EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0037

Padomes Direktīva 1999/37/EK (1999. gada 29. aprīlis) par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem

OJ L 138, 1.6.1999, p. 57–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 74 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 74 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 005 P. 18 - 26

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/37/oj

31999L0037Oficiālais Vēstnesis L 138 , 01/06/1999 Lpp. 0057 - 0065


Padomes Direktīva 1999/37/EK

(1999. gada 29. aprīlis)

par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 75. panta 1. punkta d) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma 189.c pantā paredzēto procedūru [3],

(1) tā kā Kopiena ir pieņēmusi vairākus pasākumus, lai izveidotu iekšējo tirgu, ko veido telpa bez iekšējām robežām, kurā saskaņā ar Līguma noteikumiem ir nodrošināta brīva preču, personu, pakalpojumu un kapitāla aprite;

(2) tā kā visas dalībvalstis pieprasa, lai citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekļu vadītājiem būtu šo transportlīdzekļu reģistrācijas apliecības, kas ļautu tiem izmantot ceļus to teritorijā;

(3) tā kā reģistrācijas apliecības formas un satura saskaņošana atvieglos tās izpratni un tādējādi uzlabos dalībvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu brīvu kustību pa ceļiem citu dalībvalstu teritorijā;

(4) tā kā ir jābūt iespējai pēc reģistrācijas apliecības pārbaudīt, vai persona, kam vadītāja apliecība izsniegta saskaņā ar Padomes 1991. gada 29. jūlija Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām [4], brauc tikai ar tās kategorijas transportlīdzekļiem, kuriem tai ir atļauja; tā kā šādas pārbaudes palīdz uzlabot drošību uz ceļiem;

(5) tā kā visas dalībvalstis kā priekšnoteikumu tāda transportlīdzekļa reģistrācijai, kas iepriekš bijis reģistrēts citā dalībvalstī, prasa dokumentu, kas apliecina transportlīdzekļa reģistrāciju un tehniskos parametrus;

(6) tā kā reģistrācijas apliecību saskaņošana veicinās tādu transportlīdzekļu atkārtotu izmantošanu, kas iepriekš reģistrēti citā dalībvalstī, kā arī veicinās pareizu iekšējā tirgus darbību;

(7) tā kā dalībvalstis izmanto reģistrācijas apliecības, kam ir vai nu viena daļa, vai divas atsevišķas daļas, un tā kā pašlaik ir lietderīgi ļaut līdztekus pastāvēt abām sistēmām;

(8) tā kā dalībvalstu starpā saglabājas atšķirības attiecībā uz reģistrācijas apliecībās ietverto datu skaidrošanu; tā kā pareizas iekšējā tirgus darbības un brīvas pārvietošanās labad, kā arī ar to saistīto pārbaužu labad ir lietderīgi sīkāk norādīt, kā apliecībā minētās personas drīkst izmantot transportlīdzekli, kam šī apliecība izdota;

(9) tā kā, lai sekmētu pārbaudes, kas īpaši paredzētas cīņai ar krāpšanu un zagtu transportlīdzekļu nelegālu tirdzniecību, ir lietderīgi izveidot ciešu dalībvalstu sadarbību, kas pamatojas uz efektīvu informācijas apmaiņu;

(10) tā kā ir lietderīgi noteikt vienkāršotu procedūru, lai pielāgotu I un II pielikumā ietvertos tehniskos jautājumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šo direktīvu piemēro dokumentiem, kas izdoti dalībvalstīs, reģistrējot transportlīdzekļus.

Tas neietekmē dalībvalstu tiesības izmantot transportlīdzekļu pagaidu reģistrācijai dokumentus, kas varētu neatbilst visām šīs direktīvas prasībām.

2. pants

Šajā direktīvā:

a) "transportlīdzekļi": ir visi transportlīdzekļi, kā noteikts 2. pantā Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvā 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [5], kā arī 1. pantā Padomes 1992. gada 30. jūnija Direktīvā 92/61/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu [6];

b) "reģistrācija": ir administratīva atļauja izmantot transportlīdzekli ceļu satiksmē, kas saistīta ar transportlīdzekļa identifikāciju un sērijas numura izdošanu, ko dēvē par reģistrācijas numuru;

c) "reģistrācijas apliecība": ir dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir reģistrēts kādā dalībvalstī;

d) "reģistrācijas apliecības turētājs": ir persona, kuras vārdā transportlīdzeklis ir reģistrēts.

3. pants

1. Dalībvalstis izdod reģistrācijas apliecību transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas reģistrācija saskaņā ar šo valstu tiesību aktiem. Apliecībai ir vai nu tikai viena daļa, saskaņā ar I pielikumu, vai divas daļas, saskaņā ar I un II pielikumu.

Dalībvalstis var atļaut dienestiem, ko tās izraugās šim mērķim, jo īpaši ražotāju dienestiem, aizpildīt reģistrācijas apliecību tehnisko datu sadaļas.

2. Ja pirms šīs direktīvas īstenošanas reģistrētam transportlīdzeklim izdod jaunu reģistrācijas apliecību, dalībvalstis izmanto šajā direktīvā noteikto apliecības paraugu un var lemt tajā sniegt tikai tās ziņas, par ko ir pieejami vajadzīgie dati.

3. Reģistrācijas apliecībā minētos datus saskaņā ar I un II pielikumu sniedz ar šajos pielikumos norādītajiem saskaņotajiem Kopienas kodiem.

4. pants

Ievērojot šo direktīvu, reģistrācijas apliecību, ko izsniegusi kāda dalībvalsts, atzīst pārējās dalībvalstīs, lai transportlīdzekli identificētu starptautiskajā satiksmē vai pārreģistrētu citā dalībvalstī.

5. pants

1. Lai identificētu transportlīdzekli ceļu satiksmē, dalībvalstis var prasīt, lai vadītājam būtu līdzi reģistrācijas apliecības I daļa.

2. Lai pārreģistrētu transportlīdzekli, kas ir reģistrēts citā dalībvalstī, kompetentās iestādes katrā tādā gadījumā prasa iesniegt iepriekšējās reģistrācijas apliecības I daļu, kā arī II daļu, ja tā ir izsniegta. Šīs iestādes anulē iesniegtās iepriekšējās reģistrācijas apliecības daļu (vai daļas) un glabā tās vismaz sešus mēnešus. Divos mēnešos tās informē dalībvalstu iestādes, kas izsniegušas apliecību, par šīs apliecības anulēšanu. Kompetentās iestādes sešos mēnešos pēc anulēšanas atdod anulēto apliecību minētajām iestādēm, ja tās to lūdz.

Ja reģistrācijas apliecībai ir jābūt divām daļām, bet II daļas nav, kompetentās iestādes dalībvalstī, kurā ir lūgts veikt jauno reģistrāciju, ārkārtas gadījumā var pieņemt lēmumu transportlīdzekli pārreģistrēt, taču tikai pēc tam, kad rakstiski vai ar elektroniskiem saziņas līdzekļiem ir saņemts apstiprinājums no kompetentajām iestādēm tajā dalībvalstī, kur transportlīdzeklis bijis iepriekš reģistrēts, ka pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs pārreģistrēt transportlīdzekli citā dalībvalstī.

6. pants

Visus grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielāgotu šīs direktīvas pielikumus tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar 7. pantā paredzēto procedūru.

7. pants

1. Ja ir atsauce uz procedūru, kas paredzēta šajā pantā, Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar 8. pantu Padomes 1996. gada 20. decembra Direktīvā 96/96/EK dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm [7], še turpmāk "komiteja", kurā ir dalībvalstu pārstāvji un kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz izskatīšanai komitejā veicamo pasākumu projektu. Komiteja par projektu sniedz atzinumu termiņā, ko nosaka priekšsēdētājs atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kas Līguma 148. panta 2. punktā noteikts lēmumiem, kas Padomei jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis komitejā vērtē saskaņā ar minēto pantu. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) Komisija apstiprina paredzētos pasākumus, ja tie ir saskaņā ar komitejas atzinumu.

b) Ja paredzētie pasākumi nav saskaņā ar komitejas atzinumu vai atzinums nav sniegts, Komisija tūlīt iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja trīs mēnešos pēc tam, kad priekšlikums iesniegts Padomei, tā lēmumu nav pieņēmusi, ierosinātos pasākumus apstiprina Komisija.

8. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2004. gada 1. jūnijam. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos jābūt atsaucei uz šo direktīvu, vai arī šāda atsauce jāpievieno to oficiālām publikācijām. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai tos savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

Komisija paziņo pārējām dalībvalstīm visus reģistrācijas apliecību paraugus, ko izmanto attiecīgās valsts pārvaldes iestādes.

9. pants

Dalībvalstis cita citai palīdz īstenot šo direktīvu. Tās var veikt divpusēju vai daudzpusēju informācijas apmaiņu, jo īpaši, lai pirms transportlīdzekļa reģistrācijas pārbaudītu tā juridisko statusu, ja vajadzīgs, dalībvalstī, kurā tas iepriekš bijis reģistrēts. Šādā pārbaudē cita starpā var izmantot elektroniskos informācijas tīklus.

10. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad tā publicēta Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

11. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1999. gada 29. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

W. Müller

[1] OV C 202, 2.7.1997., 13. lpp. un OV C 301, 30.9.1998., 8. lpp.

[2] OV C 19, 21.1.1998., 17. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1998. gada 28. maija atzinums (OV C 195, 22.6.1998., 21. lpp), Padomes 1998. gada 3. novembra kopējā nostāja (OV C 388, 14.12.1998., 12. lpp) un Eiropas Parlamenta 1999. gada 25. februāra lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[4] OV L 237, 24.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/26/EK (OV L 150, 7.6.1997., 41. lpp).

[5] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/14/EK (OV L 91, 25.3.1998., 1. lpp).

[6] OV L 225, 10.8.1992., 72. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[7] OV L 46, 17.2.1997., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS I DAĻA [1]

I. Reģistrācijas apliecības kopējie izmēri nepārsniedz A4 formāta lapu (210 × 297 mm) vai salocītu lapu A4 formātā.

II. Papīram, ko izmanto reģistrācijas apliecības I daļai, jābūt aizsargātam pret viltojumiem ar vismaz diviem no šiem paņēmieniem:

- ar zīmējumiem,

- ar ūdenszīmēm,

- ar luminiscējošām šķiedrām vai

- luminiscējošiem iespiedumiem.

III. Reģistrācijas apliecības I daļai var būt vairākas lapas. Dalībvalstis nosaka lapu skaitu saskaņā ar dokumentā ietverto informāciju un tās izvietojumu.

IV. Reģistrācijas apliecības I daļas pirmajā lapā ir:

- tās dalībvalsts nosaukums, kas izdod reģistrācijas apliecības I daļu,

- tās dalībvalsts atšķirības zīme, kas izdod reģistrācijas apliecības I daļu:

B Beļģijai

DK Dānijai

D Vācijai

GR Grieķijai

E Spānijai

F Francijai

IRL Īrijai

I Itālijai

L Luksemburgai

NL Nīderlandei

A Austrijai

P Portugālei

FIN Somijai

S Zviedrijai

UK Apvienotajai Karalistei,

- kompetentās iestādes nosaukums,

- uzraksts "Reģistrācijas apliecības I daļa" vai, ja apliecībai ir tikai viena daļa, uzraksts "Reģistrācijas apliecība", kas drukāts lieliem burtiem tās dalībvalsts valodā vai valodās, kura izdod reģistrācijas apliecību; pēc pietiekamas atkāpes šim uzrakstam jābūt mazākiem burtiem arī pārējās Eiropas Kopienu valodās,

- uzraksts "Eiropas Kopiena", kas drukāts tās dalībvalsts valodā vai valodās, kura izdod reģistrācijas apliecības I daļu,

- dokumenta numurs.

V. Reģistrācijas apliecības I daļā pēc attiecīgiem saskaņotiem Kopienas kodiem ir arī šādi dati:

A) reģistrācijas numurs

B) transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas diena

C) personas dati:

C1) reģistrācijas apliecības turētājs:

C1.1) uzvārds vai uzņēmuma nosaukums

C1.2) pārējie vārdi vai iniciāļi (ja vajadzīgs)

C1.3) adrese reģistrācijas dalībvalstī dokumenta izsniegšanas dienā

C4) Ja VI punkta C2 kodā norādītie dati nav iekļauti reģistrācijas apliecībā, norāde uz faktu, ka reģistrācijas apliecības turētājs:

a) ir transportlīdzekļa īpašnieks

b) nav transportlīdzekļa īpašnieks

c) reģistrācijas apliecībā nav norādīts, ka viņš ir transportlīdzekļa īpašnieks

D) transportlīdzeklis:

D1) marka

D2) modelis

- variants (ja pieejams)

- versija (ja pieejama)

D3) tirdzniecības apraksts(i)

E) transportlīdzekļa identifikācijas numurs

F) masa:

F1) transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamā pilnā masa, izņemot motociklus

G) transportlīdzekļa pašmasa ar virsbūvi, kā arī ar jūgierīci visu kategoriju transportlīdzekļiem, ko izmanto vilkšanai, izņemot M1 kategoriju

H) derīguma termiņš, ja tas nav neierobežots

I) reģistrācijas datums, uz ko attiecas apliecība

K) tipa apstiprinājuma numurs (ja ir pieejams)

P) motors:

P1) motora tilpums (cm3)

P2) maksimālā motora jauda (kW) (ja ir pieejama)

P3) degvielas vai enerģijas avota veids

Q) jaudas/svara attiecība (kW/kg) (tikai motocikliem)

S) sēdvietu skaits

S1) Sēdvietu skaits, ieskaitot vadītāja sēdekli

S2) stāvvietu skaits (vajadzības gadījumā)

VI. Reģistrācijas apliecības I daļā pēc saskaņotiem atbilstīgiem Kopienas kodiem var būt arī šādi dati:

C) personas dati:

C2) transportlīdzekļa īpašnieks

C2.1) uzvārds vai uzņēmuma nosaukums

C2.2) pārējie vārdi vai iniciāļi (ja vajadzīgs)

C2.3) adrese reģistrācijas dalībvalstī dokumenta izsniegšanas dienā

C3) fiziska vai juridiska persona, kas nav transportlīdzekļa īpašnieks, bet kurai ir likumīgas tiesības transportlīdzekli izmantot

C3.1) uzvārds vai uzņēmuma nosaukums

C3.2) pārējie vārdi vai iniciāļi (ja vajadzīgs)

C3.3) adrese reģistrācijas dalībvalstī dokumenta izsniegšanas dienā

C5), C6), C7), C8) ja izmaiņu dēļ V punkta C1 kodā, VI punkta C2 kodā un/vai VI punkta C3 kodā sniegtajos personas datos nav jāizdod jauna reģistrācijas apliecība, šiem punktiem atbilstošos jaunos personas datus var iekļaut C5, C6, C7 vai C8 kodā; tādā gadījumā tos sadala saskaņā ar atsaucēm V punkta C1 kodā, VI punkta C2 kodā, VI punkta C3 kodā un V punkta C4 kodā.

F) masa:

F2) transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamā pilnā masa reģistrācijas dalībvalstī

F3) visa transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamā pilnā masa reģistrācijas dalībvalstī

J) transportlīdzekļa kategorija

L) asu skaits

M) garenbāze (mm)

N) transportlīdzekļiem, kuru kopējā masa pārsniedz 3500 kg, maksimāli pieļaujamās pilnās masas sadalījums pa asīm:

N1) 1. ass (kg)

N2) 2. ass (kg), ja vajadzīgs

N3) 3. ass (kg), ja vajadzīgs

N4) 4. ass (kg), ja vajadzīgs

N5) 5. ass (kg), ja vajadzīgs

O) piekabes maksimāli pieļaujamā vilces masa:

O1) ar bremzēm (kg)

O2) bez bremzēm (kg)

P) motors:

P4) nominālais apgriezienu skaits (min −1)

P5) motora identifikācijas numurs

R) transportlīdzekļa krāsa

T) maksimālais ātrums (km/h)

U) trokšņa līmenis:

U1) stāvot (dB) (A))

U2) motora apgriezienu skaits (min −1)

U3) braucot (dB (A))

V) gāzu izplūde:

V1) CO (g/km vai g/kWh)

V2) HC (g/km vai g/kWh)

V3) NOx (g/km vai G/kWh)

V4) HC + NOx (g/km)

V5) daļiņu izmete dīzeļmotoriem (g/km vai g/kWh)

V6) koriģētais absorbcijas koeficients dīzeļmotoriem (min −1)

V7) CO2 (g/km)

V8) kopējais degvielas patēriņš (l/100 km)

V9) EK tipa apstiprinājuma vides kategorijas norāde; atsauce uz versiju, ko piemēro atbilstoši Direktīvai 70/220/EEK [2] vai Direktīvai 88/77/EEK [3]

W) degvielas tvertnes tilpums (litros).

VII. Dalībvalstis var iekļaut papildu informāciju (reģistrācijas apliecības I daļā), cita starpā, tās var pie identifikācijas kodiem iekavās pievienot papildu valsts kodus, kā noteikts saskaņā ar V un VI punktu.

[1] Apliecībā, kurai ir tikai viena daļa, būs uzraksts "Reģistrācijas apliecība" un tekstā nebūs norādes uz I daļu.

[2] Padomes Direktīva 70/220/EEK (1970. gada 20. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (OV L 76, 6.4.1970., 1. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Direktīvu 96/69/EK (OV L 282, 1.11.1996., 64. lpp.).

[3] Padomes Direktīva 88/77/EEK (1987. gada 3. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dīzeļmotoriem (OV L 36, 9.2.1988., 33. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 96/1/EK (OV L 40, 17.2.1996., 1. lpp.).

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS II DAĻA [1]

I. Reģistrācijas apliecības izmēri nepārsniedz A4 formāta lapu (210 × 297 mm) vai salocītu lapu A4 formātā.

II. Papīram, ko izmanto reģistrācijas apliecības II daļai, jābūt aizsargātam pret viltojumiem ar vismaz diviem šādiem paņēmieniem:

- ar zīmējumiem,

- ar ūdenszīmēm,

- ar luminiscējošām šķiedrām vai

- luminiscējošiem iespiedumiem.

III. Reģistrācijas apliecības II daļai var būt vairākas lapas. Dalībvalstis nosaka lapu skaitu saskaņā ar dokumentā ietverto informāciju un tās izvietojumu.

IV. Reģistrācijas apliecības II daļas pirmajā lapā ir:

- tās dalībvalsts nosaukums, kas izdod reģistrācijas apliecības II daļu,

- tās dalībvalsts atšķirības zīme, kas izdod reģistrācijas apliecības II daļu:

B Beļģijai

DK Dānijai

D Vācijai

GR Grieķijai

E Spānijai

F Francijai

IRL Īrijai

I Itālijai

L Luksemburgai

NL Nīderlandei

A Austrijai

P Portugālei

FIN Somijai

S Zviedrijai

UK Apvienotajai Karalistei,

- kompetentās iestādes nosaukums,

- uzraksts "Reģistrācijas apliecības II daļa", kas drukāts lieliem burtiem tās dalībvalsts valodā vai valodās, kura izdod reģistrācijas apliecību; pēc pietiekamas atkāpes šim uzrakstam jābūt mazākiem burtiem arī pārējās Eiropas Kopienu valodās,

- uzraksts "Eiropas Kopiena", kas iespiests tās dalībvalsts valodā vai valodās, kura izdod reģistrācijas apliecības II daļu,

- dokumenta numurs.

V. Reģistrācijas apliecības II daļā pēc attiecīgiem saskaņotiem Kopienas kodiem ir arī šādi dati:

A) reģistrācijas numurs

B) transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas diena

D) transportlīdzeklis:

D1) marka

D2) modelis

- variants (ja ir pieejams)

- versija (ja ir pieejama)

D3) tirdzniecības apraksts (i)

E) transportlīdzekļa identifikācijas numurs

K) tipa apstiprinājuma numurs (ja ir pieejams)

VI. Reģistrācijas apliecības II daļā pēc attiecīgiem saskaņotiem Kopienas kodiem var būt arī šādi dati:

C) personas dati:

C2) transportlīdzekļa īpašnieks

C2.1) uzvārds vai uzņēmuma nosaukums

C2.2) pārējie vārdi vai iniciāļi (ja vajadzīgs)

C2.3) adrese reģistrācijas dalībvalstī dokumenta izsniegšanas dienā

C3) fiziska vai juridiska persona, kas nav transportlīdzekļa īpašnieks, bet kurai ir likumīgas tiesības transportlīdzekli izmantot

C3.1) uzvārds vai uzņēmuma nosaukums

C3.2) pārējie vārdi vai iniciāļi (ja vajadzīgs)

C3.3) adrese reģistrācijas dalībvalstī dokumenta izsniegšanas dienā

C5), C6), ja izmaiņu dēļ VI punkta C2 kodā un/vai VI punkta C3 kodā sniegtajos personas datos nav jāizdod jauna reģistrācijas apliecība, šiem punktiem atbilstošos jaunos personas datus var iekļaut C5 vai C6 kodā; tos sadala saskaņā ar VI punkta C2 kodu un VI punkta C3 kodu.

J. transportlīdzekļa kategorija

VII. Dalībvalstis var iekļaut papildu informāciju reģistrācijas apliecības II daļā; cita starpā, tās var pie identifikācijas kodiem iekavās pievienot papildu valsts kodus, kā noteikts saskaņā ar V un VI punktu.

[1] Šis pielikums attiecas tikai uz tām reģistrācijas apliecībām, kam ir I un II daļa.

--------------------------------------------------

Top