwiązań, w szczególności, w celu zapewnienia harmonijnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju na całym obszarze Wspólnoty, łącznie z Europejskim Perspektywicznym Rozwojem Przestrzennym;

b) projektów pilotażowych w celu znalezienia i przetestowania rozwiązań z zamiarem włączenia ich w ramy pomocy, jeżeli okażą się wykonalne;

c) wymianę doświadczeń dotyczących innowacji, aby móc korzystać i przekazywać doświadczenia zdobyte w dziedzinie regionalnego i lokalnego rozwoju.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 zakres ustanowiony w ust. 1 niniejszego artykułu jest poszerzony decyzją w sprawie udziału Funduszy w finansowaniu środków uprawnionych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1784/1999, (WE) nr 1257/1999 i (WE) nr 1263/1999 w celu realizacji wszystkich środków określonych w danym projekcie pilotażowym.

Artykuł 5

Przepisy wykonawcze

Wszystkie szczegółowe przepisy wykonawcze do niniejszego rozporządzenia są przyjmowane przez Komisję zgodnie procedurą przewidzianą w art. 48 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999.

Artykuł 6

Uchylenie

Rozporządzenie (EWG) nr 4254/88 traci moc z dniem 1 stycznia 2000 r.

Odniesienia do uchylonego rozporządzenia należy traktować jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Klauzula rewizji

Na wniosek Komisji Parlament Europejski i Rada poddają rewizji niniejsze rozporządzenie do dnia 31 grudnia 2006 r.

Działają w sprawie niniejszego wniosku zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 162 Traktatu.

Artykuł 8

Przepisy przejściowe

Przepisy przejściowe określone w art. 52 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 stosuje się mutatis mutandis do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 lipca 1999 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. M. Gil-robles

Przewodniczący

W imieniu Rady

S. Niinistö

Przewodniczący

[1] Niniejsza publikacja uchyla i zastępuje publikację zamieszczoną w Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 43.

[2] Dz.U. C 176 z 9.6.1998, str. 35 orazDz.U. C 52 z 23.2.1999, str. 12.

[3] Dz.U. C 407 z 28.12.1998, str. 74.

[4] Dz.U. C 51 z 22.2.1999, str. 1.

[5] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 1998 r. (Dz.U. C 379 z 7.12.1998, str. 178), wspólne stanowisko Rady z dnia 14 kwietnia 1999 r. (Dz.U. C 134 z 14.5.1999, str. 1) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 1999 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 1999 r.

[6] Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1.

[7] Dz.U. L 374 z 31.12.1988, str. 15. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2083/93 (Dz.U. L 193 z 31.7.1993, str. 34).

[8] Dz.U. L 213 z 13.8.1999, str. 5.

[9] Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80).

[10] Rozporządzenie Rady (WE) nr 1263/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 54).

--------------------------------------------------

Top