EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0208

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające załączniki VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm przetwarzania dla wytwórni biogazu i kompostowni oraz wymagań dotyczących obornika (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 36, 8.2.2006, p. 25–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 553–563 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 182 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 182 - 188

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; Uchylona w sposób domniemany przez 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/208/oj

8.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/25


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 208/2006

z dnia 7 lutego 2006 r.

zmieniające załączniki VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm przetwarzania dla wytwórni biogazu i kompostowni oraz wymagań dotyczących obornika

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 przewiduje środki w celu zapewnienia takiego wykorzystywania lub usuwania obornika i produktów od niego pochodzących, by nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt.

(2)

Rozdział II załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 określa szczególne wymagania dotyczące zatwierdzania wytwórni biogazu i kompostowni wykorzystujących produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego.

(3)

Według opinii wydanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w dniu 7 września 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i biologicznych zagrożeń przetwarzania w wytwórniach biogazu i kompostowniach produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego należy wprowadzić zmiany w rozdziale II załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 umożliwiające zezwolenie na stosowanie innych parametrów procesu.

(4)

Rozdział III załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 określa wymagania dotyczące obornika, przetworzonego obornika i produktów z przetworzonego obornika oraz ustanawia parametry przetwarzania i kontroli, jakim musi być poddany obornik, by spełniał wymagania przetworzonego obornika i produktów z przetworzonego obornika.

(5)

Według opinii EFSA z dnia 7 września 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa biologicznego obróbki cieplnej obornika należy zmienić odpowiednie wymagania rozdziału III załącznika VIII w celu uwzględnienia tej opinii.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1774/2002.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. Jednakże wymagania w załączniku VI, rozdział II pkt C ppkt 13a oraz w załączniku VIII, rozdział III, część II pkt A ppkt 5 lit. c) do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 416/2005 (Dz.U. L 66 z 12.3.2005, str. 10).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku VI, w rozdziale II wprowadza się następujące zmiany:

a)

punkt A ppkt 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1.

Wytwórnia biogazu musi być wyposażona w:

a)

urządzenie do pasteryzacji/oczyszczania, którego nie można ominąć, wraz z:

i)

instalacjami do monitorowania temperatury w czasie;

ii)

urządzeniami do ciągłej rejestracji wyników pomiarów monitorowania, o których mowa w ppkt i); oraz

iii)

odpowiednim systemem bezpieczeństwa do zapobiegania niewystarczającemu podgrzewaniu;

b)

odpowiednie urządzenia do czyszczenia i dezynfekowania pojazdów i pojemników opuszczających wytwórnię biogazu.

Jednakże urządzenie do pasteryzacji/oczyszczania nie jest urządzeniem obowiązkowym dla wytwórni biogazu, które przetwarzają wyłącznie:

i)

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego poddane metodzie 1 przetwarzania;

ii)

surowce kategorii 3 poddane pasteryzacji/oczyszczaniu gdzie indziej; lub

iii)

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, które mogą zostać wykorzystane jako surowiec bez przetwarzania.

Jeżeli wytwórnia biogazu znajduje się w miejscu, w którym przetrzymuje się zwierzęta hodowlane i nie wykorzystuje wyłącznie obornika pochodzącego od tych zwierząt, wytwórnia musi znajdować się w odpowiedniej odległości od obszaru, na którym przetrzymywane są zwierzęta i w każdym przypadku konieczne jest zapewnienie całkowitej fizycznej separacji zakładu od zwierząt i ich paszy i ściółki, także za pomocą ogrodzenia, gdy zachodzi taka potrzeba.

2.

Kompostownia musi być wyposażona w:

a)

zamknięty reaktor do kompostowania, którego nie można ominąć, wraz z:

i)

instalacjami do monitorowania temperatury w czasie;

ii)

urządzeniami do rejestracji, w stosownych przypadkach do ciągłej rejestracji, wyników pomiarów monitorowania, o których mowa w ppkt i); oraz

iii)

odpowiednim systemem bezpieczeństwa do zapobiegania niewystarczającemu podgrzewaniu;

b)

odpowiednie urządzenia do czyszczenia i dezynfekowania pojazdów i pojemników przewożących nieprzetworzone produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego.

Niemniej jednak dopuszcza się stosowanie innych urządzeń do kompostowania, pod warunkiem że:

i)

zapewniają one odpowiednie środki kontrolowania szkodników;

ii)

sposób ich eksploatacji umożliwia osiągnięcie przez surowiec wymaganych parametrów czasowych i temperaturowych, w tym, w stosownych przypadkach, umożliwia także ciągłe monitorowanie parametrów;

iii)

spełniają one wszystkie pozostałe wymagania niniejszego rozporządzenia.

Jeżeli kompostownia znajduje się w miejscu, w którym przetrzymuje się zwierzęta hodowlane i nie wykorzystuje wyłącznie obornika pochodzącego od tych zwierząt, kompostownia musi znajdować się w odpowiedniej odległości od obszaru, na którym przetrzymywane są zwierzęta i w każdym przypadku konieczne jest zapewnienie całkowitej fizycznej separacji zakładu od zwierząt i ich paszy i ściółki, także za pomocą ogrodzenia, gdy zachodzi taka potrzeba.”;

b)

pkt B ppkt 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„11.

Pozostałości fermentacyjne i kompost muszą być przeładowywane i przechowywane w danej wytwórni biogazu lub kompostowni w taki sposób, aby zapobiec powtórnemu zakażeniu.”;

c)

pkt C ppkt 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„12.

Surowiec kategorii 3 używany w wytwórni biogazu wyposażonej w urządzenia do pasteryzacji/oczyszczania musi podlegać następującym minimalnym wymaganiom:

a)

maksymalna wielkość cząstek przed wprowadzeniem ich do urządzenia: 12 mm;

b)

minimalna temperatura całego surowca podczas obróbki w urządzeniu: 70 °C; oraz

c)

minimalny czas obróbki w urządzeniu bez przerw: 60 minut.

Jednakże mleko kategorii 3, siara i przetwory mleczne mogą być używane jako surowiec w wytwórni biogazu bez pasteryzacji/oczyszczania, jeżeli właściwe władze uznają, że nie stwarzają one ryzyka dla rozprzestrzeniania poważnej choroby zakaźnej.”;

d)

pkt C ppkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13.

Surowiec kategorii 3 wykorzystywany w kompostowni musi podlegać następującym minimalnym wymaganiom:

a)

maksymalna wielkość cząstek przed wprowadzeniem ich do reaktora kompostującego: 12 mm;

b)

minimalna temperatura całego surowca podczas obróbki w reaktorze: 70 °C; oraz

c)

minimalny czas obróbki w reaktorze przy temperaturze 70 °C (całego surowca): 60 minut.”;

e)

dodaje się pkt C ppkt 13a w następującym brzmieniu:

„13a.

Jednakże właściwe władze mogą zezwolić na stosowanie innych znormalizowanych parametrów procesu, o ile wnioskodawca dowiedzie, iż takie parametry zapewniają minimalizację ryzyka biologicznego. Dowód taki powinien zawierać uzasadnienie sporządzone zgodnie z lit. a)–f):

a)

określenie i analiza możliwych zagrożeń, w tym wpływu surowca wejściowego, w oparciu o pełną definicję warunków przetwarzania;

b)

ocena ryzyka określająca, w jaki sposób szczególne warunki przetwarzania, o których mowa w lit. a), są w praktyce osiągane w normalnych i nietypowych sytuacjach;

c)

uzasadnienie planowanego procesu poprzez pomiar zmniejszenia żywotności/zakaźności:

i)

endogenicznych organizmów wskaźnikowych podczas procesu, gdzie wskaźnik jest:

stale obecny w surowcu w dużych ilościach,

nie mniej ciepłoodporny na zabójcze działanie procesu przetwarzania, ale również nie znacznie bardziej odporny niż czynniki chorobotwórcze, do monitorowania których jest wykorzystywany,

stosunkowo łatwy do oznaczenia ilościowego oraz stosunkowo łatwy do zidentyfikowania i do potwierdzenia obecności;

lub

ii)

dobrze scharakteryzowanego szczepu testowego lub wirusa, poddanego działaniu procesu, wprowadzonego w odpowiedniej próbce testowej do materiału początkowego;

d)

uzasadnienie planowanego procesu, o którym mowa w lit. c), musi dowodzić, że proces powoduje następujące ogólne zmniejszenie ryzyka:

i)

dla procesów obróbki termicznej i chemicznej:

zmniejszenie o 5 log10 liczby Enterococcus faecalis lub Salmonella Senftenberg (775W, H2S negatywne);

zmniejszenie zakaźności ciepłoodpornych wirusów, takich jak parvovirus, o co najmniej 3 log10, w każdym przypadku gdy zostały one określone jako istotne zagrożenie;

oraz

ii)

w odniesieniu do procesów obróbki chemicznej również:

zmniejszenie liczby odpornych pasożytów, takich jak jajeczka ascaris sp. o co najmniej 99,9 % (3 log10) form zdolnych do życia;

e)

opracowanie kompletnego programu kontroli, w tym procedur monitorowania przebiegu procesu, o którym mowa w lit. c);

f)

środki zapewniające ciągłe monitorowanie i nadzór właściwych parametrów procesu ustalonych w programie kontroli podczas eksploatacji zakładu.

Szczegóły dotyczące właściwych parametrów procesu wykorzystywanych w wytwórni biogazu lub kompostowni, a także innych krytycznych punktów kontroli muszą być rejestrowane i przechowywane, tak aby właściciel, kierownictwo lub ich reprezentant i właściwe władze mogły monitorować działalność zakładu. Dokumentacja musi być udostępniana na żądanie właściwych władz.

Informacje dotyczące procesu dozwolonego na mocy niniejszego punktu muszą być udostępniane na żądanie Komisji.”;

f)

w pkt C ppkt 14 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b)

uznają, że pozostałości lub kompost stanowią surowiec nieprzetworzony.”;

g)

punkt D ppkt 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„15.

Reprezentatywne próbki pozostałości fermentacyjnych lub kompostu pobrane podczas lub bezpośrednio po przetwarzaniu w wytwórni biogazu lub kompostowni w celu monitorowania procesu muszą być zgodne z następującymi normami:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 w 1 g;

lub

Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 w 1 g;

oraz

Reprezentatywne próbki pozostałości fermentacyjnych lub kompostu, pobrane podczas ich przechowywania lub po jego zakończeniu w wytwórni biogazu lub kompostowni, muszą spełniać następujące normy:

Salmonella: brak w 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

gdzie:

n

=

ilość badanych próbek;

m

=

wartość graniczna liczby bakterii; wynik jest uznawany za zadowalający, jeżeli liczba bakterii we wszystkich próbkach nie przekracza m;

M

=

wartość maksymalna dla liczby bakterii; wynik jest uznawany za niezadowalający, jeżeli liczba bakterii w jednej lub kilku próbkach równa się M lub więcej; oraz

c

=

liczba próbek, w których liczba bakterii zawiera się między m i M, próbka jest w dalszym ciągu uznawana za zadowalającą, jeżeli liczba bakterii pozostałych próbek jest równa m lub mniej.

Pozostałości fermentacyjne lub kompost, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym rozdziale, są powtórnie przetwarzane, a w przypadku Salmonelli, poddawane odpowiednim działaniom lub usuwane zgodnie z instrukcjami właściwych władz.”;

2)

w załączniku VIII, w rozdziale III część II pkt A ppkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5.

Wprowadzanie do obrotu przetworzonego obornika i produktów z przetworzonego obornika podlega następującym warunkom określonym w lit. a)–e):

a)

muszą one pochodzić z zakładu technicznego, wytwórni biogazu lub kompostowni zatwierdzonych przez właściwe władze zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

b)

muszą one być poddane obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 70 °C przez co najmniej 60 min oraz być poddane obróbce zmniejszającej ilość bakterii tworzących formy przetrwalnikowe i powstawanie toksyn;

c)

jednakże właściwe władze mogą zezwolić na stosowanie innych znormalizowanych parametrów procesu, o ile wnioskodawca dowiedzie, iż takie parametry zapewniają minimalizację ryzyka biologicznego. Dowód taki powinien zawierać uzasadnienie sporządzone w sposób następujący:

i)

określenie i analiza możliwych zagrożeń, w tym wpływu surowca wejściowego, w oparciu o pełną definicję warunków przetwarzania i ocena ryzyka określająca, w jaki sposób szczególne warunki przetwarzania są w praktyce osiągane w normalnych i nietypowych sytuacjach;

ii)

uzasadnienie planowanego procesu:

ii-1)

poprzez pomiar zmniejszenia żywotności/zakaźności endogenicznych organizmów wskaźnikowych podczas procesu, gdzie wskaźnik jest:

stale obecny w surowcu w dużych ilościach,

nie mniej ciepłoodporny na zabójcze działanie procesu przetwarzania, ale również nie znacznie bardziej odporny niż czynniki chorobotwórcze, do monitorowania których jest wykorzystywany,

stosunkowo łatwy do oznaczenia ilościowego oraz stosunkowo łatwy do zidentyfikowania i do potwierdzenia obecności;

lub

ii-2)

poprzez pomiar zmniejszenia żywotności/zakaźności poddanego działaniu procesu dobrze scharakteryzowanego szczepu testowego lub endogenicznego organizmu wskaźnikowego wprowadzonego w odpowiedniej próbce testowej do materiału początkowego;

iii)

uzasadnienie, o którym mowa w ppkt ii), musi dowodzić, że proces powoduje następujące ogólne zmniejszenie ryzyka:

dla procesów obróbki termicznej i chemicznej zmniejszenie ilości Enterococcus faecalis o co najmniej 5 log10 oraz zmniejszenie zakaźności wirusów odpornych na temperaturę, takich jak parvovirus, gdy zostały one określone jako istotne zagrożenie, o co najmniej 3 log10;

dla procesów obróbki chemicznej również zmniejszenie liczby odpornych pasożytów, takich jak jajeczka ascaris sp. o co najmniej 99,9 % (3 log10) form zdolnych do życia;

iv)

opracowanie kompletnego programu kontroli, w tym procedur monitorowania przebiegu procesu;

v)

środki zapewniające stałe monitorowanie i nadzór właściwych parametrów procesu ustalonych w programie kontroli podczas eksploatacji zakładu.

Szczegóły dotyczące właściwych parametrów procesu wykorzystywanych w zakładzie, a także innych krytycznych punktów kontroli muszą być rejestrowane i przechowywane, tak aby właściciel, kierownictwo lub ich reprezentant i właściwe władze mogły monitorować działalność zakładu. Dokumentacja musi być udostępniana na żądanie właściwych władz.

Informacje dotyczące procesu dozwolonego na mocy niniejszego punktu muszą być udostępniane na żądanie Komisji;

d)

reprezentatywne próbki obornika pobrane podczas lub bezpośrednio po przetwarzaniu w zakładzie w celu monitorowania procesu muszą być zgodne z następującymi normami:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 w 1 g;

lub

Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 w 1 g;

oraz

Reprezentatywne próbki obornika pobrane podczas jego przechowywania lub po jego zakończeniu w zakładzie technicznym, wytwórni biogazu lub kompostowni muszą spełniać następujące normy:

Salmonella: brak w 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

gdzie:

n

=

ilość badanych próbek;

m

=

wartość graniczna liczby bakterii; wynik jest uznawany za zadowalający, jeżeli liczba bakterii we wszystkich próbkach nie przekracza m;

M

=

wartość maksymalna liczby bakterii; wynik jest uznawany za niezadowalający, jeżeli liczba bakterii w jednej lub kilku próbkach równa się M lub więcej; oraz

c

=

liczba próbek, w których liczba bakterii zawiera się między m i M, próbka jest w dalszym ciągu uznawana za zadowalającą, jeżeli liczba bakterii pozostałych próbek jest równa m lub mniej.

Przetworzony obornik lub produkty z przetworzonego obornika niespełniające powyższych wymagań zostają uznane za nieprzetworzone;

e)

muszą być one przechowywane w taki sposób, aby po przetworzeniu zakażenie lub ponowna infekcja oraz zawilgocenie było niemożliwe. W związku z powyższym należy je przechowywać w:

i)

dokładnie zapieczętowanych i izolowanych silosach; lub

ii)

właściwie zapieczętowanych opakowaniach (workach plastikowych lub »dużych workach«).”


Top