EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0208

A Bizottság 208/2006/EK rendelete ( 2006. február 7. ) az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. és VIII. mellékletének a biogáz- és komposztálóüzemekre vonatkozó feldolgozási előírások és a trágyára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

HL L 36., 2006.2.8, p. 25–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
HL L 327M., 2008.12.5, p. 553–563 (MT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; közvetve hatályon kívül helyezte: 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/208/oj

8.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/25


A BIZOTTSÁG 208/2006/EK RENDELETE

(2006. február 7.)

az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. és VIII. mellékletének a biogáz- és komposztálóüzemekre vonatkozó feldolgozási előírások és a trágyára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1774/2002/EK rendelet intézkedéseket ír elő annak biztosítására, hogy a trágyát és az abból származó termékeket olyan módon hasznosítsák vagy ártalmatlanítsák, hogy azok ne jelentsenek közegészségügyi vagy állat-egészségügyi veszélyt.

(2)

Az 1774/2002/EK rendelet VI. mellékletének II. fejezete különleges követelményeket határoz meg az állati melléktermékeket feldolgozó biogáz- és komposztálóüzemek engedélyezésére vonatkozóan.

(3)

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) véleménye alapján, amelyet 2005. szeptember 7-én adott ki az állati melléktermékeknek a biogázzal és a komposztálással összefüggő kezelési előírásaihoz kapcsolódó biológiai kockázatokkal szembeni biztonságról, helyénvaló módosítani az 1774/2002/EK rendelet VI. mellékletének II. fejezetét, lehetővé téve más folyamatparaméterek engedélyezését.

(4)

Az 1774/2002/EK rendelet VIII. mellékletének III. fejezete meghatározza a trágyára, feldolgozott trágyára és feldolgozott trágyatermékekre vonatkozó követelményeket, továbbá megállapítja azokat a feldolgozási és ellenőrzési paramétereket, amelyeknek a trágyának meg kell felelnie ahhoz, hogy eleget tegyen a feldolgozott trágyára és feldolgozott trágyatermékekre vonatkozó követelményeknek.

(5)

Az EFSA által a trágya hőkezelésének biológiai biztonságossága tárgyában 2005. szeptember 7-én kiadott vélemény nyomán helyénvaló módosítani a VIII. melléklet III. fejezetének vonatkozó követelményeit az említett vélemény figyelembevétele érdekében.

(6)

Az 1774/2002/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1774/2002/EK rendelet VI. és VIII. melléklete e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni. Az 1774/2002/EK rendelet VI. melléklete II. fejezete C. szakaszának 13a. bekezdésében és VIII. melléklete III. fejezete II. része A. szakasza 5. bekezdésének c) pontjában foglalt követelményeket azonban 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 7-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 416/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 66., 2005.3.12., 10. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az 1774/2002/EK rendelet VI. és VIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A VI. melléklet II. fejezete a következőképpen módosul:

a)

Az A. szakasz 1. és 2. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„1.

A biogázüzemeknek az alábbi felszerelésekkel kell rendelkezniük:

a)

pasztőröző/higienizáló egység, amelynek a használata nem kerülhető ki, és az alábbiakkal rendelkezik:

i.

berendezés a hőmérsékletnek az idő függvényében történő figyelemmel kíséréséhez;

ii.

adatrögzítő készülékek az i. alpontban említett ellenőrző mérések eredményeinek folyamatos rögzítéséhez; továbbá

iii.

megfelelő biztonsági rendszer az elégtelen hevítés megelőzéséhez;

b)

megfelelő berendezések a járműveknek és a konténereknek a biogázüzemből való távozáskor történő tisztításához és fertőtlenítéséhez.

Nem kötelező azonban pasztőröző/higienizáló egységről gondoskodni az olyan biogázüzemek esetében, amelyek csak az alábbiak átalakításával foglalkoznak:

i.

az 1. feldolgozási módszerrel feldolgozott állati melléktermékek;

ii.

olyan, a 3. kategóriába tartozó anyag, amely másutt már átesett a pasztőrözésen/higienizáláson; vagy

iii.

olyan állati melléktermékek, amelyek feldolgozás nélkül felhasználhatók nyersanyagként.

Amennyiben a biogázüzem olyan telepen található, amelyen haszonállatokat tartanak, és nemcsak az ezektől az állatoktól származó trágyát használja fel, az üzemnek az állattartásra szolgáló területtől megfelelő távolságra kell elhelyezkednie, továbbá minden esetben gondoskodni kell az üzem, illetve az állatok, valamint takarmányuk és almuk teljes mértékű fizikai elkülönítéséről, szükség esetén kerítéssel.

2.

A komposztálóüzemeknek az alábbi felszerelésekkel kell rendelkezniük:

a)

zárt komposztáló reaktor, amelynek a használata nem kerülhető ki, és az alábbiakkal rendelkezik:

i.

berendezés a hőmérsékletnek az idő függvényében történő figyelemmel kíséréséhez;

ii.

adatrögzítő készülékek az i. alpontban említett ellenőrző mérések eredményeinek – adott esetben folyamatosan történő – rögzítéséhez; továbbá

iii.

megfelelő biztonsági rendszer az elégtelen hevítés megelőzéséhez;

b)

megfelelő berendezések a kezeletlen állati melléktermékeket szállító járművek és konténerek tisztításához és fertőtlenítéséhez.

A komposztáló rendszerek egyéb típusait is engedélyezni lehet azonban, feltéve hogy:

i.

megfelelő intézkedéseket biztosítanak az élősködőkkel szemben;

ii.

irányításuk oly módon történik, hogy a rendszerben lévő valamennyi anyag eléri az előírt idő- és hőmérsékleti paramétereket, adott esetben beleértve a paraméterek folyamatos felügyeletét;

iii.

megfelelnek e rendelet minden egyéb követelményének.

Amennyiben a komposztálóüzem olyan telepen található, amelyen haszonállatokat tartanak, és nemcsak az ezektől az állatoktól származó trágyát használja fel, az üzemnek az állattartásra szolgáló területtől megfelelő távolságra kell elhelyezkednie, továbbá minden esetben gondoskodni kell az üzem, illetve az állatok, valamint takarmányuk és almuk teljes mértékű fizikai elkülönítéséről, szükség esetén kerítéssel.”

b)

A B. szakasz 11. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„11.

Az emésztési maradványokat és a komposztot úgy kell kezelni és tárolni a biogáz-, illetve a komposztálóüzemben, hogy az újrafertőződés elkerülhető legyen.”

c)

A C. szakasz 12. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„12.

A pasztőröző/higienizáló egységgel felszerelt biogázüzemben nyersanyagként felhasznált, 3. kategóriába tartozó anyagra az alábbi minimumkövetelményeket kell alkalmazni:

a)

a darabok maximális mérete az egységbe történő bekerülés előtt: 12 mm;

b)

az egységben található valamennyi anyag minimális hőmérséklete: 70 °C; továbbá

c)

az egységben megszakítás nélkül eltöltött minimális idő: 60 perc.

A 3. kategóriába tartozó tej, kolosztrum és tejtermékek azonban pasztőrözés/higienizálás nélkül is felhasználhatók nyersanyagként a biogázüzemekben, amennyiben az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy ez nem jár semmiféle súlyos fertőző betegség elterjedésének kockázatával.”

d)

A C. szakasz 13. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„13.

A komposztálóüzemben nyersanyagként felhasznált, 3. kategóriába tartozó anyagra az alábbi minimumkövetelményeket kell alkalmazni:

a)

a darabok maximális mérete a komposztáló reaktorba történő bekerülés előtt: 12 mm;

b)

az egységben található valamennyi anyag minimális hőmérséklete: 70 °C; továbbá

c)

a reaktorban 70 °C-on eltöltött minimális idő (az összes anyagra nézve): 60 perc.”

e)

A C. szakasz a következő 13a. bekezdéssel egészül ki:

„13a.

Az illetékes hatóság engedélyezheti azonban egyéb szabványosított folyamatparaméterek alkalmazását is, feltéve hogy a kérelmező igazolja, hogy a szóban forgó paraméterek biztosítják a biológiai kockázatok minimális szintre való csökkentését. Ennek az igazolásnak magában kell foglalnia egy validálási eljárást is, amelyet az a)–f) pontban foglaltaknak megfelelően kell lefolytatni:

a)

A lehetséges kockázatok – beleértve a kiindulási (input) anyagok hatását – azonosítása és elemzése a feldolgozás feltételeinek teljes körű meghatározására alapozva.

b)

Kockázatértékelés, amely felméri, hogyan teljesülnek az a) pontban említett specifikus feldolgozási feltételek a gyakorlatban rendes, illetve rendkívüli körülmények között.

c)

A tervezett folyamat validálása az életképesség/fertőzőképesség csökkenésének az alábbi tényezők tekintetében történő mérése révén:

i.

endogén indikátorszervezetek tekintetében az olyan folyamat során, ahol az indikátor:

folyamatosan nagy számban jelen van a nyersanyagban,

a kezelési folyamat letális tényezőit illetően nem kevésbé, de nem is jelentősen nagyobb mértékben képes ellenállni a hőnek, mint azok a kórokozók, amelyek figyelemmel kísérésére alkalmazzák,

viszonylag könnyen számszerűsíthető, valamint viszonylag könnyen azonosítható és megerősíthető;

vagy

ii.

az alapanyagba egy megfelelő vizsgálati testben bejuttatott, jól meghatározott tesztszervezet vagy -vírus tekintetében az expozíciós időtartam alatt.

d)

A tervezett folyamatra vonatkozóan a c) pontban említett validálásnak be kell bizonyítania, hogy a folyamat eredményeként megvalósulnak az általános kockázatcsökkentéssel kapcsolatos következő célok:

i.

termikus és kémiai folyamatok esetében:

az Enterococcus faecalis vagy Salmonella Senftenberg (775 W, H2S negatív) 5 nagyságrenddel (5 log10) történő csökkentése,

a hőnek ellenálló vírusok (mint például a parvovirus) fertőzőképességének legalább 3 nagyságrenddel (3 log10) történő csökkentése, amennyiben e vírusok releváns kockázati tényezőnek minősülnek;

továbbá

ii.

a kémiai folyamatoknál a fentieken kívül még:

az ellenálló élősködőknek (mint például az ascaris sp. petéinek) azok életképes stádiumaiban legalább 99,9 %-kal (3 log10) történő csökkentése.

e)

Teljes körű ellenőrzési program kidolgozása, beleértve a c) pontban említett folyamat működésének felügyeletére irányuló eljárásokat is.

f)

Az ellenőrzési programban rögzített releváns folyamatparamétereknek az üzem működtetése során történő folyamatos nyomon követését és felügyeletét biztosító intézkedések.

A biogáz- és komposztálóüzemekben alkalmazott releváns folyamatparaméterekre, illetve egyéb kritikus ellenőrzési pontokra vonatkozó adatokat rögzíteni és kezelni kell annak érdekében, hogy a tulajdonos, az üzemeltető – vagy ezek valamelyikének képviselője –, valamint az illetékes hatóság nyomon tudja követni az üzem működését. Az adatokat kérésre az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

Az e pont értelmében engedélyezett folyamatokra vonatkozó információkat kérésre a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.”

f)

A C. szakasz 14. bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

úgy ítéli meg, hogy a maradékok vagy a komposzt feldolgozatlan anyagok.”

g)

A D. szakasz 15. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„15.

Az emésztési maradványokból vagy a komposztból a biogáz- vagy komposztálóüzemben történő feldolgozás során vagy közvetlenül azt követően, a folyamat nyomon követése céljából vett reprezentatív mintáknak az alábbi szabványoknak kell megfelelniük:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 1 g-ban,

vagy

Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 1 g-ban,

továbbá

az emésztési maradványokból vagy komposztból a biogáz- vagy komposztálóüzemben történő tárolás során vagy az onnan történő kiszállításkor vett reprezentatív mintáknak az alábbi szabványoknak kell megfelelniük:

Salmonella: 25 g-ban nem mutatható ki: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0,

ahol:

n

=

a vizsgálandó minták száma;

m

=

a baktériumok számának küszöbértéke; az eredmény akkor tekinthető kielégítőnek, ha a mintákban található baktériumok száma együttvéve nem több, mint m;

M

=

a baktériumok számának maximális értéke; az eredmény akkor tekinthető nem kielégítőnek, ha a baktériumok száma egy vagy több mintában M vagy ennél nagyobb; továbbá

c

=

azon minták száma, amelyeknél a baktériumok száma m és M között lehet; a minta abban az esetben még elfogadhatónak tekinthető, ha a baktériumok száma a többi mintában m vagy ennél kisebb.

Az olyan emésztési maradványokat és komposztot, amelyek nem felelnek meg az e fejezetben meghatározott követelményeknek, újra fel kell dolgozni, illetve a szalmonella esetében azokat az illetékes hatóság utasításainak megfelelően kezelni vagy ártalmatlanítani kell.”

2.

A VIII. melléklet III. fejezete II. része A. szakaszának 5. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„5.

A feldolgozott trágya és a feldolgozott trágyatermékek az a)–e) pontban szereplő következő feltételek mellett hozhatók forgalomba:

a)

Az illetékes hatóság által e rendelettel összhangban engedélyezett műszaki üzemből, biogázüzemből vagy komposztálóüzemből kell származniuk.

b)

A forgalomba hozatalt megelőzően legalább 70 °C-on és legalább 60 percen át végzett hőkezelésen, továbbá a spóraképző baktériumok számát és a toxinképződést csökkentő kezelésen kell átesniük.

c)

Az illetékes hatóság engedélyezheti azonban a b) pontban említetteken kívüli egyéb szabványosított folyamatparaméterek alkalmazását is, feltéve hogy a kérelmező igazolja, hogy a szóban forgó paraméterek biztosítják a biológiai kockázatok minimális szintre való csökkentését. Ennek az igazolásnak magában kell foglalnia egy validálási eljárást is, amelyet a következőképpen kell lefolytatni:

i.

A lehetséges kockázatok – beleértve a kiindulási (input) anyagok hatását – azonosítása és elemzése a feldolgozás feltételeinek teljes körű meghatározására alapozva, valamint kockázatértékelés, amely felméri, hogyan teljesülnek a specifikus feldolgozási feltételek a gyakorlatban rendes, illetve rendkívüli körülmények között.

ii.

A tervezett folyamat validálása

ii-1.

az életképesség/fertőzőképesség csökkenésének endogén indikátorszervezetek tekintetében történő mérése által olyan folyamat során, ahol az indikátor:

folyamatosan nagy számban jelen van a nyersanyagban,

a kezelési folyamat letális tényezőit illetően nem kevésbé, de nem is jelentősen nagyobb mértékben képes ellenállni a hőnek, mint azok a kórokozók, amelyek figyelemmel kísérésére alkalmazzák,

viszonylag könnyen számszerűsíthető, valamint viszonylag könnyen azonosítható és megerősíthető;

vagy

ii-2.

az életképesség/fertőzőképesség csökkenésének az alapanyagba egy megfelelő vizsgálati testben bejuttatott, jól meghatározott tesztszervezet vagy -vírus tekintetében, az expozíciós időtartam alatt történő mérése által.

iii.

Az ii. alpontban említett validálási eljárásnak be kell bizonyítania, hogy a folyamat eredményeként megvalósulnak az általános kockázatcsökkentéssel kapcsolatos következő célok:

termikus és kémiai folyamatok esetében az Enterococcus faecalis legalább 5 nagyságrenddel (5 log10) történő csökkentése, valamint a hőnek ellenálló vírusok (mint például a parvovirus) fertőzőképességének legalább 3 nagyságrenddel (3 log10) történő csökkentése, amennyiben e vírusok releváns kockázati tényezőnek minősülnek,

a kémiai folyamatoknál a fentieken kívül még az ellenálló élősködőknek (mint például az ascaris sp. petéinek) azok életképes stádiumaiban legalább 99,9 %-kal (3 log10) történő csökkentése.

iv.

Teljes körű ellenőrzési program kidolgozása, beleértve a folyamat nyomon követésére irányuló eljárásokat is.

v.

Az ellenőrzési programban rögzített releváns folyamatparamétereknek az üzem működtetése során történő folyamatos nyomon követését és felügyeletét biztosító intézkedések.

Az üzemekben alkalmazott releváns folyamatparaméterekre, illetve egyéb kritikus ellenőrzési pontokra vonatkozó adatokat rögzíteni és kezelni kell annak érdekében, hogy a tulajdonos, az üzemeltető – vagy ezek valamelyikének képviselője –, valamint az illetékes hatóság nyomon tudja követni az üzem működését. Az adatokat kérésre az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

Az e pont értelmében engedélyezett folyamatokra vonatkozó információkat kérésre a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

d)

A trágyából az üzemben történő feldolgozás során vagy közvetlenül azt követően, a folyamat nyomon követése céljából vett reprezentatív mintáknak az alábbi szabványoknak kell megfelelniük:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 1 g-ban,

vagy

Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 1 g-ban,

továbbá

a trágyából a műszaki, biogáz- vagy komposztálóüzemben történő tárolás során vagy az onnan történő kiszállításkor vett reprezentatív mintáknak az alábbi szabványoknak kell megfelelniük:

Salmonella: 25 g-ban nem mutatható ki: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0,

ahol:

n

=

a vizsgálandó minták száma;

m

=

a baktériumok számának küszöbértéke; az eredmény akkor tekinthető kielégítőnek, ha a mintákban található baktériumok száma együttvéve nem több, mint m;

M

=

a baktériumok számának maximális értéke; az eredmény akkor tekinthető nem kielégítőnek, ha a baktériumok száma egy vagy több mintában M vagy ennél nagyobb; továbbá

c

=

azon minták száma, amelyeknél a baktériumok száma m és M között lehet; a minta abban az esetben még elfogadhatónak tekinthető, ha a baktériumok száma a többi mintában m vagy ennél kisebb.

A fenti követelményeknek meg nem felelő feldolgozott trágya és trágyatermékek feldolgozatlannak minősülnek.

e)

Tárolásukat úgy kell megoldani, hogy a feldolgozást követően minimálisra csökkenjen a fertőződés vagy másodlagos fertőzés és a nedvesedés lehetősége. Ennek megfelelően tárolásukra az alábbi megoldások valamelyikét kell alkalmazni:

i.

jól légmentesített és szigetelt silók; vagy

ii.

megfelelően lezárt csomagok (műanyag zsákok vagy »big bags«).”


Top