EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0037

Rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon

EGT L 138, 1.6.1999, p. 57–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/37/oj

31999L0037

Rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 138 , 01/06/1999 s. 0057 - 0065


RÅDETS DIREKTIV 1999/37/EG

av den 29 april 1999

om registreringsbevis för fordon

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 75.1 d i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 189c i fördraget(3), och

av följande skäl:

1. Gemenskapen har antagit ett antal åtgärder för att upprätta en inre marknad som omfattar ett område utan inre gränser inom vilket fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs enligt bestämmelserna i fördraget.

2. Alla medlemsstater kräver att föraren av ett fordon som är registrerat i en annan medlemsstat skall inneha registreringsbevis för detta fordon för att få utnyttja vägarna på deras territorium.

3. Harmoniseringen av utformningen av och innehållet i registreringsbeviset kommer att underlätta dess begriplighet och på så sätt bidra till att fordon som är registrerade i en medlemsstat får fri rörlighet på andra medlemsstaters vägar.

4. Innehållet i registreringsbeviset bör möjliggöra kontroll av att innehavaren av ett körkort som har utfärdats enligt rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort(4), endast framför de fordonskategorier för vilka körkortet har utfärdats. En sådan kontroll bidrar till trafiksäkerheten.

5. Alla medlemsstater kräver, som ett nödvändigt villkor för att registrera ett fordon som tidigare registrerats i en annan medlemsstat, ett registreringsbevis där denna registrering intygas liksom fordonets tekniska egenskaper.

6. Harmoniseringen av detta registreringsbevis underlättar att fordon som tidigare registrerats i en annan medlemsstat, åter kommer i trafik och bidrar till att den inre marknaden fungerar väl.

7. Medlemsstaterna använder ett registreringsbevis som omfattar antingen en enda del eller två skilda delar, och dessa båda system bör för närvarande få finnas samtidigt.

8. Det kvarstår skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller tolkningen av de personuppgifter som förekommer i registreringsbeviset. För att den inre marknaden, den fria rörligheten och de kontroller som hör dit skall fungera väl bör det fastställas i vilken egenskap de personer som är angivna i registreringsbeviset förfogar över det fordon för vilket det är utfärdat.

9. För att underlätta de kontroller som är avsedda särskilt för kampen mot bedrägeri och olaglig handel med stulna fordon bör ett nära samarbete inrättas mellan medlemsstaterna, grundat på ett effektivt system för informationsutbyte.

10. Ett förenklat förfarande bör utarbetas för anpassningen av de tekniska delarna i bilagorna I och II.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall gälla för handlingar som utfärdas av medlemsstaterna vid registrering av fordon.

Det skall inte påverka medlemsstaternas rätt att för tillfällig registrering av fordon använda handlingar som i förekommande fall inte på alla punkter uppfyller kraven i detta direktiv.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a) fordon: alla fordon som uppfyller definitionen i artikel 2 i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(5), och i artikel 1 i rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon(6),

b) registrering: administrativt godkännande för att ett fordon skall få tas i bruk i vägtrafik och som innefattar identifikation av fordonet och tilldelning av ett löpnummer, som kallas registreringsnummer,

c) registreringsbevis: handling som intygar att fordonet är registrerat i en medlemsstat,

d) innehavare av registreringsbevis: person i vars namn ett fordon är registrerat.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall utfärda ett registreringsbevis för de fordon som skall registreras enligt deras nationella lagstiftning. Beviset skall bestå av antingen en enda del i enlighet med bilaga I, eller av två delar i enlighet med bilagorna I och II.

Medlemsstaterna får ge tillstånd till dem som de bemyndigar för detta ändamål, bland annat tillverkarna, att införa uppgifter i den tekniska delen av registreringsbeviset.

2. Om ett nytt registreringsbevis utärdas för ett fordon som registrerats före genomförandet av detta direktiv, skall medlemsstaterna använda en modell för beviset enligt detta direktiv och får begränsa sig till att endast ange de krävda uppgifter som finns tillgängliga.

3. Vid införandet av uppgifter i registreringsbeviset skall i enlighet med bilagorna I och II de harmoniserade gemenskapskoder som återfinns i dessa bilagor användas.

Artikel 4

I enlighet med detta direktiv skall det registreringsbevis som utfärdas av en medlemsstat erkännas av de övriga medlemsstaterna för identifieringen av fordonet i internationell trafik eller för ny registrering av fordonet i en annan medlemsstat.

Artikel 5

1. För att kunna identifiera ett fordon i vägtrafik kan medlemsstaterna kräva att föraren medför del I av registreringsbeviset.

2. Inför ny registrering av ett fordon som tidigare varit registrerat i en annan medlemsstat skall de behöriga myndigheterna kräva att i samtliga fall del I av det gamla registreringsbeviset återlämnas och även del II om denna del har utfärdats. Dessa myndigheter skall dra in den eller de utfärdade delarna av det gamla registreringsbeviset och skall bevara dem i minst sex månader. De skall inom två månader anmäla åtgärden till myndigheterna i den medlemsstat som har utfärdat det indragna registreringsbeviset. De skall sända tillbaka det indragna beviset till nämnda myndigheter om dessa inom sex månader efter det att beviset drogs in begär detta.

Om registreringsbeviset består av delarna I och II, och del II saknas, skall de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där ny ansökan om registrering har gjorts i undantagsfall kunna besluta att på nytt registrera fordonet, men först efter att ha fått bekräftelse, skriftligt eller på elektronisk väg, från de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fordonet tidigare var registrerat, att den sökande har rätt att på nytt registrera fordonet i en annan medlemsstat.

Artikel 6

Ändringar som är nödvändiga för att anpassa bilagorna i detta direktiv till den tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 7.

Artikel 7

1. När det hänvisas till det förfarande som föreskrivs i denna artikel skall kommissionen biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 8 i rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet(7), nedan kallad kommittén, och som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juni 2004. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Kommissionen skall till medlemsstaterna överlämna alla de mallar för registreringsbeviset som används av de nationella myndigheterna.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall bistå varandra inför genomförandet av detta direktiv. De kan bilateralt eller multilateralt utbyta upplysningar, särskilt för att innan registrering sker kontrollera ett fordons lagenlighet, i förekommande fall i den medlemsstat där fordonet tidigare var registrerat. Denna kontroll kan särskilt omfatta användning av sammankopplade elektroniska system.

Artikel 10

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 29 april 1999.

På rådets vägnar

W. MÜLLER

Ordförande

(1) EGT C 202, 2.7.1997, s. 13 samt

EGT C 301, 30.9.1998, s. 8.

(2) EGT C 19, 21.1.1998, s. 17.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 28 maj 1998 (EGT C 195, 22.6.1998, s. 21), rådets gemensamma ståndpunkt av den 3 november 1998 (EGT C 388, 14.12.1998, s. 12) och Europaparlamentets beslut av den 25 februari 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 237, 24.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 97/26/EG (EGT L 150, 7.6.1997, s. 41).

(5) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/14/EG (EGT L 91, 25.3.1998, s. 1).

(6) EGT L 225, 10.8.1992, s. 72. Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(7) EGT L 46, 17.2.1997, s. 1.

BILAGA I

DEL I AV REGISTRERINGSBEVISET(1)

I. Storleken på registreringsbeviset får inte överstiga A4-format (210 × 297 mm) eller folder i A4-format.

II. Det papper som används till del I av registreringsbeviset skall göras säkert mot förfalskning genom att minst två av följande tekniker används:

- Grafisk utformning.

- Vattenmärke.

- Fluorescerande fibrer.

- Fluorescerande tryck.

III. Del I av registreringsbeviset kan bestå av flera sidor. Medlemsstaterna skall bestämma antalet sidor beroende på de uppgifter som dokumentet innehåller och dess layout.

IV. Den första sidan i del I av registreringsbeviset skall innehålla

- namnet på den medlemsstat som utfärdar del I av registreringsbeviset,

- nationalitetsbeteckningen för den medlemsstat som utfärdar del I av registreringsbeviset, nämligen:

B Belgien

DK Danmark

D Tyskland

GR Grekland

E Spanien

F Frankrike

IRL Irland

I Italien

L Luxemburg

NL Nederländerna

A Österrike

P Portugal

FIN Finland

S Sverige

UK Förenade kungariket,

- den behöriga myndighetens namn,

- orden "Del I av registreringsbeviset" eller ordet "Registreringsbevis" om beviset består av en enda del, tryckt i stor stil på språket eller språken i den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset; dessa ord skall också på lämpligt avstånd anges med liten stil, på Europeiska gemenskapernas övriga språk,

- orden "Europeiska gemenskapen", tryckt på språket eller språken i den medlemsstat som utfärdar del I av registreringsbeviset,

- dokumentets nummer.

V. Del I av registreringsbeviset skall också innehålla följande uppgifter, föregångna av motsvarande harmoniserade gemenskapskoder:

(A) Registreringsnummer

(B) Tidpunkt för fordonets första registrering

(C) Personuppgifter

(C.1) Registreringsbevisets innehavare

(C.1.1) Efternamn eller firma

(C.1.2) Övriga namn eller initial(er) (i förekommande fall)

(C.1.3) Adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid tidpunkten för dokumentets utfärdande

(C.4) Om de uppgifter som anges i punkt VI kod C.2 inte införs i registreringsbeviset skall upplysning lämnas om att registreringsbevisets innehavare

a) är ägare till fordonet,

b) inte är ägare till fordonet,

c) inte anges som ägare till fordonet i registreringsbeviset.

(D) Fordon

(D.1) Märke

(D.2) Typ

- Variant (om uppgift finns tillgänglig)

- Version (om uppgift finns tillgänglig)

(D.3) Handelsbeteckning(ar)

(E) Fordonets identifieringsmärkning

(F) Massa

(F.1) Största tillåtna totalvikt, utom för motorcyklar

(G) Fordonets massa med karosseri i körklart skick, samt med kopplingsanordning om ett annat dragfordon än ett i kategori M1, används

(H) Giltighetstid för registreringen, om den inte är obegränsad

(I) Registreringsdatum som det nuvarande registreringsbeviset hänvisar till

(K) Typgodkännandenummer (om uppgift finns tillgänglig)

(P) Motor

(P.1) Cylindervolym (i cm3)

(P.2) Maximal nettoeffekt (i kW) (om uppgift finns tillgänglig)

(P.3) Typ av bränsle eller kraftkälla

(Q) Förhållande motoreffekt/vikt i kW/kg (endast för motorcyklar)

(S) Antal sittplatser

(S.1) Antal sittplatser, inbegripet förarplatsen

(S.2) Antal ståplatser (i förekommande fall)

VI. Del I av registreringsbeviset kan dessutom innehålla följande uppgifter, föregångna av motsvarande harmoniserade gemenskapskoder:

(C) Personuppgifter

(C.2) Fordonets ägare

(C.2.1) Efternamn eller firma

(C.2.2) Övriga namn eller initial(er) (i förekommande fall)

(C.2.3) Adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid tidpunkten för dokumentets utfärdande

(C.3) Fysisk eller juridisk person som får förfoga över fordonet i annan rättslig egenskap än ägare

(C.3.1) Efternamn eller firma

(C.3.2) Övriga namn och initial(er) (i förekommande fall)

(C.3.3) Adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid tidpunkten för dokumentets utfärdande

(C.5), (C.6), (C.7), (C.8) Om en ändring av personuppgifterna i punkterna V kod C.1, VI kod C.2 och/eller VI kod C.3 inte ger anledning till utfärdande av nytt registreringsbevis kan de nya personuppgifter som avser dessa punkter införas under kod C.5, C.6, C.7 eller C.8. De skall då struktureras i enlighet med punkterna V kod C.1, VI kod C.2, VI kod C.3 och V kod C.4.

(F) Massa

(F.2) Största tillåtna totalvikt för fordon i körklart skick i den medlemsstat där fordonet är registrerat

(F.3) Största tillåtna totalvikt för fordonskombination i körklart skick i den medlemsstat där fordonet är registrerat

(J) Fordonskategori

(L) Antal axlar

(M) Axelavstånd (i mm)

(N) Fördelning mellan axlarna av den största tillåtna totalvikten för fordon med en total massa som överstiger 3500 kg

(N.1) Axel 1 (i kg)

(N.2) Axel 2 (i kg), i förekommande fall

(N.3) Axel 3 (i kg), i förekommande fall

(N.4) Axel 4 (i kg), i förekommande fall

(N.5) Axel 5 (i kg), i förekommande fall

(O) Släpfordonets största tillåtna massa

(O.1) Bromsat släp (i kg)

(O.2) Obromsat släp (i kg)

(P) Motor

(P.4) Märkvarvtal (i min-1)

(P.5) Identififikationsnummer för motorn

(R) Fordonets färg

(T) Högsta hastighet (i km/h)

(U) Ljudnivå

(U.1) Stillastående (i dB(A))

(U.2) Motorvarvtal (i min-1)

(U.3) Körning (passage) (i dB(A))

(V) Avgasutsläpp

(V.1) CO (i g/km eller g/kWh)

(V.2) HC (i g/km eller g/kWh)

(V.3) NOx (i g/km eller g/kWh)

(V.4) HC + NOx (i g/km)

(V.5) Dieselpartiklar (i g/km eller g/kWh)

(V.6) Korrigerad absorptionskoefficient för diesel (i m-1)

(V.7) CO2 (i g/km)

(V.8) Bränsleförbrukning vid blandad körning (i l/100 km)

(V.9) Uppgift om miljöklass i EG-typgodkännande: Angivande av tillämplig version enligt direktiv 70/220/EEG(2) eller direktiv 88/77/EEG(3).

(W) Bränsletankens eller -tankarnas volym (i l).

VII. Medlemsstaterna får ta med ytterligare upplysningar (i del I av registreringsbeviset) och de får bland annat till identifieringskoderna i V och VI lägga ytterligare nationella koder inom parentes.

(1) På det bevis som består av en enda del skall det stå angivet "Registreringsbevis", och i texten skall det inte hänvisas till del I.

(2) Rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (EGT L 76, 6.4.1970, s. 1). Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/69/EG (EGT L 282, 1.11.1996, s. 64).

(3) Rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (EGT L 36, 9.2.1988, s. 33). Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/1/EG (EGT L 40, 17.2.1996, s. 1).

BILAGA II

DEL II AV REGISTRERINGSBEVISET(1)

I. Storleken på registreringsbeviset får inte överstiga A4-format dvs. 210 × 297 mm, eller folder i A4-format.

II. Det papper som används till del II av registreringsbeviset skall göras säkert mot förfalskning genom att minst två av följande tekniker används:

- Grafisk utformning.

- Vattenmärke

- Fluorescerande fibrer.

- Fluorescerande tryck.

III. Del II av registreringsbeviset kan bestå av flera sidor. Medlemsstaterna skall bestämma antalet sidor beroende på de uppgifter som dokumentet innehåller och dess layout.

IV. Den första sidan i del II av registreringsbeviset skall innehålla

- namnet på den medlemsstat som utfärdar del II av registreringsbeviset,

- nationalitetsbeteckningen för den medlemsstat som utfärdar del II av registreringsbeviset, nämligen:

B Belgien

DK Danmark

D Tyskland

GR Grekland

E Spanien

F Frankrike

IRL Irland

I Italien

L Luxemburg

NL Nederländerna

A Österrike

P Portugal

FIN Finland

S Sverige

UK Förenade kungariket,

- den behöriga myndighetens namn,

- orden "Del II av registreringsbeviset", tryckt i stor stil på språket eller språken i den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset; dessa ord skall också på lämpligt avstånd anges med liten stil på Europeiska gemenskapernas övriga språk,

- orden "Europeiska gemenskapen", tryckt på språket eller språken i den medlemsstat som utfärdar del II av registreringsbeviset,

- dokumentets nummer.

V. Del II av registreringsbeviset skall också innehålla följande uppgifter, föregångna av motsvarande harmoniserade gemenskapskoder:

(A) Registreringsnummer

(B) Tidpunkt för fordonets första registrering

(D) Fordon:

(D.1) Märke

(D.2) Typ

- Variant (om uppgift finns tillgänglig)

- Version (om uppgift finns tillgänglig)

(D.3) Handelsbeteckning(ar)

(E) fordonets identifieringsmärkning

(K) Typgodkännandenummer (om uppgift finns tillgänglig)

VI. Del II av registreringsbeviset kan dessutom innehålla följande uppgifter, föregångna av motsvarande harmoniserade gemenskapskoder:

(C) personuppgifter

(C.2) Fordonets ägare

(C.2.1) Efternamn eller firma

(C.2.2) Övriga namn eller initial(er) (i förekommande fall)

(C.2.3) Adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid tidpunkten för dokumentets utfärdande

(C.3) Fysisk eller juridisk person som får förfoga över fordonet i annan rättslig egenskap än ägare:

(C.3.1) Efternamn eller firma

(C.3.2) Övriga namn eller initial(er) (i förekommande fall)

(C.3.3) Adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid den tidpunkten för dokumentets utfärdande

(C.5), (C.6) Om en ändring av personuppgifterna i punkterna VI kod C.2 och/eller VI kod C.3 inte ger anledning till utfärdande av en ny del II av registreringsbeviset kan de nya personuppgifter som avser dessa punkter införas under kod C.5 eller C.6, och de skall struktureras i enlighet med punkterna VI kod C.2 och VI kod C.3.

(J) fordonskategori

VII. Medlemsstaterna får ta med ytterligare upplysningar i del II av registreringsbeviset, och de får bland annat till identifieringskoderna i V och VI lägga ytterligare nationella koder inom parentes.

(1) Denna bilaga rör endast registreringsbevis som består av delarna I och II.

Top