31999L0037Uradni list L 138 , 01/06/1999 str. 0057 - 0065


Direktiva Sveta 1999/37/ES

z dne 29. aprila 1999

o dokumentih za registracijo vozil

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 75(1) (d) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 189(c) Pogodbe [3],

(1) ker je Skupnost sprejela določene ukrepe, ki so namenjeni oblikovanju notranjega trga na območju brez notranjih meja, na katerem bo zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala v skladu z določbami Pogodbe;

(2) ker vse države članice zahtevajo od voznika vozila, registriranega v drugi državi članici, da ima potrdilo o registraciji za to vozilo, da bi lahko uporabljal ceste na njihovem ozemlju;

(3) ker bo uskladitev oblike in vsebine potrdila o registraciji olajšala njegovo razumevanje in tako prispevala k prostemu gibanju vozil, registriranih v eni državi članici, na cestah in ozemlju drugih držav članic,

(4) ker mora vsebina potrdila o registraciji omogočiti preverjanje, ali imetnik vozniškega dovoljenja, ki je bilo izdano v skladu z Direktivo Sveta 91/439/EGS z dne 29. julija 1991 o vozniških dovoljenjih [4], vozi samo tiste kategorije vozil, za katere ima dovoljenje, in ker tako preverjanje izboljšuje varnost v cestnem prometu;

(5) ker vse države članice kot prvi pogoj za registracijo vozila, ki je bilo prej registrirano v drugi državi članici, zahtevajo dokument, ki potrjuje to registracijo in tehnične značilnosti vozila;

(6) ker bo uskladitev potrdila o registraciji olajšala ponovno obratovanje vozil, ki so bila predhodno registrirana v drugi državi članici, in bo prispevalo k pravilnemu delovanju notranjega trga;

(7) ker države članice uporabljajo potrdilo o registraciji, ki je sestavljeno bodisi samo iz enega dela bodisi iz dveh ločenih delov, in ker je trenutno primerno, da se dopusti obstoj obeh sistemov hkrati;

(8) ker ostajajo razlike med državami članicami glede razlage podrobnih podatkov, ki jih vsebuje potrdilo o registraciji; ker je zaradi interesa brezhibnega delovanja notranjega trga, prostega pretoka in s tem povezanih kontrolnih pregledov primerno opredeliti položaj oseb, navedenih v potrdilu, da lahko uporabljajo vozilo, za katerega je bilo potrdilo izdano;

(9) ker je primerno vpostaviti tesno sodelovanje med državami članicami, ki temelji na učinkoviti izmenjavi informacij, da bi olajšali tiste kontrolne preglede, ki so posebej namenjeni boju proti goljufiji in nezakonitemu trgovanju z ukradenimi vozili;

(10) ker je primerno predvideti poenostavljen postopek za prilagajanje tehničnih vidikov, ki jih vsebujeta Prilogi I in II,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva velja za dokumente, ki so jih izdale države članice ob registraciji vozila.

Direktiva ne posega v pravice držav članic, da za začasno registracijo vozil uporabljajo dokumente, ki morda ne izpolnjujejo vseh zahtev te direktive.

Člen 2

Za namene te direktive:

(a) "vozilo" pomeni vsako vozilo, kot je opredeljeno v členu 2 Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil [5] ter v členu 1 Direktive Sveta 92/61/EGS z dne 30. junija 1992 o homologaciji dvo- ali trikolesnih motornih vozil [6];

(b) "registracija" pomeni upravno dovoljenje za obratovanje vozila v cestnem prometu, vključno z identifikacijo vozila in izdajo serijske številke zanj, ki velja za registrsko številko;

(c) "potrdilo o registraciji" pomeni dokument, ki potrjuje, da je vozilo registrirano v državi članici;

(d) "imetnik potrdila o registraciji" pomeni osebo, v imenu katere je vozilo registrirano.

Člen 3

1. Države članice izdajo potrdilo o registraciji za vozila, ki morajo po njihovi nacionalni zakonodaji biti registrirana. Potrdilo je sestavljeno bodisi iz enega dela v skladu s Prilogo I ali iz dveh delov v skladu s Prilogama I in II.

Države članice lahko dovolijo službam, ki jih imenujejo v ta namen, zlasti proizvajalcem, da izpolnijo tehnične dele potrdila o registraciji.

2. Če se za vozilo, registrirano pred začetkom izvajanja te direktive, izdaja novo potrdilo o registraciji, države članice uporabijo vzorec potrdila, kot je opredeljen v tej direktivi, in lahko omejijo vpisovanje podrobnih podatkov na zahtevane podatke, ki so na voljo.

3. Podatki, podani v potrdilu o registraciji v skladu s Prilogo I in II, se navedejo z usklajenimi kodami Skupnosti, ki so prikazane v teh prilogah.

Člen 4

Za namene te direktive druge države članice priznajo potrdilo o registraciji, ki ga je izdala država članica, za identifikacijo vozila v mednarodnem prometu ali za njegovo ponovno registracijo v drugi državi članici.

Člen 5

1. Za namene identifikacije vozila v cestnem prometu lahko države članice zahtevajo, da ima voznik pri sebi Del I potrdila o registraciji.

2. Glede ponovne registracije vozila, ki je bilo predhodno registrirano v drugi državi članici, pristojni organi v vsakem primeru zahtevajo predložitev Dela I predhodnega potrdila o registraciji, predložitev Dela II pa samo, če je bilo izdano. Ti organi odvzamejo del(-a) predloženega predhodnega potrdila o registraciji in ga (ju) hranijo najmanj šest mesecev. V dveh mesecih o odvzemu obvestijo organe države članice, ki so izdali potrdilo. Potrdilo, ki so ga odvzeli, tem organom vrnejo v šestih mesecih od odvzema, če ti organi to zahtevajo.

Če je potrdilo o registraciji sestavljeno iz Dela I in Dela II in Del II manjka, lahko pristojni organi v državi članici, kjer se zahteva novo registracijo, v izjemnih primerih odločijo, da ponovno registrirajo vozilo, vendar samo, če od pristojnih organov v državi članici, v kateri je bilo vozilo predhodno registrirano, pridobijo potrdilo v pisni ali elektronski obliki, da je prosilec upravičen do ponovne registracije vozila v drugi državi članici.

Člen 6

Vse spremembe, ki so potrebne za prilagoditev prilog k tej direktivi tehničnemu napredku, se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 7.

Člen 7

1. V primeru sklicevanja na postopek iz tega člena Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 8 Direktive Sveta 96/96/ES z dne 20. decembra 1996 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na tehnične preglede motornih vozil in njihovih priklopnikov [7], v nadaljnjem besedilu "odbor", ki je sestavljen iz predstavnikov držav članic in predstavnika Komisije, ki odboru predseduje.

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor da svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko določi predsednik glede na nujnost zadeve. Mnenje se sprejme z večino, ki jo določa člen 148(2) Pogodbe za sprejemanje odločitev Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način iz navedenega člena. Predsednik ne glasuje.

3. (a) Komisija sprejme predlagane ukrepe, če so v skladu z mnenjem odbora.

(b) Če predlagani ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če ni bilo dano, Komisija brez odlašanja predloži Svetu predlog ukrepov, ki naj se sprejmejo. Svet odloča s kvalificirano večino.

Če Svet ne odloči v treh mesecih po prejemu predloga, predlagane ukrepe sprejme Komisija.

Člen 8

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 1. junija 2004. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Načine sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice pošljejo Komisiji besedila glavnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Komisija pošlje državam članicam vse vzorce za potrdila o registraciji, ki jih uporabljajo nacionalne uprave.

Člen 9

Države članice si med seboj pomagajo pri izvajanju te direktive. Lahko si izmenjujejo informacije na bilateralni ali multilateralni ravni, zlasti zato, da bi, kadar je to potrebno, pred registracijo vozila preverile pravni položaj vozila v državi članici, v kateri je bilo vozilo predhodno registrirano. Tako preverjanje lahko vključuje zlasti uporabo elektronskega omrežja.

Člen 10

Ta direktiva začne veljati na dan njene objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 11

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 29. aprila 1999

Za Svet

Predsednik

W. Müller

[1] UL C 202, 2.7.1997, str. 13 in UL C 301, 30.9.1998, str. 8.

[2] UL C 19, 21.1.1998, str. 17.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 28. maja 1998 (UL C 195, 22.6.1998, str. 21, Skupno stališče Sveta z dne 3. novembra 1998 (UL C 388, 14.12.1998, str. 12) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 25. februarja 1999 (še ni objavljen v Uradnem listu).

[4] UL L 237, 24.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 97/26/ES (UL L 150, 7.6.1997, str. 41).

[5] UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 98/14/ES (UL L 91, 25.3.1998, str. 1).

[6] UL L 225, 10.8.1992, str. 72. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[7] UL L 46, 17.2.1997, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

DEL I POTRDILA O REGISTRACIJI [1]

I. Skupne dimenzije potrdila o registraciji ne smejo presegati dimenzij A4 formata (210 × 297 mm) ali zgibanke A4 formata.

II. List, ki se uporablja za Del I potrdila o registraciji, se zavaruje pred ponarejanjem z uporabo vsaj dveh od naslednjih tehnik:

- grafiko,

- vodnim žigom,

- fluorescentnimi vlakni ali

- fluorescentnim tiskom.

III. Del I potrdila o registraciji je lahko sestavljen iz več strani. Države članice določijo število strani v skladu s podatki, ki jih vsebuje dokument, in njihovo razporeditvijo.

IV. Prva stran Dela I potrdila o registraciji vsebuje:

- ime države članice, ki izdaja Del I potrdila o registraciji,

- razpoznavni znak države članice, ki izda Del I potrdila o registraciji, in sicer:

B Belgija

DK Danska

D Nemčija

GR Grčija

E Španija

F Francija

IRL Irska

I Italija

L Luksemburg

NL Nizozemska

A Avstrija

P Portugalska

FIN Finska

S Švedska

UK Združeno kraljestvo

- ime pristojnega organa,

- napis "Del I potrdila o registraciji" ali "potrdilo o registraciji", če je potrdilo sestavljeno samo iz enega dela, natiskan z velikimi črkami v jeziku ali jezikih držav članic, ki izdajajo potrdilo o registraciji; na primerni razdalji od tega napisa se to besedilo navede z malimi črkami tudi v drugih jezikih Evropske skupnosti,

- napis "Evropska skupnost", natiskan v jeziku ali jezikih države članice, ki izdaja Del I potrdila o registraciji,

- številko dokumenta.

V. Del I potrdila o registraciji vsebuje tudi naslednje podatke, pred katerimi so navedene usklajene kode Skupnosti:

(A) registrsko številko

(B) datum prve registracije vozila

(C) osebne podatke

(C.1) imetnika potrdila o registraciji:

(C.1.1) priimek ali poslovni naziv

(C.1.2) drugo(-a) ime(-na) ali inicialko(-e) (če je primerno)

(C.1.3) naslov v državi članici registracije na dan izdaje dokumenta

(C.4) Če podrobni podatki, opredeljeni v VI (koda C.2), niso zajeti v potrdilu o registraciji, napotilo na dejstvo, da:

(a) je imetnik potrdila o registraciji lastnik vozila

(b) imetnik potrdila o registraciji ni lastnik vozila

(c) imetnika potrdila o registraciji s potrdilom o registraciji ni mogoče identificirati kot lastnika vozila.

(D) podatke o vozilu:

(D.1) znamko vozila

(D.2) tip

- varianta (če je na voljo)

- različica (če je na voljo)

(D.3) komercialni(-e) opis(-e)

(E) identifikacijsko številko vozila

(F) maso:

(F.1) največjo tehnično dovoljeno maso naloženega vozila z izjemo motornih koles

(G) maso vozila v obratovanju s karoserijo in napravo za spajanje, kadar gre za vlečno vozilo v obratovanju iz vsake kategorije razen M1.

(H) čas veljavnosti, če ni neomejen

(I) datum registracije, na katerega se to potrdilo nanaša

(K) številko homologacije tipa (če je na voljo)

(P) podatke o motorju

(P.1) prostornina (v cm3)

(P.2) največjo dejansko moč (v kW) (če je na voljo)

(P.3) vrsto goriva ali vir energije

(Q) razmerje moč/teža (v kW/kg) (samo za motorna kolesa)

(S) sedišča

(S.1) število sedežev, vključno s sedežem voznika

(S.2) število stojišč (če je primerno)

VI. Del I potrdila o registraciji lahko poleg tega vsebuje naslednje podatke, pred katerimi se navedejo usklajene kode Skupnosti:

(C) osebne podatke

(C.2) lastnika vozila:

(C.2.1) priimek ali poslovni naziv

(C.2.2) drugo(-a) ime(-na) ali inicialko(-e) (če je primerno)

(C.2.3) naslov v državi članici registracije na dan izdaje dokumenta

(C.3) naravne ali fizične osebe, ki lahko uporablja vozilo na podlagi zakonske pravice, druge kot lastništvo

(C.3.1) priimek ali poslovni naziv

(C.3.2) drugo(-a) ime(-na) ali inicialko(-e) (če je primerno)

(C.3.3) naslov v državi članici registracije na dan izdaje dokumenta

(C.5), (C.6), (C.7), (C.8) če sprememba osebnih podatkov pod kodo C.1 V. točke, kodo C.2 VI. točke in/ali kodo C.3 VI. točke ni vzrok za izdajo novega potrdila o registraciji, so lahko novi osebni podatki, ki tem točkam ustrezajo, vključeni pod kodo (C.5), (C.6), (C.7) ali (C.8). Kode se potem razčlenijo v skladu z napotili pod kodo C.1 V. točke, C.2 VI. točke, C.3 VI.točke in C.4 V. točke.

(F) maso:

(F.2) največjo dovoljeno maso naloženega vozila v obratovanju v državi članici registracije

(F.3) največjo dovoljeno maso celotnega naloženega vozila v obratovanju v državi članici registracije

(J) kategorijo vozila

(L) število osi

(M) medosna razdalja (v mm)

(N) za vozila s skupno maso nad 3500 kg porazdelitev tehnično dopustne največje dovoljene mase na osi:

(N.1) os 1 (v kg)

(N.2) os 2 (v kg), če je primerno

(N.3) os 3 (v kg), če je primerno

(N.4) os 4 (v kg), če je primerno

(N.5) os 5 (v kg), če je primerno

(O) tehnično dovoljeno največjo vlečno maso priklopnika:

(O.1) pri zaviranju (v kg)

(O.2) brez zaviranja (v kg)

(P) podatke o motorju:

(P.4) nazivno hitrost (v min-1)

(P.5) identifikacijsko številko motorja

(R) barvo vozila

(T) najvišjo hitrost (v km/h)

(U) jakost zvoka:

(U.1) stacionirano (v dB(A))

(U.2) hitrost/število vrtljajev motorja (v min-1)

(U.3) med vožnjo (v dB(A))

(V) emisije izpušnih plinov:

(V.1) CO (v g/km ali G/kWh)

(V.2) HC (v g/km ali g/kWh)

(V.3) NOx (v g/km ali g/kWh)

(V.4) HC + NOx (v g/km)

(V.5) trdni delci pri dieselskih motorjih (v g/km ali g/kWh)

(V.6) popravljeni absorpcijski koeficient za dieselske motorje (v min-1)

(V.7) CO2 (v g/km)

(V.8) kombinirana poraba goriva (v L/100 km)

(V.9) navedba okoljske kategorije za homologacijo ES; sklicevanje na različico, ki se uporablja v skladu z Direktivo 70/220/EGS [2] ali Direktivo 88/77/EGS [3]

(W) zmogljivost cisterne(-) za gorivo (v litrih).

VII. Države članice lahko vključijo dodatne informacije (v Del I potrdila o registraciji), zlasti lahko v oklepajih k identifikacijskim kodam, kot so določene pod V in VI, dodajo dodatne državne kode.

[1] Potrdilo, ki je sestavljeno samo iz enega dela, se bo imenovalo "Potrdilo o registraciji", besedilo pa se ne bo sklicevalo na "Del I".

[2] Direktiva Sveta 70/220/EGS z dne 20. marca 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti onesnaževanju zraka s plini iz motorjev motornih vozil s pozitivnim vžigom (UL L 76, 6.4.1970, str. 1). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/69/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 282, 1.11.1996, str. 64).

[3] Direktiva Sveta 88/77/EGS z dne 3. decembra 1987 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih okolju škodljivih snovi iz diezelskih motorjev, ki se uporabljajo v vozilih (UL L 36, 9.2.1988, str. 33). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/1/ES (UL L 40, 17.2.1996, str. 1).

--------------------------------------------------

PRILOGA II

DEL II POTRDILA O REGISTRACIJI [1]

I. Dimenzije potrdila o registraciji ne smejo presegati dimenzij A4 formata (210 × 297 mm) ali zgibanke A4 formata.

II. List, ki se uporablja za Del II potrdila o registraciji, se zavaruje pred ponarejanjem z uporabo vsaj dveh od naslednjih tehnik:

- grafiko,

- vodnim žigom,

- fluorescentnimi vlakni ali

- fluorescentnim tiskom.

III. Del II potrdila o registraciji je lahko sestavljen iz več strani. Države članice določijo število strani v skladu s podatki, ki jih vsebuje dokument, in njihovo razporeditvijo.

IV. Prva stran Dela II potrdila o registraciji vsebuje:

- ime države članice, ki izdaja Del II potrdila o registraciji,

- razpoznavni znak države članice, ki izda Del II potrdila o registraciji, in sicer:

B Belgija

DK Danska

D Nemčija

GR Grčija

E Španija

F Francija

IRL Irska

I Italija

L Luksemburg

NL Nizozemska

A Avstrija

P Portugalska

FIN Finska

S Švedska

UK Združeno kraljestvo

- ime pristojnega organa,

- napis "Del II potrdila o registraciji", natiskan z velikimi črkami v jeziku ali jezikih držav članic, ki izdajajo potrdilo o registraciji; na primerni razdalji od tega napisa se to besedilo navede z malimi črkami tudi v drugih jezikih Evropske skupnosti,

- napis "Evropska skupnost", natiskan v jeziku ali jezikih države članice, ki izdaja Del II potrdila o registraciji,

- številko dokumenta.

V. Del II potrdila o registraciji vsebuje tudi naslednje podatke, pred katerimi so navedene ustrezne usklajene kode Skupnosti:

(A) registrsko številko

(B) datum prve registracije vozila

(D) podatke o vozilu:

(D.1) znamko vozila

(D.2) tip

- varianta (če je na voljo)

- različica (če je na voljo)

(D.3) komercialni opis(-i)

(E) identifikacijsko številko vozila

(K) številko homologacije tipa (če je na voljo)

VI. Del II potrdila o registraciji lahko poleg tega vsebuje naslednje podatke, pred katerimi se navedejo usklajene kode Skupnosti:

(C) osebne podatke

(C.2) lastnika vozila:

(C.2.1) priimek ali poslovni naziv

(C.2.2) drugo(-a) ime(-na) ali inicialko(-e) (če je primerno)

(C.2.3) naslov v državi članici registracije na dan izdaje dokumenta

(C.3) naravno ali fizično osebo, ki lahko uporablja vozilo na podlagi zakonske pravice, druge kot lastništvo

(C.3.1) priimek ali poslovni naziv

(C.3.2) drugo(-a) ime(-na) ali inicialko(-e) (če je primerno)

(C.3.3) naslov v državi članici registracije na dan izdaje dokumenta

(C.5), (C.6) če sprememba v osebnih podatkih, navedenih pod kodo C.2 VI. točke in/ali kodo C.3 VI. točke, ni vzrok za izdajo novega II. dela potrdila o registraciji, so lahko novi osebni podatki, ki tem točkam ustrezajo, vključeni pod kodo (C.5) ali (C.6); kode se razčlenijo v skladu s kodo C.2 VI. točke in C.3 VI. točke.

(J) kategorijo vozila

VII. Države članice lahko v Del II potrdila o registraciji vključijo dodatne informacije, zlasti lahko v oklepajih k identifikacijskim kodam, kot so določene pod V in VI, dodajo dodatne državne kode.

[1] Ta priloga velja samo za potrdila o registraciji, ki so sestavljena iz Dela I in Dela II.

--------------------------------------------------