EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0037

Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel

OJ L 138, 1.6.1999, p. 57–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 74 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 74 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 005 P. 18 - 26

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/37/oj

31999L0037Úřední věstník L 138 , 01/06/1999 S. 0057 - 0065


Směrnice Rady 1999/37/ES

ze dne 29. dubna 1999

o registračních dokladech vozidel

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 75 odst. 1 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189c Smlouvy [3],

(1) vzhledem k tomu, že Společenství přijalo určitý počet opatření k vytvoření vnitřního trhu zahrnujícího prostoru bez vnitřních hranic, v němž je v souladu se Smlouvou zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu;

(2) vzhledem k tomu, že všechny členské státy vyžadují, aby řidič vozidla registrovaného v jiném členském státě byl držitelem osvědčení o registraci vztahujícího se k dotyčnému vozidlu, aby se toto vozidlo mohlo účastnit provozu na pozemních komunikacích na jejich území;

(3) vzhledem k tomu, že harmonizace formy a obsahu osvědčení o registraci v jiném členském státě usnadní jeho srozumitelnost a tím napomůže volnému pohybu vozidel registrovaných v určitém členském státě na pozemních komunikacích ostatních členských států;

(4) vzhledem k tomu, že obsah osvědčení o registraci musí umožňovat kontrolu, že držitel řidičského průkazu vydaného podle směrnice Rady 91/439/EHS ze dne 29. července 1991 o řidičských průkazech [4] řídí výlučně vozidla skupin, pro které má oprávnění; že tato kontrola pomůže zlepšit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích;

(5) vzhledem k tomu, že jako předpoklad pro registraci vozidla, které bylo předtím registrováno v jiném členském státě, vyžadují všechny členské státy doklad osvědčující tuto registraci a technické vlastnosti vozidel;

(6) vzhledem k tomu, že harmonizace osvědčení o registraci usnadní znovuuvedení do provozu vozidel, která byla předtím registrována v jiném členském státě, a přispěje k řádnému fungování vnitřního trhu;

(7) vzhledem k tomu, že členské státy používají osvědčení o registraci sestávající buď z jediné části, nebo ze dvou oddělených částí, a že je v současné době vhodné umožnit existenci obou systémů;

(8) vzhledem k tomu, že mezi členskými státy zůstávají rozdíly týkající se výkladu náležitostí obsažených v osvědčení o registraci; že je v zájmu řádného fungování vnitřního trhu a volného pohybu a kontrol s tím souvisejících proto vhodné určit oprávnění, podle kterého osoby uvedené v osvědčení mohou používat vozidlo, pro které bylo osvědčení o registraci vydáno;

(9) vzhledem k tomu, že v zájmu usnadnění těchto kontrol zejména k boji proti podvodům a nedovolenému obchodu s odcizenými vozidly je vhodné zavést úzkou spolupráci mezi členskými státy založenou na účinném systému výměny informací;

(10) vzhledem k tomu, že je vhodné stanovit zjednodušený postup pro úpravu technických hledisek obsažených v přílohách I a II,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na doklady vydávané členskými státy při registraci vozidel.

Není jí dotčeno právo členských států používat pro dočasnou registraci vozidel doklady, které nemusí v každém ohledu vyhovovat požadavkům této směrnice.

Článek 2

Pro účely této směrnice se:

a) "vozidlem" rozumí každé vozidlo vymezené v článku 2 směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [5] a v článku 1 směrnice Rady 92/61/EHS ze dne 30. června 1992 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel [6];

b) "registrací" rozumí správní povolení pro uvedení vozidla do provozu na pozemních komunikacích, které zahrnuje identifikaci vozidla a vydání pořadového čísla vozidlu, zvaného registrační značka;

c) "osvědčením o registraci" rozumí doklad osvědčující, že vozidlo je registrováno v členském státě;

d) "držitelem osvědčení o registraci" rozumí osoba, na jejíž jméno je vozidlo registrováno.

Článek 3

1. Členské státy vydávají osvědčení o registraci na vozidla podléhající registraci podle jejich vnitrostátních právních předpisů. Osvědčení sestává buď z jediné části podle přílohy I, nebo ze dvou částí podle příloh I a II.

Členské státy mohou oprávnit subjekty, které k tomuto účelu určí, zejména výrobce, aby vyplňovaly technické části osvědčení o registraci.

2. Pokud je vydáváno nové osvědčení o registraci pro vozidlo registrované před provedením této směrnice, použijí členské státy vzor osvědčení podle této směrnice a mohou omezit náležitosti uvedené v tomto vzoru na ty, pro které jsou požadované údaje k dispozici.

3. Údaje uvedené v souladu s přílohami I a II v osvědčení o registraci se vyjadřují harmonizovanými kódy Společenství uvedenými v těchto přílohách.

Článek 4

Pro účely této směrnice uznává každý členský stát osvědčení o registraci vydané kterýmkoli jiným členským státem pro identifikaci vozidla v mezinárodní dopravě nebo pro novou registraci vozidla v jiném členském státě.

Článek 5

1. Pro účely identifikace vozidla v provozu na pozemních komunikacích mohou členské státy požadovat, aby řidič měl u sebe část I osvědčení o registraci.

2. S ohledem na novou registraci vozidla dříve registrovaného v jiném členském státě mohou příslušné orgány v každém případě požadovat předložení části I předchozího osvědčení o registraci a předložení části II, pokud byla vydána. Tyto orgány odejmou předanou část nebo části předchozího osvědčení o registraci a ponechají si ji na dobu nejméně šesti měsíců. Do dvou měsíců musí uvědomit orgány členských států, které osvědčení vydaly, o jeho odejmutí. Osvědčení, které odejmuly, vrátí těmto orgánům na jejich žádost do šesti měsíců od odejmutí osvědčení.

Pokud osvědčení o registraci sestává z částí I a II a část II chybí, mohou příslušné orgány v členském státě, kde je vyžadována nová registrace, ve výjimečných případech rozhodnout o nové registraci vozidla, ale jen po obdržení písemného nebo elektronického potvrzení od příslušných orgánů členského státu, kde bylo vozidlo předtím registrováno, že žadatel je oprávněn k nové registraci vozidla v jiném členském státě.

Článek 6

Veškeré změny nezbytné v zájmu přizpůsobení příloh této směrnice technickému pokroku jsou přijímány postupem podle článku 7.

Článek 7

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, je Komisi nápomocen výbor zřízený podle článku 8 směrnice Rady 96/96/ES ze dne 20. prosince 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [7], (dále jen "výbor") složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. a) Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

b) Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

Článek 8

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. června 2004. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Komise sdělí členským státům všechny vzory osvědčení o registraci používané vnitrostátními správními orgány.

Článek 9

Členské státy si jsou při provádění této směrnice vzájemně nápomocny. Mohou si vyměňovat informace na dvoustranné nebo mnohostranné úrovni, aby zejména před každou registrací vozidla v případě potřeby mohly zkontrolovat právní postavení vozidla v členském státě, ve kterém bylo předtím registrováno. Tato kontrola může zahrnovat zejména použití elektronické sítě.

Článek 10

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 11

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 29. dubna 1999.

Za Radu

předseda

W. Müller

[1] Úř. věst. C 202, 2.7.1997, s. 13 a C 301, 30.9.1998, s. 8.

[2] Úř. věst. C 19, 21.1.1998, s. 17.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 28. května 1998 (Úř. věst. C 195, 22.6.1998, s. 21) a společný postoj Rady ze dne 3. listopadu 1998 (Úř. věst. 388, 14.12.1998, s. 12) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 25. února 1999 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 97/26/ES (Úř. věst. L 150, 7.6.1997, s. 41).

[5] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 98/14/ES (Úř. věst. 91, 25.3.1998, s. 1).

[6] Úř. věst. L 225, 10.8.1992, s. 72. Směrnice pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[7] Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI - ČÁST I [1]

I. Celkové rozměry osvědčení o registraci nepřesahují rozměry formátu A4 (210 × 297 mm) nebo složeného formátu A4.

II. Papír použitý pro část I osvědčení o registraci musí být chráněn proti padělání použitím alespoň dvou z těchto technik:

- grafiky,

- vodoznaku,

- fluorescenčních vláken,

- fluorescenčních otisků.

III. Část I osvědčení o registraci může sestávat z několika stránek. Členské státy stanoví počet stránek v souladu s informacemi obsaženými v dokladu a s jeho úpravou.

IV. První stránka části I osvědčení o registraci musí obsahovat:

- jméno členského státu vydávajícího část I osvědčení o registraci,

- rozlišovací značku členského státu vydávajícího část I osvědčení o registraci, a to:

B Belgie

DK Dánsko

D Německo

GR Řecko

E Španělsko

F Francie

IRL Irsko

I Itálie

L Lucembursko

NL Nizozemsko

A Rakousko

P Portugalsko

FIN Finsko

S Švédsko

UK Spojené království

- název příslušného orgánu,

- slova "část I osvědčení o registraci" nebo, pokud osvědčení sestává pouze z jedné části, slova "osvědčení o registraci" vytištěná velkým typem písma v jazyku nebo jazycích členského státu vydávajícího osvědčení o registraci; tato slova se rovněž musí objevit po přiměřené mezeře v malém typu písma v ostatních jazycích Evropského společenství,

- slova "Evropské společenství" vytištěná v jazyku nebo jazycích členského státu vydávajícího část I osvědčení o registraci,

- číslo dokladu.

V. Část I osvědčení o registraci musí rovněž obsahovat níže uvedené údaje, před kterými jsou uvedeny odpovídající harmonizované kódy Společenství:

A. registrační značka

B. den první registrace vozidla

C. osobní údaje:

C.1. držitel osvědčení o registraci

C.1.1. příjmení nebo obchodní firma

C.1.2. (popřípadě) jméno (jména) nebo iniciála (iniciály)

C.1.3. adresa v členském státě registrace ke dni vydání dokladu

C.4. Pokud náležitosti vymezené v bodě VI. kód C.2 nejsou zahrnuty v osvědčení o registraci, uvede se, zda držitel osvědčení o registraci:

a) je majitelem vozidla;

b) není majitelem vozidla;

c) není identifikován v osvědčení o registraci jako majitel vozidla.

D. vozidlo:

D.1. značka

D.2. typ

- varianta (je-li k dispozici)

- verze (je-li k dispozici)

D.3. obchodní označení

E. identifikační číslo vozidla (VIN)

F. hmotnost:

F.1. maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla, netýká se motocyklů

G. provozní hmotnost vozidla, v případě vozidla jiného než kategorie M1 včetně spojovacího zařízení

H. doba platnosti, pokud není neomezená

I. den registrace, ke kterému se osvědčení vztahuje

K. číslo schválení typu (je-li k dispozici)

P. motor:

P.1. objem (v cm3)

P.2. nejvyšší užitečný výkon (v kW) (je-li k dispozici)

P.3. druh pohonné hmoty nebo zdroj energie

Q. poměr výkonu a hmotnosti (v kW/kg) (pouze pro motocykly)

S. počet míst k sezení

S.1. počet sedadel včetně sedadla řidiče

S.2. (popřípadě) počet míst k stání

VI. Část I osvědčení o registraci může dále obsahovat níže uvedené údaje, před kterými jsou uvedené odpovídající harmonizované kódy Společenství:

C. osobní údaje:

C.2. majitel vozidla

C.2.1. příjmení nebo obchodní firma

C.2.2. (popřípadě) jméno (jména) nebo iniciála (iniciály)

C.2.3. adresa v členském státě registrace ke dni vydání dokladu

C.3. fyzická nebo právnická osoba, která může vozidlo používat na základě práva jiného než vlastnického

C.3.1. příjmení nebo obchodní firma

C.3.2. (popřípadě) jméno (jména) nebo iniciála (iniciály)

C.3.3. adresa v členském státě registrace ke dni vydání dokladu

C.5, C.6, C.7, C.8 pokud při změně v osobních údajích uvedených v bodu V kódu C.1, bodu VI kódu C.2 nebo bodu VI kódu C.3 není vydáno nové osvědčení o registraci, mohou být nové osobní údaje odpovídající těmto bodům zahrnuty pod kódy (C.5), (C.6), (C.7) nebo (C.8); jsou pak členěny v souladu s odkazy v bodu V kódu C.1, bodu VI kódu C.2, bodu VI kódu C.3 a bodu V kódu C.4.

F. hmotnost:

F.2. maximální technicky přípustná hmotnost vozidla v členském státě, ve kterém je vozidlo registrováno

F.3. maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy v členském státě, ve kterém je vozidlo registrováno

J. kategorie vozidla

L. počet náprav

M. rozvor kol (v mm)

N. pro vozidla celkově převyšující 3 kg - rozdělení maximální technicky přípustné hmotnosti naloženého vozidla mezi nápravy:

N.1. náprava (v kg)

N.2. (popřípadě) 2. náprava (v kg),

N.3. (popřípadě) 3. náprava (v kg)

N.4. (popřípadě) 4. náprava (v kg)

N.5. (popřípadě) 5. náprava (v kg)

O. maximální technicky přípustná přípojná hmotnost přívěsu:

O.1. bržděného (v kg)

O.2. nebržděného (v kg)

P. motor:

P.4. jmenovité otáčky (v min−1)

P.5. číslo motoru

R. barva vozidla

T. nejvyšší rychlost (v km/h)

U. hladina akustického tlaku:

U.1. stojícího vozidla (v dB(A))

U.2. otáček motoru (v min−1)

U.3. za jízdy (v dB(A))

V. výfukové emise:

V.1. CO (v g/km nebo G/kWh)

V.2. HC (v g/km nebo g/kWh)

V.3. NOx (v g/km nebo g/kWh)

V.4. HC + NOx (v g/km)

V.5. náležitosti pro dieselový motor (v g/km nebo g/kWh)

V.6. korekční absorpční koeficient pro dieselový motor (v min−1)

V.7. CO2 (v g/km)

V.8. kombinovaná spotřeba pohonných hmot (v l/100 km)

V.9. uvedení schválení typu ES ekologické kategorie; odkaz na verzi použitelnou podle směrnice 70/220/EHS [2] nebo směrnice 88/77/EHS [3]

W. objem nádrže (nádrží) na pohonné hmoty (v litrech)

VII. Členské státy mohou připojit další informace (v části I osvědčení o registraci), zejména mohou v závorkách připojit identifikační kódy dodatečných vnitrostátních kódů podle bodů V a VI.

[1] Osvědčení sestávající pouze z jedné části obsahují slova "Osvědčení o registraci" a neobsahují odkaz na "Část I".

[2] Směrnice Rady 70/220/EHS ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Úř. věst. L 76, 6.4.1970, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 96/69/ES (Úř. věst. L 282, 1.11.1996, s. 64).

[3] Směrnice Rady 88/77/EHS ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel (Úř. věst. L 36, 9.2.1988, s. 33). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/1/ES (Úř. věst. L 40, 17.2.1996, s. 1).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI - ČÁST II [1]

I. Rozměry osvědčení o registraci nepřesahují rozměry formátu A4 (210 × 297 mm) nebo složeného formátu A4.

II. Papír použitý pro část II osvědčení o registraci musí být chráněn proti padělání použitím alespoň dvou z těchto technik:

- grafiky,

- vodoznaku,

- fluorescenčních vláken,

- fluorescenčních otisků.

III. Část II osvědčení o registraci může sestávat z několika stránek. Členské státy stanoví počet stránek v souladu s informacemi obsaženými v dokladu a s jeho úpravou.

IV. První stránka části II osvědčení o registraci musí obsahovat:

- jméno členského státu vydávajícího část II osvědčení o registraci,

- rozlišovací značku členského státu vydávajícího část II osvědčení o registraci, a to:

B Belgie

DK Dánsko

D Německo

GR Řecko

E Španělsko

F Francie

IRL Irsko

I Itálie

L Lucembursko

NL Nizozemsko

A Rakousko

P Portugalsko

FIN Finsko

S Švédsko

UK Spojené království

- název příslušného orgánu,

- slova "část II osvědčení o registraci" vytištěná velkým typem písma v jazyku nebo jazycích členského státu vydávajícího osvědčení o registraci; tato slova se rovněž musí objevit po přiměřené mezeře v malém typu písma v ostatních jazycích Evropského společenství,

- slova "Evropské společenství" vytištěná v jazyku nebo jazycích členského státu vydávajícího část II osvědčení o registraci,

- číslo dokladu.

V. Část II osvědčení o registraci musí rovněž obsahovat níže uvedené údaje, před kterými jsou uvedeny odpovídající harmonizované kódy Společenství:

A. registrační značka

B. den první registrace vozidla

D. vozidlo:

D.1. značka

D.2. typ

- varianta (je-li k dispozici)

- verze (je-li k dispozici)

D.3. obchodní označení

E. identifikační číslo vozidla (VIN)

K. číslo typového schválení (je-li k dispozici)

VI. Část II osvědčení o registraci může dále obsahovat níže uvedené údaje, před kterými jsou uvedené odpovídající harmonizované kódy Společenství:

C. osobní údaje:

C.2. majitel vozidla

C.2.1. příjmení nebo obchodní firma

C.2.2. (popřípadě) jméno (jména) nebo iniciála (iniciály)

C.2.3. adresa v členském státě registrace ke dni vydání dokladu

C.3. fyzická nebo právnická osoba, která může vozidlo používat na základě práva jiného než vlastnického

C.3.1. příjmení nebo obchodní firma

C.3.2. (popřípadě) jméno (jména) nebo iniciála (iniciály)

C.3.3. adresa v členském státě registrace ke dni vydání dokladu

C.5, C.6. pokud při změně v osobních údajích uvedených v bodu VI kódu C.2 nebo bodu VI kódu C.3 není vydána nová část II osvědčení o registraci, mohou být nové osobní údaje odpovídající těmto bodům zahrnuty pod kódy (C.5) nebo (C.6); jsou pak členěny v souladu s bodem VI kód C.2 a bodem VI kód C.3.

J. kategorie vozidla

VII. Členské státy mohou v části II osvědčení o registraci připojit další informace, zejména mohou v závorkách připojit identifikační kódy dodatečných vnitrostátních kódů podle bodů V a VI.

[1] Tato příloha se týká pouze osvědčení o registraci sestávající z části I a části II.

--------------------------------------------------

Top