EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1783

1999 m. liepos 12 d. Europos Parlamento Ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1783/1999 dėl Europos regioninės plėtros fondo

OL L 213, 1999 8 13, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; panaikino 32006R1080

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1783/oj

31999R1783Oficialusis leidinys L 213 , 13/08/1999 p. 0001 - 0004


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1783/1999

1999 m. liepos 12 d.

dėl Europos regioninės plėtros fondo [1]

EUROPOS PARLAMENTAS,

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 162 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [2],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę [4],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [5],

(1) kadangi Sutarties 160 straipsnio nuostatos numato, kad Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) paskirtis — padėti ištaisyti pagrindinius Bendrijos regionų pusiausvyros skirtumus; kadangi dėl to ERPF padeda sumažinti įvairių regionų išsivystymo skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų ir salų, įskaitant kaimo regionus, atsilikimo mastą;

(2) kadangi 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų [6], 2 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pagrindinis ERPF uždavinys yra padėti pasiekti 1 ir 2 tikslus, kurie minimi to reglamento 1 straipsnio pirmos pastraipos 1 ir 2 punktuose (toliau — 1 ir 2 tikslai); kadangi to paties reglamento 20 ir 21 straipsniuose numatyta, kad ERPF turi prisidėti finansuojant tarpvalstybinį, daugiašalį ir regionų bendradarbiavimą bei ekonominį ir socialinį miestų bei miestų rajonų, patiriančių krizę, atkūrimą pagal Bendrijos iniciatyvas; kadangi minėto reglamento 22 ir 23 straipsniai teigia, kad jis turi remti novatoriškas priemones Bendrijos mastu ir techninės pagalbos priemones;

(3) kadangi bendros struktūrinių fondų nuostatos yra išdėstytos Reglamente (EB) Nr. 1260/1999; kadangi turėtų būti nurodytos priemonių rūšys, kurias gali finansuoti ERPF pagal 1 ir 2 tikslus, Bendrijos iniciatyvos ir novatoriškos priemonės;

(4) kadangi ERPF įnašas, skirtas darniai, subalansuotai ir tolydžiai ekonominės veiklos plėtrai, konkurencingumui, užimtumui, vyrų ir moterų lygybei bei aplinkos apsaugai didinti ir ją gerinti, turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į jo uždavinį skatinti regioninę plėtrą;

(5) kadangi ERPF turėtų skirti paramą pagal bendrą ir integruotą subalansuotos plėtros strategiją bei turėtų būti užtikrinta sąveika su kitų struktūrinių fondų parama;

(6) kadangi, laikydamas savo uždavinio dalimi, ERPF turėtų remti gamybos aplinką ir įmonių, visų pirma mažų ir vidutinių įmonių, konkurencingumą; vidaus ekonominę plėtrą ir užimtumą, įskaitant kultūros ir turizmo sritis, kai jos padeda kurti nuolatines darbo vietas; mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą; vietinių, regioninių ir transeuropinių tinklų plėtrą, įskaitant tinkamą būdą naudotis minėtais transporto infrastruktūros, telekomunikacijų ir energetikos sektorių tinklais; aplinkos apsaugą ir jos gerinimą, atsižvelgiant į atsargumo ir prevencinių veiksmų, kurių reikėtų imtis, principus, kad pirmiausia būtų atitaisyta žala aplinkai šaltinyje, o teršėjas turėtų atlyginti, taip pat švarių ir veiksmingų energijos naudojimo būdų skatinimą bei atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą; vyrų ir moterų lygybę užimtumo srityje;

(7) kadangi, gerėjant gyvenimo kokybei ir užstatant teritorijas, ERPF turėtų atlikti konkretų vaidmenį siekiant vidaus ekonominės plėtros, ypač skatinant teritorinius užimtumo susitarimus ir naujus užimtumo šaltinius;

(8) kadangi, laikydamas savo uždavinio dalimi, ERPF turėtų remti investicijas į apleistų teritorijų atkūrimą siekiant vidaus, kaimo ar miesto ekonominės plėtros;

(9) kadangi Bendrijos interesus atitinkančios priemonės, kurių buvo imtasi Komisijos iniciatyva, turi atlikti svarbų vaidmenį siekiant bendrų Bendrijos struktūrinės veiklos tikslų, minėtų Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 1 straipsnyje; kadangi tuo tikslu, atsižvelgiant į vertę, kurią jis padidina Bendrijos mastu, svarbu, kad ERPF toliau skatintų tarpvalstybinį, daugiašalį ir regionų bendradarbiavimą, įskaitant regionus, kurie yra prie Sąjungos išorės sienų, kaip apibrėžta Sutartyje, nepalankiausias sąlygas turinčias salas ir tolimiausius regionus, atsižvelgiant į jų ypatumus ir sunkumus; kadangi to bendradarbiavimo sąlygomis visos Bendrijos teritorijos darni, subalansuota ir tvari plėtra, įskaitant susijusią su teritorijų (erdviniu) planavimu, padidina ekonominę ir socialinę sanglaudą skatinančio veiksmo svarbą; kadangi ERPF įnašas į tą plėtrą turėtų būti ir toliau skiriamas ir didinamas; kadangi, be to, yra pageidautina remti miestų ir miestų rajonų, patiriančių krizę, ekonominį ir socialinį atkūrimą siekiant skatinti tolydžią miestų plėtrą;

(10) kadangi vertėtų nustatyti įgaliojimus priimti įgyvendinimo ir pereinamojo laikotarpio nuostatas;

(11) kadangi 1988 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4254/88, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 2052/88 įgyvendinimo nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo [7], turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Uždaviniai

Remiantis Sutarties 160 straipsniu ir Reglamentu (EB) Nr. 1260/1999 Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) prisideda prie to reglamento 9 straipsnyje nurodytos paramos finansavimo, kad, taisant pagrindinius Bendrijos regionų pusiausvyros sutrikimus ir prisidedant prie regionų plėtros bei pertvarkos, būtų skatinama ekonominė ir socialinė sanglauda.

Tuo tikslu ERPF taip pat padeda skatinti tvarią plėtrą ir kurti nuolatines darbo vietas.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1. Laikydamas kaip 1 straipsnyje nurodytų uždavinių dalies, ERPF prisideda prie:

a) investicijų į gamybą nuolatinėms darbo vietoms kurti ir išlaikyti;

b) investicijų į infrastruktūrą:

i) kurios 1 tikslui priskirtuose regionuose padeda didinti ekonominį potencialą, plėtrą, struktūrinį pertvarkymą ir nuolatinių darbo vietų kūrimą arba jų išlaikymą tuose regionuose įskaitant investicijas į infrastruktūrą, kuri padeda sukurti ir plėtoti transeuropinius transporto, telekomunikacijų ir energetikos infrastruktūros tinklus, atsižvelgiant į būtinybę Bendrijos regionus, turinčius struktūrinių sunkumų dėl savo izoliuotos, be išėjimo į jūrą ar periferinės padėties, sujungti su centriniais regionais;

ii) kurios 1 ir 2 tikslams priskirtuose regionuose ir teritorijose arba Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 20 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose minėtose Bendrijos iniciatyvose yra skirtos smunkančioms ekonominės veiklos vietoms ir pramonės teritorijoms pertvarkyti, ekonominį sąstingį patiriančioms miesto teritorijoms atstatyti, kaimo ir nuo žvejybos priklausančioms teritorijoms atgaivinti bei pagerinti privažiavimą prie jų; instrumentams į infrastruktūrą, kai modernizavimas arba atkūrimas yra būtina sąlyga kurti arba plėtoti tas ūkinės veiklos rūšis, kurios kuria darbo vietas, įskaitant infrastruktūros ryšius, nuo kurių priklauso tokios veiklos plėtra;

c) vidaus potencialo plėtros priemonių, kurios skatina ir remia vidaus plėtrą, užimtumo iniciatyvas bei mažų ir vidutinių įmonių veiklą, finansavimo, visų pirma apimant:

i) paramą paslaugoms, kurios skirtos įmonėms, pirmiausia valdymo, rinkos tyrimų bei mokslinio tiriamojo darbo srityje, bei kai kurioms įmonių bendroms paslaugoms;

ii) technologijų perdavimo finansavimą, pirmiausia informacijos kaupimą ir sklaidą, bendrą įmonių ir mokslinio tyrimo įstaigų struktūrą, bei naujovių diegimo įmonėse finansavimą;

iii) įmonių galimybių būti finansuojamomis ir gauti paskolas pagerinimą kuriant ir plėtojant atitinkamus finansavimo instrumentus, minėtus Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 28 straipsnyje;

iv) tiesioginę pagalbą investicijoms, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 28 straipsnio 3 dalyje, tuo atveju, jeigu nėra pagalbos schemos;

v) infrastruktūrą tokiu mastu, kuris atitinka vidaus ir užimtumo plėtrą;

vi) pagalbą struktūroms, kurios teikia rajonų paslaugas naujoms darbo vietoms kurti, išskyrus Europos socialinio fondo (ESF) finansuojamas priemones;

d) techninės pagalbos priemonių, minėtų Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 2 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje, finansavimo.

Regionuose, kurie priskiriami 1 tikslui, ERPF gali prisidėti prie investicijų į švietimą ir sveikatos apsaugą, kurios būtų naudingos tų regionų struktūriniam pertvarkymui, finansavimo.

2. Taikant 1 dalies nuostatas, ERPF finansinis įnašas, inter alia, remia:

a) gamybos aplinką, visų pirma tam, kad būtų padidintas firmų, ypač mažų ir vidutinių įmonių, konkurencingumas ir tolydus investavimas, bei tam, kad regionai taptų patrauklesni, pirmiausia gerinant jų infrastruktūros lygį;

b) mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrą siekiant skatinti naujų technologijų ir naujovių diegimą bei didinti mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros gebėjimus, prisidedančius prie regioninės plėtros;

c) informacinės visuomenės plėtrą;

d) turizmo ir kultūros investicijų plėtrą įskaitant kultūros ir gamtos paveldo apsaugą, jeigu šie sektoriai kuria nuolatines darbo vietas;

e) aplinkos apsaugą ir gerinimą, visų pirma atsižvelgiant į atsargumo ir prevencinių veiksmų principus ekonominei plėtrai, švariems ir taupiems energijos naudojimo būdams bei atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrai remti;

f) vyrų ir moterų lygybę užimtumo srityje, dažniausiai steigiant firmas ir kuriant infrastruktūrą arba paslaugas, kurios leistų derinti šeimyninį gyvenimą su darbu;

g) daugiašalį, tarpvalstybinį ir regionų bendradarbiavimą tolydžios regioninės ir vidaus plėtros srityje.

3 straipsnis

Bendrijos iniciatyva

1. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 20 straipsniu, ERPF to reglamento 21 straipsnyje nustatyta tvarka padeda įgyvendinti Bendrijos iniciatyvą dėl tarpvalstybinio, daugiašalio ir regionų bendradarbiavimo darniai, subalansuotai ir tolydžiai visos Bendrijos teritorijos plėtrai skatinti ("Interreg"), taip pat įgyvendinti Bendrijos iniciatyvą dėl miestų ir miestų rajonų, patiriančių krizę, ekonominio ir socialinio atkūrimo skatinant tolydžią miestų plėtrą ("URBAN").

2. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 21 straipsnio 2 dalimi, šio straipsnio 1 dalyje nustatyta taikymo sritis yra išplečiama sprendimu dėl fondų įnašo, skirto finansuoti Reglamentų (EB) Nr. 1784/1999 [8], (EB) Nr. 1257/1999 [9] ir (EB) Nr. 1263/1999 [10] nuostatas atitinkančias priemones, kad būtų įgyvendintos visos atitinkamoje Bendrijos iniciatyvos programoje nustatytos priemonės.

4 straipsnis

Novatoriškos priemonės

1. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 22 straipsnio 1 dalimi, ERPF taip pat gali prisidėti finansuojant:

a) Komisijos inicijuotus tyrimus regioninės plėtros problemoms ir sprendimams nustatyti ir analizuoti, visų pirma siekiant darnios, subalansuotos ir tvarios visos Bendrijos teritorijos plėtros, įskaitant Europos erdvinės plėtros perspektyvą;

b) bandomuosius projektus nustatyti arba patikrinti regioninius bei vidaus plėtros sprendimus, kad jiems būtų skiriama parama tada, kai bus įrodytas jų įgyvendinamumas;

c) keitimąsi naujovių diegimo patirtimi siekiant pasinaudoti ir perduoti regioninės arba vidaus plėtros srities patirtį.

2. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 22 straipsnio 2 dalimi šio straipsnio 1 dalyje nustatyta taikymo sritis yra išplečiama sprendimu dėl fondų įnašo, skirto finansuoti Reglamentų (EB) Nr. 1784/1999, (EB) Nr. 1257/1999 ir (EB) Nr. 1263/1999 nuostatas atitinkančias priemones, kad būtų įgyvendintos visos atitinkamo bandomojo projekto priemonės.

5 straipsnis

Įgyvendinimo taisyklės

Visas išsamias šio reglamento įgyvendinimo taisykles priima Komisija Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 48 straipsnyje nustatyta tvarka.

6 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EEB) Nr. 4254/88 nuo 2000 m. sausio 1 d. yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą yra laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

7 straipsnis

Nuostata dėl peržiūros

Komisijos siūlymu Europos Parlamentas ir Taryba apsvarsto iš naujo šį reglamentą iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Dėl Komisijos siūlymo jie veikia Sutarties 162 straipsnyje nustatyta tvarka.

8 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 52 straipsnyje minėtos pereinamojo laikotarpio nuostatos mutatis mutandis taikomos ir šiam reglamentui.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1999 m. liepos 12 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. M. Gil-robles

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. Niinistö

[1] Šis paskelbtas teisės aktas panaikina ir pakeičia teisės aktą, paskelbtą OL L 161, 1999 6 26, p. 43.

[2] OL C 176, 1998 6 9, p. 35 irOL C 52, 1999 2 23, p. 12.

[3] OL C 407, 1998 12 28, p. 74.

[4] OL C 51, 1999 2 22, p. 1.

[5] 1998 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 379, 1998 12 7, p. 178), 1999 m. balandžio 14 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 134, 1999 5 14, p. 1) ir 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje). 1999 m. birželio 21 d. Tarybos sprendimas.

[6] OL L 161, 1999 6 26, p. 1.

[7] OL L 374, 1988 12 31, p. 15. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 2083/93 (OL L 193, 1993 7 31, p. 34).

[8] OL L 213, 1999 8 13, p. 5.

[9] 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos orientavimo ir garantijų fondo (EOGF) paramos kaimo plėtrai (OL L 160, 1999 6 26, p. 80).

[10] 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1263/1999, nustatantis bendrąsias struktūrinių fondų veiklos nuostatas (OL L 161, 1999 6 26, p. 54).

--------------------------------------------------

Top