07/Sv. 005

HR

Službeni list Europske unije

18


31999L0037


L 138/57

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.04.1999.


DIREKTIVA VIJEĆA 1999/37/EZ

od 29. travnja 1999.

o dokumentima za registraciju vozila

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 75. stavak 1. točku (d),

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 189.c Ugovora (3),

(1)

budući da je Zajednica donijela određeni broj mjera koje su namijenjene stvaranju unutarnjeg tržišta na području bez unutarnjih granica na kojem je zajamčena sloboda kretanja robe, osoba, usluga i kapitala u skladu s odredbama Ugovora;

(2)

budući da sve države članice zahtijevaju da vozač vozila registriranog u drugoj državi članici ima potvrdu o registraciji za to vozilo kako bi mogao koristiti ceste na njihovu državnom području;

(3)

budući da će usklađivanje oblika i sadržaja potvrde o registraciji olakšati njezino razumijevanje i tako doprinijeti slobodnom kretanju vozila registriranih u jednoj državi članici na cestama na državnom području drugih država članica;

(4)

budući da sadržaj potvrde o registraciji treba omogućiti provjeru upravlja li imatelj vozačke dozvole izdane u skladu s Direktivom Vijeća 91/439/EEZ od 29. srpnja 1991. o vozačkim dozvolama (4) jedino onim kategorijama vozila za koja je ovlašten; budući da takva provjera povećava sigurnost prometa na cestama;

(5)

budući da sve države članice, kao preduvjet za registraciju vozila koje je prethodno bilo registrirano u nekoj drugoj državi članici, zahtijevaju dokument kojim se potvrđuju ta registracija i tehnička svojstva vozila;

(6)

budući da će usklađivanje potvrda o registraciji olakšati ponovno stavljanje u promet vozila koja su prethodno bila registrirana u drugoj državi članici te doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjega tržišta;

(7)

budući da države članice koriste potvrdu o registraciji koja se sastoji ili od jednog dijela ili od dva zasebna dijela te budući da je u ovom trenutku prikladno dopustiti postojanje oba sustava istodobno;

(8)

budući da još postoje razlike između država članica u pogledu tumačenja potankosti sadržanih u potvrdi o registraciji; budući da je, u svrhu pravilnog funkcioniranja unutarnjega tržišta i slobode kretanja te s time povezanih provjera, primjereno odrediti u kojem svojstvu osobe navedene u potvrdi smiju upravljati vozilom za koje je potvrda izdana;

(9)

budući da je, u svrhu olakšavanja provjera posebno namijenjenih borbi protiv prijevara i nezakonite trgovine ukradenim vozilima, primjereno uspostaviti tijesnu suradnju između država članica koja se temelji na učinkovitoj razmjeni informacija;

(10)

budući da je primjereno predvidjeti pojednostavnjeni postupak za prilagodbu tehničkih aspekata sadržanih u prilozima I. i II.,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Ova se Direktiva primjenjuje na isprave koje su države članice izdale prilikom registracije vozila.

Ona ne dovodi u pitanje pravo država članica da za privremenu registraciju vozila koriste isprave koje ne ispunjavaju sve zahtjeve ove Direktive.

Članak 2.

Za potrebe ove Direktive:

(a)

„vozilo” znači svako vozilo u skladu s definicijom iz članka 2. Direktive Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (5) i članka 1. Direktive Vijeća 92/61/EEZ od 30. lipnja 1992. o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (6);

(b)

„registracija” znači izdavanje upravne dozvole za stavljanje vozila u promet na cestama, uključujući identifikaciju vozila i dodjeljivanje vozilu serijskog broja koji se rabi kao registarski broj;

(c)

„potvrda o registraciji” znači isprava kojom se potvrđuje da je vozilo registrirano u državi članici;

(d)

„imatelj potvrde o registraciji” znači osoba na čije je ime vozilo registrirano.

Članak 3.

1.   Države članice izdaju potvrdu o registraciji za vozila koja podliježu registraciji na temelju nacionalnog zakonodavstva. Potvrda se sastoji ili od jednog dijela u skladu s Prilogom I. ili od dva dijela u skladu s prilozima I. i II.

Države članice mogu ovlastiti službe koje su u tu svrhu imenovale, posebno službe proizvođača, da ispune tehničke dijelove potvrde o registraciji.

2.   Kada se za vozilo registrirano prije početka primjene ove Direktive izdaje nova potvrda o registraciji, države članice koriste uzorak potvrde u skladu s definicijom iz ove Direktive te se mogu ograničiti na upis samo onih pojedinosti za koje su traženi podaci raspoloživi.

3.   Podaci navedeni u potvrdi o registraciji u skladu s prilozima I. i II. prikazani su u obliku usklađenih kodova Zajednice prikazanih u tim prilozima.

Članak 4.

Za potrebe ove Direktive, potvrda o registraciji koju je izdala jedna država članica priznaje se u drugoj državi članici u svrhu identifikacije vozila u međunarodnom prometu ili njegove ponovne registracije u drugoj državi članici.

Članak 5.

1.   Za potrebe identifikacije vozila u prometu na cestama, države članice mogu zahtijevati da vozač kod sebe ima I. dio potvrde o registraciji.

2.   Kako bi se vozilo prethodno registrirano u drugoj državi članici ponovno registriralo, nadležna tijela zahtijevaju podnošenje I. dijela prijašnje potvrde o registraciji, a ako je bio izdan, i II. dijela potvrde. Ta tijela oduzimaju dio (dijelove) podnesene prijašnje potvrde o registraciji te ga (ih) čuvaju tijekom razdoblja od najmanje šest mjeseci. U roku dva mjeseca obavješćuju tijela države članice koja je izdala potvrdu. Ako ta tijela to zatraže, oduzetu potvrdu vraćaju im u roku šest mjeseci od njezina oduzimanja.

Ako se potvrda o registraciji sastoji od I. i II. dijela, a II. dio nedostaje, nadležna tijela u državi članici u kojoj je predan zahtjev za novu registraciju mogu u iznimnim slučajevima odlučiti ponovno registrirati vozilo, ali tek nakon što nadležna tijela u državi članici u kojoj je vozilo prethodno bilo registrirano pisanim ili elektroničkim putem potvrde da podnositelj zahtjeva ima pravo ponovno registrirati vozilo u drugoj državi članici.

Članak 6.

Sve izmjene potrebne kako bi se prilozi ovoj Direktivi prilagodili tehničkom napretku donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 7.

Članak 7.

1.   U slučaju upućivanja na postupak predviđen ovim člankom, Komisiji pomaže odbor osnovan na temelju članka 8. Direktive Vijeća 96/96/EZ od 20. prosinca 1996. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na tehničke preglede motornih vozila i njihovih prikolica (7), dalje u tekstu „odbor”, sastavljen od predstavnika država članica i predstavnika Komisije kao predsjedatelja odbora.

2.   Predstavnik Komisije podnosi odboru nacrt potrebnih mjera. Odbor daje svoje mišljenje o nacrtu u roku koji predsjednik može odrediti ovisno o žurnosti pitanja koje se razmatra. U slučaju odluka koje Vijeće donosi na prijedlog Komisije, mišljenje se donosi većinom utvrđenom u članku 148. stavku 2. Ugovora. Glasovi predstavnika država članica u odboru ponderiraju se na način predviđen tim člankom. Predsjednik ne glasuje.

3.

(a)

Komisija donosi predložene mjere ako su u skladu s mišljenjem odbora.

(b)

Ako predložene mjere nisu u skladu s mišljenjem odbora ili ako mišljenje nije dano, Komisija bez odgađanja podnosi Vijeću prijedlog potrebnih mjera. Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom.

Ako Vijeće ne donese odluku u roku tri mjeseca od kada mu je prijedlog podnesen, predložene mjere donosi Komisija.

Članak 8.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 1. lipnja 2004. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Komisija dostavlja državama članicama sve obrasce potvrda o registraciji koje koriste nacionalne uprave.

Članak 9.

Države članice međusobno se pomažu u provedbi ove Direktive. One mogu razmjenjivati informacije na bilateralnoj ili multilateralnoj razini, posebno kako bi, prema potrebi, prije registracije vozila provjerile pravni položaj vozila u državi članici u kojoj je vozilo prethodno bilo registrirano. Takva provjera može posebno uključivati uporabu elektroničke mreže.

Članak 10.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 11.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 29. travnja 1999.

Za Vijeće

Predsjednik

W. MÜLLER


(1)  SL C 202, 2.7.1997., str. 13. i

SL C 301, 30.9.1998., str. 8.

(2)  SL C 19, 21.1.1998., str. 17.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 28. svibnja 1998. (SL C 195, 22.6.1998., str. 21.), Zajedničko stajalište Vijeća od 3. studenoga 1998. (SL C 388, 14.12.1998., str. 12.) i Odluka Europskog parlamenta od 25. veljače 1999. (još nije objavljena u Službenom listu).

(4)  SL L 237, 24.8.1991., str. 1., Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 97/26/EZ (SL L 150, 7.6.1997., str. 41.).

(5)  SL L 42, 23.2.1970., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 98/14/EZ (SL L 91, 25.3.1998., str. 1.).

(6)  SL L 225, 10.8.1992., str. 72. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1994.

(7)  SL L 46, 17.2.1997., str. 1.


PRILOG I.

I. DIO POTVRDE O REGISTRACIJI (1)

I.

Ukupne dimenzije potvrde o registraciji ne smiju biti veće od dimenzija formata A4 (210 × 297 mm) ili preklopljenog formata A4.

II.

Papir koji se koristi za I. dio potvrde o registraciji zaštićuje se od krivotvorenja korištenjem barem dviju sljedećih tehnika:

grafika,

vodeni pečat,

fluorescentna vlakna, ili

fluorescentni tisak.

III.

I. dio potvrde o registraciji može se sastojati od više stranica. Države članice odlučuju o broju stranica u skladu s informacijama sadržanim u ispravi i njezinom grafičkom oblikovanju.

IV.

Prva stranica I. dijela potvrde o registraciji sadrži:

naziv države članice koja izdaje I. dio potvrde o registraciji,

razlikovnu oznaku države članice koja izdaje I. dio potvrde o registraciji, odnosno:

B

Belgija

DK

Danska

D

Njemačka

GR

Grčka

E

Španjolska

F

Francuska

IRL

Irska

I

Italija

L

Luksemburg

NL

Nizozemska

A

Austrija

P

Portugal

FIN

Finska

S

Švedska

UK

Ujedinjena Kraljevina

naziv nadležnog tijela,

riječi „I. dio potvrde o registraciji” ili, ako se potvrda sastoji od samo jednog dijela, riječi „potvrda o registraciji”, otisnute velikim slovima na jeziku ili jezicima država članica koje izdaju potvrdu o registraciji; nakon odgovarajućeg razmaka te se riječi tiskaju i malim slovima na drugim jezicima Europske zajednice,

riječi „Europska zajednica”, otisnute na jeziku ili jezicima države članice koja izdaje I. dio potvrde o registraciji,

broj isprave.

V.

I. dio potvrde o registraciji sadrži i sljedeće podatke ispred kojih se navode odgovarajući usklađeni kodovi Zajednice:

(A)

registarski broj

(B)

datum prve registracije vozila

(C)

osobni podaci

(C.1.)

imatelj potvrde o registraciji:

(C.1.1.)

prezime ili tvrtka

(C.1.2.)

drugo ime/druga imena ili inicijal(i) (prema potrebi)

(C.1.3.)

adresa u državi članici registracije na dan izdavanja isprave

(C.4.)

Ako potvrda o registraciji ne sadrži podatke navedene u točki VI., kodu C.2., naznaka da:

(a)

je imatelj potvrde o registraciji vlasnik vozila

(b)

imatelj potvrde o registraciji nije vlasnik vozila

(c)

imatelja potvrde o registraciji nije na temelju potvrde o registraciji moguće identificirati kao vlasnika vozila

(D)

podaci o vozilu:

(D.1.)

marka

(D.2.)

tip

inačica (ako postoji)

izvedba (ako postoji)

(D.3.)

trgovačka oznaka (trgovačke oznake)

(E)

identifikacijski broj vozila

(F)

masa:

(F.1.)

najveća tehnički dopuštena ukupna masa vozila, osim za motocikle

(G)

masa vozila u uporabi s nadogradnjom i, u slučaju vučnog vozila bilo koje kategorije osim kategorije M1, s uređajem za spajanje

(H)

razdoblje valjanosti, ako nije neograničeno

(I)

datum registracije na koji se ova potvrda odnosi

(K)

homologacijski broj (ako postoji)

(P)

podaci o motoru

(P.1.)

radni obujam (u cm3)

(P.2.)

najveća neto snaga (u kW) (ako postoji)

(P.3.)

vrsta goriva ili izvor energije

(Q)

omjer snaga/masa (u kW/kg) (samo za motocikle)

(S)

sjedeća mjesta

(S.1.)

broj sjedala, uključujući sjedalo za vozača

(S.2.)

broj stajaćih mjesta (prema potrebi).

VI.

I. dio potvrde o registraciji može sadržavati i sljedeće podatke ispred kojih se navode odgovarajući usklađeni kodovi Zajednice:

(C)

osobni podaci

(C.2.)

vlasnik vozila

(C.2.1.)

prezime ili tvrtka

(C.2.2.)

drugo ime/druga imena ili inicijal(i) (prema potrebi)

(C.2.3.)

adresa u državi članici registracije na dan izdavanja isprave

(C.3.)

fizička ili pravna osoba koja smije upravljati vozilom na temelju subjektivnog prava različitog od prava vlasništva

(C.3.1.)

prezime ili tvrtka

(C.3.2.)

drugo ime/druga imena ili inicijal(i) (prema potrebi)

(C.3.3.)

adresa u državi članici registracije na dan izdavanja isprave

(C.5.), (C.6.), (C.7.), (C.8.)

ako se zbog izmjene osobnih podataka navedenih u točki V. kodu C.1., točki VI. kodu C.2. i/ili kodu C.3. ne izdaje nova potvrda o registraciji, novi osobni podaci koji odgovaraju tim točkama mogu se unijeti pod kodove (C.5.), (C.6.), (C.7.) ili (C.8.); oni se pritom raščlanjuju u skladu s uputama iz točke V. koda C.1., točke VI. kodova C.2. i C.3. i točke V. koda C.4.

(F)

masa:

(F.2.)

najveća dopuštena ukupna masa vozila u uporabi u državi članici registracije

(F.3.)

najveća dopuštena ukupna masa cijelog vozila u uporabi u državi članici registracije

(J)

kategorija vozila

(L)

broj osovina

(M)

međuosovinski razmak (u mm)

(N)

za vozila čija ukupna masa prelazi 3 500 kg, raspodjela najveće tehnički dopuštene ukupne mase među osovinama:

(N.1.)

1. osovina (u kg)

(N.2.)

2. osovina (u kg), prema potrebi

(N.3.)

3. osovina (u kg), prema potrebi

(N.4.)

4. osovina (u kg), prema potrebi

(N.5.)

5. osovina (u kg), prema potrebi

(O)

najveća tehnički dopuštena masa priključnog vozila:

(O.1.)

zakočenog (u kg)

(O.2.)

nezakočenog (u kg)

(P)

podatke o motoru:

(P.4.)

nazivni okretni moment (u min–1)

(P.5.)

identifikacijski broj motora

(R)

boja vozila

(T)

najveća brzina (u km/h)

(U)

razina buke:

(U.1.)

u mirovanju (u dB(A))

(U.2.)

pri okretnom momentu motora (u min–1)

(U.3.)

u vožnji (u dB(A))

(V)

emisija ispušnih plinova:

(V.1.)

CO (u g/km ili G/kWh)

(V.2.)

HC (u g/km ili g/kWh)

(V.3.)

NOx (u g/km ili g/kWh)

(V.4.)

HC + NOx (u g/km)

(V.5.)

čestice kod dizelskih motora (u g/km ili g/kWh)

(V.6.)

korigirani apsorpcijski koeficijent kod dizelskih motora (u min–1)

(V.7.)

CO2 (u g/km)

(V.8.)

kombinirana potrošnja goriva (u l/100 km)

(V.9.)

podatak o ekološkoj kategoriji vozila prema EZ homologaciji tipa; upućivanje na inačicu koja se primjenjuje na temelju Direktive 70/220/EEZ (2) ili Direktive 88/77/EEZ (3).

(W)

zapremina spremnika za gorivo (u litrama).

VII.

Države članice mogu navesti dodatne informacije (u I. dijelu potvrde o registraciji); posebno, uz identifikacijske kodove utvrđene u točkama V. i VI. u zagradama mogu navesti i nacionalne kodove.


(1)  Na potvrdi koja se sastoji od samo jednog dijela naznačuju se riječi „Potvrda o registraciji” bez pozivanja na „I. dio”u tekstu.

(2)  Direktiva Vijeća 70/220/EEZ od 20. ožujka 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica o mjerama koje se poduzimaju protiv onečišćenja zraka emisijama iz motornih vozila s motorima s vanjskim izvorom paljenja (SL L 76, 6.4.1970., str. 1.), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 96/69/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 282, 1.11.1996., str. 64.).

(3)  Direktiva Vijeća 88/77/EEZ od 3. prosinca 1987. o usklađivanju zakonodavstava država članica o mjerama koje treba poduzeti protiv emisije plinovitih onečišćivača iz dizelskih motora za uporabu u vozilima (SL L 36, 9.2.1988., str. 33.), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 96/1/EZ (SL L 40, 17.2.1996., str. 1.).


PRILOG II.

II. DIO POTVRDE O REGISTRACIJI (1)

I.

Dimenzije potvrde o registraciji ne smiju biti veće od dimenzija formata A4 (210 × 297 mm) ili preklopljenog formata A4.

II.

Papir koji se koristi za II. dio potvrde o registraciji zaštićuje se od krivotvorenja korištenjem barem dviju sljedećih tehnika:

grafika,

vodeni pečat,

fluorescentna vlakna, ili

fluorescentni tisak.

III.

II. dio potvrde o registraciji može se sastojati od više stranica. Države članice odlučuju o broju stranica u skladu s podacima sadržanim u ispravi i njezinom grafičkom oblikovanju.

IV.

Prva stranica II. dijela potvrde o registraciji sadržava:

naziv države članice koja izdaje II. dio potvrde o registraciji,

razlikovni kod države članice koja izdaje II. dio potvrde o registraciji, odnosno:

B

Belgija

DK

Danska

D

Njemačka

GR

Grčka

E

Španjolska

F

Francuska

IRL

Irska

I

Italija

L

Luksemburg

NL

Nizozemska

A

Austrija

P

Portugal

FIN

Finska

S

Švedska

UK

Ujedinjena Kraljevina

naziv nadležnog tijela,

riječi „II. dio potvrde o registraciji”, otisnute velikim slovima na jeziku ili jezicima država članica koje izdaju potvrdu o registraciji; nakon odgovarajućeg razmaka te se riječi tiskaju i malim slovima na drugim jezicima Europske zajednice,

riječi „Europska zajednica”, otisnute na jeziku ili jezicima države članice koja izdaje II. dio potvrde o registraciji,

broj isprave.

V.

II. dio potvrde o registraciji sadrži i sljedeće podatke ispred kojih se navode odgovarajući usklađeni kodovi Zajednice:

(A)

registarski broj

(B)

datum prve registracije vozila

(D)

vozilo:

(D.1.)

marka

(D.2.)

tip

inačica (ako postoji)

izvedba (ako postoji)

(D.3.)

trgovačka oznaka (trgovačke oznake)

(E)

identifikacijski broj vozila

(K)

homologacijski broj (ako postoji).

VI.

II. dio potvrde o registraciji može sadržavati i sljedeće podatke ispred kojih se navode odgovarajući usklađeni kodovi Zajednice:

(C)

osobni podaci

(C.2.)

vlasnik vozila

(C.2.1.)

prezime ili tvrtka

(C.2.2.)

drugo ime/druga imena ili inicijal(i) (prema potrebi)

(C.2.3.)

adresa u državi članici registracije na dan izdavanja isprave

(C.3.)

fizička ili pravna osoba koja smije upravljati vozilom na temelju subjektivnog prava različitog od prava vlasništva

(C.3.1.)

prezime ili tvrtka

(C.3.2.)

drugo ime/druga imena ili inicijal(i) (prema potrebi)

(C.3.3.)

adresa u državi članici registracije na dan izdavanja isprave

(C.5.), (C.6.)

ako se zbog izmjene osobnih podataka iz točke VI. koda C.2. i/ili točke VI. koda C.3. ne izdaje novi II. dio potvrde o registraciji, novi osobni podaci koji odgovaraju tim točkama mogu se unijeti pod kodove (C.5.) ili (C.6.); raščlanjuju se u skladu s točkom VI. kodom C.2. i točkom VI. kodom C.3.

(J)

kategorija vozila.

VII.

Države članice mogu u II. dijelu potvrde o registraciji navesti dodatne informacije; uz identifikacijske kodove utvrđene u točkama V. i VI. u zagradama posebno mogu navesti i nacionalne kodove.


(1)  Ovaj Prilog odnosi se samo na potvrde o registraciji koje se sastoje od I. i II. dijela.