EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0037

Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

OJ L 138, 1.6.1999, p. 57–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 74 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 74 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 005 P. 18 - 26

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/37/oj

31999L0037

Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

EF-Tidende nr. L 138 af 01/06/1999 s. 0057 - 0065


RÅDETS DIREKTIV 1999/37/EF

af 29. april 1999

om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæske Fællesskab, særlig artikel 75, stk. 1, litra d),

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Fællesskabet har vedtaget en række foranstaltninger med henblik på at skabe et indre marked uden indre grænser, hvor der i overensstemmelse med traktatens bestemmelser er fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;

(2) alle medlemsstaterne kræver, at føreren af et køretøj, der er registreret i en anden medlemsstat, skal være indehaver af den tilhørende registreringsattest for at kunne få tilladelse til at køre på deres område;

(3) en harmonisering af registreringsattestens form og indhold vil lette forståelsen og dermed bidrage til den frie bevægelighed ved kørsel med et køretøj i andre medlemsstater end den, det er registreret i;

(4) det bør ved hiælp af registreringsattesten kunne kontrolleres, at en person med et kørekort, der er udstedt i medfør af direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kørekort(4), kun fører køretøjer i de tilladte køretøjskategorier; en sådan kontrol vil medvirke til at forbedre færdselssikkerheden;

(5) for at registrere et køretøj, der tidligere har været registreret i en anden medlemsstat, kræver alle medlemsstaterne bl.a. en attest, der dokumenterer denne registrering og køretøjets tekniske karakteristika;

(6) en harmonisiering af denne registreringsattest vil lette den nye ibrugtagning af køretøjer, der tidligere har været registreret i en anden medlemsstat, og dermed bidrage til, at det indre marked fungerer;

(7) medlemsstaterne benytter en registreringsattest, som består af enten en enkelt del eller to særskilte dele, og begge disse systemer bør foreløbig bestå;

(8) der er forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til fortolkningen af personoplysningerne i registreringsattesten; af hensyn til det indre markeds funktion, den frie bevægelhighed og den dermed forbundne kontrol bør det derfor præciseres, i hvilken egenskab de personer, der er nævnt på attesten, kann disponere over det køretøj, som attesten er udstedt for;

(9) for at lette den kontrol, der især tager sigte på at bekæmpe svig og ulovlig handel med stjålne køretøjer, bør der etableres et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne på grundlag af et effektivt system til udveksling af oplysninger;

(10) der bør fastsættes en forenklet procedure for tilpasningen af de tekniske aspekter i bilag I og II -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiv gælder for de dokumenter, medlemsstaterne udsteder ved registrering af køretøjer.

Direktivet berører ikke medlemsstaternes ret til med henblik på midlertidig registrering af motorkøretøjer at anvende dokumenter, der ikke på alle punkter måtte opfylde kravene i dette direktiv.

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved

a) "køretøj" køretøjer som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil(5) og i artikel 1 i Rådets direktiv 92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer(6)

b) "registrering" en administrativ tilladelse til ibrugtagning af et køretøj, som omfatter identificering af køretøjet og tildeling af et løbenummer, kaldet registreringsnummeret

c) "registreringsattest" det dokument, der attesterer, at køretøjet er registreret i en medlemsstat

d) "indehaver af en registreringsattest" den person, i hvis navn et køretøj er registreret.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne udsteder en registreringsattest for køretøjer, der kræves registreret efter deres nationale lovgivning. Attesten består enten af en enkelt del, jf. bilag I, eller af to dele, jf. bilag I og II.

Medlemsstaterne kann tillade, at de tjenester, navnlig producenternes, som de bemyndiger hertil, udfylder de tekniske dele af registreringsattesten.

2. Hvis en ny registreringsattest udstedes til et køretøj, der er registreret inden gennemførelsen af dette direktiv, anvender medlemsstaterne en model for attesten, der er i overensstemmelse med dette direktiv, og de kan nøjes med at anføre de data, der er til rådighed.

3. De oplysninger, som registreringsattesten indeholder i overensstemmelse med bilag I og II, er angivet ved hjælp af de harmoniserede fællesskabskoder, der er opført i disse bilag.

Artikel 4

I forbindelse med dette direktiv anerkender medlemsstaterne registreringsattester, der er udstedt af de øvrige medlemsstater, med henblik på identificering af et køretøj, der færdes i international trafik, eller med henblik på en ny registrering af køretøjet i en anden medlemsstat.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne kan med henblik på identificering af et køretøj kræve, at føreren medbringer del I af registreringsattesten.

2. De kompetente myndigheder kræver ved ny registrering af et køretøj, der er eller har været registreret i en anden medlemsstat, i alle tilfælde, at del I af den tidligere registreringsattest afleveres, samt at del II afleveres, hvis en sådan er udstedt. Disse myndigheder inddrager den eller de dele af den gamle registreringsattest, der er afleveret, og opbevarer den (dem) i mindst seks måneder. De giver inden for en frist på to måneder myndighederne i den medlemsstat, der har udstedt den inddragne attest, underretning herom. De sender den attest, der er blevet inddraget, til ovennævnte myndigheder, hvis disse anmoder herom senest seks måneder efter inddragelsen.

Hvis registreringsattesten består af del I og II, og del II mangler, kan de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor der er anmodet om ny registrering, undtagelsesvis beslutte at registrere køretøjet på ny, men først efter at de fra de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor køretøjet tidligere var registreret, har modtaget en skriftlig eller elektronisk bekræftelse på, at ansøgeren har ret til på ny at registrere køretøjet i en anden medlemsstat.

Artikel 6

Ændringer, der er nødvendige for at tilpasse dette direktivs bilag til den tekniske udvikling, vedtages efter fremgangsmåden i artikel 7.

Artikel 7

1. Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel, bistås Kommissionen af det udvalg, der er nedsat ved artikel 8 i Rådets direktiv 96/96/EF af 20. december 1996 om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil(7), i det følgende benævnt "udvalget", der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, den er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

b) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet ved udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 8

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. juni 2004. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Kommissionen meddeler medlemsstaterne alle de modeller for registreringsattester, der anvendes af de nationale administrationer.

Artikel 9

Medlemsstaterne bistår hinanden med gennemførelsen af direktivet. De kan udveksle oplysninger bilateralt eller multilateralt, navnlig for hver gang et køretøj registreres at kontrollere, om køretøjet opfylder formaliteterne efter omstændighederne i den medlemsstat, hvor det tidligere var registreret. Denne kontrol vil især kunne indebære brug af sammenkoblede edb-systemer.

Artikel 10

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. april 1999.

På Rådets vegne

W. MÜLLER

Formand

(1) EFT C 202 af 2.7.1997, s. 13, og

EFT C 301 af 30.9.1998, s. 8.

(2) EFT C 19 af 21.1.1998, s. 17.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 28. maj. 1998 (EFT C 195 af 22.6.1998, s. 21), Rådets fælles holdning af 3. november 1998 (EFT C 388 af 14.12.1998, s. 12) og Europa-Parlamentets afgørelse af 25. februar 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 237 af 24.8.1991, s. 1. Direktivet er senest ændret ved Rådets direktiv 97/26/EF (EFT L 150 af 7.6.1997, s. 41).

(5) EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 98/14/EF (EFT L 91 af 25.3.1998, s. 1).

(6) EFT L 225 af 10.8.1992, s. 72. Direktivet er ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(7) EFT L 46 af 17.2.1997, s. 1.

BILAG I

DEL I AF REGISTRERINGSATTESTEN(1)

I. Del I af registreringsattesten må ikke være større end format A4 (210 × 297 mm) eller en folder af format A4.

II. Papiret til del I af registreringsattesten skal være beskyttet mod forfalskning ved hiælp af mindst to af følgende metoder:

- grafik

- vandmærke

- fluorescerende fibre

- fluorescerende prægning.

III. Del I af registreringsattesten kan bestå af mere end én side. Medlemsstaterne fastsætter antallet af sider efter oplysningerne i dokumentet og deres opstilling.

IV. Den første side af del I af registreringsattesten skal indeholde:

- navnet på den medlemsstat, der har udstedt attesten

- kendingsbogstaverne for denne medlemsstat, dvs.:

B Belgien

DK Danmark

D Tyskland

GR Grækenland

E Spanien

F Frankrig

IRL Irland

I Italien

L Luxembourg

NL Nederlandene

A Østrig

P Portugal

FIN Finland

S Sverige

UK Det Forenede Kongerige

- den ansvarlige myndigheds navn

- udtrykket "Registreringsattest - del I" eller "Registreringsattest", hvis attesten kun består af en enkelt del, trykt med store typer på den udstedende medlemsstats sprog; samme udtryk skal efter et passende mellemrum også være trykt med mindre typer på de øvrige EU-sprog

- udtrykket "Det Europæiske Fællesskab" trykt på sproget eller sprogene i den medlemsstat, der udsteder attestens del I

- dokumentets nummer.

V. Del I af registreringsattesten skal tillige indeholde følgende data med forudgående angivelse af de tilsvarende harmoniserede fællesskabskoder:

(A) registreringsnummer

(B) dato for køretøjets første registrering

(C) personoplysninger

(C.1) indehaver af registreringsattesten:

(C.1.1) efternavn eller firmanavn

(C.1.2) fornavn(e) eller initial(er) (når det er relevant)

(C.1.3) adresse i den registrerende medlemsstat på udstedelsesdatoen

(C.4) Hvis dataene under punkt VI, kode C.2, ikke anføres på registreringsattesten, oplyses det i stedet, at indehaveren af registreringsattesten

a) er ejer af køretøjet

b) ikke er ejer af køretøjet

c) ikke på registreringsattesten identificeres som ejer af køretøjet

(D) køretøj:

(D.1) mærke

(D.2) type

- variant (når det foreligger)

- version (når det foreligger)

(D.3) handelsbetegnelse(r)

(E) køretøjets identifikationsnummer

(F) masse

(F.1) teknisk tilladt totalmasse undtagen for motorcykler

(G) masse af det ibrugtagne køretøj med karrosseri, for det trækkende køretøj, bortset fra køretøjer i klasse M1, inklusive koblingsanordning

(H) registreringens gyldighed, hvis den er tidsbegrænset

(I) den registreringsdato, som denne attest vedrører

(K) typegodkendelsesnummer (når det foreligger)

(P) motor:

(P.1) slagvolumen (i cm3)

(P.2) største nettoeffekt (i kW) (når det foreligger)

(P.3) brændstoftype eller drivmiddel

(Q) effekt/vægt-forhold (i kW/kg) (udelukkende for motorcykler)

(S) antal pladser

(S.1) antal siddepladser inklusive førerens plads

(S.2) antal ståpladser (når det er relevant).

VI. Del I af registreringsattesten kan tillige indeholde følgende med forudgående angivelse af de tilsvarende harmoniserede fællesskabskoder:

(C) personoplysninger

(C.2) køretøjets ejer

(C.2.1) efternavn eller firmanavn

(C.2.2) fornavn(e) eller initial(er) (når det er relevant)

(C.2.3) adresse i den registrerende medlemsstat på udstedelsesdatoen

(C.3) fysisk eller juridisk person, der råder over køretøjet uden at være ejer

(C.3.1) efternavn eller firmanavn

(C.3.2) fornavn(e) eller initial(er) (når det er relefant)

(C.3.3) adresse i den registrerende medlemsstat på udstedelsesdatoen

(C.5), (C.6), (C.7), (C.8) hvis en ændring af personoplysningerne under punkt V, kode C.1, punkt VI, kode C.2, og/eller punkt VI, kode C.3, ikke giver anledning til udstedelse af en ny registreringsattest, kan de nye personoplysninger, der svarer til disse punkter, anføres under kode (C.5), (C.6), (C.7) eller (C.8); de struktureres i så fald i overensstemmelse med oplysningerne under punkt V, kode C.1, punkt VI, kode C.2, punkt VI, kode C.3, og punkt V, kode C.4.

(F) masse:

(F.2) tilladt totalmasse af det ibrugtagne køretøj i den registrerende medlemsstat

(F.3) tilladt totalmasse af den ibrugtagne kombination i den registrerende medlemsstat

(J) køretøjsklasse

(L) antal aksler

(M) akselafstand (i mm)

(N) fordelingen af den teknisk tilladte totalmasse på akslerne for køretøjer med en totalmasse på over 3500 kg:

(N.1) aksel 1 (i kg)

(N.2) aksel 2 (i kg), når det er relevant

(N.3) aksel 3 (i kg), når det er relevant

(N.4) aksel 4 (i kg), når det er relevant

(N.5) aksel 5 (i kg) når det er relevant

(O) teknisk tilladt masse af påhængskøretøj:

(O.1) bremset påhængskøretøj (i kg)

(O.2) ikke-bremset påhængskøretøj (i kg)

(P) motor:

(P.4) største omdrejningstal (i min-1)

(P.5) motorens identifikationsnummer

(R) køretøjets farve

(T) maksimalhastighed (i km/h)

(U) lydtrykniveau:

(U.1) standmåling (i dB(A))

(U.2) motoromdrejningstal (i min-1)

(U.3) kørselsmåling (i dB(A))

(V) udstødning:

(V.1) CO (i g/km eller g/kWh)

(V.2) HC (i g/km eller g/kWh)

(V.3) NOx (i g/km eller g/kWh)

(V.4) HC + NOx (i g/km)

(V.5) partikler for dieselmotorer (i g/km eller g/kWh)

(V.6) korrigeret absorptionskoefficient for dieselmotorer (i m-1)

(V.7) CO2 (i g/km)

(V.8) samlet brændstofforbrug (i l pr. 100 km)

(V.9) angivelse af miljøklasse ved EF-typegodkendelse: oplysning om gældende version i medfør af direktiv 70/220/EØF(2) eller direktiv 88/77/EØF(3).

(W) brændstofbeholderens (-beholdernes) rumindhold (i l).

VII. Medlemsstaterne kan (i del I af registreringsattesten) medtage andre oplysninger; de kan navnlig i parentes tilføje yderligere nationale koder til de identifikationskoder, der er anført under V og VI.

(1) Attester, der kun består af en enkelt del, bærer betegnelsen "Registreringsattest" uden henvisning til del I.

(2) Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra køretøjsmotorer med styret tænding (EFT L 76 af 6.4.1970, s. 1). Direktivet er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/69/EF (EFT L 282 af 1.11.1996, s. 64).

(3) Rådets direktiv 88/77/EØF af 3. december 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer (EFT L 36 af 9.2.1988, s. 33). Direktivet er senest ændret ved direktiv 96/1/EF (EFT L 40 af 17.2.1996, s. 1).

BILAG II

DEL II AF REGISTRERINGSATTESTEN(1)

I. Del II af registreringsattesten må ikke være større end format A4 (210 mm × 297 mm) eller en folder af format A4.

II. Papiret til del II af registreringsattesten skal være beskyttet mod forfalskning ved hiælp af mindst to af følgende metoder:

- grafik

- vandmærke

- fluorescerende fibre

- fluorescerende prægning.

III. Del II af registreringsattesten kan bestå af mere end én side. Medlemsstaterne fastsætter antallet af sider efter oplysningerne i dokumentet og deres opstilling.

IV. Den første side af del II af registreringsattesten skal indeholde:

- navnet på den medlemsstat, der har udstedt attesten

B Belgien

DK Danmark

D Tyskland

GR Grækenland

E Spanien

F Frankrig

IRL Irland

I Italien

L Luxembourg

NL Nederlandene

A Østrig

P Portugal

FIN Finland

S Sverige

UK Det Forenede Kongerige

- den ansvarlige myndigheds navn

- udtrykket "Registreringsattest - del II" trykt med store typer på den udstedende medlemsstats sprog; samme udtryk skal efter et passende mellemrum også være trykt med mindre typer på de øvrige EU-sprog

- udtrykket "Det Europæiske Fællesskab" trykt på sproget eller sprogene i den medlemsstat, der udsteder attestens del II

- dokumentets nummer.

V. Del II af registreringsattesten skal tillige indeholde følgende data med forudgående angivelse af de tilsvarende harmoniserede fællesskabskoder:

(A) registreringsnummer

(B) dato for køretøjets første registrering

(D) køretøj:

(D.1) mærke

(D.2) type

- variant (når det foreligger)

- version (når det foreligger)

(D.3) handelsbetegnelse(r)

(E) køretøjets identifikationsnummer

(K) typegodkendelsesnummer (når det foreligger).

VI. Del II af registreringsattesten kan tillige indeholde følgende data med forudgående angivelse af de tilsvarende harmoniserede fællesskabskoder:

(C) personoplysninger

(C.2) køretøjets ejer

(C.2.1) efternavn eller firmanavn

(C.2.2) fornavn(e) eller initial(er) (når det er relevant)

(C.2.3) adresse i den registrerende medlemsstat på udstedelsesdatoen

(C.3) fysisk eller juridisk person, der råder over køretøjet uden at være ejer

(C.3.1) efternavn eller firmanavn

(C.3.2) fornavn(e) eller initial(er) (når det er relevant)

(C.3.3) adresse i den registrerende medlemsstat på udstedelsesdatoen

(C.5), (C.6) hvis en ændring af personoplysningerne under punkt VI, kode C.2, og/eller punkt VI, kode C.3, ikke giver anledning til udstedelse af en ny del II af registreringsattesten, kan de nye personoplysninger, der svarer til disse punkter, anføres under kode (C.5) eller (C.6); de struktureres i overensstemmelse med oplysningerne under punkt VI, kode C.2, og punkt VI, kode C.3

(J) køretøjsklasse.

VII. Medlemsstaterne kann i del II af registreringsattesten medtage andre oplysninger; de kan navnlig i parentes tilføje yderligere nationale koder til de identifikationskoder, der er anført under V og VI.

(1) Dette bilag vedrører kun de registreringsattester, der består af en del I og en del II.

Top