EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1783

Nařízení (ES) č. 1783/1999 Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. července 1999 o Evropském fondu pro regionální rozvoj

OJ L 213, 13.8.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Zrušeno 32006R1080

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1783/oj

31999R1783Úřední věstník L 213 , 13/08/1999 S. 0001 - 0004


Nařízení (ES) č. 1783/1999 Evropského parlamentu a Rady

ze dne 12. července 1999

o Evropském fondu pro regionální rozvoj [1]

EVROPSKÝ PARLAMENT

A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 162 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů [4],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [5],

(1) vzhledem k tomu, že článek 160 Smlouvy stanoví, že úkolem Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) je, aby pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly ve Společenství; že EFRR tím přispívá ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů, včetně venkovských oblastí;

(2) vzhledem k tomu, že čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech [6] stanoví, že hlavním úkolem EFRR je přispívat k dosažení cílů 1 a 2 uvedených v čl. 1 prvním pododstavci bodech 1) a 2) (dále jen cíle 1 a 2) uvedeného nařízení; že články 20 a 21 zmíněného nařízení stanoví, že se EFRR z podnětu Společenství podílí na financování přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce, jakož i na hospodářské a sociální obnově měst a městských okrajových oblastí postižených krizí; že články 22 a 23 zmíněného nařízení stanoví, že EFRR podporuje inovační akce na úrovni Společenství a opatření technické pomoci;

(3) vzhledem k tomu, že ustanovení společná pro strukturální fondy jsou vymezena v nařízení Rady (ES) č. 1260/1999; že je vhodné upřesnit druh opatření, která mohou být financována EFRR v rámci cílů 1 a 2, iniciativ Společenství a inovačních akcí;

(4) vzhledem k tomu, že je vhodné upřesnit příspěvek EFRR v rámci jeho úkolu podporovat regionální rozvoj jako příspěvek na harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj hospodářských činností, na vysokou konkurenceschopnost, vysoký stupeň zaměstnanosti, rovnost mužů a žen a na vysokou úroveň ochrany a zlepšování životního prostředí;

(5) vzhledem k tomu, že se pomoc EFRR musí zapojit do rámce globální a integrované strategie udržitelného rozvoje a zajistit společné působení s pomocí z ostatních strukturálních fondů;

(6) vzhledem k tomu, že je vhodné, aby EFRR v rámci svých úkolů podporoval produktivní životní prostředí a konkurenceschopnost podniků, zejména malých a středních podniků; místní rozvoj hospodářství a zaměstnanosti včetně oblastí kultury a cestovního ruchu přispíváním k vytváření udržitelných pracovních příležitostí; výzkum a technologický vývoj; rozvoj místních, regionálních a transevropských sítí, včetně zajištění vhodného přístupu k těmto sítím v oblastech infrastruktury dopravy, telekomunikací a energetiky; ochranu a zlepšování životního prostředí s ohledem na zásady obezřetnosti a preventivní péče, zásadu nápravy — přednostně u zdroje — škod na životním prostředí a zásadu "znečišťovatel platí", a to podporou čistého a účinného užívání energie a rozvoje obnovitelných zdrojů energie, jakož i rovnost mužů a žen v oblasti zaměstnanosti;

(7) vzhledem k tomu, že EFRR má hrát zvláštní úlohu ve prospěch místního hospodářského rozvoje v souvislosti se zlepšováním kvality života a rozvojem území, zejména podporováním územních partnerství v oblasti zaměstnanosti a nové zdroje zaměstnanosti;

(8) vzhledem k tomu, že EFRR by měl v rámci svého úkolu podporovat investice ve prospěch oživení nevyužívaných oblastí, se zřetelem k místnímu hospodářskému rozvoji a hospodářskému rozvoji venkova a měst;

(9) vzhledem k tomu, že opatření v zájmu Společenství zahájená z podnětu Komise hrají důležitou úlohu při dosahování obecných cílů strukturální činnosti Společenství uvedených v článku 1 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999; že s ohledem na hodnotu přidanou Společenstvím je důležité, aby EFRR pokračoval v podpoře přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce, včetně spolupráce s regiony na vnějších hranicích Evropské unie ve smyslu Smlouvy, s nejvíce znevýhodněnými ostrovy a nejvzdálenějšími regiony z důvodu jejich zvláštních vlastností a obtíží; že v rámci této spolupráce přidává harmonický, vyrovnaný a udržitelný rozvoj celého území Společenství, včetně souvislosti s územním plánováním, hodnotu činnostem na podporu hospodářské a sociální soudržnosti; že je vhodné, aby příspěvek EFRR k tomuto rozvoji pokračoval a zvyšoval se; že je navíc žádoucí podporovat hospodářskou a sociální obnovu měst a městských okrajových oblastí postižených krizí s cílem podporovat udržitelný rozvoj měst;

(10) vzhledem k tomu, že by měly být vymezeny pravomoci pro přijímání prováděcích pravidel a stanovena přechodná ustanovení;

(11) vzhledem k tomu, že by mělo být zrušeno nařízení Rady (EHS) č. 4254/88 ze dne 19. prosince 1988, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o Evropský fond pro regionální rozvoj [7],

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Úkoly

Podle článku 160 Smlouvy a podle nařízení (ES) č. 1260/1999 se Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) podílí na financování pomoci vymezené v článku 9 zmíněného nařízení s cílem podporovat hospodářskou a sociální soudržnost nápravou hlavních regionálních rozdílů a účastí na rozvoji a přeměně regionů.

Za tímto účelem EFRR rovněž přispívá na podporu udržitelného rozvoje a vytváření udržitelných pracovních příležitostí.

Článek 2

Oblast působnosti

1. V rámci svých úkolů vymezených v článku 1 se EFRR podílí na financování

a) produktivních investic pro vytvoření a zachování udržitelných pracovních příležitostí;

b) investic do infrastruktury:

i) které v regionech, na něž se vztahuje cíl 1, přispívají ke zvýšení hospodářského potenciálu, k rozvoji, ke strukturálním změnám a k vytváření nebo zachování udržitelných pracovních příležitostí v těchto regionech, včetně investic do infrastruktury přispívajících k vytvoření a rozvoji transevropských sítí v oblasti dopravy, telekomunikací a energetiky s ohledem na potřebu připojit regiony postižené strukturálním znevýhodněním vyplývajícím z jejich ostrovní, uzavřené nebo okrajové povahy k ústředním regionům Společenství;

ii) které se v regionech nebo oblastech, na které se vztahují cíle 1 a 2 nebo iniciativa Společenství podle čl. 20 odst. 1 písm. a) a písm. b) nařízení (ES) č. 1260/1999, týkají diverzifikace hospodářských sídel a průmyslových oblastí v úpadku, obnovy krizí postižených městských oblastí a oživení venkovských oblastí a oblastí závislých na rybolovu a zlepšení přístupu k nim; nástrojů infrastruktury, kde je modernizace nebo obnova nezbytným předpokladem pro vytváření nebo rozvoj hospodářských činností vytvářejících pracovní příležitosti, včetně spojení pomocí infrastruktur, na nichž je rozvoj těchto činností závislý;

c) rozvoje vnitřního potenciálu opatřeními, která podněcují a podporují místní rozvoj a zaměstnanost a činnost malých a středních podniků, zahrnující zejména

i) podpory služeb pro podniky, zejména v oblastech řízení, studií a výzkumů trhu a služeb společných pro více podniků,

ii) financování převodu technologií, zahrnující zejména shromažďování a šíření informací, společnou organizaci mezi podniky a výzkumnými zařízeními a financování zavádění inovací v podnicích,

iii) zlepšení přístupu podniků k financím a půjčkám vytvářením a rozvíjením vhodných finančních nástrojů, jak je uvedeno v článku 28 nařízení (ES) č. 1260/1999,

iv) přímé podpory investic tak, jak jsou vymezeny v čl. 28 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, v případech, kdy režim podpory neexistuje,

v) vytvoření infrastruktur s rozsahem vhodným pro místní rozvoj a rozvoj zaměstnanosti,

vi) podpory strukturám místních služeb pro vytvoření nových pracovních příležitostí, s výjimkou opatření financovaných z Evropského sociálního fondu (ESF);

d) opatření technické pomoci uvedená v čl. 2 odst. 4 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1260/1999.

V regionech, na které se vztahuje cíl 1, se může EFRR podílet na financování investic v oblasti vzdělávání a zdraví a přispívat tak k jejich strukturálním změnám.

2. Při použití odstavce 1 podporuje finanční příspěvek EFRR mimo jiné následující:

a) produktivní prostředí, zejména pro rozvoj konkurenceschopnosti a udržitelného investování podniků, zejména malých a středních podniků, jakož i přitažlivost regionů, zejména zvyšováním úrovně jejich infrastruktury;

b) výzkum a technologický vývoj s cílem podporovat zavádění nových technologií a inovací a posilovat objem výzkumu a technologického vývoje, které přispívají k regionálnímu rozvoji;

c) rozvoj informační společnosti;

d) rozvoj investic do cestovního ruchu a kultury, včetně ochrany kulturního a přírodního dědictví, pokud tyto investice vytvářejí udržitelné pracovní příležitosti;

e) ochranu a zlepšování životního prostředí, zejména s ohledem na zásady obezřetnosti a prevence při podpoře hospodářského rozvoje, čisté a účinné používání zdrojů energie a rozvoj obnovitelných zdrojů energie;

f) rovnost žen a mužů v oblasti zaměstnanosti, zejména zakládáním podniků a pomocí infrastruktur nebo služeb umožňujících sladění rodinného a profesního života;

g) nadnárodní, přeshraniční a meziregionální spolupráci v oblasti udržitelného regionálního a místního rozvoje.

Článek 3

Iniciativa Společenství

1. EFRR přispívá podle článku 20 nařízení (ES) č. 1260/1999, v souladu s článkem 21 uvedeného nařízení, k provádění iniciativy Společenství pro přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci k podpoře harmonického, vyváženého a udržitelného rozvoje celého prostoru Společenství ("Interreg"), jakož i k provádění iniciativy Společenství pro hospodářskou a sociální obnovu měst a městských okrajových oblastí postižených krizí za účelem prosazování udržitelného rozvoje měst ("URBAN").

2. V souladu s čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/1999 je oblast působnosti stanovená v odstavci 1 tohoto článku rozšířena rozhodnutím o příspěvku z fondů na financování opatření, která mohou být financována podle nařízení (ES) č. 1784/1999 [8], (ES) č. 1257/1999 [9] a (ES) č. 1263/1999 [10], za účelem provádění všech opatření uvedených v dotyčném programu iniciativy Společenství.

Článek 4

Inovační akce

1. V souladu s čl. 22 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/1999 může EFRR též přispívat k financování

a) studií z podnětu Komise týkajících se analýzy a určování problémů regionálního rozvoje a jejich řešení, zejména pokud jde o harmonický, vyrovnaný a udržitelný rozvoj celého území Společenství, včetně perspektivy evropského územního rozvoje;

b) pilotních projektů zaměřených na určování nebo testování nových řešení v oblasti regionálního a místního rozvoje, která mohou být, po předvedení jejich proveditelnosti, zahrnuta do pomoci;

c) výměny zkušeností o inovacích s cílem využít a převést zkušenost získanou v oblasti regionálního nebo místního rozvoje.

2. V souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/1999 je oblast působnosti stanovená v odstavci 1 tohoto článku rozšířena rozhodnutím o příspěvku z fondů na financování opatření, která mohou být financována podle nařízení (ES) č. 1784/1999, (ES) č. 1257/1999 a (ES) č. 1263/1999, za účelem provádění všech opatření obsažených v daném pilotním projektu.

Článek 5

Prováděcí pravidla

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení přijme Komise postupem stanoveným v článku 48 nařízení (ES) č. 1260/1999.

Článek 6

Zrušovací ustanovení

Nařízení (EHS) č. 4254/88 se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2000.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 7

Přezkoumání

Evropský Parlament a Rada na návrh Komise přezkoumají toto nařízení nejpozději do 31. prosince 2006.

O tomto návrhu rozhodnou postupem stanoveným v článku 162 Smlouvy.

Článek 8

Přechodná ustanovení

Přechodná ustanovení uvedená v článku 52 nařízení (ES) č. 1260/1999 se pro toto nařízení použijí obdobně.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 1999.

Za Evropský Parlament

předseda

J. M. Gil-robles

Za Radu

předseda

S. Niinistö

[1] Toto vyhlášení zrušuje a nahrazuje vyhlášení, které vyšlo v Úř. věst. L 161, tas-26.6.1999, s. 43.

[2] Úř. věst. C 176, tad-9.6.1998, s. 35 aÚř. věst. C 52, tat-23.2.1999, s. 12.

[3] Úř. věst. C 407, tat-28.12.1998, s. 74.

[4] Úř. věst. C 51, tat-22.2.1999, s. 1.

[5] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 19. listopadu 1998 (Úř. věst. C 379, tas-7.12.1998, s. 178), společný postoj Rady ze dne 14. dubna 1999 (Úř. věst. C 134, ta’ l-14.5.1999, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6. května 1999 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 1999.

[6] Úř. věst. L 161, tas-26.6.1999, s. 1.

[7] Úř. věst. L 374, 31.12.1988, s. 15. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2083/93 (Úř. věst. L 193, 31.7.1993, s. 34).

[8] Úř. věst. L 213, 13.8.1999, s. 5.

[9] Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80).

[10] Nařízení Rady (ES) č. 1263/1999 ze dne 21. června 1999 o finančním nástroji pro orientaci rybolovu (Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 54).

--------------------------------------------------

Top