EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0037

1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų

OL L 138, 1999 6 1, p. 57–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/37/oj

31999L0037Oficialusis leidinys L 138 , 01/06/1999 p. 0057 - 0065


Tarybos direktyva 1999/37/EB

1999 m. balandžio 29 d.

dėl transporto priemonių registracijos dokumentų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 75 straipsnio 1 dalies d punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamasi Sutarties 189c straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

(1) kadangi Bendrija priėmė tam tikras priemones, kurios skirtos vidaus rinkos be sienų sukūrimui, kurioje būtų užtikrintas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas pagal Sutarties nuostatas;

(2) kadangi visos valstybės narės reikalauja, kad transporto priemonės, registruotos kitoje valstybėje narėje, vairuotojas turėtų tinkamą tos transporto priemonės registracijos liudijimą, kad jam būtų leista važiuoti tų valstybių narių teritorijose esančiais keliais;

(3) kadangi registracijos liudijimo formos ir turinio suvienodinimas palengvins jame esančios informacijos supratimą, o tai padės vienoje valstybėje narėje registruotoms transporto priemonėms laisvai judėti kitų valstybių narių teritorijose esančiais keliais;

(4) kadangi registracijos liudijimo turinys turi būti toks, kad būtų galima patikrinti, ar vairuotojo pažymėjimo, išduoto vadovaujantis 1991 m. liepos 29 d. Direktyva 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų [4], turėtojas vairuoja tų kategorijų transporto priemones, kurias vairuoti turi teisę; kadangi tokie patikrinimai padeda gerinti kelių eismo saugą;

(5) kadangi visos valstybės narės reikalauja, kad būtina sąlyga, registruojant anksčiau kitoje valstybėje narėje jau registruotą transporto priemonę, yra pateikti registraciją ir transporto priemonės technines charakteristikas liudijantį dokumentą;

(6) kadangi registracijos liudijimų suvienodinimas palengvina anksčiau kitoje valstybėje narėje registruotų transporto priemonių grįžimą į eismą ir tai padeda vidaus rinkai tinkamai funkcionuoti;

(7) kadangi valstybės narės naudoja registracijos liudijimą, kuriame yra arba viena dalis, arba dvi atskiros dalys, ir kadangi šiuo metu priimtinas abiejų sistemų koegzistavimas;

(8) kadangi valstybės narės vis dar skirtingai interpretuoja registracijos liudijime esančią informaciją; kadangi siekiant, kad tinkamai funkcionuotų vidaus rinka, vyktų laisvas judėjimas ir patikrinimai, reikia patikslinti, kada liudijime nurodyti asmenys gali naudoti tą transporto priemonę, kuriai išduotas liudijimas;

(9) kadangi, siekiant palengvinti šiuos patikrinimus ir, visų pirma, užkirsti kelią sukčiavimui ir vogtų transporto priemonių nelegaliai prekybai, tikslinga valstybėms narėms glaudžiai bendradarbiauti ir efektyviai keistis informacija;

(10) kadangi tikslinga numatyti supaprastintą techninių charakteristikų, išdėstytų I ir II prieduose, pritaikymo tvarką,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva taikoma dokumentams, kuriuos valstybė narė išduoda registruojant transporto priemonę.

Ji nepažeidžia valstybių narių teisės laikinai registruojant transporto priemones naudoti dokumentų, kurie ne visais atžvilgiais atitinka šios direktyvos reikalavimus.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje:

a) "transporto priemonė" - tai bet kuri transporto priemonė, kaip apibrėžta 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvos 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo [5]2 straipsnyje ir 1992 m. birželio 30 d. Tarybos direktyvos 92/61/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo [6] 1 straipsnyje;

b) "registracija" - tai administracinis leidimas transporto priemonei patekti į kelių transporto eismą, apimantis transporto priemonės identifikavimą ir serijinio numerio, vadinamo registracijos numeriu, išdavimą;

c) "registracijos liudijimas" - tai dokumentas, liudijantis, kad transporto priemonė yra registruota valstybėje narėje;

d) "registracijos liudijimo turėtojas" - tai asmuo, kurio vardu yra registruota transporto priemonė.

3 straipsnis

1. Valstybės narės išduoda registracijos liudijimą transporto priemonėms, kurios pagal nacionalinius teisės aktus turi būti registruojamos. Liudijimą gali sudaryti arba viena dalis pagal I priedą, arba dvi dalys pagal I ir II priedus.

Valstybės narės gali įgalioti šiam tikslui jų paskirtas tarnybas, ypač gamintojų tarnybas, užpildyti registracijos liudijimo techninių duomenų dalį.

2. Išduodamos naują registracijos liudijimą transporto priemonei, įregistruotai iki šios direktyvos įgyvendinimo, valstybės narės naudoja šioje direktyvoje nustatytą liudijimų išdavimo modelį ir gali sumažinti juose nurodomos informacijos kiekį tiek, kiek tuo metu yra turima būtinų duomenų.

3. Duomenys, pateikti registracijos liudijime pagal I ir II priedus, išreiškiami šiuose prieduose nurodytais suderintais Bendrijos kodais.

4 straipsnis

Pagal šią direktyvą, identifikuojant transporto priemonę tarptautiniame eisme arba perregistruojant ją kitoje valstybėje narėje, vienoje valstybėje narėje išduotas registracijos liudijimas pripažįstamas kitose valstybėse narėse.

5 straipsnis

1. Siekdamos identifikuoti transporto priemonę kelių eisme, valstybės narės gali reikalauti, kad vairuotojas turėtų I registracijos liudijimo dalį.

2. Perregistruodamos transporto priemonę, kuri anksčiau jau buvo įregistruota kitoje valstybėje narėje, kompetentingos institucijos visais atvejais reikalauja pateikti I ankstesnio registracijos liudijimo dalį ir, jeigu buvo išduota, II registracijos liudijimo dalį. Šios institucijos paima pateiktą ankstesnio registracijos liudijimo dalį (dalis) ir saugo ją (jas) mažiausiai šešis mėnesius. Kompetentingos institucijos per du mėnesius pran eša registracijos liudijimus išdavusioms valstybių narių institucijoms apie paimtus liudijimus. Registracijos liudijimus išdavusių institucijų prašymu, registracijos liudijimus paėmusios institucijos per šešis mėnesius nuo jų paėmimo grąžina liudijimus to prašančioms institucijoms.

Tais atvejais, kai registracijos liudijimą sudaro I ir II dalys, tačiau II dalies trūksta, tos valstybės narės, kurioje pareikalauta perregistruoti transporto priemonę, kompetentingos institucijos išimtiniais atvejais gali priimti sprendimą perregistruoti transporto priemonę, tačiau tai padaryti gali tik gavusios iš tos valstybės narės, kurioje ta transporto priemonė buvo anksčiau registruota, rašytinį ar elektroninį patvirtinimą, kad pareiškėjas turi teisę perregistruoti transpor to priemonę kitoje valstybėje narėje.

6 straipsnis

Visi pakeitimai, būtini siekiant suderinti šios direktyvos priedus su technikos pažanga, priimami 7 straipsnyje nustatyta tvarkos.

7 straipsnis

1. Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šiame straipsnyje nustatytą tvarką, Komisijai padeda pagal 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 96/96/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę apžiūrą, suderinimo [7], 8 straipsnį įsteigtas Komitetas (toliau - Komitetas), kuris yra sudarytas iš valstybių narių atstovų ir kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė pareiškiama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą Komisijos siūlymu. Valstybių narių atstovų Komitete balsai paskirstomi taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. a) Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka Komiteto nuomonę.

b) Kai numatytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu Taryba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

8 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2004 m. birželio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro juose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

Komisija pateikia v alstybėms narėms registracijos liudijimų, kuriuos naudoja nacionalinės valdymo institucijos, pavyzdžius.

9 straipsnis

Įgyvendindamos šią direktyvą valstybės narės teikia viena kitai pagalbą. Jos dvišaliu arba daugiašaliu lygiu keičiasi informacija, ypač tais atvejais, kai prieš transporto priemonės registraciją turi būti patikrinamas tos transporto priemonės teisinis statusas toje valstybėje narėje, kurioje ta transporto priemonė buvo anksčiau registruota. Toks tikrinimas išplečia elektroninio tinklo naudojimo galimybes.

10 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

11 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1999 m. balandžio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

W. Müller

[1] OL C 202, 1997 7 2, p. 13 ir OL C 301, 1998 9 30, p. 8.

[2] OL C 19, 1998 1 21, p. 17.

[3] 1998 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 195, 1998 6 22, p. 21); 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 388, 1998 12 14, p. 12) ir 1999 m. vasario 25 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[4] OL L 237, 1991 8 24, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/26/EB (OL L 150, 1997 6 7, p. 41).

[5] OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 98/14/EB (OL L 91, 1998 3 25, p. 1).

[6] OL L 225, 1992 8 10, p. 72. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[7] OL L 46, 1997 2 17, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

I REGISTRACIJOS LIUDIJIMO DALIS [1]

I. Registracijos liudijimo matmenys turi būti ne didesni kaip A4 formato (210 × 297 mm) lapas arba A4 formato aplankas.

II. Popierius, naudojamas I registracijos liudijimo daliai, turi būti apsaugotas nuo klastočių bent dviem iš toliau minimų apsaugos būdų:

- rašmenimis,

- vandens ženklais,

- fluorescenciniais siūlais, arba

- fluorescenciniais įspaudais.

III. Registracijos liudijimo I dalis gali susidėti iš kelių puslapių. Valstybės narės nustato puslapių skaičių, atsižvelgdamos į dokumente pateikiamos informacijos turinį ir jos išdėstymą.

IV. Pirmajame I registracijos liudijimo dalies puslapyje pateikiama tokia informacija:

- valstybės narės, išdavusios I registracijos liudijimo dalį, pavadinimas,

- valstybės narės, išdavusios I registracijos liudijimo dalį, skiriamasis ženklas:

B Belgija

DK Danija

D Vokietija

GR Graikija

E Ispanija

F Prancūzija

IRL Airija

I Italija

L Liuksemburgas

NL Nyderlandai

A Austrija

P Portugalija

FIN Suomija

S Švedija

UK Jungtinė Karalystė,

- kompetentingos institucijos pavadinimas,

- žodžių junginys "I registracijos liudijimo dalis" arba, jei registracijos liudijimą sudaro tik viena dalis, žodžiai "Registracijos liudijimas", išspausdinti stambiu šriftu tos valstybės narės, kurioje išduodamas liudijimas, kalba arba kalbomis; šie žodžiai po tam tikro tarpo išspausdinami smulkiu šriftu kitomis Europos bendrijos kalbomis,

- žodžiai "Europos bendrija", išspausdinti valstybės narės, išduodančios I registracijos liudijimo dalį, kalba arba kalbomis,

- dokumento numeris.

V. Prie atitinkamų suderintų Bendrijos kodų I registracijos liudijimo dalyje dar gali būti pateikiama tokia informacija:

A - registracijos numeris

B - transporto priemonės pirmosio registracijos data

C - asmens duomenys

C.1 - registracijos liudijimo turėtojas:

C.1.1 - pavardė ar įmonės pavadinimas

C.1.2 - kitas vardas (vardai) ar inicialai (ten, kur taikoma)

C.1.3 - registracijos adresas valstybėje narėje dokumento išdavimo dieną

C.4 - jeigu išsamesnė informacija, nurodyta VI punkto C.2 kode, į registracijos liudijimą neįtraukiama dėl to, kad registracijos liudijimo turėtojas:

a) yra transporto priemonės savininkas

b) nėra transporto priemonės savininkas

c) registracijos liudijime nenumatyta, kad jis yra transporto priemonės savininkas

D - transporto priemonė:

D.1 - markė

D.2 - rūšis

- variantas (jei įmanoma)

- versija (jei įmanoma)

D.3 - komercinis apibūdinimas (apibūdinimai)

E - transporto priemonės identifikacinis numeris

F - masė:

F.1 - maksimali techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė (išskyrus motociklus)

G - naudojamos transporto priemonės masė su kėbulu bei sankaba, jeigu tai naudojamas bet kurios kategorijos vilkikas, išskyrus M1 kategoriją

H - galiojimo laikas, jeigu nėra neapribotas

I - registracijos data, kurią nurodo šis liudijimas

K - rūšies patvirtinimo numeris (jei įmanoma)

P - variklis

P.1 - variklio darbinis tūris (cm3)

P.2 - maksimali galia neto (kW) (jei įmanoma)

P.3 - degalų rūšis ar galios šaltinis

Q - galios ir svorio santykis kW/kg (tik motociklams)

S - talpa vietomis:

S.1 - sėdimųjų vietų skaičius, įskaitant vairuotojo vietą

S.2 - stovimųjų vietų skaičius (ten, kur taikoma).

VI. Prie atitinkamų suderintų Bendrijos kodų I registracijos liudijimo dalyje dar gali būti pateikiama tokia informacija:

C - asmens duomenys

C.2 - transporto priemonės savininkas

C.2.1 - pavardė ar įmonės pavadinimas

C.2.2 - kitas vardas (kiti vardai) ar inicialai (ten, kur taikoma)

C.2.3 - registracijos adresas valstybėje narėje dokumento išdavimo dieną

C.3 - fizinis ar juridinis asmuo, kuris gali naudotis transporto priemone kitokiu negu nuosavybės teise teisiniu pagrindu

C.3.1 - pavardė ar įmonės pavadinimas

C.3.2 - kitas vardas (kiti vardai) ar inicialai (ten, kur taikoma)

C.3.3 - registracijos adresas valstybėje narėje dokumento išdavimo dieną

C.5, C.6, C.7, C.8 - jeigu yra pasikeitę asmens duomenys, nurodyti V punkto C.1 kode, VI punkto C.2 kode ir (arba) VI punkto C.3 kode, tai nėra pagrindas išduoti naują registracijos liudijimą. Nauji asmens duomenys, atitinkantys tuos punktus, gali būti nurodyti C.5, C.6, C.7 arba C.8 koduose. Tada rūšiuojama pagal tokias nuorodas: V punkte - C.1 kodas, VI punkte - C.2 kodas, VI punkte - C.3 kodas, V punkte - C.4 kodas

F - masė:

F.2 - maksimali leistina pakrautos naudojamos transporto priemonės masė valstybėje narėje, kurioje yra registruota

F.3 - maksimali leistina pakrautos visos naudojamos transporto priemonės masė valstybėje narėje, kurioje yra registruota

J - transporto priemonės kategorija

L - ašių skaičius

M - važiuoklės pagrindas (mm)

N - transporto priemonėms, viršijančioms 3 500 kg svorį, techniškai leistinos pakrautos transporto priemonės masės pasiskirstymas ant ašių:

N.1 - 1 ašis (kg)

N.2 - 2 ašis (kg) (ten, kur taikoma)

N.3 - 3 ašis (kg) (ten, kur taikoma)

N.4 - 4 ašis (kg) (ten, kur taikoma)

N.5 - 5 ašis (kg) (ten, kur taikoma)

O - techniškai leistina maksimali velkamos priekabos masė:

O.1 - sustabdyta (kg)

O.2 - nesustabdyta (kg)

P - variklis:

P.4 - nominalus greitis (min−1)

P.5 - variklio identifikacijos numeris

R - transporto priemonės spalva

T - maksimalus greitis (km/val.)

U - triukšmo lygis:

U.1 - stovint (dB(A))

U.2 - esant tam tikram variklio greičiui (min−1)

U.3. - važiuojant (dB(A))

V - dujų išmetimas:

V.1 - CO (g/km arba G/kWh)

V.2 - HC (g/km arba G/kWh)

V.3 - NOx (g/km arba G/kWh)

V.4 - HC + NOx (g/km)

V.5 - sveikatai žalingos dyzelinio kuro dalelės (g/km arba G/kWh)

V.6 - patikslintas absorbcijos koeficientas dyzeliniams varikliams (min−1)

V.7 - CO2 (g/km)

V.8 - degalų suvartojimas (L/100 km)

V.9 - EB tipo patvirtinimo aplinkosaugos kategorijos ženklas; nuoroda į versiją, taikomą vadovaujantis Direktyva 70/220/EEB [2] arba Direktyva 88/77/EEB [3]

W - degalų bako (bakų) talpa (litrais).

VII. Į registracijos liudijimo I dalį valstybės narės gali įtraukti papildomą informaciją, skliausteliuose tarp identifikavimo kodų (kaip tai nustatyta V ir VI punktuose) pridėdamos papildomus nacionalinius kodus.

[1] Registracijos liudijimas, sudarytas iš vienos dalies, vadinamas "Registracijos liudijimu", o tekste žodžiai "I dalis" nevartojami.

[2] 1970 m. kovo 20 d. Tarybos direktyva 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo motorinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (OL L 76, 1970 4 6, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/69/EB (OL L 282, 1996 11 1, p. 64).

[3] 1987 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyva 88/77/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis dėl transporto priemonių dyzelinių variklių skleidžiamų dujinių teršalų, suderinimo (OL L 36, 1988 2 9, p. 33). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/1/EB (OL L 40, 1996 2 17, p. 1).

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

II REGISTRACIJOS LIUDIJIMO DALIS [1]

I. Registracijos liudijimo matmenys turi būti ne didesni kaip A4 formato (210 × 297 mm) lapas arba A4 formato aplankas.

II. Popierius, naudojamas II registracijos liudijimo daliai, turi būti apsaugotas nuo klastočių bent dviem iš toliau minimų apsaugos būdų:

- rašmenimis,

- vandens ženklais,

- fluorescenciniais siūlais, arba

- fluorescenciniais įspaudais.

III. II registracijos liudijimo dalis gali susidėti iš kelių puslapių. Valstybės narės pačios nustato puslapių skaičių, atsižvelgdamos į dokumente pateikiamos informacijos turinį ir jos išdėstymą.

IV. Pirmajame II registracijos liudijimo dalies puslapyje pateikiama tokia informacija:

- valstybės narės, išdavusios II registracijos liudijimo dalį, pavadinimas,

- valstybės narės, išdavusios II registracijos liudijimo dalį, skiriamasis ženklas:

B Belgija

DK Danija

D Vokietija

GR Graikija

E Ispanija

F Prancūzija

IRL Airija

I Italija

L Liuksemburgas

NL Nyderlandai

A Austrija

P Portugalija

FIN Suomija

S Švedija

UK Jungtinė Karalystė

- kompetentingos institucijos pavadinimas,

- žodžių junginys "II registracijos liudijimo dalis" arba, jei registracijos liudijimą sudaro tik viena dalis, žodžiai "Registracijos liudijimas", išspausdinti stambiu šriftu tos valstybės narės, kurioje išduodamas liudijimas, kalba arba kalbomis; šie žodžiai po tam tikro tarpo išspausdinami smulkiu šriftu kitomis Europos bendrijos kalbomis,

- žodžiai "Europos bendrija", išspausdinti valstybės narės, išduodančios registracijos liudijimo II dalį, kalba arba kalbomis,

- dokumento numeris.

V. Prie atitinkamų suvienodintų Bendrijos kodų II registracijos liudijimo dalyje pateikiama tokia informacija:

A - registracijos numeris

B - transporto priemonės pirmosios registracijos data

D - transporto priemonė:

D.1 - markė

D.2 - rūšis

- variantas (jei įmanoma)

- versija (jei įmanoma)

D.3 - komercinis apibūdinimas (apibūdinimai)

E - transporto priemonės identifikacinis numeris

K - rūšies patvirtinimo numeris (jei įmanoma).

VI. Prie atitinkamų suvienodintų Bendrijos kodų II registracijos liudijimo dalyje dar gali būti pateikiama tokia informacija:

C - asmens duomenys

C.2 - transporto priemonės savininkas

C.2.1 - pavardė ar įmonės pavadinimas

C.2.2 - kitas vardas (kiti vardai) ar inicialai (ten, kur taikoma)

C.2.3 - registracijos adresas valstybėje narėje dokumento išdavimo dieną

C.3 - fizinis ar juridinis asmuo, kuris gali naudotis transporto priemone kitokiu negu nuosavybės teise teisiniu pagrindu

C.3.1 - pavardė ar įmonės pavadinimas

C.3.2 - kitas vardas (kiti vardai) ar inicialai (ten, kur taikoma)

C.3.3 - registracijos adresas valstybėje narėje dokumento išdavimo dieną

C.5, C.6 - jeigu yra pasikeitę asmens duomenys, pateikti VI punkto C.2 kode ir (arba) VI punkto C.3 kode, tai nėra pagrindas išduoti naują II registracijos liudijimo dalį. Nauji asmens duomenys, atitinkantys tuos punktus, gali būti nurodyti C.5, C.6 koduose. Tada rūšiuojama pagal tokias nuorodas: VI punkte - C.2 kodas, VI punkte - C.3 kodas.

J transporto priemonės kategorija.

VII. Į registracijos liudijimo II dalį valstybės narės gali įtraukti papildomą informaciją, skliausteliuose tarp identifikavimo kodų (kaip tai nustatyta V ir VI punktuose) pridėdamos papildomus nacionalinius kodus.

[1] Šis priedas galioja tik registracijos pažymėjimams, sudarytiems iš I ir II dalies.

--------------------------------------------------

Top