EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0037

Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule

OJ L 138, 1.6.1999, p. 57–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 74 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 74 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 005 P. 18 - 26

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/37/oj

07/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

74


31999L0037


L 138/57

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 1999/37/CE A CONSILIULUI

din 29 aprilie 1999

privind documentele de înmatriculare pentru vehicule

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 75 alineatul (1) litera (d),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

în conformitate cu procedura stabilită la articolul 189c din tratat (3),

(1)

întrucât Comunitatea adoptă un anumit număr de măsuri destinate să creeze o piață internă constând dintr-o zonă fără frontiere în interiorul căreia libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și a capitalului este garantată în conformitate cu dispozițiile tratatului;

(2)

întrucât toate statele membre solicită conducătorului unui vehicul înregistrat într-un alt stat membru să dețină certificatul de înmatriculare corespunzător acelui vehicul, pentru a permite acestuia folosirea căilor rutiere de pe teritoriul lor;

(3)

întrucât armonizarea formei și a conținutului certificatului de înmatriculare va ușura înțelegerea acestuia, ajutând în acest fel la libera circulație, pe căile rutiere de pe teritoriul altor state membre, a vehiculelor înregistrate într-un stat membru;

(4)

întrucât conținutul certificatului de înmatriculare trebuie să ofere posibilitatea verificării faptului că posesorul unui permis de conducere eliberat după intrarea în vigoare a Directivei 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere (4) conduce doar acele categorii de vehicule pentru care este autorizat; întrucât o astfel de verificare ajută la îmbunătățirea siguranței rutiere;

(5)

întrucât, ca o condiție prealabilă pentru înregistrarea vehiculului care a fost înmatriculat anterior într-un alt stat membru, toate statele membre solicită un document care să certifice acea înmatriculare și caracteristicile tehnice ale vehiculului;

(6)

întrucât armonizarea certificatului de înmatriculare va facilita reintrarea în serviciu a vehiculelor care au fost înmatriculate în prealabil într-un alt stat membru și va contribui la funcționarea corespunzătoare a pieței interne;

(7)

întrucât statele membre folosesc un certificat de înmatriculare care constă fie dintr-o singură parte, fie din două părți separate, și întrucât este indicat în mod curent să se permită ca ambele sisteme să coexiste;

(8)

întrucât între statele membre rămân deosebiri cu privire la interpretarea datelor cuprinse în certificatul de înmatriculare; întrucât, în interesul bunei funcționări a pieței interne și a liberei circulații cât și a verificărilor pe care acestea le implică, este indicat să se specifice în ce calitate persoanele nominalizate în certificat pot folosi vehiculul pentru care acest certificat a fost eliberat;

(9)

întrucât, în scopul facilitării acelor verificări special destinate să combată frauda și comerțul ilegal cu vehicule furate, este indicat să se stabilească o cooperare strânsă între statele membre, bazată pe schimbul efectiv de informații;

(10)

întrucât este indicat să se prevadă o procedură simplificată pentru adaptarea aspectelor tehnice cuprinse în anexele I și II,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Prezenta directivă se aplică documentelor emise de statele membre în momentul înmatriculării vehiculelor.

Aceasta nu aducere atingere dreptului statelor membre de a folosi, pentru înmatriculări temporare ale vehiculelor, documente care pot să nu satisfacă din toate punctele de vedere cerințele formulate în prezenta directivă.

Articolul 2

În înțelesul prezentei directive:

(a)

„vehicul” înseamnă orice vehicul așa cum este definit la articolul 2 din Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la omologarea de tip pentru autovehicule și remorci (5) și la articolul 1 din Directiva 92/61/CEE a Consiliului din 30 iunie 1992 referitoare la omologarea de tip pentru autovehicule cu două sau trei roți (6);

(b)

„înmatriculare” înseamnă autorizarea administrativă pentru înscrierea unui vehicul în traficul rutier, fapt care implică identificarea acestuia din urmă și eliberarea pentru acesta a unui număr de serie, care să fie cunoscut ca număr de înmatriculare;

(c)

„certificat de înmatriculare” înseamnă documentul care certifică faptul că vehiculul este înmatriculat într-un stat membru;

(d)

„posesor al certificatului de înmatriculare” înseamnă persoana pe numele căreia s-a înmatriculat vehiculul.

Articolul 3

(1)   Statele membre eliberează un certificat de înmatriculare pentru vehiculele supuse înmatriculării în temeiul legislației interne. Acest certificat constă fie dintr-o singură parte, în conformitate cu anexa I, fie din două părți, în conformitate cu anexele I și II.

Statele membre pot autoriza serviciile pe care le desemnează în acest scop, în special pe cele ale producătorilor, să completeze rubricile tehnice ale certificatului de înmatriculare.

(2)   Dacă se emite un certificat de înmatriculare nou pentru un vehicul înmatriculat anterior punerii în aplicare a prezentei directive, statele membre folosesc modelul de certificare definit în prezenta directivă și pot limita specificațiile cuprinse în acesta la datele solicitate care sunt disponibile.

(3)   Datele cuprinse în certificatul de înmatriculare, în conformitate cu anexele I și II, sunt reprezentate de codurile armonizate ale Comunității prezentate în respectivele anexe.

Articolul 4

În sensul prezentei directive, certificatul de înmatriculare emis de un stat membru este recunoscut de celelalte state membre pentru identificarea vehiculului în traficul internațional sau pentru re-înmatricularea acestuia în alt stat membru.

Articolul 5

(1)   În vederea identificării unui vehicul în traficul rutier, statele membre pot solicita conducătorului auto să aibă asupra sa partea I din certificatul de înmatriculare.

(2)   În vederea re-înmatriculării unui vehicul înmatriculat anterior în alt stat membru, autoritățile competente solicită prezentarea în orice situație a părții I din certificatul de înmatriculare și prezentarea părții II în cazul în care aceasta a fost emisă. Aceste autorități retrag partea (părțile) din certificatul de înmatriculare înaintat anterior și îl păstrează pe cel din urmă pe o perioadă de cel puțin șase luni. În decurs de două luni, acestea informează autoritățile din statele membre care au emis certificatul privind retragerea acestuia. La cerere, acestea înapoiază în termen de șase luni, către autoritățile respective, certificatul retras.

Dacă certificatul de înmatriculare constă din părțile I și II, iar partea II lipsește, autoritățile competente din statele membre în care s-a solicitat noua înmatriculare pot decide, în cazuri excepționale, re-înmatricularea vehiculului, dar numai după ce au obținut din partea autorităților competente din statele membre în care vehiculul a fost înmatriculat anterior, confirmarea, în scris sau prin mijloace electronice, a faptului că solicitantul este îndreptățit să re-înmatriculeze vehiculul în alt stat membru.

Articolul 6

Orice modificări necesare adaptării anexelor din prezenta directivă la progresul tehnic se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7.

Articolul 7

(1)   Atunci când se face trimitere la procedura prevăzută în prezentul articol, Comisia va fi asistată de comitetul instituit prin articolul 8 din Directiva 96/96/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la testele de bună stare de funcționare pentru autovehicule și remorci (7), în continuare denumit „comitetul”, care este format din reprezentanții statelor membre și este prezidat de un reprezentant al Comisiei.

(2)   Reprezentantul Comisiei înaintează comitetului un proiect de măsuri ce trebuie adoptate. Comitetul își dă avizul cu privire la acest proiect în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută la articolul 148 alineatul (2) din tratat pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. Voturile reprezentanților statelor membre sunt determinate în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul menționat anterior. Președintele nu participă la vot.

(3)

(a)

Comisia adoptă măsurile preconizate, dacă acestea corespund cu avizul comitetului.

(b)

Dacă măsurile preconizate nu corespund cu avizul comitetului sau în absența avizului, Comisia înaintează Consiliului, fără întârziere, o propunere cu privire la măsurile ce trebuie adoptate. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

Dacă, în termen de trei luni de la înaintarea propunerii, Consiliul nu a luat încă o hotărâre, măsurile propuse sunt adoptate de Comisie.

Articolul 8

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 iunie 2004. Ele informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

La adoptarea de către statele membre a acestor dispoziții, acestea includ o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de realizare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre transmit Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Comisia comunică statelor membre toate modelele de certificate de înmatriculare utilizate de administrația națională.

Articolul 9

Statele membre își acordă reciproc asistență la punerea în aplicare a prezentei directive. Statele membre pot face schimb de informații atât la nivel bilateral cât și, în special, la nivel multilateral în scopul de a verifica, înaintea înmatriculării vehiculului, statutul legal al acestuia din urmă, acolo unde este necesar, în statul membru în care a fost înmatriculat anterior. O astfel de verificare poate include, în special, utilizarea unei rețele electronice.

Articolul 10

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 11

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 29 aprilie 1999.

Pentru Consiliu,

Președintele,

W. MÜLLER


(1)  JO C 202, 2.7.1997, p. 13 și

JO C 301, 30.9.1998, p. 8.

(2)  JO C 19, 21.1.1998, p. 17.

(3)  Avizul Parlamentului European din 28 mai 1998 (JO C 195, 22.6.1998, p. 21), Poziția comună a Consiliului din 3 noiembrie 1998 (JO C 388, 14.12.1998, p. 12) și Decizia Parlamentului European din 25 februarie 1999 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 237, 24.8.1991, p. 1, directivă modificată ultima dată de Directiva 97/26/CE (JO L 150, 7.6.1997, p. 41).

(5)  JO L 42, 23.2.1970, p. 1, directivă modificată ultima dată de Directiva 98/14/CE a Comisiei (JO L 91, 25.3.1998, p. 1).

(6)  JO L 225, 10.8.1992, p. 72, directivă modificată de Actul de aderare din 1994.

(7)  JO L 46, 17.2.1997, p. 1.


ANEXA I

PARTEA I DIN CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE (1)

I.

Dimensiunile certificatului de înmatriculare nu vor fi mai mari decât un format A4 (210 × 297 mm) sau un dosar de format A4.

II.

Hârtia utilizată pentru partea I din certificatul de înmatriculare este protejată împotriva falsificării prin utilizarea a cel puțin două dintre următoarele tehnici:

grafică;

filigran;

fibre fluorescente;

întipărire fluorescentă.

III.

Partea I din certificatul de înmatriculare poate fi constituită din câteva pagini. Statele membre stabilesc numărul de pagini în conformitate cu informațiile cuprinse în document și în configurația acestuia.

IV.

Prima pagină a părții I din certificatul de înmatriculare conține:

numele statului membru care emite partea I din certificatul de înmatriculare;

marca distinctivă a statului membru care emite partea I din certificatul de înmatriculare, și anume:

B

Belgia

DK

Danemarca

D

Germania

GR

Grecia

E

Spania

F

Franța

IRL

Irlanda

I

Italia

L

Luxemburg

NL

Țările de Jos

A

Austria

P

Portugalia

FIN

Finlanda

S

Suedia

UK

Regatul Unit

numele autorității competente;

cuvintele „Partea I din certificatul de înmatriculare” sau, dacă certificatul constă dintr-o singură parte, cuvintele „Certificat de înmatriculare”, tipărite cu caractere mari în limba sau limbile statelor membre care emit certificatul de înmatriculare; acestea apar totodată, după un spațiu potrivit, cu caractere mici în celelalte limbi ale Comunității Europene;

cuvintele „Comunitatea Europeană”, tipărite în limba sau limbile din statul membru care emite partea I din certificatul de înmatriculare;

numărul documentului.

V.

Partea I din certificatul de înmatriculare conține totodată următoarele date, precedate de codurile corespunzătoare armonizate ale Comunității:

(A)

număr de înmatriculare

(B)

data primei înmatriculări a vehiculului

(C)

date personale

(C.1)

posesorul certificatului de înmatriculare

(C.1.1)

nume de familie sau denumirea firmei

(C.1.2)

alt(e) nume sau inițiala (inițialele) (acolo unde este cazul)

(C.1.3)

adresa din statul membru în care s-a făcut înmatricularea la data emiterii documentului.

(C.4)

Atunci când datele specificate la punctul VI cod C.2 nu sunt incluse în certificatul de înmatriculare, se face referire la faptul că posesorul certificatului de înmatriculare:

(a)

este proprietarul vehiculului

(b)

nu este proprietarul vehiculului

(c)

nu este identificat prin certificatul de înmatriculare ca fiind proprietarul vehiculului.

(D)

vehicul

(D.1)

marcă

(D.2)

tip

variantă (dacă este disponibilă)

versiune (dacă este disponibilă)

(D.3)

descriere comercială

(E)

numărul de identificare al vehiculului

(F)

masa:

(F.1)

masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor

(G)

masa vehiculului în serviciu cu caroseria și cu dispozitiv de cuplare în cazul unui vehicul de tractare în exploatare, din orice altă categorie în afară de M1

(H)

perioada de valabilitate, dacă nu este nelimitată

(I)

data înmatriculării la care se referă acest certificat

(K)

numărul omologării de tip (dacă este disponibil)

(P)

motorul

(P.1)

capacitatea (în cm3)

(P.2)

puterea netă maximă (în kW) (dacă este disponibilă)

(P.3)

tipul de combustibil sau sursa de putere

(Q)

raportul putere/greutate (în kW/kg) (numai pentru motociclete)

(S)

numărul de locuri

(S.1)

număr de locuri, inclusiv locul șoferului

(S.2)

număr de locuri în picioare (acolo unde este cazul)

VI.

Partea I din certificatul de înmatriculare poate, în plus, să conțină următoarele date, precedate de codurile corespunzătoare armonizate ale Comunității:

(C)

date personale

(C.2)

proprietarul vehiculului

(C.2.1)

numele de familie sau denumirea firmei

(C.2.2)

alt(e) nume sau inițiala (inițialele) (acolo unde este cazul)

(C.2.3)

adresa din statul membru în care s-a făcut înmatricularea la data emiterii documentului

(C.3)

persoana fizică sau juridică care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate

(C.3.1)

numele de familie sau denumirea firmei

(C.3.2)

alt(e) nume sau inițiala (inițialele) (acolo unde este cazul)

(C.3.3)

adresa din statul membru în care s-a făcut înmatricularea la data emiterii documentului.

(C.5), (C.6), (C.7), (C.8)

atunci când modificarea datelor personale cuprinse la punctele V cod C.1, VI cod C.2 și/sau VI cod C.3 nu justifică emiterea unui certificat de înmatriculare nou, datele personale noi corespunzătoare acestor puncte pot fi incluse la codurile C.5, C.6, C.7 sau C.8; în acest caz ele sunt defalcate în conformitate cu referirile de la punctele V cod C.1, VI cod C.2, VI cod C.3 și V cod C.4

(F)

masa

(F.2)

masa încărcată maxim admisă a vehiculului în exploatare în statul membru în care s-a făcut înmatricularea

(F.3)

masa încărcată maxim admisă a întregului vehicul în exploatare în statul membru în care s-a făcut înmatricularea

(J)

categoria vehiculului

(L)

numărul de osii

(M)

distanța între osii (în mm)

(N)

pentru vehiculele cu o masă mai mare de 3 500 kg, distribuția masei încărcate maxim admisibile din punct de vedere tehnic pe osii:

(N.1)

osia 1 (în kg)

(N.2)

osia 2 (în kg), acolo unde este cazul

(N.3)

osia 3 (în kg), acolo unde este cazul

(N.4)

osia 4 (în kg), acolo unde este cazul

(N.5)

osia 5 (în kg), acolo unde este cazul

(O)

masa de remorcare maxim admisă din punct de vedere tehnic a remorcii:

(O.1)

cu frână (în kg)

(O.2)

fără frână (în kg)

(P)

motorul

(P.4)

viteza estimată (în min-1)

(P.5)

numărul de identificare al motorului

(R)

culoarea vehiculului

(T)

viteza maximă (în km/oră)

(U)

nivelul de zgomot:

(U.1)

staționar [în dB(A)]

(U.2)

viteza motorului (în min-1)

(U.3)

în mers [în dB(A)]

(V)

gaze de eșapament:

(V.1)

CO (în g/km sau g/kWh)

(V.2)

HC (în g/km sau g/kWh)

(V.3)

NOx (în g/km sau g/kWh)

(V.4)

HC + NOx (în g/km)

(V.5)

particule pentru motoare diesel (în g/km sau g/kWh)

(V.6)

coeficientul de absorbție corectat pentru motoare diesel (în min-1)

(V.7)

CO2 (în g/km)

(V.8)

consumul de combustibil combinat (în L/100 km)

(V.9)

indicații privind categoria de mediu a omologării de tip CE; referire la versiunea aplicabilă în conformitate cu Directiva 70/220/CEE (2) sau cu Directiva 88/77/CEE (3).

(W)

capacitatea rezervorului (rezervoarelor) de combustibil (în litri).

VII.

Statele membre pot include informații suplimentare (în Partea I a certificatului de înmatriculare); în mod special, așa cum se prevede la punctele V și VI, pot adăuga coduri naționale adiționale între paranteze la codurile de identificare.


(1)  Certificatul care constă dintr-o singură parte va purta denumirea de „Certificat de înmatriculare” și, în text, nu se va face nici o referire la „Partea I”.

(2)  Directiva 70/220/CEE a Consiliului din 20 martie 1970 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva poluării aerului cu gaze emanate de motoarele cu aprindere forțată ale autovehiculelor (JO L 76, 6.4.1970, p. 1), directivă modificată ultima dată de Directiva 96/69/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 282, 1.11.1996, p. 64).

(3)  Directiva 88/77/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1987 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de gaze poluante de motoarele diesel la utilizarea vehiculelor (JO L 36, 9.2.1988, p. 33), directivă modificată ultima dată de Directiva 96/1/CE (JO L 40, 17.2.1996, p. 1).


ANEXA II

PARTEA II A CERTIFICATULUI DE ÎNMATRICULARE (1)

I.

Dimensiunile totale ale certificatului de înmatriculare nu vor fi mai mari decât un format A4 (210x297 mm) sau un dosar de format A4.

II.

Hârtia utilizată pentru partea II din certificatul de înmatriculare este protejată împotriva falsificării prin utilizarea a cel puțin două dintre următoarele tehnici:

grafică;

filigran;

fibre fluorescente;

întipărire fluorescentă.

III.

Partea II din certificatul de înmatriculare poate fi constituită din câteva pagini. Statele membre stabilesc numărul de pagini în conformitate cu informațiile cuprinse în document și în configurația acestuia.

IV.

Prima pagină a părții II din certificatul de înmatriculare conține:

numele statului membru care emite partea II din certificatul de înmatriculare;

marca distinctivă a statului membru care emite partea II din certificatul de înmatriculare, și anume:

B

Belgia

D

Danemarca

D

Germania

EL

Grecia

E

Spania

F

Franța

IRL

Irlanda

I

Italia

L

Luxemburg

NL

Olanda

A

Austria

P

Portugalia

FIN

Finlanda

S

Suedia

UK

Regatul Unit

numele autorității competente;

cuvintele „Partea II din certificatul de înmatriculare”, tipărite cu caractere mari în limba sau limbile statelor membre care emit certificatul de înmatriculare; acestea apar totodată, după un spațiu potrivit, cu caractere mici în celelalte limbi ale Comunității Europene;

cuvintele „Comunitatea Europeană”, tipărite în limba sau limbile din statul membru care emite partea II din certificatul de înmatriculare;

numărul documentului.

V.

Partea II din certificatul de înmatriculare conține totodată următoarele date, precedate de codurile corespunzătoare armonizate ale Comunității:

(A)

număr de înmatriculare

(B)

data primei înmatriculări a vehiculului

(D)

vehicul

(D.1)

marcă

(D.2)

tip

variantă (dacă este disponibilă)

versiune (dacă este disponibilă)

(D.3)

descriere comercială

(E)

numărul de identificare al vehiculului

(K)

numărul omologării de tip (dacă este disponibil)

VI.

Partea II din certificatul de înmatriculare poate, în plus, să conțină următoarele date, precedate de codurile corespunzătoare armonizate ale Comunității:

(C)

date personale

(C.2)

proprietarul vehiculului

(C.2.1)

numele de familie sau denumirea firmei

(C.2.2)

alt(e) nume sau inițiala (inițialele) (acolo unde este cazul)

(C.2.3)

adresa din statul membru în care s-a făcut înmatricularea la data emiterii documentului

(C.3)

persoana fizică sau juridică care poate folosi vehiculul în temeiul unei prevederi legale, alta decât cea de proprietate

(C.3.1)

numele de familie sau denumirea firmei

(C.3.2)

alt(e) nume sau inițiala (inițialele) (acolo unde este cazul)

(C.3.3)

adresa din statul membru în care s-a făcut înmatricularea la data emiterii documentului

(C.5), (C.6)

atunci când modificarea datelor personale cuprinse la punctul VI cod C.2 și/sau punctul VI cod C.3 nu justifică emiterea unei noi părți II din certificatul de înmatriculare, datele personale noi corespunzătoare acestor puncte pot fi incluse la codurile C.5 sau C.6; ele sunt defalcate în conformitate cu punctul VI cod C.2 și punctul VI cod C.3.

(J)

categoria vehiculului

VII.

Statele membre pot include informații suplimentare (în partea II a certificatului de înmatriculare); în mod special, așa cum este prevăzut la punctele V și VI, pot adăuga codurile naționale adiționale, între paranteze la codurile de identificare.


(1)  Această anexă se referă numai la certificatele de înmatriculare constând din părțile I și II.


Top